REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2007 nr 250 poz. 1868

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 27 grudnia 2007 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i kierunków działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 29 grudnia 1993 r. o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 264, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu i kierunków działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji (Dz. U. Nr 77, poz. 514) § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. 1. Pomoc, o której mowa w § 1 pkt 4, polega na finansowaniu lub dofinansowaniu, ponoszonych przez producenta rolnego prowadzącego gospodarstwo rolne będące małym lub średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu przepisów załącznika nr 1 do rozporządzenia nr 70/2001, kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy, świnie lub konie, prowadzonych przez zakłady przetwórcze oraz spalarnie zwłok padłych zwierząt w rozumieniu przepisów rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 października 2002 r. ustanawiającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi (Dz. Urz. WE L 273 z 10.10.2002, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 37, str. 92, z późn. zm.).

2. Pomoc, o której mowa w § 1 pkt 4, jest udzielana na podstawie umowy zawartej przez Agencję z zakładami przetwórczymi lub spalarniami zwłok padłych zwierząt, które nie wprowadzają do obrotu produktów przetworzonych z zebranych padłych zwierząt, o których mowa w ust. 1, z wyłączeniem tłuszczów i mączek zwierzęcych wykorzystywanych wyłącznie do spalania oraz pozostałości powstałych w wyniku spalania, na wniosek tego zakładu lub spalarni, jeżeli:

1) jednostkowe ceny netto za wykonanie usług w zakresie zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy, świnie lub konie nie są wyższe niż ceny określone w ust. 7;

2) obszar, z którego będą zbierane padłe zwierzęta gospodarskie z gatunku bydło, owce, kozy, świnie lub konie, obejmuje co najmniej jedno województwo.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, zawiera w szczególności wskazanie:

1) nazwy, siedziby i adresu wnioskodawcy oraz jego weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego;

2) jednostkowych cen netto, oferowanych producentom rolnym określonym w ust. 1 za wykonanie usług w zakresie zbioru, transportu lub unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy, świnie lub konie;

3) łącznej kwoty planowanych przez wnioskodawcę środków, które może uzyskać w danym roku za wykonanie usług w zakresie zbioru, transportu lub unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy, świnie lub konie;

4) obszaru, z którego będą zbierane padłe zwierzęta gospodarskie z gatunku bydło, owce, kozy, świnie lub konie;

5) przewidywanej liczby zbioru, transportu lub unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy, świnie lub konie na obszarze, o którym mowa w pkt 4.

4. Umowa, o której mowa w ust. 2, zawiera w szczególności:

1) warunki, sposób i terminy przekazania przez Agencję środków na finansowanie lub dofinansowanie producentom rolnym określonym w ust. 1 kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy, świnie lub konie;

2) sposób i terminy rozliczania środków, o których mowa w pkt 1, w tym w szczególności przekazywania zbiorczych zestawień faktur wystawionych producentom rolnym określonym w ust. 1;

3) sposób przeprowadzania przez Agencję kontroli realizacji udzielonej pomocy;

4) warunki zwrotu Agencji środków, o których mowa w pkt 1, w przypadku pomocy pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości albo wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem;

5) ceny jednostkowe netto za wykonanie usług w zakresie zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy, świnie lub konie.

5. W przypadku złożenia kilku wniosków, o których mowa w ust. 2, dotyczących tego samego obszaru, z którego będą zbierane padłe zwierzęta gospodarskie z gatunku bydło, owce, kozy, świnie lub konie. Agencja zawiera umowy określone w ust. 2 z tymi zakładami przetwórczymi lub spalarniami zwłok padłych zwierząt, które zobowiążą się do zastosowania najniższych jednostkowych cen netto za wykonanie usług w zakresie zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy, świnie lub konie, zaoferowanych przez jeden z tych zakładów przetwórczych lub spalarni zwłok padłych zwierząt.

6. Pomoc, o której mowa w § 1 pkt 4, nie może przekroczyć:

1) iloczynu liczby zebranych i transportowanych padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy, świnie lub konie oraz jednostkowej ceny netto, o której mowa w ust. 4 pkt 5, powiększonej, w przypadku rolników ryczałtowych w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług, o podatek od towarów i usług (VAT), jeżeli zakłady przetwórcze lub spalarnie zwłok padłych zwierząt nie wprowadzają tych zwierząt do obrotu;

2) iloczynu liczby unieszkodliwionych padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło lub owce lub kozy, podlegających badaniu w kierunku zakaźnych encefalopatii zwierząt (TSE) zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001 z dnia 22 maja 2001 r. ustanawiającego zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych przenośnych gąbczastych encefaIopatii (Dz. Urz. WE L 147 z 31.05.2001, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 32, str. 289, z późn. zm.), oraz jednostkowej ceny netto, o której mowa w ust. 4 pkt 5, powiększonej, w przypadku rolników ryczałtowych w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług, o podatek od towarów i usług (VAT);

3) iloczynu liczby 0,75, liczby unieszkodliwionych padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło lub owce lub kozy niepodlegających badaniu w kierunku zakaźnych encefalopatii zwierząt (TSE) zgodnie z przepisami rozporządzenia wymienionego w pkt 2, lub z gatunku świnie lub konie oraz jednostkowej ceny netto, o której mowa w ust. 4 pkt 5, powiększonej, w przypadku rolników ryczałtowych w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług, o podatek od towarów i usług (VAT).

7. Jednostkowa cena netto za wykonanie usług w zakresie:

1) zbioru i transportu padłych zwierząt gospodarskich nie może przekroczyć:

a) 106,29 zł – w przypadku sztuki dużej zwierząt gospodarskich z gatunku bydło lub konie lub sztuki małej zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy lub konie,

b) 95,03 zł – w przypadku sztuki małej zwierząt gospodarskich z gatunku świnie;

2) unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich nie może przekroczyć:

a) 162,93 zł – w przypadku sztuki dużej zwierząt gospodarskich z gatunku bydło lub konie,

b) 48,88 zł – w przypadku sztuki małej zwierząt gospodarskich z gatunku owce, kozy lub świnie.

8. Za sztukę:

1) dużą zwierząt gospodarskich z gatunku bydło lub konie uważa się:

a) każdą sztukę bydła mającą co najmniej 12 miesięcy życia,

b) każdą sztukę konia mającą co najmniej 12 miesięcy życia;

2) małą zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy lub konie uważa się każdą sztukę bydła lub konia poniżej 12. miesiąca życia oraz każdą sztukę owcy lub kozy niezależnie od wieku.

9. Liczbę sztuk małych zwierząt gospodarskich z gatunku świnie ustala się przy użyciu następującego współczynnika:

1) 1 sztuka mała – w przypadku świni o masie ciała powyżej 110 kg;

2) 0,55 sztuki małej – w przypadku świni o masie ciała od 50 do 110 kg;

3) 0,25 sztuki małej – w przypadku warchlaka o masie ciała od 20 do 50 kg;

4) 0,05 sztuki małej – w przypadku prosięcia o masie ciała do 20 kg.”.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 132, poz. 1110, Nr 150, poz. 1259, Nr 163, poz. 1362 i Nr 184, poz. 1539, z 2006 r. Nr 92, poz. 638, Nr 144, poz. 1040, Nr 170, poz. 1217, Nr 187, poz. 1381, Nr 208, poz. 1541 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 35, poz. 217.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2007-12-31
  • Data wejścia w życie: 2008-01-01
  • Data obowiązywania: 2008-01-01
  • Dokument traci ważność: 2009-02-26

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA