| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI1)

z dnia 20 kwietnia 2006 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu prywatnych instytucji uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych zwierząt specjalnie przygotowanych do celu laboratoryjnego oraz substancji biologicznych lub chemicznych

Na podstawie art. 45 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 622 i Nr 273, poz. 2703) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Nauki i Informatyzacji z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie wykazu prywatnych instytucji uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych zwierząt specjalnie przygotowanych do celu laboratoryjnego oraz substancji biologicznych lub chemicznych (Dz. U. Nr 138, poz. 1463) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych zwierząt specjalnie przygotowanych do celu laboratoryjnego są uprawnione te spośród instytucji, umieszczonych w wykazie, o którym mowa w § 1, które są wpisane do wykazu jednostek doświadczalnych, prowadzonego przez ministra właściwego do spraw nauki na podstawie art. 22 pkt 1 ustawy z dnia 21 stycznia 2005 r. o doświadczeniach na zwierzętach (Dz. U. Nr 33, poz. 289).

2. Do korzystania ze zwolnienia, o którym mowa w ust. 1, są uprawnione także podmioty umieszczone w wykazie jednostek hodowlanych lub wykazie dostawców, prowadzonych przez ministra właściwego do spraw nauki na podstawie art. 22 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 21 stycznia 2005 r. o doświadczeniach na zwierzętach, jeżeli przywożone przez nie zwierzęta spełniają wymagania określone w art. 60 ust. 2 rozporządzenia Rady (EWG) nr 918/83 z dnia 28 marca 1983 r. ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych (Dz. Urz. WE L 105 z 23.4.1983, str. 1).”;

2) w załączniku do rozporządzenia:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Uczelnie niepubliczne działające na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 oraz z 2006 r. Nr 46, poz. 328).”,

b) uchyla się ust. 2,

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Niepubliczne szkoły i placówki działające na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.2)).”,

d) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Polska Akademia Umiejętności, będąca jednostką naukową w rozumieniu ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 238, poz. 2390, i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 85, poz. 727 i Nr 179, poz. 1484).”.

§ 2.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Edukacji i Nauki: M. Seweryński

 

1) Minister Edukacji i Nauki kieruje działem administracji rządowej – nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji i Nauki (Dz. U. Nr 220, poz. 1886).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781 oraz z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104.

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 25 maja 2006 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Beata Kielar-Tammert

Radca prawny wpisany na Listę Radców Prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Właścicielka Kancelarii Prawnej www.bktkancelaria.pl, autorka wielu artykułów o tematyce prawniczej publikowanych w czasopismach, na blogu oraz w mediach społecznościowych, specjalizująca się w prawie Unii Europejskiej, prawie gospodarczym i prawach cudzoziemców.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »