| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 22 stycznia 2008 r.

w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie

Na podstawie art. 109 ust. 11 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) algorytm, o którym mowa w art. 109 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zwanej dalej „ustawą”;

2) udział w ustalonej dla województwa kwocie Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej środków będących w dyspozycji samorządu województwa, z przeznaczeniem na finansowanie programów regionalnych, w tym projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego;

3) sposób ustalania kwot środków z Funduszu Pracy dla samorządów województw i powiatów oraz wysokość i przeznaczenie rezerwy będącej w dyspozycji ministra właściwego do spraw pracy, zwanego dalej „ministrem”.

§ 2.
1. Kwoty środków Funduszu Pracy, jakie mogą być wydatkowane w roku budżetowym na finansowanie zadań w województwie realizowanych przez samorządy powiatowe, ustala się dla następujących zadań, w zakresie nieprzewidzianym do realizacji i finansowania przez ministra, samorządy województw, wojewodów i Ochotnicze Hufce Pracy, określonych w art. 108 ust. 1 ustawy:

1) w pkt 1, 8–14, 16 i 17, z wyłączeniem stypendiów, o których mowa w art. 55 ustawy, w pkt 18–25, 41, 42 i 48 – dotyczących finansowania programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej;

2) w pkt 2, 4b, 6, 27, 30–34, 36–38 i 43 – dotyczących finansowania innych fakultatywnych zadań;

3) w pkt 4a – dotyczącym finansowania do dnia 31 grudnia 2013 r. wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowych urzędów pracy.

2. Kwoty środków Funduszu Pracy, jakie mogą być wydatkowane w roku budżetowym na finansowanie zadań w województwie realizowanych przez samorządy województw, ustala się dla następujących zadań, określonych w art. 108 ust. 1 ustawy:

1) w pkt 2, 6, 27, 30, 31, 33–36a, 38, 43 i 49 – w zakresie nieprzewidzianym do realizacji i finansowania przez ministra, wojewodów, samorządy powiatowe i Ochotnicze Hufce Pracy;

2) w pkt 4 – do wysokości określonej w umowie, o której mowa w art. 109 ust. 7a ustawy.

3. Kwoty środków Funduszu Pracy, jakie mogą być wydatkowane w roku budżetowym na finansowanie zadań w województwie, określonych w art. 108 ust. 1 pkt 15, 26, 40, 44 i 46 oraz w art. 55 ustawy, realizowanych przez samorządy województw i powiatów, są przekazywane przez ministra w wysokości faktycznych potrzeb.

4. W kwocie środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie, wymienionych w ust. 1 pkt 1, udział środków będących w dyspozycji samorządu województwa na finansowanie programów regionalnych, w tym projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, wynosi 50 %.

§ 3.
Kwotę środków Funduszu Pracy, jaka może być wydatkowana w roku budżetowym na finansowanie zadań w województwie, wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 1, realizowanych przez samorządy powiatowe, ustala się według następującego wzoru algorytmu:

infoRgrafika

gdzie znaczenie poszczególnych symboli jest następujące:

Ap – kwota środków Funduszu Pracy, jaka może być wydatkowana na finansowanie zadań w województwie, wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 1,

Pa – określona w planie Funduszu Pracy kwota środków na realizację w roku budżetowym zadań, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, pomniejszona o kwotę ustaloną na realizację tych zadań przez ministra, samorządy województw i Ochotnicze Hufce Pracy oraz pomniejszona o planowaną kwotę przychodów ze środków Unii Europejskiej z tytułu realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego,

Ldwn – liczba bezrobotnych powyżej 50. roku życia zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy województwa, według stanu na dzień 30 września roku poprzedzającego rok, dla którego jest ustalana wysokość środków Funduszu Pracy, zwanego dalej „rokiem poprzednim”,

Lawn – liczba bezrobotnych do 25. roku życia zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy województwa, według stanu na dzień 30 września roku poprzedniego,

Lpwn – liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy województwa, zmniejszona o liczbę bezrobotnych powyżej 50. roku życia (Ldw) oraz bezrobotnych do 25. roku życia (Law), według stanu na dzień 30 września roku poprzedniego,

Wkn – współczynnik korygujący wynoszący 1,0 dla województwa o najniższej stopie bezrobocia, według stanu na dzień 30 września roku poprzedniego, i zwiększony dla pozostałych województw o 0,002 za każdą 0,1 punktu procentowego stopy bezrobocia w województwie ponad stopę bezrobocia w województwie o najniższej stopie bezrobocia,

Won – współczynnik korygujący ustalony jako iloraz liczby wyrejestrowanych bezrobotnych (odpływ) w powiatowych urzędach pracy województwa w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień 1 października roku poprzedniego do liczby nowo zarejestrowanych w tym okresie bezrobotnych (napływ) w powiatowych urzędach pracy województwa,

Pm – planowana na rok budżetowy kwota przychodów Funduszu Pracy ze środków Unii Europejskiej z tytułu realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego,

Un – wskaźnik ustalony jako iloraz kwoty środków Funduszu Pracy przeznaczonej w województwie w roku poprzednim na realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego powiększonej o kwotę przychodów Funduszu Pracy ze środków Unii Europejskiej uzyskaną w roku poprzednim z tytułu realizacji w województwie tych projektów oraz kwoty środków Funduszu Pracy przeznaczonej w roku poprzednim na realizację we wszystkich województwach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego powiększonej o kwotę przychodów Funduszu Pracy ze środków Unii Europejskiej uzyskaną w roku poprzednim z tytułu realizacji we wszystkich województwach tych projektów,

n – oznacza dane województwo.

§ 4.
Kwotę środków Funduszu Pracy, jaka może być wydatkowana w roku budżetowym na finansowanie zadań w województwie, wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 2, realizowanych przez samorządy powiatowe, ustala się według następującego wzoru algorytmu:

infoRgrafika

gdzie znaczenie poszczególnych symboli jest następujące:

Pp – kwota środków Funduszu Pracy, jaka może być wydatkowana w roku budżetowym na finansowanie zadań w województwie, wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 2,

Pi – kwota środków przewidziana w planie Funduszu Pracy na finansowanie zadań wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 2, pomniejszona o kwotę środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań wykonywanych przez ministra, samorządy województw, wojewodów oraz Ochotnicze Hufce Pracy,

Bw – liczba zarejestrowanych bezrobotnych w powiatowych urzędach pracy województwa, według stanu na dzień 30 listopada roku poprzedniego,

B – liczba zarejestrowanych bezrobotnych w powiatowych urzędach pracy ogółem w kraju, według stanu na dzień 30 listopada roku poprzedniego.

§ 5.
Kwotę środków Funduszu Pracy, jaka może być wydatkowana w roku budżetowym na finansowanie zadań w województwie, wymienionych w § 2 ust. 2 pkt 1, realizowanych przez samorząd województwa, ustala się według następującego wzoru algorytmu:

Kw = 0,95 x Pb x Lu

gdzie znaczenie poszczególnych symboli jest następujące:

Kw – kwota środków Funduszu Pracy, jaka może być wydatkowana na finansowanie zadań w województwie, wymienionych w § 2 ust. 2 pkt 1, realizowanych przez samorząd województwa,

Pb – kwota środków przewidziana w planie Funduszu Pracy na finansowanie zadań realizowanych przez samorządy województw,

Lu – udział liczbowy powiatowych urzędów pracy w województwie do liczby powiatowych urzędów pracy na terenie kraju, według stanu na dzień 30 listopada roku poprzedniego.

§ 6.
1. Minister zawiadamia na piśmie marszałków województw o wysokości kwot środków Funduszu Pracy ustalonych na finansowanie zadań w województwie realizowanych przez samorządy województw i powiatów.

2. Marszałek województwa zawiadamia na piśmie ministra o wysokości kwot środków Funduszu Pracy ustalonych według kryteriów określonych przez sejmik województwa na finansowanie zadań realizowanych przez samorządy powiatowe. Do zawiadomienia dołącza się kryteria podziału tych kwot określone przez sejmik województwa.

3. Minister zawiadamia na piśmie starostów (prezydentów miast) o ustalonych kwotach środków Funduszu Pracy, jakie mogą być wydatkowane w roku budżetowym na finansowanie zadań, wymienionych w § 2 ust. 1, realizowanych przez samorządy powiatowe.

§ 7.
1. Rezerwę ministra stanowi:

1) 10% kwoty środków określonej w planie Funduszu Pracy na finansowanie zadań, wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 1, pomniejszonej o kwotę ustaloną na realizację tych zadań przez ministra i Ochotnicze Hufce Pracy oraz pomniejszonej o planowaną kwotę przychodów ze środków Unii Europejskiej z tytułu realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego;

2) 5 % kwoty środków określonej w planie Funduszu Pracy na finansowanie zadań, wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 2 i ust. 2.

2. Minister może, z własnej inicjatywy lub na wniosek marszałka województwa, przyznać z rezerwy, o której mowa w ust. 1, dodatkowe kwoty środków Funduszu Pracy, w szczególności dla samorządów województw i powiatów, na terenie których:

1) nastąpiło znaczne pogorszenie sytuacji na rynku pracy;

2) miały miejsce klęski żywiołowe o znacznym zakresie i skutkach;

3) są realizowane programy dotyczące restrukturyzacji zatrudnienia na podstawie przepisów o pomocy publicznej dla przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu dla rynku pracy;

4) są realizowane programy regionalne, o których mowa w art. 66 ustawy;

5) istnieje możliwość realizacji programów o wysokiej efektywności, w tym współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

3. Minister może, z własnej inicjatywy lub na wniosek starosty (prezydenta miasta), przyznać z rezerwy, o której mowa w ust 1 pkt 2, dodatkowe kwoty środków Funduszu Pracy na finansowanie innych fakultatywnych zadań, wymienionych w § 2 ust 1 pkt 2 4 Minister może, z własnej inicjatywy lub na wniosek wojewody lub Komendanta Głównego Ochotniczych Hufców Pracy, przyznać z rezerwy, o której mowa w ust 1 pkt 2, dodatkowe kwoty środków Funduszu Pracy na realizację przez te organy zadań określonych ustawą Kwota zwiększenia nie może być wyższa niż 5 % kwoty rezerwy, o której mowa w ust. 1 pkt 2.

§ 8.
1. Na wniosek marszałka województwa, minister przyznaje samorządom powiatowym dodatkowe środki Funduszu Pracy w ramach kwoty, o której mowa w § 2 ust. 4, na finansowanie programów regionalnych, w tym projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

2. Minister, na wniosek marszałka województwa lub starosty (prezydenta miasta), zwiększa ustaloną dla samorządu województwa albo powiatu kwotę środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań, o których mowa w § 2 ust. 1 i 2, o kwotę bezpośrednio przekazaną na wyodrębniony rachunek Funduszu Pracy samorządu województwa lub powiatu przez inne niż dysponent Funduszu Pracy organy, organizacje i inne podmioty, z przeznaczeniem na realizację tych zadań.

3. Minister może przyznać samorządom województw i powiatów dodatkowe środki Funduszu Pracy na finansowanie zadań, o których mowa w § 2 ust. 1 i 2, z niewykorzystanej kwoty przewidzianej w planie, o którym mowa w § 11, na bezpośrednie finansowanie tych zadań przez ministra, wojewodów lub Ochotnicze Hufce Pracy.

4. Minister, na wniosek marszałka województwa lub starosty (prezydenta miasta), złożony do dnia 30 listopada, może zmniejszyć kwotę środków Funduszu Pracy ustaloną dla samorządu województwa lub powiatu na realizację zadań, o których mowa w § 2 ust. 1 i 2, jeżeli ich wykorzystanie w roku budżetowym nie jest możliwe lub byłoby nieefektywne. Kwota, o którą zmniejszono środki dla samorządu województwa lub powiatu, na wniosek marszałka województwa, jest przyznawana innemu samorządowi powiatowemu, a w przypadku braku takiej możliwości zwiększa rezerwę, o której mowa w § 7 ust. 1.

5. Minister może wyrazie zgodę na wykorzystanie przez samorządy województw i powiatów w następnym roku budżetowym części nieprzewidzianych w planie środków Funduszu Pracy przekazanych w ciągu roku budżetowego na rachunek dysponenta Funduszu Pracy przez organy, organizacje i inne podmioty, jeżeli wykorzystanie ich w danym roku nie jest możliwe lub byłoby nieefektywne.

§ 9.
W przypadku przekazania w ciągu roku budżetowego na rachunek dysponenta Funduszu Pracy środków, które nie były przewidziane w planowanych przychodach tego Funduszu, lub gdy faktyczne przychody są większe od planowanych na realizację zadań, o których mowa w § 2 ust. 1 i 2, środki te zwiększają kwotę rezerwy, o której mowa w § 7 ust. 1.
§ 10.
1. W przypadku powstania po dniu 30 listopada poprzedniego roku nowego lub zmiany obszaru działania powiatowego urzędu pracy, starostowie (prezydenci miast), sprawujący zwierzchnictwo nad tymi urzędami pracy, przedstawiają marszałkowi województwa, na jego wniosek, informacje o dokonanych uzgodnieniach dotyczących przejęcia zobowiązań z poprzednich okresów oraz o proponowanym podziale środków na finansowanie zadań, o których mowa w § 2 ust. 1.

2. W razie niedokonania w ciągu 30 dni od dnia otrzymania wniosku marszałka województwa uzgodnień, o których mowa w ust. 1, decyzję o przysługujących kwotach środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań realizowanych przez samorządy powiatowe podejmuje minister, na wniosek marszałka województwa.

§ 11.
Ustalenie według algorytmu kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie jest dokonywane na podstawie zatwierdzonego przez ministra planu Funduszu Pracy określającego kwoty środków na finansowanie tych zadań przez samorządy województw, samorządy powiatów, Ochotnicze Hufce Pracy, wojewodów oraz ministra.
§ 12.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.2)

Prezes Rady Ministrów D. Tusk

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 94, poz. 788 i Nr 164, poz. 1366, z 2006 r. Nr 94, poz. 651, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 144, poz. 1043, Nr 149, poz. 1074, Nr 158, poz. 1121 i Nr 217, poz. 1588 oraz z 2007 r. Nr 89, poz. 589, Nr 115, poz. 791 i 793, Nr 120, poz. 818, Nr 176, poz. 1243, Nr 180, poz. 1280, Nr 191, poz. 1366 i Nr 192, poz. 1378.

2) Z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 września 2004 r. w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie (Dz. U. Nr 224 poz. 2273 oraz z 2005 r. Nr 265 poz. 2213) zachowane w mocy na podstawie art. 9 ust 1 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o zmianie ustawy o Narodowym Planie Rozwoju oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 149 poz. 1074).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Comarch

Producent i dostawca nowoczesnych systemów informatycznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »