| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 18 maja 2007 r.

w sprawie szczegółowych zasad zaliczania zobowiązań offsetowych zagranicznego dostawcy uzbrojenia lub sprzętu wojskowego na poczet wartości umowy offsetowej

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 10 września 1999 r. o niektórych umowach kompensacyjnych zawieranych w związku z umowami dostaw na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. Nr 80, poz. 903, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) wielkość mnożników offsetowych i sposób ich stosowania oraz przypadki, w których mogą zostać zastosowane mnożniki z przedziału 2,0–5,0;

2) sposoby zaliczania zobowiązań offsetowych;

3) sposoby zaliczania wartości zobowiązań z umów, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 10 września 1999 r. o niektórych umowach kompensacyjnych zawieranych w związku z umowami dostaw na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa, zwanej dalej „ustawą”;

4) dopuszczalny limit udziału zagranicznych materiałów i komponentów w przedsięwzięciu będącym zobowiązaniem offsetowym.

§ 2.
Ustala się wielkości mnożników offsetowych w przedziałach:

1) od 1,0 do 2,0 – dla zobowiązań offsetowych bezpośrednich – określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

2) od 0,5 do 1,5 – dla zobowiązań offsetowych pośrednich – określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 3.
1. Ustala się przypadki szczególnie uzasadnione interesem gospodarki lub względami bezpieczeństwa i obronności państwa, w których mogą zostać zastosowane mnożniki z przedziału 2,0–5,0 – określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

2. Przez inwestycje, wartości niematerialne i prawne, o których mowa w załącznikach nr 1–3, rozumie się inwestycje, wartości niematerialne i prawne zgodnie z przepisami o rachunkowości.

§ 4.
Ustala się sposób stosowania mnożników offsetowych:

1) minister właściwy do spraw gospodarki, uwzględniając wartość i przedmiot postępowania na dostawę uzbrojenia lub sprzętu wojskowego, wskazuje w założeniach do oferty offsetowej, o których mowa w art. 8 ust. 2 ustawy, listę preferowanych kierunków lokowania zobowiązań offsetowych wraz z przyporządkowanymi im mnożnikami offsetowymi;

2) lista, o której mowa w pkt 1, jest opracowywana w ramach obszarów lokowania zobowiązań offsetowych, o których mowa w załączniku nr 3 do rozporządzenia, i może zawierać szczegółowe propozycje zobowiązań offsetowych;

3) założenia do oferty offsetowej mogą również zawierać propozycje przedmiotów zobowiązań offsetowych, o których mowa w załącznikach nr 1 i 2 do rozporządzenia.

§ 5.
1. Do jednego zobowiązania offsetowego stosuje się jeden mnożnik offsetowy.

2. W przypadku gdy zakres przedmiotu zobowiązania offsetowego uniemożliwia zastosowanie jednego mnożnika offsetowego, jest dopuszczalne zastosowanie więcej niż jednego mnożnika offsetowego w jednym zobowiązaniu offsetowym.

3. Stosowanie więcej niż jednego mnożnika w jednym zobowiązaniu offsetowym nie może prowadzić do kumulacyjnego ich stosowania.

§ 6.
1. Zaliczenie wartości zobowiązania offsetowego na poczet wartości umowy offsetowej następuje na podstawie wniosku składanego przez zagranicznego dostawcę ministrowi właściwemu do spraw gospodarki.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać:

1) oznaczenie zobowiązania offsetowego;

2) przedmiot zobowiązania offsetowego;

3) termin wykonywania zobowiązania offsetowego;

4) wartość nominalną wykonanego zobowiązania offsetowego;

5) wielkość mnożników offsetowych;

6) wartość zobowiązania offsetowego;

7) wartość wykonanego zobowiązania offsetowego;

8) oświadczenie zagranicznego dostawcy o wykonaniu zobowiązania offsetowego zgodnie z umową offsetową.

3. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające realizację zobowiązania offsetowego, w tym:

1) oświadczenie offsetobiorcy o wykonaniu zobowiązania offsetowego, w tym potwierdzające wykonaną wartość nominalną zobowiązania offsetowego;

2) oświadczenie offsetodawcy o wykonaniu zobowiązania offsetowego.

4. Minister właściwy do spraw gospodarki może – w ramach sposobu zaliczania zobowiązań offsetowych:

1) żądać przedstawienia przez zagranicznego dostawcę dodatkowych dokumentów oraz informacji niezbędnych do dokonania oceny zasadności wniosku;

2) zasięgnąć opinii biegłego rewidenta lub eksperta w sprawie wykonania zobowiązania offsetowego.

§ 7.
1. Zaliczając na poczet wartości umowy offsetowej wartość zobowiązań wykonanych z umów, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy, stosuje się mnożnik offsetowy 0,3.

2. Zaliczanie wartości zobowiązań z umów, o których mowa w ust. 1, następuje na podstawie wniosku, o którym mowa w art. 15 ust. 2 ustawy, składanego przez zagranicznego dostawcę ministrowi właściwemu do spraw gospodarki.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, powinien być składany wraz z ofertą offsetową i zawierać:

1) określenie podmiotu, na rzecz którego wykonano zobowiązanie;

2) przedmiot zobowiązania;

3) wartość nominalną wykonanego zobowiązania;

4) proponowane mnożniki;

5) wartość zobowiązania;

6) termin wykonywania zobowiązania.

4. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające wykonanie zobowiązania, w tym oświadczenie o wykonaniu zobowiązania złożone przez podmiot, na rzecz którego wykonano zobowiązanie.

5. Wniosek stanowi część oferty offsetowej zagranicznego dostawcy i jest przedmiotem negocjacji związanych z zawarciem umowy offsetowej.

§ 8.
1. Ustala się dopuszczalny limit udziału zagranicznych materiałów i komponentów w przedsięwzięciu będącym zobowiązaniem offsetowym, którego przedmiotem jest zakup wyrobów lub usług, w wysokości 80 % wartości nominalnej takiego zobowiązania.

2. Pochodzenie materiału lub komponentu jest rozumiane jako pochodzenie wytwórcy ostatniej istotnej z technicznego lub technologicznego punktu widzenia zmiany materiału lub komponentu przed odebraniem materiału lub komponentu przez offsetobiorcę.

§ 9.
1. W przypadku zobowiązań offsetowych, których przedmiotem jest zakup wyrobów lub usług, a w których wartość zagranicznych materiałów i komponentów, w przedsięwzięciu będącym zobowiązaniem offsetowym, jest:

1) wyższa niż 80 % wartości zakupów wyrobów lub usług – wartość zakupów wyrobów lub usług nie może być przyjęta do zaliczenia zobowiązania offsetowego;

2) niższa niż 20 % wartości zakupów wyrobów lub usług – do zaliczenia zobowiązania offsetowego przyjmuje się 100 % wartości zakupów wyrobów lub usług;

3) równa lub wyższa niż 20 % i niższa lub równa 80 % wartości zakupów wyrobów lub usług – do zaliczenia zobowiązania offsetowego przyjmuje się wartość zakupów wyrobów lub usług pomniejszoną o wartość zagranicznych materiałów i komponentów.

2. W przypadku zobowiązania offsetowego, którego przedmiotem jest zakup wyrobów lub usług, w którym z powodów technicznych lub technologicznych jest niezbędne zastosowanie zagranicznych materiałów lub komponentów w wysokości przekraczającej 80 % wartości nominalnej zobowiązania offsetowego, minister właściwy do spraw gospodarki może, na podstawie wniosku zagranicznego dostawcy, określić wartość zaliczenia takiego zobowiązania offsetowego.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, zagraniczny dostawca składa na etapie wprowadzania zobowiązania offsetowego do umowy offsetowej.

§ 10.
Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad zaliczania zobowiązań offsetowych zagranicznego dostawcy uzbrojenia lub sprzętu wojskowego na poczet wartości umowy offsetowej (Dz. U. Nr 100, poz. 907).
§ 11.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: J. Kaczyński

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 119, poz. 1250, z 2001 r. Nr 89, poz. 972, z 2002 r. Nr 37, poz. 332, Nr 74, poz. 676 i Nr 81, poz. 733, z 2004 r. Nr 19, poz. 177 i Nr 238, poz. 2390, z 2006 r. Nr 251, poz. 1845 oraz z 2007 r. Nr 50, poz. 331.

Załącznik 1. [MNOŻNIKI OFFSETOWE DLA ZOBOWIĄZAŃ OFFSETOWYCH BEZPOŚREDNICH]

Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 18 maja 2007 r. (poz. 612)

Załącznik nr 1

MNOŻNIKI OFFSETOWE DLA ZOBOWIĄZAŃ OFFSETOWYCH BEZPOŚREDNICH

Przedmiot zobowiązania offsetowego

Mnożniki

1. Zakup przez zagranicznego dostawcę od Skarbu Państwa udziałów lub akcji, a także wniesienie wkładów do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej

2,0

2. Zakup przez offsetodawcę akcji lub udziałów offsetobiorcy i obowiązkowe podwyższenie kapitału zakładowego

2,0

3. Wniesienie przez offsetodawcę wkładu pieniężnego na rzecz offsetobiorcy

2,0

4. Wniesienie przez offsetodawcę aportu rzeczowego na rzecz offsetobiorcy

1,0–1,5

5. Przekazanie offsetobiorcy przez offsetodawcę technologii lub wartości niematerialnych i prawnych:

1) związanych z produkcją uzbrojenia lub sprzętu wojskowego;

2,0

2) innych niż wymienione w ppkt 1

1,5

6. Umożliwienie udziału offsetobiorcy w remontach, serwisie, naprawach, eksploatacji lub modernizacji uzbrojenia lub sprzętu wojskowego na rzecz Sił Zbrojnych RP poprzez inwestycje lub przekazanie wartości niematerialnych i prawnych przez offsetodawcę

2,0

7. Bezpośredni zakup przez offsetodawcę wytworzonych lub realizowanych przez offsetobiorcę wyrobów i usług

1,0–2,0

8. Rozwój potencjału badawczo-rozwojowego i wdrożeń:

1) realizacja zamówień przez offsetobiorcę w programie międzynarodowym;

2) finansowe wsparcie offsetobiorcy prowadzącego prace badawczo-rozwojowe lub wdrożeniowe poprzez inwestycje lub zakupy

2,0

2,0

9. Pomoc w sprzedaży wyrobów i usług wytworzonych przez offsetobiorcę za pośrednictwem sieci marketingowej offsetodawcy

1,0–2,0

10. Szkolenie

1,0–1,5

11. Inne przedmioty niewyszczególnione w pkt 1–10

1,0–1,5

 

Załącznik 2. [MNOŻNIKI OFFSETOWE DLA ZOBOWIĄZAŃ OFFSETOWYCH POŚREDNICH]

Załącznik nr 2

MNOŻNIKI OFFSETOWE DLA ZOBOWIĄZAŃ OFFSETOWYCH POŚREDNICH

Przedmiot zobowiązania offsetowego

Mnożniki

1. Zakup przez zagranicznego dostawcę od Skarbu Państwa udziałów lub akcji, a także wniesienie wkładów do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej

1,5

2. Zakup przez offsetodawcę akcji lub udziałów offsetobiorcy i obowiązkowe podwyższenie kapitału zakładowego

1,5

3. Wniesienie przez offsetodawcę wkładu pieniężnego na rzecz offsetobiorcy

1,5

4. Wniesienie przez offsetodawcę aportu rzeczowego na rzecz offsetobiorcy

1,0–1,5

5. Przekazanie offsetobiorcy przez offsetodawcę technologii lub wartości niematerialnych i prawnych

0,5–1,5

6. Bezpośredni zakup przez offsetodawcę wytworzonych lub realizowanych przez offsetobiorcę wyrobów i usług

0,5–1,5

7. Pomoc w sprzedaży wyrobów i usług wytworzonych przez offsetobiorcę za pośrednictwem sieci marketingowej offsetodawcy

0,5–1,5

8. Szkolenie

0,5–1,0

9. Inne przedmioty niewyszczególnione w pkt 1–8

0,5–1,0

 

Załącznik 3. [PRZYPADKI SZCZEGÓLNIE UZASADNIONE INTERESEM GOSPODARKI LUB WZGLĘDAMI BEZPIECZEŃSTWA I OBRONNOŚCI PAŃSTWA, W KTÓRYCH MOGĄ ZOSTAĆ ZASTOSOWANE MNOŻNIKI Z PRZEDZIAŁU 2,0-5,0. SPOSÓB STOSOWANIA MNOŻNIKÓW OFFSETOWYCH Z PRZEDZIAŁU 2,0-5,0 JEST OKREŚLONY W § 4 pkt 1 i 2 ROZPORZĄDZENIA]

Załącznik nr 3

PRZYPADKI SZCZEGÓLNIE UZASADNIONE INTERESEM GOSPODARKI LUB WZGLĘDAMI BEZPIECZEŃSTWA I OBRONNOŚCI PAŃSTWA, W KTÓRYCH MOGĄ ZOSTAĆ ZASTOSOWANE MNOŻNIKI Z PRZEDZIAŁU 2,0–5,0. SPOSÓB STOSOWANIA MNOŻNIKÓW OFFSETOWYCH Z PRZEDZIAŁU 2,0–5,0 JEST OKREŚLONY W § 4 pkt 1 i 2 ROZPORZĄDZENIA

Obszar lokowania zobowiązań offsetowych

1. Przekazanie przez offsetodawcę offsetobiorcy nowoczesnej technologii lub innych wartości niematerialnych i prawnych lub:

1) pomoc offsetodawcy w zapewnieniu odpowiedniej certyfikacji produktu, producenta, linii produkcyjnej, innej certyfikacji, patentu lub zezwolenia ważnego dla działalności offsetobiorcy;

2) przekazanie przez offsetodawcę offsetobiorcy praw do modyfikacji produktu;

3) uruchomienie produkcji u offsetobiorcy na podstawie technologii przekazanej przez offsetodawcę;

4) uzyskanie przez offsetobiorcę praw do sprzedaży produktów na uzgodnionych rynkach;

5) otwarcie nowych rynków eksportowych dla towarów produkowanych przez offsetobiorcę;

6) zwiększenie sprzedaży produktów offsetobiorcy na rynkach zagranicznych.

2. Wsparcie finansowe udzielone offsetobiorcy przez offsetodawcę

3. Inwestycje kapitałowe offsetodawcy na rzecz offsetobiorcy, w szczególności w celu modernizacji lub restrukturyzacji sektora przemysłu obronnego.

4. Bezpośredni zakup przez offsetodawcę wytworzonych lub realizowanych przez offsetobiorcę wyrobów i usług.

5. Umożliwienie udziału offsetobiorcy w remontach, serwisie, naprawach, eksploatacji lub modernizacji uzbrojenia lub sprzętu wojskowego na rzecz Sił Zbrojnych RP poprzez inwestycje lub przekazanie wartości niematerialnych i prawnych przez offsetodawcę.

6. Zlecenie przez offsetodawcę offsetobiorcy, którego przedmiotem działalności są prace badawczo-rozwojowe lub wdrożeniowe, prac prowadzących do rozwoju dziedziny nauki, skutkujące zwiększeniem potencjału badawczego i wytwórczego w dziedzinach:

1) obronności;

2) informatyki;

3) telekomunikacji;

4) optoelektroniki;

5) wykorzystania przestrzeni kosmicznej;

6) biotechnologii;

7) nanotechnologii;

8) energetyki, w tym odnawialnych źródeł energii;

9) z zakresu ochrony środowiska.

7. Pomoc offsetodawcy w komercjalizacji efektów prac badawczo-rozwojowych lub wdrożeniowych offsetobiorcy (poprzez np. wsparcie finansowania, doradztwo prawne i ekonomiczne, usprawnienia organizacyjne, pomoc w otrzymaniu patentu, przekazanie praw do wartości niematerialnych lub prawnych).

8. Realizacja przedsięwzięć skutkujących powstaniem i utrzymaniem nowych miejsc pracy, szczególnie w obszarach zagrożonych bezrobociem.

9. Działalność, której celem jest rozwój gospodarki opartej na wiedzy, w tym:

1) wsparcie przedsiębiorstw w branży zaawansowanych technologii;

2) wsparcie działań realizowanych w ramach programów promujących innowacyjność polskiej gospodarki;

3) tworzenie funduszy kapitału zalążkowego;

4) tworzenie i rozwój centrów badawczych;

5) udział w projektach badawczych uczelni lub innych podmiotów prowadzących prace w zakresie badań lub wdrożeń;

6) zapewnienie udziału polskiej kadry naukowo-technicznej, w tym studentów, w pracach naukowo-badawczych.

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Premium English

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »