reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 1 czerwca 2005 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań weterynaryjnych w zakresie handlu świeżym mięsem i produktami mięsnymi2)

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o wymaganiach weterynaryjnych dla produktów pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. Nr 33, poz. 288 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 68 i Nr 23, poz. 188) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych w zakresie handlu świeżym mięsem i produktami mięsnymi (Dz. U. Nr 108, poz. 1150) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 uchyla się pkt 5;

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Przedmiotem handlu może być świeże mięso, które zostało pozyskane od zwierząt domowych, takich jak owce, kozy lub zwierzęta jednokopytne, które przebywały na terytorium państwa członkowskiego co najmniej przez 21 dni przed ich ubojem, a w przypadku zwierząt mających mniej niż 21 dni życia – od dnia ich urodzenia.”;

3) w § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Świeże mięso pozyskane ze zwierząt pochodzących z gospodarstw, o których mowa w ust. 1, może być przedmiotem handlu po upływie co najmniej 6 tygodni od stwierdzenia ostatniego przypadku choroby w gospodarstwie.”;

4) w § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Świeżego mięsa, które nie spełnia wymagań określonych w § 4, nie znakuje się owalnym znakiem weterynaryjnym określonym w przepisach odrębnych3), z wyłączeniem świeżego mięsa nieprzeznaczonego do handlu, które może zostać oznakowane owalnym znakiem weterynaryjnym, pod warunkiem że dodatkowo zostanie opatrzone znakiem weterynaryjnym, który jest określony w załączniku do rozporządzenia.”;

5) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. 1. Dopuszcza się wwóz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej świeżego mięsa, które nie spełnia wymagania, o którym mowa w § 3, po uprzednim powiadomieniu Komisji Europejskiej i innych państw członkowskich4).

2. Dopuszcza się przewóz przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej świeżego mięsa, które nie spełnia wymagania, o którym mowa w § 3, zaopatrzonego w wydane przez właściwy organ państwa członkowskiego Unii Europejskiej miejsca przeznaczenia zezwolenie na wwóz mięsa do tego państwa.”;

6) uchyla się § 9;

7) w § 11 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) zostało przywiezione zgodnie z przepisami o weterynaryjnej kontroli granicznej.”;

8) § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Przedmiotem handlu mogą być produkty mięsne, które zostały przygotowane ze świeżego mięsa spełniającego wymagania weterynaryjne określone w art. 4a ust. 1 i 2 oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o wymaganiach weterynaryjnych dla produktów pochodzenia zwierzęcego, zwanej dalej „ustawą”, oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy.”;

9) uchyla się § 13–17;

10) § 18 otrzymuje brzmienie:

„§ 18. Jeżeli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stwierdzono afrykański pomór świń, to przedmiotem wywozu mogą być produkty mięsne spełniające wymagania weterynaryjne określone w art. 4a ust. 1 i 2 i art. 5a ust. 1 ustawy oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy.”;

11) uchyla się § 19.

§ 2.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: J. J. Pilarczyk

 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134, poz. 1433).

2) Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają postanowienia dyrektywy Rady 2002/99/WE z dnia 16 grudnia 2002 r. ustanawiającej przepisy sanitarne regulujące produkcję, przetwarzanie, dystrybucję oraz wprowadzanie produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi (Dz. Urz. WE L 18 z 23.01.2003, str. 11).

3) Przepisy w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa z bydła, świń, owiec, kóz i domowych zwierząt jednokopytnych, umieszczanego na rynku, które wdrażają postanowienia rozdziału IX załącznika l dyrektywy 64/433/EWG z dnia 26 czerwca 1964 r. o warunkach sanitarnych przy produkcji i wprowadzaniu na rynek świeżego mięsa (Dz. Urz. WE L 121 z 29.07.1964).

4) Obowiązek powiadamiania Komisji Europejskiej i państw członkowskich wynika z art. 7 dyrektywy 72/461/EWG z dnia 12 grudnia 1972 r. w sprawie problemów zdrowotnych mających wpływ na handel świeżym mięsem (Dz. Urz. WE L 302 z 31.12.1972).

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 28 czerwca 2005 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

KPDA Biuro rachunkowe

Doradztwo podatkowe, księgowość dla firm i obsługa w zakresie sprawozdawczości, kadr i płac oraz audytu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama