reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 18 kwietnia 2005 r.

w sprawie kwater funkcyjnych

Na podstawie art. 22 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2005 r. Nr 41, poz. 398) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) wykaz stanowisk służbowych uprawniających do zajmowania kwater funkcyjnych;

2) minimalną normę powierzchni użytkowej podstawowej kwater funkcyjnych oraz ich strukturę;

3) sposób wnoszenia przez osoby zajmujące kwatery funkcyjne opłat za używanie tych kwater;

4) terminy i tryb zasiedlania oraz zwalniania kwater funkcyjnych.

§ 2.
Użyte w rozporządzeniu skróty oznaczają:

1) Agencja – Wojskową Agencję Mieszkaniową;

2) osoba uprawniona – żołnierza służby stałej i inną osobę, zajmujących stanowisko służbowe wymienione w § 3 niniejszego rozporządzenia;

3) dyrektor oddziału – dyrektora oddziału regionalnego Agencji, właściwego dla miejscowości, w której osoba uprawniona zajmuje stanowisko służbowe;

4) ustawa – ustawę z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3.
Stanowiskami służbowymi uprawniającymi do zajmowania kwater funkcyjnych są stanowiska:

1) Ministra Obrony Narodowej;

2) sekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej;

3) podsekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej;

4) Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego;

5) Dyrektora Generalnego Ministerstwa Obrony Narodowej;

6) dyrektora komórki organizacyjnej wchodzącej w skład Ministerstwa Obrony Narodowej;

7) Biskupa Polowego Wojska Polskiego;

8) Prawosławnego Ordynariusza Wojskowego;

9) Naczelnego Kapelana Wojskowego Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego;

10) Dyrektora Centrum Informacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej;

11) Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej;

12) Szefa Wojskowych Służb Informacyjnych;

13) zaszeregowane do stopnia etatowego generała brygady (kontradmirała) lub wyższego, niewymienione w pkt 4 i 6–12;

14) dowódcy pułku (dywizjonu Marynarki Wojennej).

§ 4.
1. Minimalna norma powierzchni użytkowej podstawowej kwatery funkcyjnej wynosi:

1) dla osoby uprawnionej – 21 m2;

2) dla każdego członka rodziny osoby uprawnionej, o którym mowa w art. 26 ust. 2 ustawy – 7 m2.

2. Osobie uprawnionej ponad minimalną normę powierzchni użytkowej podstawowej, o której mowa w ust. 1 pkt 1, przysługuje odrębny pokój reprezentacyjny o powierzchni od 15 do 25 m2.

3. Struktura kwatery funkcyjnej obejmuje nie mniej niż dwa pokoje z kuchnią i łazienką, w tym odrębny pokój reprezentacyjny, o którym mowa w ust. 2.

4. Jeżeli uzasadnia to struktura zasobu lokali mieszkalnych, którymi Agencja dysponuje w danej miejscowości, dyrektor oddziału – za zgodą Prezesa Agencji – może wydać decyzję o prawie zamieszkiwania w kwaterze funkcyjnej o powierzchni użytkowej podstawowej większej niż wynikająca z ust. 1 i 2.

§ 5.
1. Zasiedlenie kwatery funkcyjnej przez osobę uprawnioną następuje w terminie sześćdziesięciu dni od dnia złożenia przez tę osobę do dyrektora oddziału wniosku, o którym mowa w art. 22 ust. 3 ustawy.

2. Osoba uprawniona zasiedla kwaterę funkcyjną na podstawie decyzji, o której mowa w art. 22 ust. 3 ustawy, po sporządzeniu protokołu przyjęcia, o którym mowa w art. 32 ust. 1 ustawy.

§ 6.
1. Osoba uprawniona od dnia wydania decyzji o prawie zamieszkiwania w kwaterze funkcyjnej wnosi opłatę za używanie tej kwatery, obliczoną przez dyrektora oddziału zgodnie z art. 36 ustawy, w tym przepisami wydanymi na podstawie art. 36 ust. 5 ustawy, oraz opłaty pośrednie, z zastrzeżeniem art. 22 ust. 4 ustawy w odniesieniu do powierzchni użytkowej podstawowej, o której mowa w § 4 ust. 2.

2. Opłaty, o których mowa w ust. 1, osoba uprawniona wnosi do dnia sporządzenia protokołu zdania, o którym mowa w art. 32 ust. 1 ustawy.

3. Osoba uprawniona uiszcza opłatę za używanie kwatery funkcyjnej i zaliczkę na opłaty pośrednie w terminie do piętnastego dnia każdego miesiąca w kasie właściwego miejscowo oddziału regionalnego Agencji lub na wskazany rachunek bankowy Agencji. Za datę wpłaty przyjmuje się dzień wpłaty opłaty lub zaliczki do kasy właściwego miejscowo oddziału regionalnego Agencji lub wpływu tych należności na właściwy rachunek bankowy Agencji.

§ 7.
1. Zwolnienie kwatery funkcyjnej następuje nie później niż w terminie trzydziestu dni od dnia zwolnienia osoby uprawnionej ze stanowiska służbowego uprawniającego do zajmowania takiej kwatery, a w przypadku żołnierza służby stałej, o którym mowa w § 3 pkt 13 – zwolnienia ze służby lub przeniesienia do pełnienia służby w innej miejscowości, dalszej niż miejscowość pobliska.

2. Zwolnienie kwatery funkcyjnej następuje przed sporządzeniem protokołu zdania, o którym mowa w art. 32 ust. 1 ustawy.

3. Sporządzenie protokołu zdania, o którym mowa w art. 32 ust. 1 ustawy, następuje nie później niż w terminie siedmiu dni od dnia zwolnienia kwatery funkcyjnej przez osobę uprawnioną.

§ 8.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.1)

Minister Obrony Narodowej: J. Szmajdziński

 

1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 czerwca 2000 r. w sprawie wykazu stanowisk służbowych uprawniających do zajmowania kwater funkcyjnych oraz struktury tych kwater (Dz. U. Nr 49, poz. 575), które utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, na podstawie art. 29 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 116, poz. 1203, Nr 151, poz. 1596 i Nr 254, poz. 2533 oraz z 2005 r. Nr 33, poz. 290).

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Adam Szkurłat

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama