| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 8 marca 2007 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów, w których podmiot posiadający zezwolenie na dopuszczenie środka ochrony roślin do obrotu i stosowania jest obowiązany do przedstawienia wyników badań, informacji, danych, ocen oraz kart charakterystyki substancji aktywnej i środka ochrony roślin2)

Na podstawie art. 117 ust. 3 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2004 r. Nr 11, poz. 94, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 września 2004 r. w sprawie terminów, w których podmiot posiadający zezwolenie na dopuszczenie środka ochrony roślin do obrotu i stosowania jest obowiązany do przedstawienia wyników badań, informacji, danych, ocen oraz kart charakterystyki substancji aktywnej i środka ochrony roślin (Dz. U. Nr 200, poz. 2060, z późn. zm.4)) załącznik otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: w z. M. Zagórski

 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 131, poz. 915 oraz z 2007 r. Nr 38, poz. 244).

2) Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają postanowienia:

– dyrektywy Komisji 2006/85/WE z dnia 23 października 2006 r. zmieniającej dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia fenamifosu i etefonu jako substancji czynnych (Dz. Urz. UE L 293 z 24.10.2006, s. 3),

– dyrektywy Komisji 2006/131/WE z dnia 11 grudnia 2006 r. zmieniającej dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia metamidofosu jako substancji czynnej (Dz. Urz. UE L 349 z 12.12.2006, s. 17),

– dyrektywy Komisji 2006/132/WE z dnia 11 grudnia 2006 r. zmieniającej dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia procymidonu jako substancji czynnej (Dz. Urz. UE L 349 z 12.12.2006, s. 22),

– dyrektywy Komisji 2006/133/WE z dnia 11 grudnia 2006 r. zmieniającej dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia flusilazolu jako substancji czynnej (Dz. Urz. UE L 349 z 12.12.2006, s. 27),

– dyrektywy Komisji 2006/134/WE z dnia 11 grudnia 2006 r. zmieniającej dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia fenarimolu jako substancji czynnej (Dz. Urz. UE L 349 z 12.12.2006, s. 32),

– dyrektywy Komisji 2006/135/WE z dnia 11 grudnia 2006 r. zmieniającej dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia karbendazymu jako substancji czynnej (Dz. Urz. UE L 349 z 12.12.2006, s. 37),

– dyrektywy Komisji 2006/136/WE z dnia 11 grudnia 2006 r. zmieniającej dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia dinokapu jako substancji czynnej (Dz. Urz. UE L 349 z 12.12.2006, s. 42).

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 oraz z 2006 r. Nr 92, poz. 639, Nr 170, poz. 1217 i Nr 171, poz. 1225.

4) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 264, poz. 2639, z 2005 r. Nr 43, poz. 419, Nr 133, poz. 1124 i Nr 231, poz. 1964 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 138, Nr 59, poz. 414, Nr 132, poz. 926, Nr 167, poz. 1187 i Nr 220, poz. 1609.

Załącznik 1. [TERMINY, W KTÓRYCH PODMIOT POSIADAJĄCY ZEZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN DO OBROTU I STOSOWANIA JEST OBOWIĄZANY DO PRZEDSTAWIENIA WYNIKÓW BADAŃ, INFORMACJI, DANYCH, OCEN ORAZ KART CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI AKTYWNEJ I ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 8 marca 2007 r (poz. 333)

TERMINY, W KTÓRYCH PODMIOT POSIADAJĄCY ZEZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN DO OBROTU I STOSOWANIA JEST OBOWIĄZANY DO PRZEDSTAWIENIA WYNIKÓW BADAŃ, INFORMACJI, DANYCH, OCEN ORAZ KART CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI AKTYWNEJ I ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN

Lp.

Substancja aktywna zawarta w środku ochrony roślin

Terminy przedstawienia wyników badań, informacji danych oraz ocen dotyczących tożsamości i właściwości substancji aktywnej, potwierdzających, że substancja ta nie różni się istotnie odnośnie do stopnia czystości oraz rodzaju zanieczyszczeń i spełnia wymagania określone w przepisach szczególnych Unii Europejskiej dla tej substancji, oraz karty charakterystyki substancji aktywnej

Terminy przedstawienia: wyników badań, w tym również wyników badań skuteczności działania środka ochrony roślin, informacji danych oraz ocen dotyczących środka ochrony roślin oraz karty charakterystyki środka ochrony roślin1)

1

2

3

4

1

2,4-D

30 września 2004 r.

31 grudnia 2005 r.

2

2,4-DB

30 września 2004 r.

31 sierpnia 2006 r.

3

1-metylocyklopropen

1 maja 2006 r.

30 września 2006 r.

4

acetamipryd

31 grudnia 2004 r.

30 czerwca 2005 r.

5

acybenzolar metylowy

30 września 2004 r.

31 grudnia 2005 r.

6

alfa-cypermetryna

1 marca 2005 r.

1 listopada 2007 r.

7

amitrol

30 września 2004 r.

31 grudnia 2005 r.

8

Ampelomyces quisqualis

31 marca 2005 r.

31 maja 2005 r.

9

azoksystrobina

30 września 2004 r.

31 grudnia 2005 r.

10

azymsulfuron

30 września 2004 r.

31 grudnia 2005 r.

11

benalaksyl

1 marca 2005 r.

1 listopada 2007 r.

12

bentazon

30 września 2004 r.

31 grudnia 2005 r.

13

beta-cyflutryna

30 września 2004 r.

31 sierpnia 2006 r.

14

bifenazan

1 grudnia 2005 r.

31 stycznia 2006 r.

15

bromoksynil

1 marca 2005 r.

1 listopada 2007 r.

16

chinoksyfen

30 września 2004 r.

31 grudnia 2005 r.

17

chlopyralid

1 maja 2007 r.

1 stycznia 2010 r.

18

chloropiryfos

1 lipca 2006 r.

31 grudnia 2008 r.

19

chloropiryfos metylowy

1 lipca 2006 r.

31 grudnia 2008 r.

20

chlorotalonil

1 marca 2006 r.

31 października 2008 r.

21

chlorotoluron

1 marca 2006 r.

31 października 2008 r.

22

chlorprofam

31 stycznia 2005 r.

30 września 2007 r.

 

1

2

3

4

23

chlotianidyna

31 października 2006 r.

31 stycznia 2007 r.

24

Coniothyrium minitans

30 września 2004 r.

31 grudnia 2005 r.

25

cyazofamid

30 września 2004 r.

31 grudnia 2005 r.

26

cyflutryna

30 września 2004 r.

30 sierpnia 2006 r.

27

cyhalofop butylowy

30 września 2004 r.

31 grudnia 2005 r.

28

cyklanilid

30 września 2004 r.

31 grudnia 2005 r.

29

cynidon etylowy

30 września 2004 r.

31 grudnia 2005 r.

30

cypermetryna

1 marca 2006 r.

31 października 2008 r.

31

cyprodynil

1 maja 2007 r.

1 stycznia 2010 r.

32

daminozyd

1 marca 2006 r.

31 października 2008 r.

33

deltametryna

30 września 2004 r.

1 lipca 2006 r.

34

desmedifam

1 marca 2005 r.

1 listopada 2007 r.

35

dichlorprop-P

1 czerwca 2007 r.

1 lutego 2010 r.

36

dikwat

30 września 2004 r.

31 grudnia 2005 r.

37

dimetenamid-P

30 września 2004 r.

31 grudnia 2005 r.

38

dimoksystrobina

1 stycznia 2007 r.

1 stycznia 2007 r.

39

dinokap

1 kwietnia 2007 r.

31 sierpnia 2008 r.

40

esfenwalerat

30 września 2004 r.

31 października 2005 r.

41

etefon

1 sierpnia 2007 r.

31 marca 2010 r.

42

etofumesat

30 września 2004 r.

31 grudnia 2005 r.

43

etoksazol

31 sierpnia 2005 r.

30 listopada 2005 r.

44

etoksysulfuron

30 września 2004 r.

31 grudnia 2005 r.

45

famoksadon

30 września 2004 r.

31 grudnia 2005 r.

46

fenamidon

30 września 2004 r.

31 grudnia 2005 r.

47

fenamifos

1 sierpnia 2007 r.

31 marca 2010 r.

48

fenarimol

1 kwietnia 2007 r.

1 kwietnia 2007 r.

49

fenheksamid

30 września 2004 r.

31 grudnia 2005 r.

50

fenmedifam

1 marca 2005 r.

1 listopada 2007 r.

51

flazasulfuron

30 września 2004 r.

31 grudnia 2005 r.

52

florasulam

30 września 2004 r.

31 grudnia 2005 r.

53

flufenacet

30 września 2004 r.

31 grudnia 2005 r.

54

flumioksazyna

30 września 2004 r.

31 grudnia 2005 r.

 

1

2

3

4

55

flupirsulfuron metylowy

30 września 2004 r.

31 grudnia 2005 r.

56

fluroksypyr

30 września 2004 r.

31 grudnia 2005 r.

57

flurtamon

30 września 2004 r.

31 grudnia 2005 r.

58

flusilazol

1 kwietnia 2007 r.

1 kwietnia 2007 r.

59

foramsulfuron

30 września 2004 r.

31 grudnia 2005 r.

60

forchlorfenuron

1 maja 2006 r.

30 września 2006 r.

61

fosetyl

1 maja 2007 r.

1 stycznia 2010 r.

62

fosforan żelazowy

30 września 2004 r.

31 grudnia 2005 r.

63

fostiazat

30 września 2004 r.

31 grudnia 2005 r.

64

glifosat

30 września 2004 r.

31 grudnia 2005 r.

65

Gliocladium catenulatum

31 marca 2005 r.

31 maja 2005 r.

66

hydrazyd maleinowy

30 września 2004 r.

30 sierpnia 2006 r.

67

imazalil

30 września 2004 r.

31 grudnia 2005 r.

68

imazamoks

30 września 2004 r.

31 grudnia 2005 r.

69

imazosulfuron

31 marca 2005 r.

31 maja 2005 r.

70

indoksakarb

1 maja 2006 r.

30 września 2006 r.

71

iprodion

30 września 2004 r.

30 sierpnia 2006 r.

72

iprowalikarb

30 września 2004 r.

31 grudnia 2005 r.

73

izoksaflutol

30 września 2004 r.

31 grudnia 2005 r.

74

izoproturon

30 września 2004 r.

31 grudnia 2005 r.

75

jodosulfuron

30 września 2004 r.

31 grudnia 2005 r.

76

joksynil

1 marca 2005 r.

1 listopada 2007 r.

77

karbendazym

1 kwietnia 2007 r.

31 sierpnia 2008 r.

78

karfentrazon etylowy

30 września 2004 r.

31 grudnia 2005 r.

79

klodmafop

31 stycznia 2007 r.

31 lipca 2009 r.

80

krezoksym metylowy

30 września 2004 r.

31 grudnia 2005 r.

81

kwas benzoesowy

30 września 2004 r.

31 grudnia 2005 r.

82

lambda-cyhalotryna

30 września 2004 r.

31 grudnia 2005 r.

83

laminarin

31 marca 2005 r.

31 maja 2005 r.

84

Iinuron

30 września 2004 r.

30 sierpnia 2006 r.

85

MCPA

1 maja 2006 r.

31 grudnia 2008 r.

 

1

2

3

4

86

MCPB

1 maja 2006 r.

31 grudnia 2008 r.

87

maneb

1 lipca 2006 r.

31 grudnia 2008 r.

88

mankozeb

1 lipca 2006 r.

31 grudnia 2008 r.

89

mekoprop

30 września 2004 r.

31 stycznia 2007 r.

90

mekoprop-P

30 września 2004 r.

31 stycznia 2007 r.

91

mepanipirym

30 września 2004 r.

31 grudnia 2005 r.

92

metalaksyl-M

30 września 2004 r.

31 grudnia 2005 r.

93

metamidofos

1 kwietnia 2007 r.

1 kwietnia 2007 r.

94

metiram

1 lipca 2006 r.

31 grudnia 2008 r.

95

metkonazol

1 czerwca 2007 r.

1 lutego 2010 r.

96

metoksyfenozyd

31 marca 2005 r.

31 maja 2005 r.

97

metsulfuon metylowy

30 września 2004 r.

31 grudnia 2005 r.

98

mezosulfuron

30 września 2004 r.

31 grudnia 2005 r.

99

mezotrion

30 września 2004 r.

31 grudnia 2005 r.

100

milbektyna

1 grudnia 2005 r.

31 stycznia 2006 r.

101

molinat

30 września 2004 r.

31 stycznia 2007 r.

102

oksadiargil

30 września 2004 r.

31 grudnia 2005 r.

103

oksamyl

1 sierpnia 2006 r.

31 stycznia 2009 r.

104

oksasulfuron

30 września 2004 r.

31 grudnia 2005 r.

105

Paecilomyces fumosoroseus

30 września 2004 r.

31 grudnia 2005 r.

106

parakwat

30 października 2004 r.

31 stycznia 2007 r.

107

pendimetalma

30 września 2004 r.

30 sierpnia 2006 r.

108

petoksamid

31 października 2006 r.

31 stycznia 2007 r.

109

pikoksystrobina

30 września 2004 r.

31 grudnia 2005 r.

110

pikolinafen

30 września 2004 r.

31 grudnia 2005 r.

111

pimetrozyna

30 września 2004 r.

31 grudnia 2005 r.

112

piraflufen etylowy

30 września 2004 r.

31 grudnia 2005 r.

113

piraklostrobina

30 września 2004 r.

31 grudnia 2005 r.

114

pirydat

30 września 2004 r.

31 grudnia 2005 r.

115

pirymetanil

1 czerwca 2007 r.

1 lutego 2010 r.

116

pirymikarb

31 stycznia 2007 r.

31 lipca 2009 r.

117

procymidon

1 kwietnia 2007 r.

1 kwietnia 2007 r.

 

1

2

3

4

118

proheksadion wapnia

30 września 2004 r.

31 grudnia 2005 r.

119

propikonazol

30 września 2004 r.

31 stycznia 2007 r.

120

propineb

30 września 2004 r.

30 listopada 2006 r.

121

propoksykarbazon

30 września 2004 r.

31 grudnia 2005 r.

122

propyzamid

30 września 2004 r.

30 listopada 2006 r.

123

prosulfuron

30 września 2004 r.

31 grudnia 2005 r.

124

Pseudomonas chlororaphis

30 września 2004 r.

31 grudnia 2005 r.

125

rimsulfuron

31 stycznia 2007 r.

31 lipca 2009 r.

126

siltiofam

30 września 2004 r.

31 grudnia 2005 r.

127

s-metolachlor

31 marca 2005 r.

31 maja 2005 r.

128

spiroksamina

30 września 2004 r.

31 grudnia 2005 r.

129

sulfosulfuron

30 września 2004 r.

31 grudnia 2005 r.

130

tepraloksydim

31 sierpnia 2005 r.

30 listopada 2005 r.

131

tiabendazol

30 września 2004 r.

31 grudnia 2005 r.

132

tiachlopryd

31 grudnia 2004 r.

30 czerwca 2005 r.

133

tifensulfuron metylowy

30 września 2004 r.

31 grudnia 2005 r.

134

tiofanat metylu

1 marca 2006 r.

31 października 2008 r.

135

tiuram

30 września 2004 r.

31 stycznia 2007 r.

136

tolchlofos metylowy

31 stycznia 2007 r.

31 lipca 2009 r.

137

tolifluanid

1 października 2006 r.

31 marca 2009 r.

138

triasulfuron

30 września 2004 r.

31 grudnia 2005 r.

139

tribenuron

1 marca 2006 r.

31 października 2008 r.

140

trichlopyr

1 czerwca 2007 r.

1 lutego 2010 r.

141

trifloksystrobina

30 września 2004 r.

31 grudnia 2005 r.

142

trineksapak

1 maja 2007 r.

1 stycznia 2010 r.

143

tritikonazol

31 stycznia 2007 r.

31 lipca 2009 r.

144

warfaryna

1 października 2006 r.

31 marca 2009 r.

145

ziram

30 września 2004 r.

31 stycznia 2007 r.

146

zoksamid

30 września 2004 r.

31 grudnia 2005 r.

 

 

1) Jeżeli środek ochrony roślin zawiera co najmniej dwie substancje aktywne, dla których terminy przedstawienia wyników badań, w tym również wyników badań skuteczności działania środka ochrony roślin, informacji, danych, ocen dotyczących środka ochrony roślin oraz karty charakterystyki środka ochrony roślin są różne, termin ten ustala się, biorąc pod uwagę termin późniejszy dla substancji aktywnej zawartej w środku ochrony roślin.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Marta Olewińska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »