| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 12 kwietnia 2007 r.

w sprawie warunków i zakresu dostępu do wojewódzkiej bazy informacji o korzystaniu ze środowiska

Na podstawie art. 286a ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Organy mające dostęp do wojewódzkiej bazy informacji o korzystaniu ze środowiska, o których mowa w art. 286a ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, dokonują w formie pisemnej, wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska, imiennego zgłoszenia osób, które będą realizowały prawo dostępu.

2. Wojewódzki inspektor ochrony środowiska osobom, o których mowa w ust. 1, przyznaje prawo dostępu poprzez nadanie nazwy użytkownika i hasła dostępu do wojewódzkiej bazy informacji o korzystaniu ze środowiska.

3. W przypadku rozwiązania stosunku pracy z osobą realizującą prawo dostępu do wojewódzkiej bazy informacji o korzystaniu ze środowiska organy, o których mowa w art. 286a ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, występują do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska z wnioskiem o cofnięcie prawa dostępu do wojewódzkiej bazy informacji o korzystaniu ze środowiska.

4. Udostępnianie informacji zawartych w wojewódzkiej bazie informacji o korzystaniu ze środowiska jest dokonywane z wykorzystaniem systemu informatycznego w sposób zautomatyzowany poprzez powszechnie dostępne sieci teleinformatyczne, z zapewnieniem bezpiecznej transmisji danych.

5. Transmisja danych, o której mowa w ust. 4, jest dokonywana w sposób zapewniający nienaruszalność danych oraz uniemożliwiający dostęp do tych danych osobom nieupoważnionym.

§ 2.
Zakres danych niezbędnych do zarządzania środowiskiem dostępnych w wojewódzkiej bazie informacji o korzystaniu ze środowiska jest następujący:

1) dla ministra właściwego do spraw środowiska – wszystkie informacje o korzystaniu ze środowiska;

2) dla ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej – informacje dotyczące ilości i jakości pobranej wody powierzchniowej i podziemnej oraz ilości, stanu i składu ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi;

3) dla Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej – informacje dotyczące ilości i jakości pobranej wody powierzchniowej i podziemnej oraz ilości, stanu i składu ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi;

4) dla dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej – informacje dotyczące ilości i jakości pobranej wody powierzchniowej i podziemnej oraz ilości, stanu i składu ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi, obejmujące obszar działalności regionalnego zarządu gospodarki wodnej;

5) dla wojewody, marszałka województwa – wszystkie informacje dotyczące właściwego terenowo województwa oraz województw sąsiednich, z podziałem na powiaty i gminy;

6) dla starosty – wszystkie informacje dotyczące właściwego terenowo powiatu oraz powiatów sąsiednich, z podziałem na gminy;

7) dla wójta, burmistrza lub prezydenta miasta – wszystkie informacje dotyczące właściwej terenowo gminy oraz gmin sąsiednich;

8) dla służb statystyki publicznej – informacje związane z działalnością służb statystyki publicznej, w rozumieniu ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.3));

9) dla organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej – informacje związane z jej zadaniami określonymi w ustawie z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 122, poz. 851, z późn. zm.4)).

§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Środowiska: J. Szyszko

 

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 131, poz. 922 oraz z 2007 r. Nr 38, poz. 246).

2)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 169, poz. 1199, Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 124.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 769, z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 100, poz. 1080, z 2003 r. Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 oraz z 2006 r. Nr 170, poz. 1217.

4)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 143, poz. 1032, Nr 170, poz. 1217, Nr 171, poz. 1225 i Nr 220, poz. 1600.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Michał Sroczyński

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »