| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 10 października 2006 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przeznaczania poborowych do służby wojskowej

Na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad przeznaczania poborowych do służby wojskowej (Dz. U. Nr 68, poz. 597) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Poborowych przeznaczonych do odbycia zasadniczej służby wojskowej, przed ich powołaniem do odbycia tej służby, przeznacza się do określonego rodzaju Sił Zbrojnych i rodzaju wojsk, w których będą odbywali służbę, oraz na stanowiska lub funkcje, na których będą się szkolili podczas odbywania tej służby.

2. Na potrzeby dokonania przeznaczenia, o którym mowa w ust. 1, do rodzaju Sił Zbrojnych i rodzaju wojsk oraz na stanowiska lub funkcje, na których wymagane są szczególne predyspozycje zdrowotne lub psychologiczne, poborowych kieruje się do właściwej wojskowej komisji lekarskiej oraz do pracowni psychologicznej, z zastrzeżeniem ust. 3, celem określenia ich zdolności do tej służby.

3. W celu dokonania przeznaczenia, o którym mowa w ust. 1, do służby w Żandarmerii Wojskowej, poborowych kieruje się do właściwej wojskowej komisji lekarskiej celem ustalenia ich zdolności do tej służby oraz do właściwego terytorialnie komendanta oddziału Żandarmerii Wojskowej celem zakwalifikowania ich do tej służby.

4. Wojskowa komisja lekarska kieruje na specjalistyczne badania lekarskie poborowych, których planuje się przeznaczyć na stanowiska do służby:

1) na okrętach wojennych i innych jednostkach pływających Marynarki Wojennej;

2) w Żandarmerii Wojskowej;

3) w jednostkach reprezentacyjnych Sił Zbrojnych;

4) w charakterze skoczka spadochronowego;

5) w charakterze nurków lub płetwonurków;

6) w zasięgu działania promieniowania mikrofalowego;

7) w warunkach działania prądu elektrycznego.

5. Pracownie psychologiczne wykonują badania psychologiczne poborowych, których planuje się przeznaczyć na stanowiska w specjalnościach wojskowych lub do służby:

1) nurka;

2) płetwonurka bojowego;

3) spadochronowej;

4) wartowniczej;

5) obsługi:

a) żurawi,

b) urządzeń sygnalizacyjnych;

6) kandydatów do szkolenia na kierowców;

7) kandydatów do szkolenia na obsługę maszyn inżynieryjnych i urządzeń dźwigowo-transportowych.

6. Badania psychologiczne poborowych, których planuje się powołać do służby w Żandarmerii Wojskowej, wykonywane są we właściwych terytorialnie oddziałach Żandarmerii Wojskowej przez psychologów tych oddziałów w ramach kwalifikowania do tej służby, o którym mowa w ust. 3.

7. Przed przeznaczeniem poborowych na stanowiska do szkolenia na kierowców wymagane jest orzeczenie uprawnionego lekarza o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem, niezbędne do wydania po tym szkoleniu prawa jazdy.”;

2) w § 4:

a) zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

„Niezależnie od badań lekarskich lub psychologicznych, o których mowa w § 3 ust. 4–7, poborowi przeznaczeni do niżej wymienionych jednostek wojskowych albo na stanowiska służbowe lub funkcje wojskowe powinni spełniać następujące wymagania do:”,

b) w pkt 4:

– lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) niekaralność sądowa za przestępstwo,”,

– lit. e otrzymuje brzmienie:

„e) zdolność do służby w jednostkach Żandarmerii Wojskowej stwierdzona w orzeczeniu wojskowej komisji lekarskiej,”,

– dodaje się lit. f w brzmieniu:

„f) opinia właściwego terytorialnie komendanta oddziału Żandarmerii Wojskowej o zakwalifikowaniu poborowego do służby w Żandarmerii Wojskowej;”,

c) uchyla się pkt 5;

3) w § 5 uchyla się pkt 4.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: R. Sikorski

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 277, poz. 2742, z 2005 r. Nr 180, poz. 1496 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Elżbieta Jachymczak

Publicystka ekonomiczna, bankowczyni, pedagog.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »