reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

USTAWA

z dnia 28 lipca 2005 r.

o zmianie ustawy o państwowym przedsiębiorstwie użyteczności publicznej „Poczta Polska"

Art. 1.
W ustawie z dnia 30 lipca 1997 r. o państwowym przedsiębiorstwie użyteczności publicznej „Poczta Polska" (Dz. U. Nr 106, poz. 675, z późn. zm.1)) po art. 15 dodaje się art. 15a–15c w brzmieniu:

„Art. 15a. 1. Grunty będące własnością Skarbu Państwa, znajdujące się w dniu 5 grudnia 1990 r. w posiadaniu lub w zarządzie państwowej jednostki organizacyjnej „Polska Poczta, Telegraf i Telefon" i pozostające w posiadaniu Poczty Polskiej w dniu 1 stycznia 2005 r., stają się, z mocy prawa, przedmiotem użytkowania wieczystego Poczty Polskiej.

2. Nabycie prawa, o którym mowa w ust. 1, następuje bez obowiązku wniesienia pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego.

3. Budynki, budowle i inne urządzenia znajdujące się na gruntach, o których mowa w ust. 1, stają się z mocy prawa, nieodpłatnie, własnością Poczty Polskiej.

4. Nabycie praw, o których mowa w ust. 1 i 3, nie może naruszać praw osób trzecich.

Art. 15b. 1. Nabycie praw, o których mowa w art. 15a ust. 1 i 3, potwierdza wojewoda, w drodze decyzji, po złożeniu wniosku przez Pocztę Polską.

2. Ostateczna decyzja stwierdzająca nabycie praw, o których mowa w art. 15a ust. 1 i 3, stanowi podstawę do dokonania wpisów do ksiąg wieczystych oraz katastru nieruchomości.

Art. 15c. 1. Dokumentami potwierdzającymi fakt posiadania lub zarządu przez państwową jednostkę organizacyjną „Poczta Polska, Telegraf i Telefon" i Pocztę Polską gruntów, o których mowa w art. 15a ust. 1, mogą być:

1) odpis z księgi wieczystej, zaświadczenie z księgi wieczystej zamkniętej lub ze zbioru dokumentów dla nieruchomości, jeżeli treść takiego odpisu lub zaświadczenia świadczy o posiadaniu gruntów przez państwową jednostkę organizacyjną „Poczta Polska, Telegraf i Telefon" lub Pocztę Polską lub ich poprzedników prawnych,

2) wypis z ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości),

3) wypis z ewidencji środków trwałych, prowadzonej przez państwową jednostkę organizacyjną „Poczta Polska, Telegraf i Telefon" lub Pocztę Polską, dotyczącego budynków, budowli lub innych urządzeń trwale związanych z gruntem,

4) umowa najmu, dzierżawy, użyczenia lub inna umowa,

5) decyzja lokalizacyjna,

6) pozwolenie na budowę,

7) dokument poświadczający fakt ponoszenia przez państwową jednostkę organizacyjną „Poczta Polska, Telegraf i Telefon" lub Pocztę Polską opłat z tytułu użytkowania nieruchomości lub zarządu nieruchomością albo płacenia podatków od nieruchomości,

8) inne dokumenty potwierdzające realizację inwestycji na posiadanym gruncie i świadczących o poniesieniu przez państwową jednostkę organizacyjną „Poczta Polska, Telegraf i Telefon" lub Pocztę Polską lub ich poprzedników prawnych, własnych środków finansowych na finansowanie budowy, odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy oraz modernizacji lub likwidacji budynków, innych urządzeń i lokali, w szczególności takie, jak:

a) sprawozdania dotyczące finansowania inwestycji,

b) decyzje o przekazaniu środków finansowych na inwestycje,

c) umowy o współfinansowaniu kosztów inwestycji,

d) orzeczenia i protokoły z badania bilansów.

2. Jeżeli nie zachowały się dokumenty, o których mowa w ust. 1, w postępowaniu dowodowym stosuje się art. 75 Kodeksu postępowania administracyjnego.

3. Dokumenty potwierdzające fakt posiadania gruntów wskazuje się w uzasadnieniu decyzji, o której mowa w art. 15b ust. 1.".

Art. 2.
W sprawach, o których mowa w art. 15a–15c ustawy, o której mowa w art. 1, wszczętych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy niniejszej ustawy.
Art. 3.
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

 

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 120, poz. 1268, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, z 2003 r. Nr 130, poz.1188 oraz z 2004 r. Nr 93, poz. 894.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Karolina Gierszewska

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama