| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 28 grudnia 2007 r.

w sprawie zakresu rocznego sprawozdania z działalności komornika sądowego

Na podstawie art. 66 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2006 r. Nr 167, poz. 1191, z późn. zm.1)), zwanej dalej „ustawą", zarządza się, co następuje:

§ 1.
Sprawozdanie roczne z działalności komornika sądowego, zwane dalej „sprawozdaniem", zawiera część opisową obejmującą dane dotyczące funkcjonowania kancelarii oraz część tabelaryczną przedstawiającą dane z zakresu ruchu spraw egzekucyjnych i stanu zaległości.
§ 2.
W części opisowej sprawozdania komornik zamieszcza następujące dane:

1) imię i nazwisko oraz datę powołania na stanowisko komornika sądowego;

2) sąd rejonowy, przy którym działa;

3) siedzibę i adres kancelarii komorniczej;

4) dni i godziny przyjmowania interesantów;

5) liczbę zatrudnionych przez komornika asesorów i daty ich zatrudnienia;

6) liczbę aplikantów komorniczych i innych osób zatrudnionych przez komornika;

7) zakład ubezpieczeń, z którym zawarł umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą być wyrządzone w związku z jego działalnością lub działaniem jego pracowników w związku z postępowaniem egzekucyjnym, wysokość sum ubezpieczenia i okresy obowiązywania tych umów;

8) okresy działalności zastępcy komornika ze wskazaniem przyczyn jego wyznaczenia i osoby zastępcy;

9) ilość przeprowadzonych przez asesora komorniczego egzekucji, na podstawie zlecenia komornika w trybie art. 33 ust. 1 ustawy.

§ 3.
1. W części tabelarycznej sprawozdania komornik umieszcza w poszczególnych tabelach dane liczbowe odnośnie do wpływu spraw, rodzajów spraw, pozostałości spraw z poprzedniego roku, załatwienia spraw, pozostałości na rok następny, terminowości załatwień spraw, egzekwowanych należności, liczby przeprowadzonych dochodzeń z urzędu, dokonanych zajęć, dokonanych sprzedaży w trybie art. 865 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, licytacji, spraw przekazanych do sądu, zawieszonych i oczekujących na wnioski stron.

2. Wzór części tabelarycznej sprawozdania, o której mowa w ust. 1, określa załącznik do rozporządzenia.

§ 4.
W części opisowej sprawozdania komornik może przedstawić uwagi i wyjaśnienia w odniesieniu do poszczególnych tabel określonych w załączniku. W szczególności może wyjaśnić przyczyny różnic pomiędzy stanem obecnym i stanem stwierdzonym w poprzednim sprawozdaniu. Ponadto komornik może zamieścić inne spostrzeżenia i uwagi dotyczące realizacji ustawowych zadań komornika sądowego.
§ 5.
Traci moc rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu sprawozdania z działalności komornika (Dz. U. Nr 41, poz. 357).
§ 6.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Sprawiedliwości: Z. Ćwiąkalski

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 44, poz. 288, Nr 85, poz. 571 i Nr 112, poz. 769.


Załącznik 1. [WZÓR CZĘŚCI TABELARYCZNEJ ROCZNEGO SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI KOMORNIKA SĄDOWEGO]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 28 grudnia 2007 r. (poz. 19)

WZÓR CZĘŚCI TABELARYCZNEJ ROCZNEGO SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI KOMORNIKA SĄDOWEGO

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

* Użyte w sprawozdaniu skróty oznaczają:

1) „Kms" – repertorium służące do rejestrowania sprawo egzekucję należności sądowych;

2) „Kmp" – repertorium do rejestrowania spraw o egzekucję świadczeń powtarzających się;

3) „Km" – repertorium do rejestrowania pozostałych spraw;

4) „OZ" – wykaz do ewidencjonowania spraw z elementem zagranicznym;

5) „Kmo" – dziennik do korespondencji ogólnej;

6) „Kmn" – repertorium do rejestrowania czynności niebędących czynnościami egzekucyjnymi

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Leszek Markiewicz

Agent nieruchomości

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »