| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I INFORMATYZACJI1)

z dnia 10 czerwca 2005 r.

w sprawie powoływania i odwoływania członków Rady Nauki

Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 85, poz. 727) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Minister właściwy do spraw nauki, zwany dalej „Ministrem”, powołuje członków organów Rady Nauki, zwanej dalej „Radą”, spośród osób spełniających wymagania określone w rozporządzeniu, mając na względzie konieczność zapewnienia w składzie organów Rady przedstawicieli poszczególnych dziedzin nauki stosownie do zakresu zadań tych organów, a także zapewnienia udziału przedstawicieli ośrodków naukowych poszczególnych regionów.
§ 2.
Członkiem Rady nie może być osoba pełniąca funkcję:

1) rektora, prorektora lub kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej szkoły wyższej;

2) dyrektora placówki naukowej Polskiej Akademii Nauk lub jednostki badawczo-rozwojowej;

3) prezesa lub wiceprezesa Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności;

4) przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego i Rady Głównej Jednostek Badawczo-Rozwojowych.

§ 3.
Członkiem Rady nie może być osoba:

1) skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie;

2) pozbawiona praw publicznych;

3) ukarana prawomocnym orzeczeniem sądu, działającego na podstawie przepisów o odpowiedzialności zawodowej, za przewinienie zawodowe lub komisji dyscyplinarnej za czyn popełniony z niskich pobudek.

§ 4.
1. Przewodniczącym Rady lub członkiem Komitetu Polityki Naukowej i Naukowo-Technicznej może zostać osoba posiadająca obywatelstwo polskie oraz tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego.

2. Przewodniczący Rady oraz członek Komitetu Polityki Naukowej i Naukowo-Technicznej powinien spełniać następujące wymagania:

1) posiadać znajomość problematyki zarządzania nauką, w szczególności na stanowiskach kierowniczych w jednostkach naukowych;

2) posiadać doświadczenie w pracach organów kolegialnych działających w jednostkach naukowych;

3) posiadać doświadczenie we współpracy naukowej z zagranicą.

§ 5.
Członek Komisji Badań na Rzecz Rozwoju Gospodarki powinien spełniać następujące wymagania:

1) posiadać tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego albo wykształcenie wyższe i co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowiskach kierowniczych;

2) posiadać doświadczenie w zarządzaniu realizacją przedsięwzięć o charakterze społecznym lub gospodarczym.

§ 6.
Członek Komisji Badań na Rzecz Rozwoju Nauki i Zespołu Odwoławczego powinien spełniać następujące wymagania:

1) posiadać tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego;

2) posiadać dorobek naukowy, w ramach którego w ostatnich czterech latach uzyskał wymierne efekty w formie publikacji naukowych, udziału w programach badań naukowych, zwłaszcza międzynarodowych, albo w realizacji projektów badawczych lub projektów celowych;

3) posiadać doświadczenie w zarządzaniu realizacją projektów lub programów naukowych, w tym we współpracy międzynarodowej.

§ 7.
Minister odwołuje członka Rady, który nie spełnia wymagań określonych w § 2 i 3, a także w przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających pełnienie funkcji członka Rady.
§ 8.
W zawiadomieniu o odwołaniu członka Rady Minister wskazuje przyczynę stanowiącą podstawę odwołania oraz termin ustania członkostwa w Radzie. O odwołaniu członka Rady Minister zawiadamia Przewodniczącego Rady oraz przewodniczącego właściwego organu Rady.
§ 9.
Minister w terminie nie krótszym niż 6 miesięcy przed upływem czteroletniego okresu, na który powołano członków Rady:

1) powołuje Komisję Wyborczą do przeprowadzenia wyborów kandydatów do Komisji Badań na Rzecz Rozwoju Nauki i Zespołu Odwoławczego;

2) ogłasza komunikat o przeprowadzeniu wyborów kandydatów i o terminarzu prac wyborczych w dzienniku urzędowym Ministra oraz na stronie internetowej urzędu obsługującego Ministra;

3) zawiadamia o przeprowadzeniu wyborów kandydatów i o terminarzu prac wyborczych przewodniczących rad wydziałów i rad naukowych, działających w jednostkach naukowych określonych w art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki, uprawnionych do wybierania kandydatów oraz kierowników tych jednostek naukowych.

§ 10.
Rada wydziału lub rada naukowa uprawniona do zgłoszenia kandydata na członka Komisji Badań na Rzecz Rozwoju Nauki lub Zespołu Odwoławczego dokonuje wyboru po uzyskaniu zgody kandydata na kandydowanie oraz na przetwarzanie jego danych osobowych. Wyboru kandydata dokonuje się w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu rady wydziału lub rady naukowej.
§ 11.
1. Rada wydziału lub rada naukowa zgłasza kandydata na członka Komisji Badań na Rzecz Rozwoju Nauki lub Zespołu Odwoławczego, który:

1) spełnia wymagania określone w § 6;

2) reprezentuje dziedzinę nauki określoną w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

3) jest zatrudniony w innej jednostce naukowej niż jednostka dokonująca wyboru.

2. Kandydatem nie może być osoba, która:

1) pełni funkcję wymienioną w § 2;

2) została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie;

3) została pozbawiona praw publicznych;

4) została ukarana prawomocnym orzeczeniem sądu, działającego na podstawie przepisów o odpowiedzialności zawodowej, za przewinienie zawodowe lub komisji dyscyplinarnej za czyn popełniony z niskich pobudek.

§ 12.
1. Kandydata na członka Komisji Badań na Rzecz Rozwoju Nauki lub Zespołu Odwoławczego zgłasza się na formularzu, którego wzór określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

2. Zgłoszenie kandydata przesyła się Komisji Wyborczej, na adres wskazany przez Ministra, wraz z imiennym wykazem osób uprawnionych do głosowania, posiadających tytuł naukowy i zatrudnionych w jednostce naukowej dokonującej wyboru kandydata, z określeniem, zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia, dziedziny nauki reprezentowanej przez te osoby oraz z ich adresem.

3. Do wykazu osób uprawnionych do głosowania dołącza się oświadczenia tych osób o wyrażeniu zgody na udział w głosowaniu oraz na zamieszczenie ich danych osobowych w zbiorze danych dotyczących wyborów i na przetwarzanie tych danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 i Nr 153, poz. 1271 oraz z 2004 r. Nr 25, poz. 219 i Nr 33, poz. 285).

4. Zgłoszenie kandydata sporządzone nieprawidłowo lub przekazane po terminie jest nieważne.

5. Przy sporządzaniu list osób uprawnionych do głosowania nie będą uwzględniane wykazy sporządzone nieprawidłowo lub przekazane po terminie.

§ 13.
1. Wybory kandydatów do Komisji Badań na Rzecz Rozwoju Nauki i do Zespołu Odwoławczego przeprowadza się drogą korespondencyjną, w głosowaniu tajnym.

2. Każda osoba uprawniona do głosowania otrzymuje oznaczoną przez Komisję Wyborczą kartę wyborczą i zaadresowaną kopertę z opłatą na odpowiedź.

3. Wybory kandydatów przeprowadza się odrębnie dla każdej dziedziny nauki.

4. Karta wyborcza jest ważna, jeżeli:

1) oddano głos tylko na tylu kandydatów, ilu wskazano w karcie wyborczej dotyczącej danej dziedziny nauki;

2) została wysłana do Komisji Wyborczej w terminie i w oryginale.

§ 14.
1. W skład Komisji Badań na Rzecz Rozwoju Nauki Minister powołuje osoby, które uzyskały największą liczbę głosów w ramach poszczególnych dziedzin nauki, w liczbie określonej w załączniku nr 1 do rozporządzenia dla danej dziedziny nauki.

2. W skład Zespołu Odwoławczego Minister powołuje osoby, które po ustaleniu składu Komisji Badań na Rzecz Rozwoju Nauki uzyskały kolejno największą liczbę głosów i wyraziły zgodę na wejście w skład tego Zespołu.

3. W przypadku zmniejszenia składu osobowego Komisji Badań na Rzecz Rozwoju Nauki lub Zespołu Odwoławczego w czteroletnim okresie działania Rady Nauki, Minister uzupełnia skład Komisji lub Zespołu o osoby, które w wyborach kolejno otrzymały największą liczbę głosów.

§ 15.
1. W skład Komisji Wyborczej wchodzi 9 osób.

2. Do zadań Komisji Wyborczej należy:

1) sprawdzenie ważności otrzymanych zgłoszeń kandydatów;

2) sporządzenie w porządku alfabetycznym oddzielnie dla każdej dziedziny nauki list kandydatów reprezentujących poszczególne dziedziny nauki określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia, wraz z informacją o dyscyplinie naukowej wskazanej przez kandydatów w zgłoszeniu;

3) sporządzenie list osób uprawnionych do głosowania na podstawie art. 27 ust. 5 ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki;

4) przestanie do osób uprawnionych do głosowania oznaczonych kart wyborczych zawierających listy kandydatów z dziedziny nauki reprezentowanej przez te osoby, ze wskazaniem liczby kandydatów reprezentujących daną dziedzinę nauki w Komisji Badań na Rzecz Rozwoju Nauki;

5) rozpatrywanie odwołań w sprawach dotyczących wyborów kandydatów;

6) sporządzenie sprawozdania z przeprowadzonych wyborów kandydatów, zawierającego w szczególności wyniki wyborów w formie list kandydatów z każdej dziedziny nauki określonej w załączniku nr 1 do rozporządzenia, w kolejności uzyskanej przez nich liczby głosów.

3. Posiedzenia Komisji Wyborczej są protokołowane.

§ 16.
Dokumentacja z przeprowadzonych wyborów jest przechowywana i udostępniana w urzędzie obsługującym Ministra zgodnie z przepisami o dokumentacji archiwalnej.
§ 17.
Minister w dzienniku urzędowym Ministra oraz na stronach internetowych obsługującego go urzędu ogłasza komunikat o wynikach wyborów kandydatów do Komisji Badań na Rzecz Rozwoju Nauki i do Zespołu Odwoławczego, zawierający listy kandydatów z poszczególnych dziedzin nauki, w kolejności alfabetycznej, oraz listę osób powołanych do Komisji i Zespołu, ze wskazaniem reprezentowanej przez nie dziedziny nauki i dyscypliny naukowej.
§ 18.
W razie zmniejszenia się składu osobowego Komisji Badań na Rzecz Rozwoju Nauki lub Zespołu Odwoławczego w okresie do dnia zakończenia czteroletniej kadencji osób, o których mowa w art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki. Minister uzupełnia skład osobowy tych organów o osoby, które w wyborach do zespołów Komitetu Badań Naukowych uzyskały kolejno największą liczbę głosów, a nie weszły w skład tych zespołów, z uwzględnieniem warunków określonych w § 1.
§ 19.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Nauki i Informatyzacji: M. Kleiber

 

 

1) Minister Nauki i Informatyzacji kieruje działem administracji rządowej – nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Informatyzacji (Dz. U. Nr 134, poz. 1431).

Załącznik 1. [WYKAZ DZIEDZIN NAUKI REPREZENTOWANYCH PRZEZ CZŁONKÓW KOMISJI BADAŃ NA RZECZ ROZWOJU NAUKI]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Nauki i Informatyzacji
z dnia 10 czerwca 2005 r. (poz. 932)

Załącznik nr 1

WYKAZ DZIEDZIN NAUKI REPREZENTOWANYCH PRZEZ CZŁONKÓW KOMISJI BADAŃ NA RZECZ ROZWOJU NAUKI

Lp.

Nazwa dziedziny nauki

Liczba członków Komisji reprezentujących dziedzinę nauki

1

Nauki biologiczne

2

2

Nauki chemiczne

2

3

Nauki ekonomiczne

1

4

Nauki farmaceutyczne

1

5

Nauki fizyczne

2

6

Nauki humanistyczne

3

7

Nauki leśne

1

8

Nauki matematyczne

2

9

Nauki medyczne

2

10

Nauki o kulturze fizycznej

1

11

Nauki o Ziemi

2

12

Nauki prawne

1

13

Nauki rolnicze

2

14

Nauki techniczne

3

15

Nauki teologiczne

1

16

Nauki weterynaryjne

1

17

Nauki o sztukach filmowych, muzycznych, plastycznych lub teatralnych

1

 

Załącznik 2.

Załącznik nr 2

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 7 lipca 2005 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Grupa Deweloperska GEO

Grupa Deweloperska GEO to holding kilkunastu spółek, prowadzących aktywną działalność na terenie trzech polskich aglomeracji: Krakowa, Wrocławia i Katowic.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »