| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 31 marca 2005 r.

w sprawie szczegółowych zasad przeznaczania poborowych do służby wojskowej

Na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 i Nr 277, poz. 2742) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Poborowych uznanych za zdolnych do służby wojskowej wojskowy komendant uzupełnień przeznacza do:

1) zasadniczej służby wojskowej;

2) zasadniczej służby lub szkolenia poborowych w obronie cywilnej;

3) służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, zwanych dalej „Siłami Zbrojnymi"

4) przeszkolenia wojskowego studentów;

5) przeszkolenia wojskowego absolwentów szkół wyższych;

6) zajęć wojskowych studentów.

2. Przeznaczenie poborowych wynika z potrzeb uzupełnienia Sił Zbrojnych w czasie pokoju, z uwzględnieniem terytorialnego gromadzenia wyszkolonych rezerw osobowych dla celów czynnej służby wojskowej pełnionej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

3. Poborowych przeznacza się do służby stosownie do ich zdolności zdrowotnych, poziomu i kierunku wykształcenia, wykonywanego zawodu, przygotowania obronnego oraz innych kwalifikacji i zainteresowań przydatnych w służbie.

§ 2.
Do odbycia zasadniczej służby wojskowej przeznacza się poborowych, uznanych za zdolnych do tej służby, posiadających wykształcenie co najmniej gimnazjalne lub podstawowe uzyskane do dnia 31 sierpnia 2000 r., z wyłączeniem wykształcenia uzyskanego w szkole specjalnej.
§ 3.
1. Poborowych przeznaczonych do odbycia zasadniczej służby wojskowej, przed ich powołaniem do odbycia tej służby, przeznacza się do określonego rodzaju Sił Zbrojnych i rodzaju wojsk, w których będą odbywali służbę, oraz na stanowiska lub funkcje, w których będą się szkolili podczas odbywania tej służby.

2. W celu dokonania przeznaczenia, o którym mowa w ust. 1, do rodzaju Sił Zbrojnych i rodzaju wojsk oraz na stanowiska lub funkcje, na których wymagane są szczególne predyspozycje zdrowotne lub psychologiczne, poborowych kieruje się do właściwej wojskowej komisji lekarskiej oraz do pracowni psychologicznej celem określenia ich zdolności do tej służby.

3. Wojskowa komisja lekarska kieruje na specjalistyczne badania lekarskie poborowych, których planuje się przeznaczyć na stanowiska do służby:

1) na okrętach wojennych i innych jednostkach pływających Marynarki Wojennej;

2) w jednostkach desantowo-szturmowych;

3) w Żandarmerii Wojskowej;

4) w Wojskowych Służbach Informacyjnych;

5) w jednostkach reprezentacyjnych Sił Zbrojnych;

6) w charakterze nurków i płetwonurków;

7) w zasięgu działania promieniowania mikrofalowego;

8) w warunkach działania prądu elektrycznego.

4. Pracownie psychologiczne wykonują badania psychologiczne poborowych, których planuje się przeznaczyć na stanowiska w specjalnościach wojskowych lub do służby:

1) operacje specjalne;

2) płetwonurek bojowy;

3) spadochronowa;

4) wartownicza;

5) obsługa i naprawa zestawów przeciwpancernych pocisków kierowanych;

6) nurek;

7) obsługa:

a) wyrzutni przeciwpancernych pocisków kierowanych,

b) stacji kontrolno-pomiarowych i trenażerów do szkolenia operatorów wyrzutni przeciwpancernych pocisków kierowanych,

c) równiarki, zgarniarki, koparki lub spycharki,

d) mostu towarzyszącego na podwoziu czołgowym lub kołowym,

e) pojazdów do minowania i rozminowania,

f) pływającego transportera gąsienicowego,

g) samobieżnego sprzętu przeprawowego,

h) żurawi,

i) min, trałów i bomb głębinowych,

j) urządzeń sygnalizacyjnych;

8) rozminowanie;

9) mechanik urządzeń dźwigowych;

10) kierowca;

11) operator maszyn;

12) dochodzeniowo-śledcza;

13) technika kryminalistyczna;

14) prewencja;

15) w jednostkach organizacyjnych Wojskowych Służb Informacyjnych.

5. Przed przeznaczeniem poborowych na stanowiska kierowców lub operatorów maszyn wymagane jest pozytywne orzeczenie wydane przez lekarza medycyny pracy o zdolności do wykonywania zawodu odpowiednio kierowcy lub operatora.

§ 4.
Niezależnie od badań lekarskich lub psychologicznych, o których mowa w § 3 ust. 3 i 4, poborowi przeznaczeni do niżej wymienionych jednostek wojskowych albo na stanowiska służbowe lub funkcje wojskowe powinni spełniać następujące wymagania do:

1) ośrodków szkolenia młodszych specjalistów:

a) wykształcenie co najmniej zasadnicze zawodowe,

b) niekaralność sądowa za przestępstwo umyślne;

2) pododdziałów jednostek wojskowych – wykształcenie co najmniej gimnazjalne lub podstawowe;

3) służby na okrętach wojennych i innych jednostkach pływających Marynarki Wojennej:

a) wykształcenie co najmniej zasadnicze zawodowe,

b) niekaralność sądowa za przestępstwo umyślne,

c) wzrost od 160 cm do 185 cm,

d) umiejętność pływania,

e) zdolność do służby na okrętach wojennych i innych jednostkach pływających Marynarki Wojennej stwierdzona w orzeczeniu wojskowej komisji lekarskiej;

4) jednostek wojskowych Żandarmerii Wojskowej:

a) wykształcenie co najmniej zasadnicze zawodowe,

b) niekaralność sądowa za przestępstwo umyślne,

c) wzrost co najmniej 175 cm,

d) bez charakterystycznych wad zewnętrznych,

e) zdolność do służby w jednostkach Żandarmerii Wojskowej stwierdzona w orzeczeniu wojskowej komisji lekarskiej oraz orzeczeniu pracowni psychologicznej;

5) jednostek organizacyjnych Wojskowych Służb Informacyjnych:

a) wykształcenie co najmniej zasadnicze zawodowe,

b) niekaralność sądowa za przestępstwo umyślne,

c) zdolność do służby w Wojskowych Służbach Informacyjnych stwierdzona w orzeczeniu wojskowej komisji lekarskiej oraz orzeczeniu pracowni psychologicznej;

6) jednostek wojskowych wydzielonych do struktur NATO i przeznaczonych do udziału w misjach poza granicami kraju:

a) wykształcenie co najmniej zasadnicze zawodowe,

b) niekaralność sądowa za przestępstwo umyślne;

7) jednostek desantowo-szturmowych:

a) wykształcenie co najmniej zasadnicze zawodowe,

b) niekaralność sądowa za przestępstwo umyślne,

c) wzrost od 165 cm do 185 cm,

d) waga ciała do 85 kg,

e) umiejętność pływania,

f) zdolność do służby w jednostkach desantowo-szturmowych stwierdzona w orzeczeniu wojskowej komisji lekarskiej oraz orzeczeniu pracowni psychologicznej;

8) jednostek reprezentacyjnych Sił Zbrojnych:

a) wykształcenie co najmniej zasadnicze zawodowe,

b) niekaralność sądowa za przestępstwo umyślne,

c) wzrost od 178 cm do 185 cm,

d) bez charakterystycznych wad zewnętrznych,

e) zdolność do służby w jednostkach reprezentacyjnych Sił Zbrojnych stwierdzona w orzeczeniu wojskowej komisji lekarskiej;

9) służby w składzie personelu naziemnego zabezpieczenia lotów lub personelu służby inżynieryjno-lotniczej:

a) wykształcenie co najmniej zasadnicze zawodowe,

b) niekaralność sądowa za przestępstwo umyślne;

10) służby w Szwadronie Kawalerii Polskiej Wojska Polskiego:

a) wykształcenie co najmniej zasadnicze zawodowe,

b) niekaralność sądowa za przestępstwo umyślne,

c) wzrost od 175 cm do 185 cm,

d) umiejętność jazdy konnej, potwierdzona przez klub sportowy, ośrodek jeździecki lub stowarzyszenie kawaleryjskie.

§ 5.
Poborowych, którzy posiadają odpowiednie warunki fizyczne i psychiczne oraz kwalifikacje zawodowe, można przeznaczyć na następujące stanowiska i funkcje wojskowe:

1) kierowców:

a) wykształcenie co najmniej gimnazjalne lub podstawowe,

b) prawo jazdy uprawniające do kierowania pojazdami samochodowymi, stosownie do przewidywanego stanowiska,

c) zdolność do służby w charakterze kierowcy stwierdzona w orzeczeniu pracowni psychologicznej;

2) nurków i płetwonurków:

a) wykształcenie co najmniej zasadnicze zawodowe,

b) umiejętność pływania,

c) zdolność do służby w charakterze nurka i płetwonurka stwierdzona w orzeczeniu wojskowej komisji lekarskiej oraz orzeczeniu pracowni psychologicznej;

3) wartowników w pododdziałach ochrony:

a) wykształcenie co najmniej gimnazjalne lub podstawowe,

b) niekaralność sądowa za przestępstwo umyślne,

c) bez schorzeń, o których mowa w rozdziale XVI – Stan psychiczny, załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 czerwca 2004 r. w sprawie orzekania o zdolności do czynnej służby wojskowej oraz trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach (Dz. U. Nr 151, poz. 1595),

d) bez blizn po samookaleczeniach ciała,

e) zdolność do służby w charakterze wartownika stwierdzona w orzeczeniu pracowni psychologicznej;

4) operatorów maszyn i urządzeń dźwigowo-transportowych:

a) wykształcenie co najmniej zasadnicze zawodowe,

b) zdolność do służby w charakterze operatora maszyn i urządzeń dźwigowo-transportowych stwierdzona w orzeczeniu pracowni psychologicznej;

5) operatorów wyrzutni przeciwpancernych pocisków kierowanych:

a) wykształcenie co najmniej zasadnicze zawodowe,

b) wzrost do 180 cm,

c) prawo jazdy uprawniające do kierowania pojazdami samochodowymi – B lub B1,

d) bez wad chwytności palców rąk,

e) zdolność do służby w charakterze operatora wyrzutni przeciwpancernych pocisków kierowanych stwierdzona w orzeczeniu pracowni psychologicznej.

§ 6.
1. Przeznaczenie, o którym mowa w § 1 ust. 1, wpisuje się w wojskowym dokumencie osobistym oraz zamieszcza w karcie ewidencyjnej.

2. Przeznaczenie, o którym mowa w § 3 ust. 1, zamieszcza się w karcie ewidencyjnej.

§ 7.
Przeznaczenia, o których mowa w § 1 ust. 1 i § 3 ust. 1, mogą być zmienione ze względu na:

1) potrzeby uzupełnienia Sił Zbrojnych o określonych specjalistów wojskowych w czasie pokoju;

2) potrzeby terytorialnego gromadzenia wyszkolonych rezerw osobowych dla celów czynnej służby wojskowej pełnionej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny;

3) uzyskanie nowych lub podniesienie posiadanych kwalifikacji w zakresie wykształcenia, zawodu lub wyszkolenia w specjalnościach przydatnych w służbie wojskowej;

4) zaistnienie zmian w stanie zdrowia stwierdzonych orzeczeniem właściwej komisji lekarskiej lub wojskowej pracowni psychologicznej;

5) powstanie okoliczności uniemożliwiających odbycie zasadniczej służby wojskowej w określonym rodzaju Sił Zbrojnych lub rodzaju wojsk oraz na stanowisku lub funkcji wojskowej.

§ 8.
Poborowym, wobec których właściwa komisja lekarska orzekła czasową niezdolność do czynnej służby wojskowej, jeżeli posiadają przeznaczenie, o którym mowa w § 1 ust. 1, przeznaczenie to zawiesza się na okres czasowej niezdolności. Poborowych tych przeznacza się ponownie do służby po określeniu przez komisję lekarską ich zdolności do czynnej służby wojskowej.
§ 9.
Poborowych nieprzeznaczonych do zasadniczej służby wojskowej ze względu na niespełnienie wymogów określonych w niniejszym rozporządzeniu, wojskowy komendant uzupełnień przeznacza do zasadniczej służby lub szkolenia poborowych w obronie cywilnej.
§ 10.
Przeznaczanie poborowych do służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych odbywa się na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 października 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad przeznaczania i kierowania poborowych do służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych oraz przebiegu tej służby (Dz. U. Nr 80, poz. 412, z 2000 r. Nr 46, poz. 540 oraz z 2002 r. Nr 151, poz. 1257).
§ 11.
Przeznaczanie studentów i absolwentów szkół wyższych do odbycia przeszkolenia wojskowego odbywa się na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie przeszkolenia wojskowego studentów i absolwentów szkół wyższych (Dz. U. Nr 103, poz. 956).
§ 12.
Przeznaczanie studentów wyższych szkół morskich do odbycia zajęć wojskowych odbywa się na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 kwietnia 1992 r. w sprawie trybu przeznaczania studentów wyższych szkół morskich do odbycia zajęć wojskowych oraz czasu i sposobu ich odbywania (Dz. U. Nr 36, poz. 156).
§ 13.
Traci moc rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad przeznaczania poborowych do służby wojskowej (Dz. U. Nr 31, poz. 259 i Nr 103, poz. 958 oraz z 2004 r. Nr 179, poz. 1851).
§ 14.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: J. Szmajdziński

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Hoffmann

dyrektor sieci zewnętrznej Aureus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »