reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 6 czerwca 2005 r.

w sprawie opłaty ewidencyjnej

Na podstawie art. 80d ust. 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) wysokość opłaty ewidencyjnej, o której mowa w art. 75 ust. 2, art. 77 ust. 3, art. 82 ust. 2, art. 97 ust. 1 i art. 150 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, zwanej dalej „ustawą”, oraz sposób wnoszenia tej opłaty;

2) tryb i zasady pobierania, ewidencjonowania, przekazywania i rozliczania opłaty ewidencyjnej, o której mowa w art. 75 ust. 2, art. 77 ust. 3, art. 82 ust. 2, art. 97 ust. 1 i art. 150 ust. 1 ustawy oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124, poz. 1152 , z późn. zm.3)) przez organy i podmioty zobowiązane do jej pobierania.

§ 2.
Wysokość opłaty ewidencyjnej wynosi:

1) za wydanie:

a) dowodu rejestracyjnego – 1 zł,

b) pozwolenia czasowego – 1 zł,

c) zalegalizowanych tablic (tablicy) rejestracyjnych – 1 zł,

d) nalepki kontrolnej – 1 zł,

e) karty pojazdu dla pojazdu samochodowego innego niż określony w art. 77 ust. 1 ustawy – 1 zł,

f) dokumentu stwierdzającego uprawnienie do kierowania pojazdem –1 zł;

2) za wpisanie do dowodu rejestracyjnego przez uprawnionego diagnostę kolejnego terminu badania technicznego pojazdu – 2 zł;

3) za wymianę, na podstawie art. 150 ust. 1 ustawy, prawa jazdy lub innego dokumentu uprawniającego do kierowania pojazdami lub potwierdzającego dodatkowe kwalifikacje i wymagania w stosunku do kierującego pojazdem – 1 zł.

§ 3.
1. Zobowiązany dokonuje zapłaty opłaty ewidencyjnej, o której mowa w § 2, gotówką w kasie lub na rachunek bankowy organu lub podmiotu zobowiązanego do jej pobrania, zwanego dalej „pobierającym”.

2. Opłaty, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. a–d i lit. f oraz pkt 2 i 3, wnosi się łącznie z innymi opłatami za wykonanie czynności, których dotyczą.

3. W przypadku wnoszenia opłaty ewidencyjnej, o której mowa w § 2, łącznie z innymi opłatami, na dowodzie wpłaty wyodrębnia się kwoty poszczególnych opłat.

§ 4.
1. Pobierający odnotowuje opłaty ewidencyjne, o których mowa w § 2, pobrane i przekazane na rachunek bankowy pobierającego w prowadzonej w formie elektronicznej ewidencji pobranych i przekazanych opłat ewidencyjnych.

2. Ewidencja, o której mowa w ust. 1, zawiera:

1) w przypadku organów rejestrujących – tytuł pobranej opłaty ewidencyjnej i liczbę opłat pobranych z tego tytułu w każdym miesiącu;

2) w przypadku stacji kontroli pojazdów – liczbę pobranych opłat i numery rejestracyjne pojazdów poddanych badaniom technicznym.

§ 5.
Pobierający do 10. dnia każdego miesiąca przekazuje opłaty ewidencyjne, o których mowa w § 2, pobrane w miesiącu poprzedzającym na rachunek bankowy Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców, o którym mowa w art. 80d ustawy.
§ 6.
Pobierający opłaty ewidencyjne, o których mowa w § 2, na podstawie ewidencji pobranych i przekazanych opłat ewidencyjnych, dokonuje do 10. dnia każdego miesiąca rozliczenia pobranych i przekazanych na rachunek Funduszu, o którym mowa w § 5, w poprzednim miesiącu opłat ewidencyjnych i przekazuje to rozliczenie ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej.
§ 7.
1. Zakład ubezpieczeń, o którym mowa w art. 30 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, przekazuje do 10. dnia każdego miesiąca opłaty ewidencyjne należne za miesiąc poprzedni na rachunek bankowy Funduszu oraz przesyła rozliczenie przekazanych opłat ewidencyjnych ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej.

2. Zakład ubezpieczeń, o którym mowa w ust. 1, ewidencjonuje w formie elektronicznej opłaty ewidencyjne.

§ 8.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.4)

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: R. Kalisz

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – administracja publiczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 134, poz. 1436 i Nr 283, poz. 2818 oraz z 2005 r. Nr 19, poz. 164).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1152, Nr 130, poz. 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 149, poz. 1451 i 1452, Nr 162, poz. 1568, Nr 200, poz. 1953 i Nr 210, poz. 2036, z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 54, poz. 535, Nr 92, poz. 884, Nr 121, poz. 1264, Nr 173, poz. 1808 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 25, poz. 202 i Nr 90, poz. 756 i 757.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 26, poz. 225, Nr 96, poz. 959, Nr 141, poz. 1492, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2778.

4) Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 2003 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej, o której mowa w przepisach ustawy – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 227, poz. 2254).

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 13 czerwca 2005 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Lirefay

Liferay tworzy oprogramowanie, które pomaga przedsiębiorstwom kreować doświadczenia cyfrowe poprzez komputery, urządzenia mobilne i inne punkty kontaktu. 

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama