| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 10 lipca 2007 r.

w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych uprawniających do określonych świadczeń niepieniężnych

Na podstawie art. 89 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1.

Rozporządzenie określa warunki emitowania obligacji skarbowych uprawniających do określonych świadczeń niepieniężnych w zamian za te obligacje, zwanych dalej „obligacjami”, w szczególności:

1) walutę, w której może następować emisja;

2) zasady i tryb sprzedaży obligacji;

3) rodzaj świadczeń niepieniężnych wydawanych w zamian za obligacje;

4) podmioty, którym obligacje danej emisji mogą być oferowane do nabycia na rynku pierwotnym;

5) ograniczenia co do obrotu obligacjami na rynku pierwotnym i wtórnym.

§ 2.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) liście emisyjnym – rozumie się przez to akt emisyjny, wydawany przez Ministra Finansów w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw Skarbu Państwa, na podstawie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, zawierający szczegółowe warunki emisji obligacji;

2) dniu ustalenia praw – rozumie się przez to dzień, na który ustala się podmioty uprawnione do otrzymania, w dniu wymagalności, świadczeń z tytułu wykupu obligacji lub odsetek oraz wielkości tych świadczeń;

3) Krajowym Depozycie – rozumie się przez to Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.;

4) agencie emisji – rozumie się przez to podmiot prowadzący, na podstawie umowy zawartej z Ministrem Finansów, sprzedaż obligacji na rynku pierwotnym, a także obsługę obligacji;

5) komunikacie – rozumie się przez to informację publikowaną, na podstawie rozporządzenia, przez Ministra Finansów dotyczącą obligacji;

6) Dealerze Skarbowych Papierów Wartościowych – rozumie się przez to banki, instytucje kredytowe lub instytucje finansowe, a także ich oddziały, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z późn. zm.2)), z którymi Minister Finansów zawarł umowę w sprawie pełnienia funkcji Dealera Skarbowych Papierów Wartościowych;

7) punkcie sprzedaży obligacji – rozumie się przez to jednostkę organizacyjną banku lub jednostkę organizacyjną podmiotu prowadzącego działalność maklerską lub jednostkę organizacyjną innego podmiotu, biorącą udział, na podstawie umowy Ministra Finansów z agentem emisji lub innymi podmiotami, o których mowa w § 15, w sprzedaży lub obsłudze obligacji;

8) rejestrze nabywców obligacji – rozumie się przez to rejestr, prowadzony przez agenta emisji lub inne podmioty, o których mowa w § 15, na zasadach określonych w umowie z Ministrem Finansów, zawierający zapisy, o których mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i Nr 157, poz. 1119); w rejestrze tym są ujawnione osoby, które nabyły obligacje na rynku pierwotnym, oraz kolejni posiadacze obligacji, jeżeli obligacje nie zostały zdeponowane na rachunkach papierów wartościowych prowadzonych przez uprawnione podmioty lub na kontach uczestników bezpośrednich Krajowego Depozytu;

9) umiejscowieniu obligacji – rozumie się przez to prowadzenie czynności w zakresie sprzedaży i obsługi obligacji przez punkt sprzedaży obligacji, w którym nastąpiła sprzedaż pierwszemu nabywcy, do dnia zdeponowania obligacji na rachunku papierów wartościowych, prowadzonym w ramach umowy o świadczenie usług brokerskich, jeżeli świadczenie z tytułu obligacji nie następuje wyłącznie przelewem na rachunek bankowy;

10) narosłych odsetkach – rozumie się przez to wartość odsetek, stanowiących należność uboczną z tytułu jednej obligacji, obliczoną na dzień dokonywania kalkulacji;

11) cenie czystej – rozumie się przez to cenę za wartość nominalną jednej obligacji, wyrażoną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

§ 3.
Obligacje mogą być emitowane w szczególności jako obligacje:

1) o zmiennej stopie procentowej;

2) o stałej stopie procentowej;

3) indeksowane;

4) zerokuponowe.

§ 4.
1. Obligacje są nominowane w walucie polskiej.

2. Wartość nominalna jednej obligacji wynosi 100 złotych lub wielokrotność tej kwoty.

3. Wartość nominalną obligacji określa list emisyjny.

§ 5.
Obligacje mogą być emitowane jako obligacje imienne lub na okaziciela.
§ 6.
Obligacje uprawniają do objęcia w zamian za nie akcji lub udziałów Skarbu Państwa w spółkach prawa handlowego.
§ 7.
List emisyjny określa:

1) zakres przyznawanego prawa oraz warunki jego realizacji, w tym rodzaj akcji lub udziałów wydawanych w zamian za obligacje;

2) sposób przeliczenia obligacji na akcje lub udziały;

3) maksymalną liczbę akcji lub udziałów wydawanych w zamian za obligacje.

§ 8.
Termin zamiany obligacji na akcje lub udziały nie może być dłuższy niż termin wykupu obligacji. List emisyjny określa termin, w jakim zamiana będzie dopuszczalna.
§ 9.
Obligacje nie mają formy dokumentu i są rejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt.
§ 10.
1. Obligacje mogą być nabywane przez rezydentów i nierezydentów, będących osobami fizycznymi lub osobami prawnymi, oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej.

2. Obligacje mogą być przedmiotem obrotu między podmiotami, o których mowa w ust. 1, przy zachowaniu warunków określonych w przepisach regulujących obrót dewizowy, a także obrót instrumentami finansowymi, ofertę publiczną i warunki wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz nadzór nad rynkiem kapitałowym, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Minister Finansów może zastrzec w liście emisyjnym, iż obligacje mogą być przedmiotem obrotu wyłącznie pomiędzy określonymi podmiotami, oraz termin, w którym obligacje podlegają ograniczeniom w obrocie.

§ 11.
Listy emisyjne i komunikaty są publikowane na stronach internetowych Ministerstwa Finansów pod adresem www.mf.gov.pl lub w innych środkach masowego przekazu o zasięgu ogólnopolskim, w szczególności w elektronicznych systemach informacyjnych.

Rozdział 2

Sprzedaż obligacji

§ 12.

Obligacje są oferowane przez agenta emisji lub inne podmioty, o których mowa w § 15, w szczególności przez:

1) subskrypcję;

2) przetarg;

3) zamianę obligacji określonych w liście emisyjnym;

4) sprzedaż w punktach sprzedaży obligacji;

5) sprzedaż za pomocą systemów teleinformatycznych.

§ 13.
1. Minister Finansów może, na podstawie umowy, przyznać określonym podmiotom wyłączne prawo składania ofert zakupu na obligacje w całości lub części emisji. Informacje o zawarciu umowy Minister Finansów podaje do wiadomości publicznej w sposób określony w § 11, w dniu podania listu emisyjnego do wiadomości publicznej.

2. Na podstawie umowy zawartej z Ministrem Finansów podmioty, o których mowa w ust. 1, mogą prowadzić sprzedaż obligacji na rynku pierwotnym, a także obsługę obligacji.

§ 14.
Minister Finansów, nie później niż na 3 dni robocze przed rozpoczęciem sprzedaży, może odstąpić od sprzedaży w całości lub w części obligacji o danym terminie wykupu, bez podania przyczyn. Informacja ta jest podawana do wiadomości publicznej w sposób określony w § 11.

Rozdział 3

Sprzedaż w drodze subskrypcji

§ 15.

Subskrypcję mogą prowadzić Dealerzy Skarbowych Papierów Wartościowych, uczestnicy bezpośredni Krajowego Depozytu, agent emisji lub podmioty, o których mowa w § 13 ust. 1, zgodnie z przepisami rozporządzenia.
§ 16.
1. Minister Finansów, przed rozpoczęciem subskrypcji obligacji, ogłasza, w sposób określony w § 11, lub za pośrednictwem podmiotów, o których mowa w § 15, zapisy na obligacje.

2. Publiczne ogłoszenie o zapisach na obligacje zawiera:

1) datę listu emisyjnego oraz miejsce publikacji;

2) liczbę i rodzaj oferowanych obligacji;

3) wartość nominalną i cenę subskrypcyjną obligacji;

4) miejsca subskrypcji, termin jej otwarcia i zamknięcia;

5) wysokość, miejsce i terminy wpłat;

6) zasady oraz datę przydziału obligacji subskrybentom;

7) termin, do którego subskrybent będzie związany zapisem.

3. Zapisy na obligacje powinny zawierać w szczególności:

1) dane identyfikujące składającego deklarację;

2) serię, wartość nominalną i cenę subskrypcyjną jednej nabywanej obligacji oraz liczbę i łączną wartość nabywanych obligacji, według ceny subskrypcyjnej;

3) wysokość wpłaty dokonanej na zakup obligacji;

4) rachunek subskrybenta, na który ma być przelana kwota z tytułu redukcji zleceń, o których mowa w § 17 ust. 2;

5) oświadczenie o przyjęciu warunków emisji.

4. Zapis na obligacje dokonany pod warunkiem lub z zastrzeżeniem jest nieważny.

5. Złożony przez subskrybenta zapis na obligacje jest nieodwołalny.

§ 17.
1. Cena subskrypcyjna obligacji może być równa, wyższa lub niższa od wartości nominalnej obligacji.

2. W przypadku gdy łączna wartość subskrybowanych obligacji przekracza wartość obligacji oferowanych do sprzedaży w drodze subskrypcji. Minister Finansów zastrzega sobie prawo redukcji zleceń wynikających z deklaracji zakupu. Stopa redukcji jest podawana do wiadomości w sposób określony w § 11 lub za pośrednictwem podmiotów, o których mowa w § 15, nie później niż w terminie określonym w liście emisyjnym. Nie przydziela się ułamkowych części obligacji.

3. Dokonujący zakupu obligacji w drodze subskrypcji otrzymuje potwierdzenie nabycia obligacji.

Rozdział 4

Przetargi obligacji

§ 18.

1. Przetargi obligacji są organizowane przez agenta emisji.

2. Agent emisji działa na podstawie umowy zawartej z Ministrem Finansów.

3. Minister Finansów może odwołać lub unieważnić, przed przyjęciem ofert, przetarg obligacji bez podawania przyczyn.

§ 19.
Uczestnikami przetargów mogą być Dealerzy Skarbowych Papierów Wartościowych, uczestnicy bezpośredni Krajowego Depozytu lub podmioty, o których mowa w § 13 ust. 1.
§ 20.
1. Uczestnicy przetargu składają oferty za pomocą środków porozumiewania się na odległość (Internet, telefon, faks) na adres wskazany przez agenta emisji.

2. Uczestnicy przetargu składają oferty w dniu przetargu do godziny określonej w komunikacie o przetargu.

3. Uczestnik przetargu może odwołać złożoną ofertę przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 2.

§ 21.
Obligacje są oferowane na przetargach, w terminach określonych w liście emisyjnym.
§ 22.
Najpóźniej ostatniego dnia roboczego przed przetargiem obligacji Minister Finansów ogłasza komunikat o przetargu sprzedaży zawierający w szczególności:

1) datę przetargu oraz godzinę, o której upływa termin składania ofert;

2) datę i godzinę rozliczenia przetargu;

3) kod ISIN obligacji;

4) termin wykupu obligacji;

5) wartość nominalną oferowanych obligacji;

6) minimalną wartość nominalną oferty;

7) wartość narosłych odsetek na dzień rozliczenia przetargu.

§ 23.
Oferta zakupu obligacji na przetargu sprzedaży powinna zawierać w szczególności:

1) adres agenta emisji;

2) kod ISIN obligacji;

3) termin wykupu obligacji;

4) cenę czystą obligacji będących przedmiotem oferty;

5) liczbę oraz wartość nominalną obligacji będących przedmiotem oferty;

6) numer konta depozytowego w Krajowym Depozycie, na które uczestnik nabywa obligacje.

§ 24.
1. Po upływie terminu składania ofert zakupu Minister Finansów określa dla danego przetargu sprzedaży najniższą przyjętą cenę czystą dla oferowanych obligacji.

2. Wszystkie oferty zakupu obligacji z ceną wyższą od najniższej przyjętej ceny czystej zostają przyjęte w całości. Oferty z ceną równą najniższej przyjętej cenie czystej mogą być przyjęte w całości lub w części przy zastosowaniu redukcji ofert. W przypadku redukcji ofert Minister Finansów określa stopę redukcji ofert w procentach z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

§ 25.
1. Umowa sprzedaży obligacji zostaje zawarta w dniu przetargu z chwilą przyjęcia przez Ministra Finansów oferty złożonej przez uczestnika przetargu.

2. Uczestnicy przetargu otrzymują od agenta emisji, najpóźniej drugiego roboczego dnia po dniu, w którym odbył się przetarg, informację potwierdzającą przyjęcie bądź odrzucenie oferty przez Ministra Finansów.

3. Nie przydziela się ułamkowych części obligacji.

§ 26.
Po przetargu sprzedaży Minister Finansów ogłasza komunikat o wynikach przetargu sprzedaży zawierający w szczególności:

1) datę przetargu;

2) datę i godzinę rozliczenia przetargu;

3) termin wykupu obligacji;

4) wartość nominalną obligacji oferowanych do sprzedaży;

5) wartość nominalną obligacji, na które otrzymano ofertę zakupu;

6) wartość nominalną obligacji, których oferty zakupu przyjęto;

7) minimalną przyjętą cenę czystą i odpowiadającą jej rentowność;

8) średnią ważoną cenę czystą i odpowiadającą jej rentowność;

9) najwyższą przyjętą cenę czystą i odpowiadającą jej rentowność;

10) stopę redukcji ofert.

§ 27.
1. Uczestnicy przetargu sprzedaży, których oferty zakupu zostały przyjęte, są obowiązani zapłacić cenę zakupu w dniu rozliczenia przetargu sprzedaży do godziny określonej zgodnie z § 22 pkt 2.

2. Zapłata ceny zakupu następuje za pośrednictwem Krajowego Depozytu i jest dokonywana z wykorzystaniem rachunków bieżących banków prowadzonych przez Narodowy Bank Polski. Rozliczenia przetargów obligacji odbywają się w trybie i na zasadach określonych w umowie pomiędzy Ministrem Finansów a Krajowym Depozytem.

3. Obciążenie rachunków, o których mowa w ust. 2, wykorzystywanych do dokonywania rozliczeń oraz uznanie rachunku budżetu państwa odbywa się na podstawie zlecenia Krajowego Depozytu.

§ 28.
1. W przypadku nieuiszczenia ceny zakupu w dniu zapłaty, od niezapłaconej kwoty będą naliczane, za każdy dzień uchybienia terminowi, odsetki w wysokości stanowiącej dwukrotność oprocentowania kredytu lombardowego ustalanego przez Narodowy Bank Polski.

2. Wysokość odsetek, o których mowa w ust. 1, liczona jest od kwoty wynikającej z różnicy między ceną zakupu a kwotą umożliwiającą rozliczenie pojedynczej transakcji. Przez pojedynczą transakcję rozumie się zakup obligacji przez uczestnika przetargu, który złożył ofertę na określoną liczbę obligacji po danej cenie czystej na jedno konto depozytowe, prowadzone przez Krajowy Depozyt.

3. Nie można dokonać częściowego rozliczenia pojedynczej transakcji.

4. Jeżeli cena zakupu, powiększona o odsetki, o których mowa w ust. 1 i 2, nie zostanie zapłacona najpóźniej trzeciego dnia roboczego po dniu rozliczenia przetargu, uważa się, że odstąpiono od nabycia obligacji, z tym że do dni roboczych nie wlicza się soboty.

Rozdział 5

Sprzedaż w drodze zamiany

§ 29.

Zamianę prowadzą podmioty, o których mowa w § 15, w trybie i zgodnie z zasadami ustalonymi przez Krajowy Depozyt oraz zgodnie z przepisami rozporządzenia.
§ 30.
Zamiana obligacji może być dokonywana poprzez złożenie podmiotom, o których mowa w § 15, stosownej dyspozycji przez posiadacza obligacji określonej emisji obligacji.
§ 31.
1. Warunkiem nabycia obligacji w drodze zamiany w sposób, o którym mowa w § 30, jest złożenie dyspozycji zakupu obligacji wraz z wnioskiem o zaliczenie na poczet ceny nabywanych obligacji wierzytelności z tytułu podlegających wykupowi obligacji skarbowych. Nabycie obligacji w drodze zamiany następuje w dniu wymagalności podlegającej wykupowi emisji obligacji skarbowych.

2. Dyspozycja zakupu obligacji zawiera w szczególności:

1) nazwę obligacji skarbowych, wysokość wierzytelności z tytułu wykupu jednej obligacji (wartość nominalna wraz z należnymi odsetkami), liczbę obligacji oraz łączną wysokość wierzytelności z tytułu obligacji przedkładanych do wykupu;

2) nazwę obligacji, cenę zamiany jednej nabywanej obligacji oraz liczbę i łączną wartość nabywanych obligacji, według ceny zamiany;

3) oświadczenie o przyjęciu do wiadomości warunków emisji.

3. W przypadku złożenia dyspozycji zakupu wraz z wnioskiem, o których mowa w ust. 1, wcześniejsze dyspozycje w przedmiocie sposobu realizacji świadczeń z tytułu obligacji skarbowych nie powodują skutków prawnych.

4. Dyspozycja zakupu obligacji jest nieodwołalna.

§ 32.
1. Dyspozycje zakupu obligacji w drodze zamiany są przyjmowane dla obligacji w terminach wskazanych w liście emisyjnym.

2. Wartość nominalna obligacji, oferowanych w drodze zamiany, oraz cena zamiany obligacji, ustalana przez Ministra Finansów, są podawane do publicznej wiadomości najpóźniej na jeden dzień przed rozpoczęciem zamiany na obligacje o danym terminie wykupu, w sposób określony w § 11.

3. Cena zamiany może być równa, wyższa lub niższa od wartości nominalnej obligacji.

4. W przypadku gdy łączna wartość obligacji zadeklarowanych do zakupu w drodze zamiany przekracza wartość obligacji oferowanych w drodze zamiany, Minister Finansów zastrzega sobie prawo redukcji zleceń wynikających z dyspozycji zakupu. Stopa redukcji jest podawana do wiadomości w sposób określony w § 11 nie później niż w dniu określonym w liście emisyjnym. Nie przydziela się ułamkowych części obligacji.

5. Wartość obligacji nabywanych w drodze zamiany po cenie zamiany nie może przewyższać wysokości wierzytelności z tytułu obligacji przedkładanych do wykupu. Kwota różnicy między wierzytelnością z tytułu obligacji przedkładanych do wykupu a wartością nabywanych w drodze zamiany obligacji według ceny zamiany jest wypłacana w sposób wskazany w liście emisyjnym.

6. Na poczet ceny zamiany w pierwszej kolejności zaliczane są wierzytelności z tytułu należności głównej podlegających wykupowi obligacji.

7. Dokonujący zakupu obligacji w drodze zamiany otrzymuje potwierdzenie nabycia obligacji.

Rozdział 6

Inne formy sprzedaży obligacji

§ 33.

Sprzedaż w punktach sprzedaży obligacji lub za pomocą systemów teleinformatycznych dla obligacji o danym terminie wykupu rozpoczyna się w terminie określonym w liście emisyjnym.
§ 34.
1. Nabywca dokonujący zakupu obligacji w ramach sprzedaży w punktach sprzedaży obligacji lub za pomocą systemów teleinformatycznych kupuje je po dziennej cenie sprzedaży, obliczanej w sposób określony w liście emisyjnym, odpowiadającej:

1) cenie emisyjnej obligacji powiększonej o wartość odsetek naliczonych od dnia rozpoczęcia pierwszego okresu odsetkowego do dnia zakupu obligacji – w przypadku obligacji, których należnością uboczną są odsetki, lub

2) wartości nominalnej obligacji;

3) cenie emisyjnej obligacji.

2. Cena emisyjna obligacji o danym terminie wykupu, ustalana przez Ministra Finansów, może być równa, niższa lub wyższa od wartości nominalnej obligacji. Cena ta jest podawana do wiadomości przed rozpoczęciem sprzedaży przez agenta emisji lub podmioty, o których mowa w § 13 ust. 1, w sposób określony w § 11, oraz w punktach sprzedaży obligacji. Cena emisyjna nie może być niższa niż cena zamiany lub cena subskrypcyjna obligacji o danym terminie wykupu.

3. Wysokość dziennej ceny sprzedaży ustalonej zgodnie z zasadami, o których mowa w ust. 1, jest określana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4. Nabywca obligacji, dokonujący zakupu w punktach sprzedaży obligacji lub za pomocą systemów teleinformatycznych, otrzymuje potwierdzenie nabycia obligacji.

Rozdział 7

Oprocentowanie obligacji

§ 35.

1. Oprocentowanie obligacji naliczane jest od wartości nominalnej obligacji, w okresach odsetkowych.

2. Po upływie terminu wykupu obligacje nie podlegają oprocentowaniu.

§ 36.
1. Obligacje są oprocentowane według stopy procentowej określonej w liście emisyjnym. Stopę procentową oraz wysokość należnych odsetek oblicza się w sposób określony w liście emisyjnym. Stopa procentowa jest ogłaszana przez Ministra Finansów w sposób, o którym mowa w § 11.

2. Wykaz okresów odsetkowych, dni ustalenia praw do odsetek oraz dni wymagalności odsetek dla obligacji serii o danym terminie wykupu określa list emisyjny.

Rozdział 8

Odkup obligacji

§ 37.

1. Minister Finansów może odkupywać obligacje przed upływem terminu, na jaki zostały wyemitowane.

2. Obligacje są odkupywane:

1) w drodze bezpośredniej oferty skierowanej do posiadacza obligacji;

2) na jednym lub więcej przetargach, które odbywają się w terminach określonych w liście emisyjnym.

§ 38.
Cena odkupu obligacji w drodze oferty może być niższa, równa lub wyższa od wartości nominalnej obligacji. Cenę lub sposób jej ustalenia określa list emisyjny.
§ 39.
1. W przypadku odkupu w drodze oferty posiadacze obligacji, którzy przyjęli ofertę, są obowiązani przedstawić do odkupu obligacje o danym terminie wykupu za pośrednictwem podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, na którym obligacje były zdeponowane, w dniu ustalenia praw z tytułu odkupu.

2. Zapłata ceny odkupu za obligacje odkupywane na przetargu jest dokonywana z wykorzystaniem rachunków bankowych prowadzonych w Narodowym Banku Polskim. Podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym obligacje zostały zdeponowane, jest obowiązany do wskazania Krajowemu Depozytowi banku, którego rachunek bieżący zostanie użyty do zapłaty ceny odkupu.

3. Uznanie rachunków, o których mowa w ust. 2, wykorzystywanych do rozliczenia, oraz obciążenie rachunku budżetu państwa odbywa się za pośrednictwem Krajowego Depozytu.

§ 40.
Odkup obligacji na przetargach prowadzi agent emisji, na podstawie umowy zawartej z Ministrem Finansów.
§ 41.
1. W przetargach odkupu mogą brać udział Dealerzy Skarbowych Papierów Wartościowych lub podmioty będące bezpośrednimi uczestnikami Krajowego Depozytu co najmniej na jeden dzień przed przetargiem odkupu (uczestnicy przetargu).

2. Podmioty niebędące uczestnikami przetargu mogą składać oferty sprzedaży obligacji za pośrednictwem uczestników przetargu.

§ 42.
Najpóźniej ostatniego dnia roboczego przed przetargiem odkupu Minister Finansów ogłasza komunikat o przetargu odkupu zawierający w szczególności:

1) datę przetargu oraz godzinę, o której upływa termin składania ofert;

2) datę i godzinę rozliczenia przetargu;

3) kod ISIN obligacji;

4) termin wykupu obligacji;

5) wartość nominalną obligacji przewidywanych do odkupu;

6) minimalną wartość nominalną oferty;

7) wartość narosłych odsetek na dzień rozliczenia przetargu.

§ 43.
Oferta sprzedaży obligacji na przetargu odkupu powinna zawierać w szczególności:

1) adres agenta emisji;

2) kod ISIN obligacji;

3) termin wykupu obligacji;

4) cenę czystą obligacji będących przedmiotem oferty;

5) liczbę oraz wartość nominalną obligacji będących przedmiotem oferty;

6) numer konta depozytowego w Krajowym Depozycie, z którego uczestnik zbywa obligacje;

7) numer rachunku bieżącego banku prowadzonego przez Narodowy Bank Polski, na który ma być przelana kwota z tytułu odkupu.

§ 44.
1. Po upływie terminu składania ofert sprzedaży Minister Finansów określa dla danego przetargu odkupu najwyższą przyjętą cenę czystą dla odkupywanych obligacji.

2. Wszystkie oferty sprzedaży z ceną niższą od najwyższej przyjętej ceny czystej zostają przyjęte w całości. Oferty z ceną równą najwyższej przyjętej cenie czystej mogą być przyjęte w całości lub w części przy zastosowaniu redukcji ofert. W przypadku redukcji ofert Minister Finansów określa stopę redukcji ofert w procentach z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

§ 45.
Po przetargu odkupu Minister Finansów ogłasza komunikat o wynikach przetargu odkupu zawierający w szczególności:

1) datę przetargu;

2) datę i godzinę rozliczenia przetargu;

3) termin wykupu obligacji;

4) wartość nominalną obligacji będących przedmiotem oferty;

5) wartość nominalną obligacji objętych ofertami sprzedaży;

6) wartość nominalną obligacji, których oferty sprzedaży przyjęto;

7) najniższą przyjętą cenę czystą i odpowiadającą jej rentowność;

8) średnią ważoną cenę czystą i odpowiadającą jej rentowność;

9) najwyższą przyjętą cenę czystą i odpowiadającą jej rentowność;

10) stopę redukcji ofert.

§ 46.
1. W terminie rozliczenia przetargu odkupu uczestnicy przetargu, których oferty zostały przyjęte, są obowiązani posiadać, na koncie depozytowym lub rachunku papierów wartościowych, obligacje będące przedmiotem oferty.

2. Nie można dokonać częściowego rozliczenia pojedynczej transakcji.

3. W przypadku braku odpowiedniej liczby obligacji na koncie depozytowym lub rachunku papierów wartościowych w dniu rozliczenia przetargu odkupu, uczestnik przetargu uiszcza odstępne w wysokości stanowiącej dwukrotność oprocentowania kredytu lombardowego, naliczane od kwoty stanowiącej iloczyn ceny odkupu i liczby obligacji wynikającej z nierozliczonej transakcji, za okres od dnia przetargu zamiany do dnia, w którym powinno nastąpić jego rozliczenie. Odstępne jest pobieranie w dniu następującym po dniu, w którym powinno nastąpić rozliczenie przetargu odkupu.

Rozdział 9

Przedterminowy wykup obligacji

§ 47.

1. Minister Finansów zastrzega sobie prawo do wezwania posiadaczy obligacji o danym terminie wykupu do przedstawienia ich do przedterminowego wykupu.

2. Cena przedterminowego wykupu obligacji może być niższa, równa lub wyższa od wartości nominalnej obligacji. Warunki przedterminowego wykupu, w tym termin wykupu, wartość nominalną obligacji, które będą wykupywane przed terminem, lub sposób jej ustalenia określa list emisyjny.

3. Posiadacze obligacji przedkładają obligacje do przedterminowego wykupu, za pośrednictwem podmiotów prowadzących, w dniu ustalenia praw do świadczeń z tytułu przedterminowego wykupu, rachunek papierów wartościowych, na którym zostały zdeponowane obligacje.

§ 48.
1. Minister Finansów może przyznać posiadaczowi obligacji, w liście emisyjnym, prawo wezwania emitenta do przedterminowego wykupu obligacji, po upływie określonego okresu i po określonej cenie, która może być niższa, równa lub wyższa od wartości nominalnej obligacji.

2. W przypadku skorzystania przez posiadacza obligacji z prawa, o którym mowa w ust. 1, obligacje nie podlegają oprocentowaniu od dnia wymagalności z tytułu przedterminowego wykupu, wskazanego w liście emisyjnym. Szczegółowe warunki przedterminowego wykupu, w tym wartość nominalną obligacji, które mogą być wykupywane przed terminem, cenę lub sposób ich ustalenia określa list emisyjny.

3. Posiadacze obligacji składają dyspozycje przedterminowego wykupu obligacji za pośrednictwem podmiotu prowadzącego, w dniu ustalenia praw z tytułu przedterminowego wykupu, rachunek papierów wartościowych, na którym zostały zdeponowane obligacje.

4. W przypadku gdy łączna wartość obligacji przedstawionych do wykupu przekracza wartość nominalną obligacji, o której mowa w ust. 2, Minister Finansów zastrzega sobie prawo redukcji zleceń wynikających z dyspozycji przedstawienia do przedterminowego wykupu. Stopa redukcji jest podawana do wiadomości w sposób, o którym mowa w art. 11.

Rozdział 10

Wykup obligacji

§ 49.

1. Wykup obligacji, wraz z wypłatą należnych odsetek, następuje ze środków budżetu państwa za pośrednictwem Krajowego Depozytu, w zależności od sposobu sprzedaży:

1) w drodze zapłaty, w sposób, o którym mowa w § 39 ust. 2;

2) poprzez zamianę wierzytelności posiadacza obligacji na poczet ceny zakupywanych przez niego obligacji kolejnych emisji;

3) gotówką – po stawieniu się posiadacza obligacji w punkcie sprzedaży obligacji, w którym jest umiejscowiona obligacja, jeżeli umiejscowienie nie ustało, lub w dowolnym punkcie sprzedaży obligacji, jeżeli obligacje nie podlegały umiejscowieniu;

4) przelewem – na rachunek bankowy posiadacza obligacji, pod warunkiem złożenia przez niego, w terminie i na zasadach określonych w liście emisyjnym, odpowiedniej dyspozycji przelewu albo – w przypadku obligacji zdeponowanych na rachunku papierów wartościowych – na służący do jego obsługi rachunek pieniężny.

2. Minister Finansów wskaże w liście emisyjnym, który ze sposobów, o których mowa w ust. 1, ma zastosowanie przy wykupie.

3. Wykup obligacji wraz z wypłatą należnych odsetek następuje za pośrednictwem Krajowego Depozytu, z zastrzeżeniem że na rzecz posiadaczy obligacji, znajdujących się w rejestrze nabywców obligacji w dniu ustalenia praw do świadczeń z obligacji, realizacja praw następuje za pośrednictwem podmiotów, o których mowa w § 15, prowadzących ten rejestr.

4. Posiadacz obligacji, znajdujących się w dniu ustalenia praw do świadczeń z obligacji w rejestrze nabywców obligacji, jest obowiązany w celu dokonania wykupu stawić się w punkcie sprzedaży obligacji nie później niż w ciągu roku od dnia wykupu obligacji.

5. W przypadku przedterminowego wykupu obligacji wykup następuje wyłącznie w drodze zapłaty, w sposób, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, lub przelewem, o którym mowa w ust. 1 pkt 4.

§ 50.
1. Wierzytelność z tytułu obligacji może być zaliczona na poczet ceny zakupu obligacji Skarbu Państwa kolejnych emisji, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Minister Finansów przed terminem wykupu obligacji ogłasza w sposób określony w § 11 wykaz obligacji kolejnych emisji, za które ich nabywcy mogą dokonać zapłaty w sposób określony w ust. 1.

§ 51.
1. Spełnienie świadczenia z obligacji następuje według stanu posiadania obligacji w dniu ustalenia praw do świadczeń z obligacji.

2. Dzień ustalenia praw do świadczenia z tytułu obligacji przypada w terminach określonych w liście emisyjnym.

§ 52.
Jeżeli dzień, w którym na podstawie rozporządzenia lub listu emisyjnego powstaje obowiązek wykonania czynności, przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, sobotę lub inny wolny dzień od pracy, termin wykonania tej czynności upływa w pierwszym dniu roboczym po tym dniu.
§ 53.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587 i Nr 115, poz. 791.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 126, poz. 1070, Nr 141, poz. 1178, Nr 144, poz. 1208, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1385 i 1387 i Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 60, poz. 535, Nr 65, poz. 594, Nr 228, poz. 2260 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 64, poz. 594, Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 870, Nr 96, poz. 959, Nr 121, poz. 1264, Nr 146, poz. 1546 i Nr 173, poz. 1808, z 2005 r. Nr 83, poz. 719, Nr 85, poz. 727, Nr 167, poz. 1398 i Nr 183, poz. 1538, z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 157, poz. 1119, Nr 190, poz. 1401 i Nr 245, poz. 1775 oraz z 2007 r. Nr 42, poz. 272 i Nr 112, poz. 769.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Witold Modzelewski Radca Prawny

Kancelaria prawnopodatkowa w grupie Instytutu Studiów Podatkowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »