| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 22 stycznia 2008 r.

w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Działania informacyjne i promocyjne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013

Na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Działania informacyjne i promocyjne”, zwanej dalej „pomocą”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013, zwanym dalej „Programem”, w tym:

1) tryb składania wniosków o przyznanie pomocy i wniosków o płatność;

2) szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać wnioski o przyznanie pomocy i wnioski o płatność;

3) szczegółowe wymagania, jakim powinna odpowiadać umowa, na podstawie której jest przyznawana pomoc, zwana dalej „umową”.

§ 2.
Pomoc jest przyznawana grupie producentów w rozumieniu art. 23 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1974/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 368 z 23.12.2006, str. 15, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1974/2006”:

1) która została wpisana do centralnego rejestru przedsiębiorców, o którym mowa w art. 22 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1702);

2) której został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, zwany dalej „numerem identyfikacyjnym”;

3) której członkowie wytwarzają lub – jeżeli grupa producentów ma formę spółdzielni w rozumieniu przepisów prawa spółdzielczego – która wytwarza lub której członkowie wytwarzają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w celu wprowadzenia na rynek, produkty:

a) wpisane do rejestru gwarantowanych tradycyjnych specjalności, o którym mowa w art. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 509/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie produktów rolnych i środków spożywczych będących gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnościami (Dz. Urz. UE L 93 z 31.03.2006, str. 1), lub

b) których nazwy zostały wpisane do rejestru chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych, o którym mowa w art. 7 ust. 6 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 93 z 31.03.2006, str. 12, z późn. zm.), lub

c) rolnictwa ekologicznego zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2092/91 z dnia 24 czerwca 1991 r. w sprawie produkcji ekologicznej produktów rolnych oraz znakowania produktów rolnych i środków spożywczych (Dz. Urz. WE L 198 z 22.07.1991, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 2, str. 39, z późn. zm.), zwanym dalej „rozporządzeniem nr 2092/91”, lub

d) integrowanej produkcji w rozumieniu przepisów o ochronie roślin.

§ 3.
Pomoc jest przyznawana na operację, która:

1) spełnia wymagania określone w art. 23 ust. 2–5 rozporządzenia nr 1974/2006 oraz w Programie, jest uzasadniona ekonomicznie oraz zapewnia osiągnięcie i zachowanie celów działania;

2) jest realizowana przez okres nie dłuższy niż 2 lata od dnia zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30 czerwca 2015 r.;

3) dotyczy produktów określonych w § 2 pkt 3.

§ 4.
1. Pomoc przyznaje się w formie refundacji 70 % kosztów:

1) określonych w załączniku do rozporządzenia,

2) poniesionych od dnia, w którym została zawarta umowa – do dnia zakończenia realizacji operacji określonego w umowie

– zwanych dalej „kosztami kwalifikowalnymi”.

2. Koszty kwalifikowalne nie obejmują podatku od towarów i usług (VAT).

§ 5.
1. Prezes Agencji Rynku Rolnego, zwanej dalej „Agencją”, podaje do publicznej wiadomości, na stronie intemetowej Agencji, informację o możliwości składania w danym roku wniosków o przyznanie pomocy.

2. Wniosek o przyznanie pomocy składa się do Prezesa Agencji po upływie 14 dni od dnia podania do publicznej wiadomości informacji, o której mowa w ust. 1.

3. Prezes Agencji podaje do publicznej wiadomości, na stronie internetowej Agencji, nie rzadziej niż co 14 dni, informacje o zapotrzebowaniu na środki finansowe wynikające z wniosków o przyznanie pomocy, złożonych w okresie realizacji Programu.

4. Termin składania wniosków o przyznanie pomocy upływa z końcem dnia roboczego następującego po dniu podania do publicznej wiadomości informacji, że zapotrzebowanie, o którym mowa w ust. 3, osiągnęło co najmniej 110 % dostępnych w ramach Programu środków finansowych.

§ 6.
1. Wniosek o przyznanie pomocy zawiera:

1) numer rejestracyjny w centralnym rejestrze przedsiębiorców;

2) numer identyfikacyjny;

3) opis planowanej operacji, uwzględniający w szczególności informacje dotyczące:

a) produktów, których ma dotyczyć operacja,

b) rodzaju i harmonogramu zadań realizowanych w ramach operacji,

c) planu finansowego operacji,

d) planowanego miejsca realizacji operacji;

4) informacje o dołączonych do wniosku załącznikach.

2. Do wniosku o przyznanie pomocy dołącza się:

1) kopię:

a) certyfikatu zgodności, wydanego przez upoważnioną i podaną we wniosku o rejestrację w rozumieniu przepisów o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych jednostkę certyfikującą, albo świadectwa jakości handlowej, wydanego przez Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy, potwierdzających zgodność procesu produkcji produktów posiadających chronioną nazwę pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne lub gwarantowaną tradycyjną specjalność ze specyfikacją – w przypadku produktów, o których mowa w § 2 pkt 3 lit. a i b,

b) certyfikatu zgodności potwierdzającego, że płody rolne nieprzetworzone oraz produkty z nich powstałe, w tym także zwierzęta oraz produkty i przetwory pochodzenia zwierzęcego, zostały wyprodukowane lub przetworzone zgodnie z rozporządzeniem nr 2092/91 – w przypadku produktów, o których mowa w § 2 pkt 3 lit. c,

c) certyfikatu potwierdzającego stosowanie integrowanej produkcji – w przypadku produktów, o których mowa w § 2 pkt 3 lit. d;

2) informację o szacowanej wielkości produkcji produktów, których ma dotyczyć operacja, wytwarzanych przez grupę producentów lub jej członków;

3) kopię umowy, statutu lub regulaminu organizacyjnego, określających strukturę, cel, zasady działania oraz sposób prowadzenia gospodarki finansowej grupy producentów;

4) oświadczenie:

a) że:

– grupa producentów w zakresie realizowanej operacji nie otrzymuje pomocy udzielonej na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 3/2008 z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych na rynku wewnętrznym i w krajach trzecich (Dz. Urz. UE L 3 z 05.01.2008, str. 1),

– koszty kwalifikowalne poniesione na realizację operacji, która dotyczy owoców lub warzyw, nie będą finansowane ze środków funduszu operacyjnego, o którym mowa w art. 15 rozporządzenia Rady (WE) nr 2200/96 z dnia 28 października 1996 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku owoców i warzyw (Dz. Urz. WE L 297 z 21.11.1996, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 20, str. 55, z późn. zm.),

– grupa producentów nie otrzymuje dofinansowania, o którym mowa w art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz. U. Nr 93, poz. 898 oraz z 2007 r. Nr 80, poz. 541 i Nr 147, poz. 1033), na zadania objęte operacją, która dotyczy produktów określonych w § 2 pkt 3 lit. c,

b) o spełnianiu warunków wprowadzania na rynek produktów, których ma dotyczyć operacja.

§ 7.
1. Pomoc jest przyznawana według kolejności złożenia wniosków o przyznanie pomocy.

2. Dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy jest dzień wpływu tego wniosku do Agencji.

3. Wniosek o przyznanie pomocy rozpatruje się w terminie 60 dni od dnia jego złożenia.

4. Jeżeli w trakcie rozpatrywania wniosku o przyznanie pomocy niezbędne jest uzyskanie dodatkowych wyjaśnień lub opinii innego podmiotu lub zajdą okoliczności budzące wątpliwości co do możliwości przyznania pomocy, termin określony w ust. 3 przedłuża się o czas niezbędny do uzyskania tych wyjaśnień, opinii lub wyjaśnienia okoliczności budzących wątpliwości co do możliwości przyznania pomocy, nie dłużej jednak niż o 30 dni.

5. Agencja informuje na piśmie wnioskodawcę o przedłużeniu terminu określonego w ust. 3.

§ 8.
W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o przyznanie pomocy, Agencja informuje niezwłocznie wnioskodawcę, w formie pisemnej, o terminie zawarcia umowy, który nie może być dłuższy niż 75 dni od dnia wysłania tej informacji.
§ 9.
1. Umowę zawiera się na formularzu opracowanym przez Agencję i zamieszczonym na jej stronie internetowej.

2. Poza postanowieniami określonymi w art. 23 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich umowa powinna zawierać zobowiązanie grupy producentów do:

1) przedkładania projektów materiałów informacyjnych, promocyjnych i reklamowych;

2) udostępniania danych niezbędnych do monitorowania i oceny realizowanej operacji;

3) złożenia, w terminie określonym w umowie, ankiety monitorującej w formie określonej przez Agencję;

4) złożenia sprawozdania końcowego z realizacji operacji;

5) informowania Agencji o każdej zmianie danych zawartych w złożonych dokumentach;

6) przechowywania dokumentów poświadczających spełnienie warunków przyznania pomocy i wypłaty płatności z jej tytułu przez okres 5 lat, licząc od dnia otrzymania ostatniej wypłaty płatności.

§ 10.
1. Pomoc jest wypłacana na wniosek o płatność po zakończeniu realizacji operacji albo części operacji, jeżeli operacja jest realizowana w etapach.

2. Wniosek o płatność składa się do Prezesa Agencji, w terminie określonym w umowie. Przepisy § 7 ust. 3–5 stosuje się odpowiednio.

3. Wniosek o płatność zawiera:

1) informacje, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 1 i 2;

2) opis zrealizowanej operacji, uwzględniający w szczególności informacje dotyczące:

a) produktów, których dotyczyła operacja,

b) rodzaju i harmonogramu zadań zrealizowanych w ramach operacji,

c) planu finansowego operacji,

d) miejsca realizacji operacji.

4. Do wniosku o płatność dołącza się:

1) kopie dowodów księgowych oraz innych dokumentów potwierdzających koszty poniesione na realizację operacji albo części operacji;

2) sprawozdanie z realizacji operacji albo części operacji.

5. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, Agencja przekazuje niezwłocznie polecenie wypłaty pomocy do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

6. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dokonuje wypłaty środków finansowych z tytułu pomocy na rachunek bankowy wskazany przez grupę producentów, w terminie 30 dni od dnia otrzymania polecenia wypłaty pomocy, o którym mowa w ust. 5.

§ 11.
W przypadku działania „Działania informacyjne i promocyjne” objętego Programem, ze względu na istotę tego działania:

1) następca prawny wnioskodawcy albo nabywca przedsiębiorstwa lub jego części nie może wstąpić do toczącego się postępowania na miejsce wnioskodawcy;

2) nie przyznaje się pomocy następcy prawnemu beneficjenta albo nabywcy przedsiębiorstwa lub jego części.

§ 12.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki

 

 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

Załącznik 1. [KOSZTY KWALIFIKOWALNE PODLEGAJĄCE REFUNDACJI]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 22 stycznia 2008 r (poz. 118)

KOSZTY KWALIFIKOWALNE PODLEGAJĄCE REFUNDACJI

1. Koszty związane bezpośrednio z realizacją operacji, obejmujące koszty:

1) reklamy w telewizji, radio, prasie lub innych mediach;

2) promocji w punktach sprzedaży;

3) przygotowania stoisk i materiałów reklamowych;

4) udziału w pokazach, wystawach i targach;

5) organizacji szkoleń i konferencji;

6) prowadzenia serwisu internetowego;

7) najmu powierzchni reklamowej;

8) publikacji broszur, ulotek, plakatów, zaproszeń i innych materiałów reklamowych.

2. Niezbędne do realizacji operacji koszty:

1) zakupu rzeczowych aktywów obrotowych;

2) najmu środków trwałych albo amortyzacji zakupionych środków trwałych, w przypadku gdy zakup jest bardziej opłacalny lub najem jest niemożliwy.

3. Koszty wynagrodzenia podmiotu, któremu powierzono, na podstawie umowy, realizację części operacji.

4. W przypadku realizacji operacji poza siedzibą grupy producentów lub podmiotu, któremu powierzono, na podstawie umowy, realizację części operacji – koszty:

1) podróży samolotem w klasie ekonomicznej, koleją lub innym publicznym środkiem transportu w I lub II klasie;

2) podróży samochodem, przy czym koszt podróży za 1 kilometr ustala się do wysokości stawki określonej w przepisach w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy;

3) zakwaterowania – do wysokości 480 zł na dzień;

4) pobytu w miejscu realizacji operacji, w tym wyżywienia, przejazdów, połączeń telefonicznych – do wysokości:

a) diety nie wyższej niż określona zgodnie z przepisami w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju – jeżeli operacja jest realizowana poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

b) 160 zł na dzień – jeżeli operacja jest realizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Skarbiec

Kancelaria Prawna Skarbiec, specjalizuje się w kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »