| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU1)

z dnia 30 kwietnia 2007 r.

w sprawie wykonywania przez operatorów zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwa i porządku publicznego

Na podstawie art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. Nr 130, poz. 1188, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe warunki i sposób wypełniania przez operatorów obowiązków na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwa i porządku publicznego, w zakresie zapewnienia przez operatora, w ramach wykonywanej przez siebie działalności pocztowej, technicznych i organizacyjnych możliwości wykonywania zadań przez prokuraturę, sądy, organy kontroli skarbowej, a także uprawnione jednostki podległe Ministrowi Sprawiedliwości, Ministrowi Obrony Narodowej, ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Szefowi Centralnego Biura Antykorupcyjnego, zwane dalej „uprawnionymi podmiotami”;

2) przypadki, w których Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej może odroczyć termin rozpoczęcia wykonywania obowiązków, o których mowa w pkt 1 ;

3) maksymalne terminy odroczeń rozpoczęcia wykonywania obowiązków, o których mowa w pkt 1.

§ 2.
Operator zapewnia uprawnionym podmiotom techniczne i organizacyjne możliwości wykonywania ich zadań poprzez:

1) przygotowanie obiektów, urządzeń oraz stosowanych technik i technologii pocztowych do wyodrębnienia przesyłek wskazanych przez uprawnione podmioty w celu przeprowadzenia uprawnionej kontroli, monitorowania, czasowego wyłączenia przesyłek z obrotu pocztowego lub ich zajęcia;

2) przygotowanie technicznych systemów umożliwiających dostęp do przesyłanych w nich treści informacji, w tym danych identyfikujących podmiot korzystający z usług pocztowych oraz dotyczących faktu, okoliczności świadczenia usług pocztowych lub korzystania z tych usług, danych identyfikujących przesyłkę, danych dotyczących jej cech zewnętrznych oraz zbiorów tych danych.

§ 3.
Operator wykonuje obowiązki, o których mowa w § 1 pkt 1, w sposób zapewniający dostęp uprawnionych podmiotów do obiektów i urządzeń wykorzystywanych do świadczenia usług pocztowych.
§ 4.
1. Przesyłki i dane, o których mowa w § 2, operator udostępnia niezwłocznie na żądanie uprawnionych podmiotów, w miejscach z nimi uzgodnionych.

2. W przypadku kodowania przez operatora przesyłek z korespondencją i danych, o których mowa w § 2, operator udostępnia je uprawnionym podmiotom w formie niezakodowanej.

§ 5.
Udział pracowników operatora w realizacji zadań, o których mowa w § 2 i 4, odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631, z późn. zm.3)) i powinien być ograniczony do niezbędnego minimum.
§ 6.
Odroczenie terminu rozpoczęcia wykonywania przez operatora obowiązku zapewnienia uprawnionym podmiotom określonych w § 2 technicznych i organizacyjnych możliwości wykonywania ich zadań może nastąpić w przypadku:

1) wystąpienia udokumentowanych trudności związanych z uruchamianiem przez operatora nowych obiektów, urządzeń lub technik i technologii pocztowych, o których mowa w § 2 pkt 1;

2) udokumentowania przez operatora braku środków finansowych na dokończenie rozpoczętych inwestycji i przedsięwzięć techniczno-organizacyjnych, o których mowa w § 2.

§ 7.
Maksymalny termin odroczenia wynosi 6 miesięcy.
§ 8.
Traci moc rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 lutego 2004 r. w sprawie wykonywania przez operatorów zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwa i porządku publicznego (Dz. U. Nr 24, poz. 216).
§ 9.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Transportu: J. Polaczek

 

1) Minister Transportu kieruje działem administracji rządowej – łączność, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu (Dz. U. Nr 131, poz. 923).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 69, poz. 627, Nr 96, poz. 959, Nr 171, poz. 1800 i Nr 173, poz. 1808, z 2005 r. Nr 267, poz. 2258 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i Nr 191, poz. 1413.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 149, poz. 1078, Nr 218, poz. 1592 i Nr 220, poz. 1600 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Gabriela Borek

Księgowa z wieloletnią praktyką, niezależny konsultant z dziedziny rachunkowości, finansów i analizy finansowej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »