reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY1)

z dnia 9 sierpnia 2005 r.

w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy na zatrudnienie w ramach programu operacyjnego – Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004–2006

Na podstawie art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206 oraz z 2005 r. Nr 90, poz. 759) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1.

1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i tryb udzielania pomocy na zatrudnienie w ramach programu operacyjnego – Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004–2006, przyjętego rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjęcia programu operacyjnego – Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004–2006 (Dz. U. Nr 189, poz. 1948) oraz Uzupełnienia programu operacyjnego – Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004–2006, przyjętego rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 21 września 2004 r. w sprawie przyjęcia Uzupełnienia programu operacyjnego – Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004–2006 (Dz. U. Nr 214, poz. 2172), zwanych dalej „Programem EQUAL”.

2. Pomoc na zatrudnienie, zwana dalej „pomocą”, jest udzielana zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2204/2002 z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa w zakresie zatrudnienia (Dz. Urz. WE L 337 z 13.12.2002).

§ 2.
Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do pomocy:

1) udzielanej w sektorze górnictwa węgla i budownictwa okrętowego;

2) udzielanej na tworzenie nowych miejsc pracy w sektorze transportu;

3) udzielanej dla działalności związanej z eksportem, jeżeli pomoc jest bezpośrednio związana z ilością eksportowanych produktów, utworzeniem i funkcjonowaniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności eksportowej;

4) uwarunkowanej pierwszeństwem użycia towarów produkcji krajowej.

§ 3.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) Administratorze – należy przez to rozumieć Administratora w rozumieniu Programu EQUAL;

2) beneficjencie ostatecznym – należy przez to rozumieć beneficjenta ostatecznego w rozumieniu Programu EQUAL;

3) beneficjencie pomocy – należy przez to rozumieć beneficjenta pomocy w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. Nr 123, poz. 1291);

4) dużym projekcie inwestycyjnym – należy przez to rozumieć duży projekt inwestycyjny w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 16 ustawy z dnia 20 marca 2002 r. o finansowym wspieraniu inwestycji (Dz. U. Nr 41, poz. 363, z późn. zm.2));

5) małym i średnim przedsiębiorstwie – należy przez to rozumieć przedsiębiorcę spełniającego warunki określone w załączniku I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. WE L 10 z 13.01.2001) zmienionego rozporządzeniem Komisji (WE) nr 364/2004 z dnia 25 lutego 2004 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 70/2001 i rozszerzającym jego zakres w celu włączenia pomocy dla badań i rozwoju (Dz. Urz. WE L 63 z 28.02.2004);

6) osobach doświadczających dyskryminacji i nierówności na rynku pracy – należy przez to rozumieć osoby objęte wsparciem w ramach Programu EQUAL, z wyłączeniem osób ubiegających się o status uchodźcy;

7) Partnerstwie na rzecz Rozwoju – należy przez to rozumieć grupę podmiotów realizujących Działanie 2 na podstawie umowy o Partnerstwie na rzecz Rozwoju, o której mowa w Programie EQUAL;

8) Partnerze – należy przez to rozumieć podmiot będący stroną umowy o Partnerstwie na rzecz Rozwoju;

9) podmiocie ubiegającym się o pomoc – należy przez to rozumieć Administratora, Partnera oraz beneficjenta ostatecznego prowadzącego działalność gospodarczą, bez względu na formę organizacyjno-prawną oraz sposób finansowania;

10) podmiocie udzielającym pomocy – należy przez to rozumieć podmiot udzielający pomocy w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;

11) pracowniku niepełnosprawnym – należy przez to rozumieć pracownika niepełnosprawnego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z późn. zm.3));

12) pracowniku znajdującym się w szczególnie niekorzystnej sytuacji – należy przez to rozumieć osobę, o której mowa w art. 2 lit. f rozporządzenia Komisji (WE) nr 2204/2002 z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa w zakresie zatrudnienia;

13) wniosku o dofinansowanie Działania 2 – należy przez to rozumieć wniosek o dofinansowanie Działania 2, którego wzór określa rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie trybu składania i wzorów wniosków o dofinansowanie działań oraz wzoru umowy o dofinansowanie działania w ramach programu operacyjnego – Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004–2006 (Dz. U. Nr 252, poz. 2524 oraz z 2005 r. Nr 39, poz. 373).

§ 4.
Pomoc jest udzielana na:

1) tworzenie miejsc pracy;

2) rekrutację pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji;

3) rekrutację pracowników niepełnosprawnych;

4) pokrycie podwyższonych kosztów zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych.

§ 5.
1. Pomoc może być udzielana beneficjentowi pomocy, jeżeli wraz z inną pomocą na zatrudnienie, bez względu na jej formę i źródło, otrzymywaną przez niego w okresie kolejnych trzech lat od dnia przyznania pomocy, nie przekroczy równowartości w złotych kwoty 15 mln euro brutto.

2. Pomoc przekraczająca kwotę, o której mowa w ust. 1, jest pomocą indywidualną podlegającą notyfikacji w rozumieniu przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

Rozdział 2

Szczegółowe warunki udzielania pomocy na tworzenie miejsc pracy

§ 6.

Pomoc na tworzenie miejsc pracy może być udzielana pod warunkiem, że:

1) na utworzonym miejscu pracy zostaną zatrudnione osoby doświadczające dyskryminacji i nierówności na rynku pracy, które nigdy nie pracowały, straciły pracę lub są w okresie wypowiedzenia umowy o pracę;

2) działania związane z tworzeniem miejsc pracy zostały uwzględnione we wniosku o dofinansowanie Działania 2 oraz w umowie o Partnerstwie na rzecz Rozwoju;

3) zatrudnienie dodatkowych pracowników stanowi wzrost netto liczby pracowników, zarówno w zakładzie, jak i w danym przedsiębiorstwie, w odniesieniu do przeciętnego zatrudnienia w okresie ostatnich 12 miesięcy;

4) utworzone miejsce pracy będzie utrzymane przez okres co najmniej trzech lat, a w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw dwóch lat.

§ 7.
1. Maksymalna intensywność pomocy na tworzenie miejsc pracy, liczona jako stosunek wartości pomocy netto do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, nie może przekroczyć:

1) 30 % – dla podregionów oznaczonych numerami statystycznymi 22 (Poznań) i 42 (Warszawa);

2) 40 % – dla podregionów oznaczonych numerami statystycznymi 4 (Wrocław), 17 (Kraków) i 30 (Gdynia – Gdańsk – Sopot);

3) 50 % – dla pozostałych podregionów.

2. W przypadku małych i średnich przedsiębiorstw, maksymalna intensywność pomocy, o której mowa w ust. 1, zwiększa się o 15 punktów procentowych brutto, pod warunkiem, że całkowita intensywność pomocy netto nie przekroczy 75 %.

3. Pomoc na tworzenie miejsc pracy może być udzielana jedynie w przypadku, gdy udział własny beneficjenta pomocy w finansowaniu wynosi przynajmniej 25 %. Za udział własny należy rozumieć środki, które nie zostały uzyskane przez beneficjenta pomocy w związku z otrzymaną wcześniej pomocą publiczną, w szczególności w formie kredytów preferencyjnych, dopłat do oprocentowania kredytów, gwarancji lub poręczeń udzielonych na warunkach korzystniejszych niż oferowane na rynku.

4. Podregiony, o których mowa w ust. 1, zostały określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2000 r. w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS) (Dz. U. Nr 58, poz. 685, z późn. zm.4)).

§ 8.
1. Pomoc na tworzenie miejsc pracy udzielana na podstawie rozporządzenia podlega sumowaniu z:

1) pomocą udzielaną we wszystkich formach i ze wszystkich źródeł, w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą na tworzenie miejsc pracy, oraz

2) każdą pomocą przeznaczoną na nową inwestycję, z którą związane jest tworzenie tych miejsc pracy i nie może przekroczyć maksymalnych intensywności pomocy, o których mowa w § 7 ust. 1 i 2.

2. Jeżeli podmiot ubiegający się o pomoc oraz beneficjent pomocy korzysta jednocześnie z pomocy na nową inwestycję oraz na tworzenie miejsc pracy związanych z tą inwestycją, maksymalną dopuszczalną wielkość pomocy oblicza się jako iloczyn maksymalnej intensywności, o której mowa w § 7 ust. 1 i 2, i wyższej kwoty kosztów: nowej inwestycji albo dwuletnich kosztów zatrudnienia nowych pracowników.

3. Pomoc na tworzenie miejsc pracy związanych z nową inwestycją może być udzielana pod warunkiem, że:

1) miejsca pracy zostaną utworzone w ciągu trzech lat od zakończenia inwestycji;

2) wniosek o dofinansowanie Działania 2 oraz umowa o Partnerstwie na rzecz Rozwoju zostały zatwierdzone w trybie określonym w Programie EQUAL przed rozpoczęciem realizacji nowej inwestycji.

4. Jeżeli tworzenie miejsc pracy jest związane z realizacją dużego projektu inwestycyjnego, to pomoc na tworzenie miejsc pracy przewidziana w niniejszym rozporządzeniu, łącznie z inną pomocą uzyskaną przez podmiot ubiegający się o pomoc oraz przez beneficjenta pomocy w związku z tym projektem inwestycyjnym, nie może przekroczyć maksymalnej wielkości pomocy ustalonej dla tego projektu zgodnie z obowiązującą mapą pomocy regionalnej określoną w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 1 września 2004 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej (Dz. U. Nr 200, poz. 2050).

§ 9.
1. Koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą na tworzenie miejsc pracy mogą obejmować koszty faktycznie poniesione przez beneficjenta pomocy, w okresie dwóch lat od dnia zawarcia umowy, o której mowa w § 16 ust. 3, z tytułu zatrudnienia na utworzone miejsca pracy osób, o których mowa w § 6 pkt 1.

2. Do kosztów, o których mowa w ust. 1, zalicza się koszty:

1) płacy brutto oraz

2) obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne.

Rozdział 3

Szczegółowe warunki udzielania pomocy na rekrutację pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji lub pracowników niepełnosprawnych

§ 10.

Pomoc na rekrutację pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji lub pracowników niepełnosprawnych, zwana dalej „pomocą na rekrutację”, jest udzielana pod warunkiem, że:

1) działania związane z rekrutacją na istniejące miejsca pracy zostały uwzględnione we wniosku o dofinansowanie Działania 2 oraz w umowie o Partnerstwie na rzecz Rozwoju;

2) rekrutacja niestanowiąca wzrostu netto liczby pracowników w danym zakładzie dotyczy stanowiska lub stanowisk, które zostały zwolnione w następstwie:

a) rozwiązania umowy o pracę na mocy porozumienia stron albo rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem przez pracownika,

b) rozwiązania umowy o pracę z upływem czasu, na który była zawarta, a pracownik odrzucił propozycję pracodawcy zawarcia kolejnej umowy o pracę,

c) rozwiązania umowy o pracę w związku z przejściem pracownika na emeryturę,

d) obniżenia wymiaru czasu pracy na mocy porozumienia stron,

e) rozwiązania umowy o pracę, przez pracodawcę w związku z naruszeniem przez pracownika obowiązków pracowniczych

i nie w wyniku rozwiązania umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika oraz

3) z pracownikiem lub pracownikami będą zawarte umowy o pracę na okres nie krótszy niż 12 miesięcy, a beneficjent pomocy może rozwiązać umowę o pracę tylko w przypadku naruszenia przez pracownika obowiązków pracowniczych.

§ 11.
1. Intensywność pomocy na rekrutację, liczona jako stosunek wartości pomocy brutto do kosztów wynagrodzenia brutto pracownika wraz z obowiązkowymi składkami na ubezpieczenia społeczne, ponoszonych przez okres jednego roku od dnia zakończenia rekrutacji, nie może przekroczyć:

1) 50 % – w odniesieniu do pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji;

2) 60 % – w odniesieniu do pracowników niepełnosprawnych.

2. Pomoc na rekrutację podlega sumowaniu z inną pomocą udzielaną we wszystkich formach i ze wszystkich źródeł, która odnosi się do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, i nie może przekroczyć 100 % kosztów zatrudnienia w okresie, w którym pracownik lub pracownicy są zatrudnieni.

Rozdział 4

Szczegółowe warunki udzielania pomocy na pokrycie podwyższonych kosztów zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych

§ 12.

Pomoc na pokrycie podwyższonych kosztów zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych może być udzielana pod warunkiem, że:

1) beneficjent pomocy ponosi podwyższone koszty zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych;

2) działania związane z zatrudnieniem pracowników niepełnosprawnych zostały uwzględnione we wniosku o dofinansowanie Działania 2 oraz w umowie o Partnerstwie na rzecz Rozwoju.

§ 13.
1. Przez podwyższone koszty zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych rozumie się:

1) obciążenia wynikające z niższej produktywności pracowników niepełnosprawnych:

a) zwiększony czas wykonywania czynności pracy przez pracowników niepełnosprawnych,

b) dodatkowy urlop wypoczynkowy i skrócony czas pracy,

c) zwolnienia od pracy w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym,

d) 15-minutowa przerwa w pracy na gimnastykę usprawniającą lub wypoczynek,

e) zwolnienia od pracy w celu wykonania badań specjalistycznych, zabiegów leczniczych lub usprawniających, a także w celu uzyskania zaopatrzenia ortopedycznego lub jego naprawy, jeżeli czynności te nie mogą być wykonane poza godzinami pracy,

f) zwiększona absencja z powodu choroby,

g) zwiększone zużycie materiałów i surowców,

2) koszty zatrudnienia pracowników dotyczące czasu przeznaczonego wyłącznie na pomoc w pracy pracownikowi lub pracownikom niepełnosprawnym,

3) koszty adaptacji pomieszczeń,

4) koszty adaptacji lub nabycia urządzeń przeznaczonych do użytku pracowników niepełnosprawnych

– które są kosztami podwyższonymi względem kosztów, które beneficjent pomocy poniósłby, jeżeli zatrudniałby pracowników niebędących pracownikami niepełnosprawnymi, przez okres, podczas którego pracownik lub pracownicy niepełnosprawni są zatrudnieni.

2. Przez podwyższone koszty zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych rozumie się dodatkowo koszty:

1) budowy, instalacji lub rozbudowy danego zakładu,

2) administracyjne,

3) transportowe

– które wynikają z zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych w przypadku beneficjenta pomocy, u którego przynajmniej 50 % pracowników stanowią pracownicy niepełnosprawni, którzy nie są w stanie podjąć zatrudnienia na otwartym rynku pracy.

3. Koszty, o których mowa w ust. 2, mogą być pokrywane wyłącznie w przypadku, gdy są one zgodne z zasadami kwalifikowalności wydatków określonych w Programie EQUAL.

4. Koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 1, podmiot ubiegający się o pomoc oraz beneficjent pomocy wylicza odrębnie w odniesieniu do każdego zatrudnionego pracownika niepełnosprawnego, którego dotyczą podwyższone koszty.

5. Koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 2–4 i ust. 2, podmiot ubiegający się o pomoc oraz beneficjent pomocy wylicza ogółem w odniesieniu do jednego pracownika niepełnosprawnego lub więcej pracowników niepełnosprawnych, których dotyczą podwyższone koszty.

§ 14.
Maksymalna intensywność pomocy nie może przekroczyć 100 % rzeczywistych podwyższonych kosztów, o których mowa w § 13.
§ 15.
Pomoc, o której mowa w § 12, może być udzielana łącznie z inną pomocą w rozumieniu art. 87 ust. 1 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską oraz z pomocą pochodzącą ze źródeł wspólnotowych, przeznaczoną na pokrycie podwyższonych kosztów zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych, pod warunkiem, że łączna wartość pomocy nie przekroczy 100 % wartości tych kosztów.

Rozdział 5

Tryb udzielania pomocy

§ 16.

1. Pomoc może być udzielana podmiotowi ubiegającemu się o pomoc po zatwierdzeniu wniosku o dofinansowanie Działania 2 oraz umowy o Partnerstwie na rzecz Rozwoju, w trybie określonym w Programie EQUAL.

2. Po zatwierdzeniu wniosku oraz umowy, o których mowa w ust. 1, podmiot ubiegający się o pomoc zawiera umowę z podmiotem udzielającym pomocy, którym jest:

1) Administrator w przypadku podmiotu ubiegającego się o pomoc będącego Partnerem w Partnerstwie na rzecz Rozwoju;

2) Krajowa Struktura Wsparcia w przypadku podmiotu ubiegającego się o pomoc będącego Administratorem;

3) Administrator lub Partner Partnerstwa na rzecz Rozwoju w przypadku podmiotu ubiegającego się o pomoc będącego beneficjentem ostatecznym.

3. Umowa, o której mowa w ust. 2, powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności oraz zawierać w szczególności:

1) imię i nazwisko lub nazwę beneficjenta pomocy, adres siedziby i miejsce prowadzenia działalności;

2) numer identyfikacyjny nadany w krajowym rejestrze podmiotów gospodarki narodowej REGON beneficjenta pomocy, o ile beneficjentowi pomocy został nadany ten numer;

3) numer identyfikacji podatkowej NIP beneficjenta pomocy, o ile beneficjentowi pomocy został nadany ten numer;

4) oznaczenie formy działalności prowadzonej przez beneficjenta pomocy;

5) liczbę pracowników oraz okres ich zatrudnienia;

6) rodzaj i miejsce zadań wykonywanych przez pracowników;

7) szczegółową kalkulację kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą;

8) terminy i wysokość refundowanych ze środków Programu EQUAL kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą;

9) zobowiązanie beneficjenta pomocy do utrzymania zatrudnienia przez okres określony w § 6 pkt 4 oraz § 10 pkt 3;

10) zobowiązanie beneficjenta pomocy do informowania podmiotu udzielającego pomocy o przypadkach wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę;

11) zobowiązanie beneficjenta pomocy do zwrotu dokonanej refundacji wraz z odsetkami ustawowymi, w przypadku naruszenia warunków, określonych w rozporządzeniu, dotyczących udzielanej pomocy lub wykorzystania środków niezgodnie z umową.

4. Do umowy, o której mowa w ust. 3, beneficjent pomocy dołącza oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w rozporządzeniu oraz dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków.

§ 17.
Rozliczenie ze środków Programu EQUAL kosztów ponoszonych przez beneficjenta pomocy jest dokonywane na podstawie umowy, o której mowa w § 16 ust. 3.

Rozdział 6

Przepisy końcowe

§ 18.

Rozporządzenie obowiązuje do dnia 31 grudnia 2006 r.
§ 19.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Gospodarki i Pracy: w z. M. Ostrowska

 

1) Minister Gospodarki i Pracy kieruje działem administracji rządowej – rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki i Pracy (Dz. U. Nr 134, poz. 1428).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1177, z 2003 r. Nr 159, poz. 1537 oraz z 2004 r. Nr 123, poz. 1291, Nr 173, poz. 1808 i Nr 273, poz. 2701.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 160, poz. 1082, z 1998 r. Nr 99, poz. 628, Nr 106, poz. 668, Nr 137, poz. 887, Nr 156, poz. 1019 i Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 486, Nr 90, poz. 1001, Nr 95, poz. 1101 i Nr 111, poz. 1280, z 2000 r. Nr 48, poz. 550 i Nr 119, poz. 1249, z 2001 r. Nr 39, poz. 459, Nr 100, poz. 1080, Nr 125, poz. 1368, Nr 129, poz. 1444 i Nr 154, poz. 1792 i 1800, z 2002 r. Nr 169, poz. 1387, Nr 200, poz. 1679 i 1683 i Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 90, poz. 844, Nr 223, poz. 2217 i Nr 228, poz. 2262, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001 i Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 44, poz. 422 i Nr 132, poz. 1110.

4) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 12, poz. 101, z 2002 r. Nr 34, poz. 311, Nr 177, poz. 1458 i Nr 191, poz. 1594, z 2003 r. Nr 208, poz. 2021 oraz z 2004 r. Nr 98, poz. 998 i Nr 254, poz. 2534.

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 1 września 2005 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Magda Słomska

Kancelaria zajmująca się kompleksową obsługą przedsiębiorców i pracodawców oraz prowadzeniem postępowań sądowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama