Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2007 nr 77 poz. 514

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 26 kwietnia 2007 r.

w sprawie szczegółowego zakresu i kierunków działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 29 grudnia 1993 r. o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 264, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwana dalej „Agencją”, udziela pomocy finansowej, zwanej dalej „pomocą”, z przeznaczeniem na:

1) realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych, działach specjalnych produkcji rolnej lub przetwórstwie produktów rolnych;

2) wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach, gdzie szkody powstały w związku z klęską suszy, gradobicia, nadmiernych opadów atmosferycznych, wymarznięcia, powodzi, huraganu, pożaru spowodowanego wyładowaniem atmosferycznym lub osuwisk ziemi;

3) kształcenie mieszkańców wsi w szkołach wyższych;

4) zbiór, transport i unieszkodliwianie padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy, świnie lub konie.

§ 2.
1. Pomoc, o której mowa w § 1 pkt 1, polega na:

1) stosowaniu dopłat do oprocentowania kredytów bankowych, zwanych dalej „dopłatami”, udzielonych na sfinansowanie części kosztów inwestycji;

2) częściowej spłacie kapitału kredytu bankowego przeznaczonego na sfinansowanie części kosztów inwestycji;

3) udzielaniu gwarancji lub poręczeń spłaty kredytów bankowych udzielonych na sfinansowanie części kosztów inwestycji.

2. Pomoc, o której mowa w ust. 1, ma na celu:

1) poprawę efektywności produkcji polegającej w szczególności na zmniejszeniu kosztów wytwarzania;

2) lepsze wykorzystanie zasobów pracy;

3) tworzenie bazy surowcowej upraw roślin energetycznych;

4) poprawę jakości i promocję produktów rolnych;

5) zwiększenie oferty towarowej i usługowej oraz jej lepsze dostosowanie do wymagań rynku;

6) utrzymanie lub poprawę wymagań w zakresie ochrony środowiska;

7) poprawę wymagań w zakresie dobrostanu zwierząt;

8) poprawę struktury agrarnej.

3. Pomoc, o której mowa w § 1 pkt 2, polega na:

1) stosowaniu dopłat udzielonych na sfinansowanie kosztów wznowienia produkcji oraz kosztów odtworzenia środków trwałych po klęskach wymienionych w § 1 pkt 2;

2) udzielaniu gwarancji lub poręczeń spłaty kredytów bankowych udzielonych na sfinansowanie kosztów, o których mowa w pkt 1.

4. Zakres inwestycji objętych pomocą, o której mowa w ust. 1, jest określony w załączniku do rozporządzenia.

§ 3.
1. Pomoc, o której mowa w § 2 ust. 1 i 3, dotyczy jedynie kredytów bankowych udzielanych przez banki w ramach przyznanych bankom limitów.

2. Agencja może zawierać umowy z bankami:

1) których kapitał własny jest nie mniejszy niż minimum kapitału własnego wymaganego przy tworzeniu nowego banku;

2) które prowadzą działalność na obszarze co najmniej 3 województw, z zastrzeżeniem ust. 6.

3. Umowa powinna zawierać w szczególności:

1) warunki kredytowania, w tym określenie wysokości opłat na rzecz banku z tytułu udzielenia kredytu bankowego w wysokości nieprzekraczającej 2 % kwoty wykorzystanego kredytu bankowego lub warunki udzielania gwarancji i poręczeń spłaty kredytów bankowych, o których mowa w § 9;

2) tryb przyjmowania i opracowywania wniosków kredytowych;

3) zakres i sposób przekazywania Agencji, do dnia 31 października każdego roku, informacji stanowiącej podstawę planowania kwoty dopłat na rok następny, w tym prognozy liczby i kwot kredytów planowanych do udzielenia w roku następnym;

4) terminy powiadamiania o limicie dopłat;

5) sposób i terminy zgłaszania zapotrzebowania i rozliczania dopłat;

6) warunki monitorowania wykorzystania i spłaty kredytu bankowego;

7) sposób przeprowadzania przez Agencję i bank kontroli realizacji przez kredytobiorcę umów kredytowych objętych dopłatami;

8) sposób przeprowadzania przez Agencję kontroli realizacji przez bank umów kredytowych;

9) warunki zwrotu Agencji przez:

a) bank dopłat lub kwot na częściową spłatę kapitału w razie udzielenia lub wykorzystania kredytu bankowego niezgodnie z przepisami rozporządzenia lub umowy albo wykorzystania przez kredytobiorcę kredytu bankowego niezgodnie z umową kredytową,

b) kredytobiorcę dopłat lub kwot na częściową spłatę kapitału w razie sprzedaży, bez zgody banku, gruntów, gospodarstw rolnych, obiektów lub urządzeń nabytych za kredyt bankowy objęty dopłatami Agencji, jeżeli ich sprzedaż nastąpiła w okresie pięciu lat od dnia nabycia.

4. Bank dokonuje zwrotu całości lub części dopłat albo kwot na częściową spłatę kapitału kredytu, z zastrzeżeniem ust. 5, Agencji w terminie 2 dni roboczych od dnia stwierdzenia zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 3 pkt 9, lub otrzymania należności lub części należności, wraz z odsetkami w wysokości jak dla zaległości podatkowych, naliczonymi od dnia przekazania przez Agencję dopłat lub kwot na częściową spłatę kapitału do banku do dnia ich zwrotu na rachunek Agencji.

5. W przypadku odzyskiwania przez bank, w wyniku prowadzonego postępowania egzekucyjnego lub upadłościowego, należności z tytułu wykorzystania przez kredytobiorcę kredytu niezgodnie z umową kredytową lub sprzedaży, bez zgody banku, gruntów, gospodarstw rolnych, innych obiektów lub urządzeń nabytych za kredyt objęty dopłatami Agencji, jeżeli ich sprzedaż nastąpiła w okresie pięciu lat od dnia nabycia, bank, w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania całości lub części należności, zwraca Agencji kwoty otrzymanych dopłat lub kwoty na częściową spłatę kapitału wraz z odsetkami, o których mowa w ust. 4, w wysokości proporcjonalnej do odzyskanych należności.

6. Warunku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, nie stosuje się do banków zrzeszających i banków spółdzielczych zrzeszonych z bankami zrzeszającymi na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

§ 4.
1. Warunkiem udzielenia pomocy, o której mowa w § 2:

1) ust. 1 – jest w szczególności dołączenie przez kredytobiorcę do wniosku o udzielenie kredytu bankowego planu inwestycji;

2) ust. 3 – jest w szczególności dołączenie przez kredytobiorcę do wniosku o udzielenie kredytu bankowego opinii wojewody zawierającej określenie zakresu i wysokości szkód oszacowanych przez komisję powołaną przez wojewodę, właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkód spowodowanych przez klęski wymienione w § 1 pkt 2.

2. Opinia wojewody, o której mowa w ust. 1 pkt 2, jest wydawana na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję.

§ 5.
1. Łączna wysokość pomocy, o której mowa w § 2 ust. 1, z zastrzeżeniem § 7–9, na gospodarstwo rolne lub dział specjalny produkcji rolnej nie może przekroczyć:

1) 40 % wysokości udzielonego kredytu bankowego;

2) 50 % kwoty kredytu bankowego, jeżeli inwestycja jest realizowana przez osobę, która w dniu złożenia wniosku o przyznanie kredytu nie ukończyła 40. roku życia;

3) 50 % kwoty kredytu bankowego, jeżeli inwestycja jest realizowana w gospodarstwie rolnym położonym na:

a) obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW), określonych w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, lub

b) obszarach NATURA 2000 oraz związanych z wdrażaniem Ramowej Dyrektywy Wodnej określonych w przepisach odrębnych;

4) 60 % kwoty kredytu bankowego, jeżeli inwestycja jest realizowana przez osobę, która w dniu złożenia wniosku o przyznanie kredytu nie ukończyła 40. roku życia, w gospodarstwie rolnym położonym na:

a) obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW), określonych w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, lub

b) obszarach NATURA 2000 oraz związanych z wdrażaniem Ramowej Dyrektywy Wodnej określonych w przepisach odrębnych;

5) 75 % kwoty kredytu bankowego, jeżeli inwestycja jest realizowana w gospodarstwie rolnym do dnia 31 grudnia 2008 r. w związku z wdrażaniem dyrektywy Rady 91/676/EWG z dnia 12 grudnia 1991 r. dotyczącej ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego (Dz. Urz. WE L 375 z 31.12.1991, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 2, str. 68).

2. Pomoc, o której mowa w ust. 1, na inwestycje obejmujące zakup używanych maszyn i urządzeń rolniczych, w tym ciągników rolniczych, może zostać przyznana podmiotom prowadzącym gospodarstwo rolne będące małym lub średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu przepisów załącznika nr 1 do rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu Wspólnot Europejskich w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. WE L 10 z 13.01.2001, str. 33, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 8, t. 2, str. 141), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 70/2001”.

3. Wysokość pomocy, o której mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem § 9 ust. 8, jest ustalana zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404).

§ 6.
1. Łączna wysokość pomocy, o której mowa w § 2 ust. 1, z zastrzeżeniem § 7–9, w przetwórstwie produktów rolnych nie może przekroczyć 50 % wysokości udzielonego kredytu bankowego.

2. Pomoc, o której mowa w ust. 1, na inwestycje obejmujące zakup używanych maszyn i urządzeń może zostać przyznana podmiotom prowadzącym małe lub średnie przedsiębiorstwo w rozumieniu przepisów załącznika nr 1 do rozporządzenia nr 70/2001.

3. Wysokość pomocy, o której mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem § 9 ust. 8, jest ustalana zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

§ 7.
1. Kwoty kredytów bankowych objęte pomocą, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 i 2, nie mogą:

1) przekroczyć 80 % wartości nakładów inwestycyjnych na gospodarstwo rolne i wynosić więcej niż 4 mln zł;

2) przekroczyć 95 % wartości nakładów inwestycyjnych na utworzenie lub urządzenie gospodarstwa rolnego w ramach realizacji, zaakceptowanego przez ministra właściwego do spraw rozwoju wsi i ministra właściwego do spraw finansów publicznych, programu osadnictwa rolniczego na gruntach Skarbu Państwa i wynosić więcej niż 4 mln zł;

3) przekroczyć 90 % wartości zakupu nieruchomości rolnych przeznaczonych na utworzenie gospodarstwa rodzinnego w rozumieniu przepisów o kształtowaniu ustroju rolnego lub na powiększenie takiego gospodarstwa i wynosić więcej niż 4 mln zł;

4) przekroczyć 70 % wartości nakładów inwestycyjnych i wynosić więcej niż:

a) 16 mln zł – w przypadku przetwórstwa produktów rolnych,

b) 8 mln zł – w przypadku działów specjalnych produkcji rolnej.

2. Kwoty kredytów bankowych, o których mowa w ust. 1, mogą być udzielane temu samemu podmiotowi, bez względu na liczbę realizowanych inwestycji, do wysokości:

1) 4 mln zł – w gospodarstwach rolnych;

2) 8 mln zł – w działach specjalnych produkcji rolnej;

3) 16 mln zł – w przetwórstwie produktów rolnych.

3. Dla podmiotów obowiązanych do sporządzania, na podstawie odrębnych przepisów, skonsolidowanych sprawozdań finansowych wysokość kwoty, o której mowa w ust. 1 i 2, ustala się łącznie dla jednostki dominującej i jednostek zależnych.

§ 8.
1. Oprocentowanie kredytów bankowych, o których mowa w § 2 ust. 3 i § 7 ust. 1, może być zmienne i nie może wynosić więcej niż 1,5 stopy redyskontowej weksli przyjmowanych od banków do redyskonta przez Narodowy Bank Polski w stosunku rocznym.

2. Należne bankowi oprocentowanie, z zastrzeżeniem ust. 3–5, jest płacone przez:

1) kredytobiorcę – w wysokości połowy oprocentowania określonego w ust. 1, nie mniej jednak niż 2 %;

2) Agencję – w pozostałej części, jednak dopłata nie może być wyższa niż wynikająca z § 5 ust. 1, § 6 ust. 1 i § 10 ust. 3, z zastrzeżeniem § 9 ust. 9.

3. Oprocentowanie płacone przez kredytobiorcę, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, obniża się o 50 % i zwiększa się dopłaty płacone przez Agencję, jeżeli kredyty bankowe zostały udzielone na:

1) zakup gruntów rolnych mający na celu:

a) powiększenie gospodarstwa rolnego,

b) utworzenie nowego gospodarstwa rolnego, o powierzchni nie mniejszej od średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwach rolnych w danym województwie ogłoszonej na podstawie przepisów o płatnościach do gruntów rolnych i płatności cukrowej,

c) utworzenie gospodarstwa rodzinnego w rozumieniu przepisów o kształtowaniu ustroju rolnego lub powiększenie takiego gospodarstwa;

2) utworzenie lub urządzenie gospodarstwa rolnego przez osoby, które nie ukończyły 40. roku życia;

3) sfinansowanie:

a) części kosztów inwestycji realizowanych przez grupy producentów rolnych wpisanych do rejestru grup w rozumieniu przepisów o grupach producentów rolnych i ich związkach,

b) części kosztów inwestycji wprowadzających nowe technologie produkcji zapewniające wysoką jakość produktu,

c) części kosztów inwestycji objętych programami branżowymi, zaakceptowanymi przez ministra właściwego do spraw rozwoju wsi,

d) kosztów wznowienia produkcji oraz kosztów odtworzenia środków trwałych po klęskach wymienionych w § 1 pkt 2.

4. Dopłaty, o których mowa w ust. 2 i 3, oraz częściowa spłata kapitału kredytu bankowego, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 2:

1) nie przysługują do kredytów bankowych udzielonych na zakup gruntów rolnych, budynków lub ich części, maszyn, urządzeń i inwentarza, jeżeli umowa jest zawarta między:

a) małżonkami,

b) rolnikiem a następcą, którym jest zstępny, przysposobiony lub pasierb rolnika, na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników;

2) nie przysługują w odniesieniu do tej części:

a) nabywanego gruntu, która spowoduje powiększenie powierzchni gospodarstwa rolnego do ponad 300 ha użytków rolnych,

b) ceny gruntu określonej w umowie, która przewyższa poziom średnich cen rynkowych w danym województwie,

c) nabywanych gruntów Skarbu Państwa, jeżeli płatność jest rozłożona na raty;

3) nie przysługują do kredytów bankowych udzielonych od dnia:

a) 1 stycznia 2008 r. – na zakup stada podstawowego,

b) 1 stycznia 2010 r. – na zakup gruntów rolnych w części przekraczającej 10 % kwoty kredytu udzielonego na sfinansowanie części kosztów inwestycji,

c) 1 stycznia 2009 r. – na realizację inwestycji w przetwórstwie produktów rolnych przez podmioty prowadzące przedsiębiorstwo niebędące małym lub średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu przepisów załącznika nr 1 do rozporządzenia nr 70/2001;

4) podlegają zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości jak dla zaległości podatkowych, a dalsze dopłaty nie przysługują w razie sprzedaży, bez zgody banku, gruntów, gospodarstw rolnych, innych obiektów lub urządzeń nabytych za kredyt objęty dopłatami Agencji, jeżeli ich sprzedaż nastąpiła w okresie kredytowania lub w okresie 5 lat od dnia nabycia.

5. Dopłaty, o których mowa w ust. 2 i 3, oraz częściowa spłata kapitału kredytu bankowego, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, nie przysługują, jeżeli kredytobiorca:

1) nie zrealizuje planu inwestycji lub nie uruchomi działalności zgodnie z planem inwestycji i umową kredytową;

2) trwale zaprzestanie prowadzenia działalności przed upływem okresu kredytowania lub trwale zaprzestanie spłaty kredytu i odsetek;

3) wykorzysta kredyt bankowy niezgodnie z przeznaczeniem określonym w planie inwestycji i umowie kredytowej;

4) nie udokumentuje, w terminie 3 miesięcy od dnia pobrania środków finansowych z rachunku kredytowego, wydatków poniesionych na cele inwestycyjne fakturą VAT, fakturą VAT RR, aktem notarialnym, umową sprzedaży lub rachunkiem wystawionymi zgodnie z odrębnymi przepisami;

5) nie udokumentuje wniesienia wkładu własnego, zgodnie z regulaminem kredytowania obowiązującym w banku;

6) zmieni kierunek produkcji rolnej lub działu specjalnego w okresie kredytowania bez uzyskania zgody banku kredytującego.

6. Kwota dopłat lub kwota na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego jest określana w umowie zawartej między bankiem a kredytobiorcą.

§ 9.
1. Warunkiem udzielenia pomocy, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 3, jest:

1) złożenie, za pośrednictwem banku, z którym Agencja zawarła umowę, wniosku na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję;

2) przedstawienie planu inwestycji;

3) zawarcie warunkowej umowy kredytowej;

4) złożenie zaświadczeń o niezaleganiu z płatnościami podatków oraz składek na ubezpieczenia społeczne;

5) złożenie dokumentów potwierdzających status prawny i sytuację finansową podmiotu ubiegającego się o gwarancję lub poręczenie.

2. Warunkiem udzielenia pomocy, o której mowa w § 2 ust. 3 pkt 2, jest:

1) złożenie, za pośrednictwem banku, z którym Agencja zawarła umowę, wniosku na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję;

2) zawarcie warunkowej umowy kredytowej;

3) złożenie dokumentów potwierdzających status prawny i sytuację finansową podmiotu ubiegającego się o gwarancję lub poręczenie.

3. Wniosek jest rozpatrywany w terminie 30 dni od dnia jego złożenia.

4. Gwarancje lub poręczenia, o których mowa w ust. 1, są terminowe i mogą być udzielane do wysokości:

1) 80 % wykorzystanej kwoty przyznanego kredytu bankowego, nie więcej niż do 1 mln zł – w przypadku gwarancji;

2) 60 % wykorzystanej kwoty przyznanego kredytu bankowego, nie więcej niż do 1 mln zł – w przypadku poręczenia.

5. Gwarancje lub poręczenia, o których mowa w ust. 2, są terminowe i mogą być udzielane do wysokości 80 % wykorzystanej kwoty przyznanego kredytu bankowego, nie więcej niż 100 tys. zł.

6. Agencja może żądać zabezpieczeń udzielonej gwarancji lub poręczenia, a także poddania się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 4 Kodeksu postępowania cywilnego.

7. Agencja, z tytułu udzielonej gwarancji lub poręczenia, pobiera jednorazowo prowizję w wysokości do 2 % gwarantowanej lub do 1 % poręczonej kwoty kredytu bankowego.

8. Kwotę pomocy z tytułu udzielonej gwarancji lub poręczenia ustala się jako różnicę między iloczynem kwoty zobowiązania i współczynnika ryzyka a kwotą pobranej prowizji, przy czym współczynnik ryzyka jest ustalany jako średnia arytmetyczna z trzech ostatnich lat poprzedzających okres udzielenia pomocy, z podwojonych ilorazów narastających kwot zrealizowanych gwarancji lub poręczeń oraz narastających kwot udzielonych gwarancji lub poręczeń.

9. Łączna kwota udzielonej gwarancji lub poręczenia spłaty kredytów bankowych, ustalona zgodnie z ust. 8, oraz kwota stosowanych dopłat lub kwota częściowej spłaty kapitału kredytu bankowego, ustalone zgodnie z § 8 ust. 6, nie może przekroczyć wysokości pomocy, o której mowa w § 5 lub § 10 ust. 3.

§ 10.
1. Pomoc, o której mowa w § 2 ust. 3, jest udzielana za zgodą ministra właściwego do spraw rolnictwa, na wniosek wojewody właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkody.

2. Kwota pomocy, o której mowa w ust. 1, nie może przekroczyć kwoty stanowiącej różnicę między wysokością poniesionej szkody, ustaloną przez komisję powołaną przez wojewodę, o którym mowa w ust. 1, a kwotą wypłaconego odszkodowania z tytułu zawarcia umowy ubezpieczenia od ryzyka wystąpienia klęsk wymienionych w § 1 pkt 2.

3. Łączna wysokość pomocy, o której mowa w ust. 1, nie może przekroczyć:

1) 80 % kwoty obniżenia dochodu wyliczonego zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia nr 1857/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem produktów rolnych oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 70/2001 (Dz. Urz. UE L 358 z 16.12.2006, str. 3), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1857/2006”;

2) 90 % kwoty obniżenia dochodu wyliczonego zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia nr 1857/2006 – dla gospodarstw rolnych położonych na:

a) obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW), określonych w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, lub

b) obszarach NATURA 2000 oraz związanych z wdrażaniem Ramowej Dyrektywy Wodnej określonych w przepisach odrębnych.

§ 11.
1. Pomoc, o której mowa w § 1 pkt 3, polega na udzielaniu poręczeń spłaty kredytów studenckich, o których mowa w ustawie z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich (Dz. U. Nr 108, poz. 685, z późn. zm.2)).

2. Warunkiem przyznania pomocy, o której mowa w ust. 1, jest:

1) złożenie wniosku o udzielenie poręczenia;

2) złożenie zaświadczenia o dochodach w rodzinie;

3) zawarcie warunkowej umowy o kredyt studencki;

4) złożenie zaświadczenia z urzędu gminy o zamieszkaniu na obszarze wsi.

3. Poręczenie spłaty kredytu studenckiego może być udzielone do wysokości:

1) 80 % wykorzystanej kwoty kredytu;

2) 100 % wykorzystanej kwoty kredytu – w przypadku poręczenia spłaty kredytu dla studentów o dochodach na osobę w rodzinie uprawniających do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej.

4. Pierwszeństwo w uzyskaniu poręczenia kredytu mają studenci o dochodach na osobę w rodzinie uprawniających do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej.

§ 12.
1. Pomoc, o której mowa w § 1 pkt 4, polega na dofinansowaniu ponoszonych przez producentów rolnych kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy, świnie lub konie, prowadzonego przez zakłady przetwórcze kategorii 1 oraz spalarnie zwłok padłych zwierząt w rozumieniu przepisów rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 października 2002 r. ustanawiającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi (Dz. Urz. WE L 273 z 10.10.2002, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 37, str. 92, z późn. zm.).

2. Pomoc, o której mowa w ust. 1, jest udzielana na podstawie umowy zawartej przez Agencję z zakładami przetwórczymi kategorii 1 oraz spalarniami, które nie wprowadzają produktów przetworzonych do obrotu oraz zapewnią, na podstawie złożonego wniosku, najbardziej efektywne wykorzystanie pomocy.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, zawiera w szczególności:

1) nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy;

2) określenie przewidywanych kosztów związanych z wykonywaniem działalności, o której mowa w ust. 1 ;

3) wysokość wnioskowanej pomocy;

4) wskazanie obszaru prowadzenia działalności;

5) wskazanie przewidywanej liczby padłych zwierząt na obszarze, o którym mowa w pkt 4.

4. Umowa, o której mowa w ust. 2, zawiera w szczególności:

1) warunki udzielania pomocy;

2) sposób i terminy przekazywania pomocy;

3) sposób i terminy rozliczania pomocy udzielonej przez Agencję, w tym w szczególności przekazywania zbiorczych zestawień faktur wystawianych producentom rolnym;

4) sposób przeprowadzania przez Agencje kontroli;

5) warunki zwrotu Agencji środków w przypadku pomocy pobranej niezgodnie z przepisami rozporządzenia i umowy.

5. Pomoc, o której mowa w ust. 1, nie może przekroczyć:

1) 100 % kosztów zbioru i transportu wszystkich gatunków padłych zwierząt, jeżeli zakłady przetwórcze kategorii 1 lub spalarnie nie wprowadzają tych zwierząt do obrotu;

2) 100 % kosztów unieszkodliwiania padłego bydła mającego co najmniej 24 miesiące życia lub owiec lub kóz mających co najmniej 12 miesięcy życia;

3) 75 % kosztów unieszkodliwiania padłego bydła poniżej 24. miesiąca życia, owiec i kóz poniżej 12. miesiąca życia lub świń, lub koni.

§ 13.
1. Sprawy dotyczące udzielania pomocy w zakresie określonym w rozporządzeniu wszczęte na podstawie dotychczasowych przepisów i niezakończone przed dniem wejścia w życie rozporządzenia są rozpatrywane zgodnie z jego przepisami.

2. Do umów zawartych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 14.
Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1996 r. w sprawie szczegółowych kierunków działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji (Dz. U. Nr 16, poz. 82, z późn. zm.3)).
§ 15.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2007 r.

Prezes Rady Ministrów: J. Kaczyński

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 132, poz. 1110, Nr 150, poz. 1259, Nr 163, poz. 1362 i Nr 184, poz. 1539, z 2006 r. Nr 92, poz. 638, Nr 144, poz. 1040, Nr 170, poz. 1217, Nr 187, poz. 1381, Nr 208, poz. 1541 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 35, poz. 217.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 48, poz. 550, z 2004 r. Nr 146, poz. 1546 i Nr 152, poz. 1598 oraz z 2005 r. Nr 23, poz. 187 i Nr 164, poz. 1365.

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 63, poz. 295 i Nr 127, poz. 596, z 1997 r. Nr 34, poz. 204 i Nr 145, poz. 972, z 1999 r. Nr 21, poz. 183, z 2000 r. Nr 44, poz. 500, Nr 46, poz. 532, Nr 55, poz. 655 i Nr 86, poz. 961, z 2001 r. Nr 41, poz. 466, Nr 73, poz. 765, Nr 83, poz. 896, Nr 86, poz. 949, Nr 89, poz. 975 i Nr 138, poz. 1548, z 2002 r. Nr 21, poz. 203, Nr 46, poz. 427 i 429, Nr 150, poz. 1242 i Nr 231, poz. 1939, z 2003 r. Nr 159, poz. 1539 i Nr 204, poz. 1980 oraz z 2004 r. Nr 95, poz. 935 i Nr 157, poz. 1642.

Załącznik 1. [ZAKRES INWESTYCJI W GOSPODARSTWACH ROLNYCH, DZIAŁACH SPECJALNYCH PRODUKCJI ROLNEJ LUB PRZETWÓRSTWIE PRODUKTÓW ROLNYCH OBJĘTYCH POMOCĄ FINANSOWĄ]

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 26 kwietnia 2007 r. (poz. 514)

ZAKRES INWESTYCJI W GOSPODARSTWACH ROLNYCH, DZIAŁACH SPECJALNYCH PRODUKCJI ROLNEJ LUB PRZETWÓRSTWIE PRODUKTÓW ROLNYCH OBJĘTYCH POMOCĄ FINANSOWĄ

Część A

1. Inwestycje w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej obejmują:

1) budowę, przebudowę lub remont połączony z:

a) modernizacją budynków lub budowli służących do produkcji rolnej, przechowywania, magazynowania, przygotowywania produktów rolnych do sprzedaży, w tym sprzedaży bezpośredniej, wraz ze zlokalizowanymi w tych budynkach pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi,

b) zakupem, montażem instalacji technicznej, wyposażeniem, kosztami rozbiórki i unieszkodliwienia materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki, jeżeli rozbiórka jest niezbędna w celu realizacji inwestycji;

2) zakup lub instalację maszyn, urządzeń lub wyposażenia do produkcji rolnej, przechowywania, magazynowania, przygotowywania produktów rolnych do sprzedaży, w tym sprzedaży bezpośredniej, obejmujących w szczególności: sprzęt do uprawy, pielęgnacji, ochrony, nawożenia oraz zbioru roślin, ciągniki rolnicze, przyczepy rolnicze, maszyny lub urządzenia do przygotowywania, przechowywania, czyszczenia, sortowania, kalibrowania, konfekcjonowania produktów rolnych, maszyny lub urządzenia do przygotowywania lub składowania pasz, maszyny lub urządzenia do pojenia zwierząt i zadawania pasz, urządzenia do pozyskiwania lub przechowywania mleka;

3) zakup gruntów rolnych, jeżeli na zakup tych gruntów w okresie ostatnich 10 lat nie została przyznana pomoc pochodząca z budżetu państwa lub budżetu Unii Europejskiej;

4) zakup budynków lub budowli, jeżeli na zakup tych budynków lub budowli w okresie ostatnich 10 lat nie została przyznana pomoc pochodząca z budżetu państwa lub budżetu Unii Europejskiej; w przypadku gdy koszt zakupu budynków lub budowli przewyższa poziom średnich cen rynkowych w danym województwie do ustalenia kosztów inwestycji przyjmuje się średnią cenę rynkową takich budynków lub budowli w tym województwie;

5) zakładanie, wyposażenie sadów lub plantacji wieloletnich, w tym plantacji roślin energetycznych;

6) wyposażanie pastwisk lub wybiegów dla zwierząt, w szczególności koszty grodzenia lub budowy wiat;

7) budowę ujęć wody, zakup i instalację urządzeń do uzdatniania, rozprowadzania i magazynowania wody lub nawodnień ciśnieniowych;

8) zakup lub budowę budynków lub budowli lub zakup i instalację maszyn lub urządzeń służących ochronie środowiska lub poprawie warunków utrzymania zwierząt, w tym do składowania odchodów zwierzęcych lub odpadów, mycia lub czyszczenia sprzętu do produkcji rolnej; w przypadku gdy koszt zakupu budynków lub budowli przewyższa poziom średnich cen rynkowych w danym województwie do ustalenia kosztów inwestycji przyjmuje się średnią cenę rynkową takich budynków lub budowli w tym województwie;

9) zakup, instalację lub budowę innych niż wymienione w pkt 7 i 8 elementów infrastruktury technicznej wpływających bezpośrednio na warunki prowadzenia działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w tym urządzeń do pozyskiwania energii odnawialnej lub utwardzania placów manewrowych;

10) zakup komputerów i oprogramowania służących ułatwieniu prowadzonej działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w tym programów księgowych;

11) zakup stada podstawowego;

12) koszty ogólne, które są bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją inwestycji, w wysokości nieprzekraczającej 12 % kwoty kredytu obejmujące:

a) przygotowanie dokumentacji technicznej projektu,

b) opłaty za patenty lub licencje,

c) koszty nadzoru urbanistycznego, architektonicznego, budowlanego lub konserwatorskiego.

2. Zakupione lub zainstalowane maszyny i urządzenia, o których mowa w ust. 1 pkt 2, nie mogą mieć w dniu sprzedaży więcej niż 5 lat oraz nie mogą być wcześniej nabyte z wykorzystaniem środków pochodzących z budżetu państwa lub budżetu Unii Europejskiej.

3. Do kosztów zakupu materiałów niezbędnych do realizacji inwestycji, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 oraz pkt 5–9, mogą być zaliczone koszty ich transportu do miejsca realizacji inwestycji do wysokości 2 % ich wartości.

Część B

1. Inwestycje w przetwórstwie produktów rolnych obejmują:

1) budowę lub remont połączony z modernizacją budynków lub budowli służących do przetwórstwa i magazynowania produktów rolnych, w tym infrastruktury technicznej stanowiącej integralną część tych budynków lub budowli;

2) zakup lub instalację maszyn lub urządzeń do:

a) magazynowania lub przygotowania produktów rolnych do przetwarzania, zapewniających utrzymanie jakości i bezpieczeństwo żywności,

b) przetwarzania produktów rolnych,

c) magazynowania produktów lub półproduktów oraz ich przygotowania do sprzedaży;

3) zakup lub instalację aparatury pomiarowej, kontrolnej oraz sprzętu do sterowania procesem produkcji lub magazynowania;

4) zakup komputerów i oprogramowania służących zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz sterowaniu procesem produkcji i magazynowania;

5) zakup środków transportu niezbędnych dla sprawnego przebiegu procesu technologicznego lub magazynowania w zakładzie;

6) zakup specjalistycznych środków transportu związanych z dostawą surowca lub zbytem produktów, zapewniających spełnienie warunków bezpieczeństwa żywności lub dobrostanu zwierząt;

7) wdrażanie procedury systemów zarządzania jakością;

8) koszty ogólne bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją inwestycji w wysokości nieprzekraczającej 12 % kwoty kredytu obejmujące:

a) przygotowanie dokumentacji technicznej projektu i planu inwestycji,

b) opłaty za patenty lub licencje;

c) koszty nadzoru urbanistycznego, architektonicznego, budowlanego lub konserwatorskiego.

2. Zakupione lub zainstalowane maszyny i urządzenia, o których mowa w ust. 1 pkt 2–6, nie mogą mieć w dniu sprzedaży więcej niż 5 lat oraz nie mogą być wcześniej nabyte z wykorzystaniem środków pochodzących z budżetu państwa lub budżetu Unii Europejskiej.

3. Do kosztów zakupu materiałów niezbędnych do realizacji inwestycji, o których mowa w ust. 1 pkt 1–3, mogą zostać zaliczone koszty ich transportu do miejsca realizacji inwestycji do wysokości 2 % ich wartości.

Dziennik Ustaw