| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 15 czerwca 2005 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestrów prowadzonych przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 230 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117, z 2004 r. Nr 33, poz. 286 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 68) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie rejestrów prowadzonych przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 80, poz. 723) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Prowadzone przez Urząd Patentowy rejestry są przeznaczone do dokonywania wpisów o stanie prawnym udzielonych patentów, patentów europejskich, dodatkowych praw ochronnych, praw ochronnych i praw z rejestracji, zwanych dalej „prawami”, oraz wpisów o międzynarodowej rejestracji znaków towarowych uznanej w Rzeczypospolitej Polskiej.”;

2) w § 4:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Rejestry są prowadzone na papierze w formie ksiąg rejestrowych lub w postaci elektronicznej.”,

b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. W przypadku prowadzenia rejestrów w postaci elektronicznej przepisy ust. 2 i 3 nie mają zastosowania.”;

3) w rozdziale 2 po tytule „Rejestr patentowy i rejestr wzorów użytkowych” dodaje się § 4a w brzmieniu:

„§ 4a. 1. Rejestr patentowy przeznaczony jest do dokonywania wpisów o stanie prawnym udzielonych patentów, patentów europejskich i dodatkowych praw ochronnych.

2. Wpisy o stanie prawnym patentów europejskich dokonywane są w wyodrębnionej części rejestru patentowego, do której przepisy § 5–7 nie mają zastosowania.”;

4) w § 7:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) A – nazwisko i imię albo nazwa, miejsce zamieszkania albo siedziba uprawnionego z patentu (miejscowość, kraj) oraz numer identyfikacji podatkowej NIP, a także numer PESEL albo numer identyfikacyjny REGON, o ile zgłaszający je wskazał,”,

b) pkt 5–7 otrzymują brzmienie:

„5) E – wpisy uzupełniające stan prawny patentu (w szczególności patenty dodatkowe, zamiana patentu dodatkowego na patent), a także numer dodatkowego prawa ochronnego, data pierwszego zezwolenia na wprowadzenie produktu na rynek w Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej oraz oznaczenie organu, który wydał zezwolenie,

6) F – wnioski o unieważnienie i sprzeciwy, wnioski o udzielenie dodatkowego prawa ochronnego oraz decyzje dotyczące danego patentu,

7) G – data unieważnienia lub data i przyczyna wygaśnięcia patentu, a także data stwierdzenia wygaśnięcia decyzji o udzieleniu dodatkowego prawa ochronnego lub data unieważnienia albo data i przyczyna wygaśnięcia dodatkowego prawa ochronnego.”;

5) po § 7 dodaje się § 7a–7c w brzmieniu:

„§ 7a. 1. Stronica wyodrębnionej części rejestru patentowego, o której mowa w § 4a ust. 2, przeznaczona jest do dokonywania wpisów dotyczących jednego patentu europejskiego na wynalazek, który z chwilą wpisu otrzymuje numer rejestrowy.

2. Numer rejestrowy, o którym mowa w ust. 1, jest numerem patentu europejskiego poprzedzonym oznaczeniem „PL/EP”.

3. Stronica części rejestru, o której mowa w ust. 1, składa się z nagłówka oraz siedmiu rubryk.

§ 7b. Nagłówek, o którym mowa w § 7a ust. 3, zawiera:

1) numer patentu europejskiego,

2) datę zgłoszenia wynalazku,

3) numer zgłoszenia wynalazku,

4) numer zgłoszenia macierzystego (pod którym dokonano ogłoszenia o zgłoszeniu lub pierwotnego zgłoszenia),

5) pierwszeństwo (datę, numer zgłoszenia lub miejsce wystawy, kod kraju),

6) datę ogłoszenia o zgłoszeniu wynalazku,

7) datę zamieszczenia informacji o tłumaczeniu na język polski zastrzeżeń patentowych,

8) oznaczenie klasy, podklasy oraz grupy, podgrupy według międzynarodowej klasyfikacji patentowej,

9) kody krajów wyznaczonych,

10) datę opublikowania informacji o udzieleniu patentu europejskiego,

11) datę złożenia tłumaczenia opisu patentowego na język polski,

12) datę publikacji poprawionego tłumaczenia opisu patentowego na język polski.

§ 7c. Rubryki stronicy, o których mowa w § 7a ust. 3, oznaczone literami od A do G przeznaczone są do wpisywania następujących danych:

1) A – nazwisko i imię albo nazwa, a także miejsce zamieszkania albo siedziba uprawnionego z patentu europejskiego (miejscowość, kraj),

2) B – tytuł wynalazku,

3) C – nazwisko i imię twórcy wynalazku oraz miejsce jego zamieszkania (miejscowość, kraj),

4) D – prawa ograniczające patent,

5) E – numer dodatkowego prawa ochronnego, data pierwszego zezwolenia na wprowadzenie produktu na rynek w Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej, oznaczenie organu, który wydał zezwolenie,

6) F – decyzje dotyczące danego patentu europejskiego,

7) G – data unieważnienia lub data i przyczyna wygaśnięcia patentu europejskiego, a także data stwierdzenia wygaśnięcia decyzji o udzieleniu dodatkowego prawa ochronnego lub data unieważnienia albo data i przyczyna wygaśnięcia dodatkowego prawa ochronnego.”;

6) w § 11:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) A – nazwisko i imię albo nazwa, miejsce zamieszkania albo siedziba uprawnionego z prawa z rejestracji wzoru przemysłowego (miejscowość, kraj) oraz numer identyfikacji podatkowej NIP, a także numer PESEL albo numer identyfikacyjny REGON, o ile zgłaszający je wskazał,”.

b) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) E – wnioski o unieważnienie i sprzeciwy oraz decyzje dotyczące danego prawa z rejestracji,”;

7) w § 15:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) A – nazwisko i imię albo nazwa, miejsce zamieszkania albo siedziba uprawnionego z prawa ochronnego na znak towarowy (miejscowość, kraj) oraz numer identyfikacji podatkowej NIP, a także numer PESEL albo numer identyfikacyjny REGON, o ile zgłaszający je wskazał,”,

b) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) F – wnioski o unieważnienie i sprzeciwy oraz decyzje dotyczące danego prawa ochronnego,”;

8) w § 18 w ust. 2:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) A – nazwa i siedziba uprawnionego (miejscowość, kraj),”,

b) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) F – wnioski o unieważnienie i sprzeciwy oraz decyzje dotyczące danego prawa z rejestracji,”;

9) w § 22:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) A – nazwisko i imię albo nazwa, miejsce zamieszkania albo siedziba uprawnionego z prawa z rejestracji topografii układu scalonego (miejscowość, kraj) oraz numer identyfikacji podatkowej NIP, a także numer PESEL albo numer identyfikacyjny REGON, o ile zgłaszający je wskazał,”,

b) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) E – wnioski o unieważnienie i sprzeciwy oraz decyzje dotyczące danego prawa z rejestracji,”;

10) w § 23 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dane dotyczące wyznaczenia Rzeczypospolitej Polskiej do międzynarodowej rejestracji znaku towarowego,”;

11) w § 25 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) datę wyznaczenia Rzeczypospolitej Polskiej do międzynarodowej rejestracji znaku towarowego,”;

12) w § 26 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio w przypadku prowadzenia pomocniczego rejestru znaków towarowych w postaci elektronicznej.”;

13) § 29 otrzymuje brzmienie:

„§ 29. Dokonanie w rejestrze zmian niewymagających decyzji następuje niezwłocznie z urzędu.”;

14) § 34 otrzymuje brzmienie:

„§ 34. W celu dokonania zmian w rejestrze, w przypadku przedłużenia prawa ochronnego dla części towarów, stosuje się odpowiednio przepis § 33.”;

15) w § 37:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Jednorazowo do wglądu udostępnia się jedną księgę rejestrową. Przeglądający księgi może dokonywać notatek lub w inny sposób utrwalać informacje zawarte w rejestrze.”,

b) dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. Przepisy ust. 2 i 3 nie mają zastosowania w przypadku prowadzenia rejestru w postaci elektronicznej. W przypadku tym przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio, o ile nie ma technicznych możliwości wglądu do rejestrów poza siedzibą Urzędu Patentowego.”.

§ 2.
Rejestry patentowe prowadzone w Urzędzie Patentowym na podstawie dotychczasowych przepisów uważa się za rejestr patentowy w rozumieniu niniejszego rozporządzenia.
§ 3.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: M. Belka

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 6 lipca 2005 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Wilk Latkowski Doradcy Podatkowi i Radcowie Prawni

Nowoczesna kancelaria doradztwa podatkowego i prawnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »