| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 1 czerwca 2005 r.

w sprawie konkursu na przedsiębiorcę telekomunikacyjnego wyznaczonego do świadczenia usługi powszechnej albo poszczególnych usług wchodzących w jej skład

Na podstawie art. 82 ust. 5 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 i Nr 273, poz. 2703) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) wymagany zakres ogłoszenia o konkursie na przedsiębiorcę telekomunikacyjnego wyznaczonego do świadczenia usługi powszechnej albo poszczególnych usług wchodzących w jej skład, zwanym dalej „konkursem”;

2) zakres oferty na świadczenia usługi, o której mowa w pkt 1, zwanej dalej „ofertą”;

3) zakres wymaganej dokumentacji;

4) tryb postępowania konkursowego.

§ 2.
1. Postępowanie konkursowe rozpoczyna się w dniu opublikowania ogłoszenia o konkursie.

2. W ogłoszeniu o konkursie określa się w szczególności:

1) przedmiot konkursu, poprzez określenie usługi powszechnej albo poszczególnych usług wchodzących w jej skład, objętych konkursem, zwanych dalej „usługą”, oraz obszaru, na którym usługa będzie świadczona;

2) miejsce udostępnienia specyfikacji warunków konkursu;

3) miejsce, formę oraz termin złożenia oferty.

3. Termin, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, nie może być krótszy niż 30 dni od dnia, w którym specyfikacja warunków konkursu została udostępniona w siedzibie Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty, zwanego dalej „URTiP”.

§ 3.
Oferty złożone po terminie Prezes URTiP zwraca bez otwierania.
§ 4.
W specyfikacji warunków konkursu w zakresie:

1) warunków uczestnictwa w postępowaniu konkursowym określa się warunek:

a) złożenia oferty w miejscu, formie oraz terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie oraz zachowania zgodności oferty z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu i specyfikacji warunków konkursu,

b) złożenia przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego, zwanego dalej „oferentem”, oświadczenia o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o konkursie i specyfikacji warunków konkursu oraz ich akceptacji,

c) podania adresu właściwego do doręczeń;

2) wymagań, jakim powinna odpowiadać oferta, zamieszcza się:

a) opis sposobu przygotowania oferty, w tym szczegółowe wymagania co do jej zawartości,

b) określenie rodzajów dokumentacji składanych z ofertą,

c) minimalne wymagania dotyczące wskaźników dostępności i jakości świadczenia usługi oraz minimalny okres świadczenia usługi,

d) wymaganie podania kosztu świadczenia usługi,

e) określenie dla każdej usługi sposobu obliczania wskaźników dostępności i jakości oraz sposobu obliczania kosztu świadczenia usługi;

3) kryteriów oceny ofert zamieszcza się:

a) szczegółowy opis kryteriów oceny ofert, o których mowa w § 11 ust. 4 pkt 2–4,

b) określenie maksymalnej liczby punktów, jaką może uzyskać oferta w zakresie każdego z kryteriów oceny ofert, o których mowa w § 11 ust. 4 pkt 2–4,

c) szczegółowy opis sposobu oceny ofert w zakresie każdego z kryteriów oceny ofert, o których mowa w § 11 ust. 4 pkt 2–4.

§ 5.
Oferta powinna zawierać w szczególności:

1) wskazanie usługi, której dotyczy, zgodnie z przedmiotem konkursu;

2) obszar świadczenia usługi, zgodnie z przedmiotem konkursu;

3) termin rozpoczęcia świadczenia usługi;

4) okres świadczenia usługi;

5) wartości wskaźników jakości i dostępności usługi obliczone zgodnie ze specyfikacją warunków konkursu;

6) koszt świadczenia usługi obliczony zgodnie ze specyfikacją warunków konkursu;

7) wskazanie dokumentacji załączonej do oferty.

§ 6.
1. Dokumentacja powinna zawierać w szczególności dokumenty:

1) potwierdzające formę prawną oferenta,

2) potwierdzające wiarygodność finansową oferenta,

3) zawierające oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia i specyfikacji warunków konkursu oraz ich akceptacji,

4) pozwalające na ocenę określonego w ofercie poziomu jakości świadczenia usługi,

5) pozwalające na ocenę określonego w ofercie poziomu dostępności usługi,

6) pozwalające na ocenę określonej w ofercie wysokości kosztu świadczenia usługi,

7) zawierające zestawienie danych o przychodach i kosztach oferenta z tytułu świadczenia usługi, sporządzone odrębnie dla każdej usługi zawartej w ofercie,

8) zawierające studium ekonomiczno-finansowe przedmiotu oferty, w tym planu inwestycyjnego,

9) zawierające opis rozwiązań technicznych w zakresie świadczenia usługi zawartej w ofercie

– pozwalające ocenić zdolność oferenta do świadczenia usługi, przy określonym w ofercie poziomie jej jakości i dostępności oraz kosztach.

2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, powinny być sporządzone lub przedstawione przez oferenta zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji warunków konkursu, o których mowa w § 4 pkt 2.

§ 7.
1. Do przeprowadzenia postępowania konkursowego Prezes URTiP powołuje Komisję konkursową, zwaną dalej „Komisją”.

2. Komisja składa się z 6 do 9 osób, w tym przewodniczącego, wyznaczonych przez Prezesa URTiP spośród osób posiadających wiedzę i doświadczenie niezbędne do przeprowadzenia konkursu.

§ 8.
1. Komisja podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu Komisji. W przypadku równej liczby głosów o wyniku głosowania decyduje głos przewodniczącego Komisji.

2. Komisja działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez nią i zatwierdzonego przez Prezesa URTiP.

3. Zatwierdzony regulamin pracy Komisji Prezes URTiP ogłasza najpóźniej w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 3, poprzez wywieszenie go w siedzibie URTiP oraz zamieszczenie na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej URTiP.

§ 9.
1. Komisja otwiera oferty i sporządza listę oferentów, którzy złożyli oferty w terminie, oraz przekazuje ją Prezesowi URTiP.

2. Prezes URTiP niezwłocznie po otrzymaniu listy, o której mowa w ust. 1, ogłasza ją przez zamieszczenie na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej URTiP oraz wywieszenie w siedzibie URTiP.

3. Po sporządzeniu listy, o której mowa w ust. 1, członkowie Komisji składają Prezesowi URTiP pisemne oświadczenia, że:

1) nie pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia oraz nie są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z żadnym oferentem, jego zastępcą prawnym lub członkami władz osób prawnych będących oferentami;

2) przed upływem roku od daty rozpoczęcia postępowania konkursowego nie pozostawali w stosunku pracy lub zlecenia z żadnym oferentem lub nie byli członkami władz osób prawnych będących oferentami;

3) nie pozostają z żadnym oferentem, jego zastępcą prawnym lub członkiem władz osób prawnych będących oferentami w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności.

§ 10.
1. Prezes URTiP odwołuje członka Komisji, jeżeli nie złożył on pisemnego oświadczenia, o którym mowa w § 9 ust. 3, albo zostanie ujawnione, że nie spełnia on wymagań określonych w § 9 ust. 3.

2. Jeżeli w wyniku odwołania liczba członków Komisji jest mniejsza niż 6, Prezes URTiP wyznacza kolejnych członków Komisji, zgodnie z § 7 ust. 2.

§ 11.
1. Komisja dokonuje badania ofert w dwóch etapach.

2. Pierwszy etap obejmuje sprawdzenie, czy:

1) oferta została złożona w miejscu, formie oraz terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie;

2) została zachowana zgodność złożonej oferty z warunkami i wymaganiami określonymi w ogłoszeniu oraz w specyfikacji warunków konkursu w zakresie kompletności oferty oraz jej prawidłowości pod względem formalnym.

3. Warunkiem zakwalifikowania oferty do drugiego etapu konkursu jest spełnienie warunków i wymagań sprawdzanych w pierwszym etapie.

4. Drugi etap obejmuje:

1) sprawdzenie zgodności oferty z innymi niż określone w ust. 2 pkt 2 wymaganiami określonymi w ogłoszeniu oraz w specyfikacji warunków konkursu, w szczególności:

a) sprawdzenie zgodności określonych w ofercie wartości wskaźników jakości i dostępności świadczenia usługi z określonymi w specyfikacji warunków konkursu minimalnymi wymaganiami dotyczącymi wskaźników jakości i dostępności świadczenia usługi oraz sposobem obliczania tych wskaźników,

b) sprawdzenie zgodności sposobu obliczenia kosztu świadczenia usługi ze specyfikacją warunków konkursu;

2) ocenę określonych w ofercie wartości wskaźników jakości i dostępności usługi;

3) ocenę wysokości proponowanego w ofercie kosztu świadczenia usługi;

4) ocenę zdolności do świadczenia usługi przy określonym w ofercie poziomie jej jakości i dostępności oraz koszcie świadczenia usługi.

5. Komisja sporządza listę ofert, które spełniły wymagania określone w ust. 4 pkt 1 i podlegają dalszej ocenie.

6. Komisja ocenia oferty, o których mowa w ust. 5, przyznając punkty, osobno za każde kryterium określone w ust. 4 pkt 2–4, zgodnie ze specyfikacją warunków konkursu.

7. Ocena oferty stanowi sumę punktów uzyskanych w drugim etapie konkursu.

§ 12.
1. Z przebiegu postępowania konkursowego Komisja sporządza protokół, który powinien zawierać:

1) oznaczenie czasu i miejsca przeprowadzenia każdego etapu badania ofert;

2) imiona i nazwiska członków Komisji, ze wskazaniem czynności, w których brali udział;

3) liczbę ofert podlegających zwróceniu bez otwierania;

4) liczbę ofert poddanych sprawdzeniu w pierwszym etapie;

5) liczbę ofert zakwalifikowanych oraz niezakwalifikowanych do drugiego etapu;

6) listę, o której mowa w § 11 ust. 5;

7) liczbę punktów przyznanych każdej ofercie w drugim etapie, osobno dla każdego kryterium;

8) kolejność ofert wraz z ich oceną punktową albo informację o braku ofert spełniających wymagania określone w ogłoszeniu oraz w specyfikacji warunków konkursu;

9) szczegółowe uzasadnienie ustaleń i ocen dokonywanych przez Komisję w postępowaniu konkursowym;

10) podpisy wszystkich członków Komisji, a w przypadku braku podpisu – wzmiankę o przyczynie braku podpisu.

2. Komisja niezwłocznie przekazuje Prezesowi URTiP protokół, wraz z wszelkimi dokumentami związanymi z postępowaniem konkursowym.

§ 13.
1. Po przyjęciu protokołu z przebiegu postępowania konkursowego Prezes URTiP ogłasza jego wyniki przez wywieszenie w siedzibie URTiP oraz zamieszczenie na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej URTiP.

2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, kończy postępowanie konkursowe.

§ 14.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Infrastruktury: K. Opawski

 

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – łączność, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 134, poz. 1429).

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 28 czerwca 2005 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Jarosław Ziobrowski

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »