| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 22 kwietnia 2008 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2008

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 października 2007 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2008 (Dz. U. Nr 210, poz. 1521 i Nr 243, poz. 1786) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Sprawozdania statystyczne, o których mowa w Programie, są przekazywane w formie pisemnej lub elektronicznej przez portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl oraz inne portale wskazane jako miejsce przekazywania danych. W przypadku gdy w Programie wskazana jest wyłącznie forma elektroniczna przekazywania sprawozdań statystycznych, podmioty są zobowiązane do przekazywania sprawozdań wyłącznie w tej formie.”;

2) w załączniku do rozporządzenia „Program badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2008”:

a) w poz. 1.01.03(003) Zasoby leśne w rubrykach 4–6 wyrazy

„L-01/a – sprawozdanie o lasach wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa; metoda pełna, w formie papierowej; obowiązkowe

raz w roku do 31 stycznia 2009 r. za rok 2008

urząd statystyczny w województwie, na którego terenie ma siedzibę podmiot przekazujący dane

załącznik do działów 1 i 2 sprawozdania L-01/a; metoda pełna, w formie papierowej; obowiązkowe

 

 

L-03 – sprawozdanie o lasach stanowiących własność osób fizycznych i prawnych (bez Skarbu Państwa); metoda pełna, w formie papierowej; obowiązkowe

raz w roku do 21 lutego 2009 r. za rok 2008

urząd statystyczny w województwie, na którego terenie ma siedzibę podmiot przekazujący dane

załącznik do działów 1 i 2 sprawozdania L-03; metoda pełna, w formie papierowej; obowiązkowe

 

 

SG-01 – statystyka gminy. Leśnictwo i ochrona środowiska; metoda pełna, w formie elektronicznej; obowiązkowe

raz w roku do 21 lutego 2009 r. za rok 2008

urząd statystyczny w województwie, na którego terenie ma siedzibę podmiot przekazujący dane”

 

zastępuje się wyrazami

„L-01/a – sprawozdanie o lasach wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa; metoda pełna, obowiązkowe

raz w roku do 31 stycznia 2009 r. za rok 2008

urząd statystyczny w województwie, na którego terenie ma siedzibę podmiot przekazujący dane

załącznik do działów 1 i 2 sprawozdania L-01/a; metoda pełna; obowiązkowe

 

 

L-03 – sprawozdanie o lasach stanowiących własność osób fizycznych i prawnych (bez Skarbu Państwa); metoda pełna, obowiązkowe

raz w roku do 21 lutego 2009 r. za rok 2008

urząd statystyczny w województwie, na którego terenie ma siedzibę podmiot przekazujący dane

załącznik do działów 1 i 2 sprawozdania L-03; metoda pełna; obowiązkowe

 

 

SG-01 – statystyka gminy. Leśnictwo i ochrona środowiska; metoda pełna, w formie elektronicznej, obowiązkowe

raz w roku do 21 lutego 2009 r. za rok 2008

portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl”

 

b) w poz. 1.01.07(007) Ochrona przyrody, krajobrazu i różnorodności biologicznej w rubryce 6 wyrazy „urząd statystyczny w województwie, na którego terenie ma siedzibę podmiot przekazujący dane” zastępuje się wyrazami „portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl”,

c) w poz. 1.02.02(014) Organy samorządu terytorialnego rubryka 6 otrzymuje brzmienie:

 

Miejsce przekazania danych

6

portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl

portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl

portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl

 

d) w poz. 1.02.04(016) Planowanie przestrzenne w gminie:

– rubryka 2 otrzymuje brzmienie:

Zakres podmiotowy i przedmiotowy
Źródła danych

2

Cel badania

Zebranie podstawowych informacji dotyczących sytuacji planistycznej gminy. Wyniki badania pozwolą między innymi na kompleksowe spojrzenie na kwestie planowania przestrzennego w Polsce, umożliwią ocenę sposobu i skutków wdrażania przepisów obowiązującej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Uzyskane dane pozwolą na udzielenie odpowiedzi, jaki procent gmin w kraju posiada studium uwarunkowań i kierunek zagospodarowania przestrzennego gminy, jaki procent gmin objęty jest miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Uzyskane informacje pozwolą oszacować koszty poniesione na wykonanie planów.

Zakres podmiotowy

Gminy

Zakres przedmiotowy

– studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy – informacja na temat posiadania bądź nieposiadania dokumentu; powierzchnia gminy objęta w studium obowiązkiem opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, informacja o dacie uchwalenia, kosztach i elektronicznej formie opracowania studium,

– obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego sporządzone i uchwalone na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) – liczba miejscowych planów, w tym liczba planów sporządzonych na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 10 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; powierzchnia gminy objęta planami; stopień realizacji obowiązku sporządzenia planów miejscowych, określonego w studium; powierzchnia gruntów rolnych i leśnych przewidzianych do zmiany przeznaczenia,

– miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego będące w trakcie sporządzania na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (liczba projektów miejscowych planów, w tym liczba planów sporządzonych na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 10 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; okres sporządzania planów miejscowych; powierzchnia gminy objęta projektami planów; stopień realizacji obowiązku sporządzenia planów miejscowych, określonego w studium; informacja o elektronicznej formie opracowania),

– decyzje o warunkach zabudowy i decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydane na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – liczba wniosków o wydanie decyzji; liczba decyzji ostatecznych ogółem, w tym liczba decyzji dla zabudowy mieszkaniowej, liczba decyzji odmownych.

Źródła danych

Sprawozdanie Ml: PP-1

 

– rubryki 7–8 otrzymują brzmienie:

Rodzaje wynikowych informacji statystycznych i terminy ich udostępniania

7

Informacje w zakresie:

– studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin [grupowania według: gmin, grup gmin (miejskie, miejsko-wiejskie, wiejskie), powiatów (miast na prawach powiatu), województw, kraju ogółem],

– miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego sporządzonych i uchwalonych na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [grupowania według: gmin, grup gmin (miejskie, miejsko-wiejskie, wiejskie), powiatów (miast na prawach powiatu), województw, kraju ogółem],

– miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego będących w trakcie opracowywania na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [grupowania według: gmin, grup gmin (miejskie, miejsko-wiejskie, wiejskie), powiatów (miast na prawach powiatu), województw, kraju ogółem].

Tablice wynikowe (wydruk i forma elektroniczna) – lipiec 2009 r.

Koszty i sposób finansowania

8

160 000 zł – budżet Ml

 

e) w poz. 1.21.02(025) Małżeństwa. Rozwody. Separacje w rubryce 4 wyrazy „DN-1 – karta statystyczna zawarcia małżeństwa; metoda pełna, obowiązkowe” zastępuje się wyrazami „DN-1 – karta statystyczna zawarcia małżeństwa; w pierwszym półroczu wyłącznie w formie papierowej, metoda pełna, obowiązkowe”,

f) w poz. 1.21.03(026) Migracje wewnętrzne ludności:

– w rubryce 2 wyrazy

„– kartoteki ewidencyjne gmin; dokument podstawowy – „Zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące”. Dane przekazywane – raz w roku wg stanu na dzień 31 grudnia w formie elektronicznej wg wzoru formularza D-W2. Wszystkie gminy sporządzają w wersji elektronicznej zestawienie zbiorcze D-W1w.”

zastępuje się wyrazami

„– kartoteki ewidencyjne gmin; dokument podstawowy – „Zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące”. Dane według wzoru formularza DW-2 oraz DW-1 – zestawienie zbiorcze.”,

– w rubryce 4 wyrazy

„D-W1w (dla celów kontrolnych) zestawienie zbiorcze danych: – o ludności zameldowanej na pobyt czasowy ponad 3 miesiące; metoda pełna, obowiązkowe”

zastępuje się wyrazami

„D-W1 (dla celów kontrolnych) zestawienie zbiorcze danych: – o ludności zameldowanej na pobyt czasowy ponad 3 miesiące; o ludności (stałych mieszkańcach gminy) nieobecnej w związku z wyjazdem za granicę na pobyt czasowy ponad 3 miesiące; metoda pełna, obowiązkowe”,

g) w poz. 1.21.04(027) Migracje zagraniczne ludności:

– rubryka 2 otrzymuje brzmienie:

Zakres podmiotowy i przedmiotowy
Źródła danych

2

Cel badania

Wyniki badania migracji na pobyt stały i czasowy pozwalają na aktualizację bazy danych niezbędnej do prowadzenia bilansów stanu i struktury ludności według podstawowego podziału administracyjnego kraju oraz dokonywanie porównań w czasie zmian w zakresie kierunków i rozmiarów migracji czasowych. Realizacja badania jest niezbędna w związku z wejściem w życie rozporządzenia WE nr 862/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie statystyk Wspólnoty z zakresu migracji i ochrony międzynarodowej oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 311/76 w sprawie zestawienia statystyk dotyczących pracowników cudzoziemców (Dz. Urz. UE L 199 z 31.07.2007, str. 23) i zobowiązaniami Polski do przekazywania danych wynikających z przepisów w rozporządzeniu.

Zakres podmiotowy

Zarejestrowane na bieżąco w roku badawczym dane:

– o zmianach kraju stałego zamieszkania – imigracja i emigracja na pobyt stały,

– o wyjazdach za granicę, przyjazdach z zagranicy na pobyt czasowy ponad 3 miesiące,

– o wnioskach składanych przez cudzoziemców o udzielenie ochrony międzynarodowej i krajowej w Polsce oraz wydanych w tych sprawach decyzjach (nadanie statusu uchodźcy, udzielenie azylu na terytorium RP, zgoda na pobyt tolerowany, ochrona czasowa),

– o zezwoleniach wydawanych cudzoziemcom na pobyt na terytorium RP,

– dotyczące prawa pobytu i pobytu stałego obywateli UE oraz członków ich rodzin na terytorium RP,

– o nabyciu i utracie obywatelstwa polskiego,

– dotyczące nałożenia obowiązku opuszczenia terytorium RP, w tym dotyczące decyzji o wydaleniu z tego terytorium, z rozróżnieniem na obywateli krajów UE oraz obywateli krajów trzecich,

– o liczbie cudzoziemców z państw trzecich przekazanych z Polski i przyjętych do Polski,

– o liczbie cudzoziemców z państw trzecich zatrzymanych za nielegalny pobyt na terytorium RP,

– o zezwoleniach wydanych cudzoziemcom na pracę w Polsce,

– o repatriacji.

Zakres przedmiotowy

Cechy demograficzno-społeczne (płeć, wiek, stan cywilny, wykształcenie) oraz kraj urodzenia i obywatelstwo migrantów, a także informacje o poprzednim i obecnym miejscu pobytu osób (kraj pochodzenia lub docelowej emigracji), zamierzonym lub faktycznym okresie nieobecności/przebywania (rok przyjazdu/zameldowania/na pobyt czasowy ponad 3 miesiące/zgłoszenia wyjazdu na pobyt czasowy za granicę). Dane gromadzone według podstawowych jednostek podziału terytorialnego kraju, tj.: województw, powiatów, gmin (miasta, dzielnice i delegatury).

Źródła danych

– Rejestr PESEL – dane o migracjach na pobyt stały na podstawie druków meldunkowych: „Zgłoszenie pobytu stałego” (imigracja) i „Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego” (emigracja),

– Rejestr PESEL – dane o migracjach na pobyt czasowy ponad 3 miesiące na podstawie druków meldunkowych dotyczących czasowego pobytu lub nieobecności,

– wtórne wykorzystanie wyników badania statystycznego D-W2,

– wykorzystanie informacji o roku zameldowania na pobyt czasowy ponad 3 miesiące osób przybyłych z zagranicy,

– informacje gromadzone przez Urząd do Spraw Cudzoziemców dotyczące wniosków i wydanych decyzji w zakresie pobytów cudzoziemców w Polsce,

– informacje gromadzone przez Komendę Główną Straży Granicznej w zakresie liczby cudzoziemców z państw trzecich przekazanych z Polski i przyjętych do Polski oraz liczby cudzoziemców z państw trzecich zatrzymanych za nielegalny pobyt na terytorium RP,

– badania bieżące Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej prowadzone przez urzędy wojewódzkie w zakresie wydawanych zezwoleń na wykonywanie pracy na terenie Polski przez cudzoziemców w oparciu o sprawozdanie MpiPS-04,

– dane urzędów statystycznych innych krajów w ramach statystyki lustrzanej,

– zagraniczne bazy danych statystycznych w zakresie strumieni migracyjnych (baza Eurostatu, baza OECD, baza Rady Europy).

 

– rubryka 4 otrzymuje brzmienie:

Forma przekazania danych

4

dane o liczbie i cechach osób zameldowanych na stałe po przyjeździe z zagranicy, wymeldowanych w związku z wyjazdem dane na stałe za granicę (dane na nośniku magnetycznym); obowiązkowe

dane o liczbie i cechach osób przybyłych z zagranicy zameldowanych na pobyt czasowy ponad 3 miesiące na terenie kraju (dane na nośniku magnetycznym); obowiązkowe

zestawienie tabelaryczne dotyczące ochrony międzynarodowej i krajowej (nadanie statusu uchodźcy, udzielenie azylu na terytorium RP, zgoda na pobyt tolerowany, ochrona czasowa); obowiązkowe

zestawienie tabelaryczne o repatriantach; obowiązkowe

zestawienie tabelaryczne dotyczące różnego typu zezwoleń wydawanych cudzoziemcom na pobyt na terytorium RP; obowiązkowe

zestawienie tabelaryczne dotyczące prawa do pobytu i pobytu stałego obywateli UE oraz członków ich rodzin na terytorium RP

zestawienie tabelaryczne o liczbie osób, którym wydano decyzję o zobowiązaniu do opuszczenia terytorium RP, decyzje zawierające nakaz opuszczenia terytorium RP oraz decyzje o wydaleniu z terytorium RP z rozróżnieniem na obywateli UE i obywateli krajów trzecich; obowiązkowe

zestawienie tabelaryczne o liczbie cudzoziemców z państw trzecich przekazanych z Polski i przyjętych do Polski oraz liczbie cudzoziemców z państw trzecich zatrzymanych za nielegalny pobyt na terytorium RP; obowiązkowe

zestawienie tabelaryczne o liczbie przyrzeczeń i zezwoleń wydanych cudzoziemcom na wykonywanie pracy na terenie Polski wg obywatelstwa; obowiązkowe

dostępne dane o Polakach podejmujących pracę za granicą; obowiązkowe

 

h) w poz. 1.21.14(034) Zasoby migracyjne:

– w rubryce 2 wyrazy

„– badanie statystyczne GUS (DW-2, DW-3) w oparciu o dokumentację meldunkową gmin dotyczącą osób przybyłych z zagranicy i zameldowanych na pobyt czasowy ponad 3 miesiące oraz osób, które zgłosiły wyjazd za granicę na pobyt czasowy ponad 3 miesiące. Dane przekazywane – raz w roku według stanu na dzień 31 grudnia w formie elektronicznej, wszystkie gminy sporządzają w wersji elektronicznej zestawienie zbiorcze D-W1z.”

zastępuje się wyrazami

„– badanie statystyczne GUS (DW-2, DW-3 oraz zestawienie zbiorcze – DW-1) w oparciu o dokumentację meldunkową gmin dotyczącą osób przybyłych z zagranicy i zameldowanych na pobyt czasowy ponad 3 miesiące oraz osób, które zgłosiły wyjazd za granicę na pobyt czasowy ponad 3 miesiące.”,

– w rubryce 4 wyrazy

„DW-1z (dla celów kontrolnych) zestawienie zbiorcze danych:

– o ludności przybyłej z zagranicy zameldowanej na pobyt czasowy ponad 3 miesiące,”

zastępuje się wyrazami

„DW-1 (dla celów kontrolnych) zestawienie zbiorcze danych:

– o ludności zameldowanej na pobyt czasowy ponad 3 miesiące,”,

– w rubryce 6 dwukrotnie użyte wyrazy „Urząd Statystyczny w Olsztynie” zastępuje się wyrazem „GUS”,

i) w poz. 1.22.04(037) Polacy i Polonia na świecie rubryki 2–6 otrzymują brzmienie:

Zakres podmiotowy i przedmiotowy
Źródła danych

2

Cel badania

Ustalenie liczby Polaków oraz ludności polskiego pochodzenia według krajów pobytu oraz cech demograficzno-społecznych tych osób. Ponadto pozyskiwane są informacje o organizacjach i instytucjach polonijnych wg typu, profilu i zasięgu działalności, liczby członków i czasu powstania. Badanie to jest uzupełniającym źródłem informacji o migracjach zagranicznych Polaków.

Zakres podmiotowy

Polacy mieszkający stale poza granicami kraju, na emigracji trwałej, historycznej, zarobkowej, jak również obywatele innych krajów, którzy mają genealogiczne związki z narodem polskim, przyznają się do polskości, do polskiego dziedzictwa kulturowego. Organizacje i instytucje polskie i polonijne o charakterze społecznym, kulturalnym i religijnym.

 

Zakres przedmiotowy

Dane o Polakach przebywających poza granicami kraju według podstawowych cech demograficznych oraz według kraju pobytu. Zagadnienia stosunku do języka własnego, samookreślenia narodowościowego, tradycji kulturowej, tożsamości i aktywności religijnej, statusu społeczno-ekonomicznego i form zorganizowania. Zasoby kultury polskiej obejmujące dziedzictwo materialne i duchowe w dziedzinie nauki, kultury, oświaty, sztuki i religii.

Źródła danych

Wyniki spisów ludności w krajach pobytu Polaków, dane pozyskiwane ze źródeł pozastatystycznych (rejestry, systemy informacyjne, w tym stowarzyszenie „Wspólnota Polska"), dane Eurostatu, Biura Statystycznego ONZ, a także informacje urzędów statystycznych innych krajów.

Podmioty przekazujące dane statystyczne

Forma przekazania danych

Częstotliwość i termin

Miejsce przekazania danych

3

4

5

6

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

 

j) w poz. 1.25.02(057) Kondycja gospodarstw domowych (postawy konsumentów) w rubryce 7 wyrazy

„– Kwartalne raporty o inflacji sporządzane przez NBP."

zastępuje się wyrazami

„– Raporty NBP o inflacji – trzy razy w roku, tj. na koniec lutego, czerwca i października.",

k) w poz. 1.25.09(060) Procesy inflacyjne a oszczędzanie i konsumpcja w gospodarstwach domowych w rubryce 7 wyrazy

„Raporty NBP o inflacji – miesiąc po zakończeniu kwartału, tj. pod koniec stycznia, kwietnia, lipca i października."

zastępuje się wyrazami

„Raporty NBP o inflacji – trzy razy w roku, tj. na koniec lutego, czerwca i października.",

I) w poz. 1.26.01(061) Gospodarowanie zasobami mieszkaniowymi rubryka 6 otrzymuje brzmienie:

 

Miejsce przekazania danych

6

urząd statystyczny w województwie, na którego terenie ma siedzibę podmiot przekazujący dane

portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl

 

m) w poz. 1.26.04(062) Transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości i ich ceny:

– rubryki 4–6 otrzymują brzmienie:

 

Forma przekazania danych

Częstotliwość i termin

Miejsce przekazania danych

4

5

6

M-04s – transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości; w formie elektronicznej, metoda pełna, obowiązkowe

dwa razy w roku do 31 lipca 2008 r. z danymi za I półrocze 2008 r. oraz do 31 stycznia 2009 r. z danymi za II półrocze 2008 r.

portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl

 

– rubryka 8 otrzymuje brzmienie:

 

Koszty i sposób finansowania

8

847 000 zł –budżet GUS

170 000 zł – budżet Ml

 

n) w poz. 1.26.06(063) Infrastruktura komunalna rubryki 4–6 otrzymują brzmienie:

 

Forma przekazania danych

Częstotliwość i termin

Miejsce przekazania danych

4

5

6

M-06 – sprawozdanie o wodociągach, kanalizacji i wywozie nieczystości ciekłych gromadzonych w zbiornikach bezodpływowych; metoda pełna, obowiązkowe

raz w roku do 20 stycznia 2009 r. za rok 2008

urząd statystyczny w województwie, na którego terenie ma siedzibę podmiot przekazujący dane

M-09 – sprawozdanie o wywozie i unieszkodliwianiu odpadów komunalnych; metoda pełna, obowiązkowe

raz w roku do 20 stycznia 2009 r. za rok 2008

urząd statystyczny w województwie, na którego terenie ma siedzibę podmiot przekazujący dane

SG-01 część 3B – statystyka gminy; Gospodarka mieszkaniowa i komunalna; w zakresie eksploatacji wodociągów i kanalizacji; w formie elektronicznej, metoda pełna, obowiązkowe

raz w roku do 20 lutego 2009 r. za rok 2008

portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl

załącznik do sprawozdania SG-01 część 3B – statystyka gminy; Gospodarka mieszkaniowa i komunalna; w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminie; w formie elektronicznej, metoda pełna, obowiązkowe

raz w roku do 15 kwietnia 2009 r. za rok 2008

portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl

G-02g – sprawozdanie o infrastrukturze, odbiorcach i sprzedaży gazu ziemnego; metoda pełna, obowiązkowe

raz w roku do końca kwietnia 2009 r. za rok 2008

GUS

 

o) w poz. 1.27.04(065) Opieka nad dziećmi i młodzieżą w rubryce 6 wyrazy

„urząd statystyczny w województwie, na którego terenie ma siedzibę podmiot przekazujący dane"

zastępuje się wyrazami

„portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl",

p) w poz. 1.27.05(066) Szkoły wyższe i ich finanse rubryka 6 otrzymuje brzmienie:

 

Miejsce przekazania danych

6

portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl

portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl

portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

GUS

GUS

 

r) w poz. 1.30.05(086) Turystyka zagraniczna:

– w rubryce 2 wyrazy

„Źródła danych

Zestawienie zbiorcze z przejścia granicznego: ZAG.

Ankiety Instytutu Turystyki: IT-TZ i IT-OJ."

zastępuje się wyrazami

„Źródła danych

Zestawienie zbiorcze z przejścia granicznego: ZAG.

Ankiety Instytutu Turystyki: IT-TZ i IT-OJ, wtórne wykorzystanie danych ze sprawozdania GUS: KT-1 (omówione w badaniu 1.30.03).",

– rubryki 7–8 otrzymują brzmienie:

 

Rodzaje wynikowych informacji statystycznych i terminy ich udostępniania

7

– Liczba wizyt cudzoziemców w Polsce w podziale na zagranicznych turystów oraz odwiedzających jednodniowych, według kraju stałego zamieszkania w I kwartale 2008 – tablice wynikowe – maj 2008 r.,

– „Charakterystyka przyjazdów do Polski w pierwszym kwartale 2008 roku" – maj 2008 r.,

– Liczba wizyt cudzoziemców w Polsce w podziale na zagranicznych turystów oraz odwiedzających jednodniowych, według kraju stałego zamieszkania w II kwartale 2008 – tablice wynikowe – sierpień 2008 r.,

– „Charakterystyka przyjazdów do Polski w pierwszej połowie 2008 roku" – sierpień 2008 r.,

– Liczba wizyt cudzoziemców w Polsce w podziale na zagranicznych turystów oraz odwiedzających jednodniowych, według kraju stałego zamieszkania w III kwartale 2008 – tablice wynikowe – listopad 2008 r.,

– „Charakterystyka przyjazdów do Polski w okresie styczeń–wrzesień 2008 roku" – listopad 2008 r.,

– „Przyjazdy do Polski w 2008 roku" – synteza wyników badań przeprowadzonych w 2008 r. oraz oszacowanie (na podstawie danych z 6 tur badań) podstawowych wielkości dotyczących turystyki zagranicznej za rok 2008 – grudzień 2008 r.,

– Liczba wizyt cudzoziemców w Polsce w podziale na zagranicznych turystów oraz odwiedzających jednodniowych, według kraju stałego zamieszkania w IV kwartale 2008 – tablice wynikowe – luty 2009 r.,

– „Charakterystyka przyjazdów do Polski w 2008 roku" – wyniki zbiorcze z uwzględnieniem IV kwartału 2008 r. – luty 2009 r.,

– „Wydatki cudzoziemców w Polsce w pierwszym kwartale 2008 roku" – maj 2008 r.,

– „Wydatki cudzoziemców w Polsce w drugim kwartale 2008 roku" – sierpień 2008 r.,

– „Wydatki cudzoziemców w Polsce w trzecim kwartale 2008 roku" – listopad 2008 r.,

– „Wydatki cudzoziemców w Polsce w czwartym kwartale 2008 roku" – luty 2009 r.,

– „Wydatki cudzoziemców w Polsce w 2008 roku" – maj 2009 r.,

– Liczba wizyt cudzoziemców w Polsce w podziale na zagranicznych turystów oraz odwiedzających jednodniowych, według kraju stałego zamieszkania w 2008 roku – tablice wynikowe – maj 2009 r.,

– „Zagraniczna turystyka przyjazdowa do Polski w 2008 roku" – czerwiec 2009 r.,

– Kwestionariusze i publikacje organizacji międzynarodowych: UNWTO (Yearbook of Tourism Statistics, Tourism Market Trends, Compendium of Tourism Statistics, Travel and Tourism Barometer) – dostarczane sukcesywnie,

– Informacje w Internecie – dwa miesiące po zakończeniu kwartału.

Koszty i sposób finansowania

8

696 000 zł – budżet MSiT

265 000 zł – budżet NBP

 

s) w poz. 1.30.11(088) Ruch graniczny:

– rubryka 2 otrzymuje brzmienie:

Zakres podmiotowy i przedmiotowy
Źródła danych

2

Cel badania

Pozyskiwanie danych dotyczących wielkości i struktury ruchu granicznego osób i środków transportu na zewnętrznych granicach Unii Europejskiej.

Zakres podmiotowy

Ruch na przejściach granicznych zlokalizowanych na zewnętrznych granicach UE, tj. lądowych z Rosją, Białorusią, Ukrainą, granicy morskiej oraz lotniskach.

Zakres przedmiotowy

– przekroczenia granicy przez Polaków – według poszczególnych przejść granicznych i kierunku przekroczenia granicy (wjazd, wyjazd),

– przekroczenia granicy przez cudzoziemców według poszczególnych przejść granicznych i kierunku przekroczenia granicy (wjazd, wyjazd),

– przekroczenia granicy przez środki transportu – według rodzajów środka transportu, poszczególnych przejść granicznych, kierunku przekroczenia granicy (wjazd, wyjazd).

Źródła danych

Wtórne wykorzystanie danych z ewidencji Straży Granicznej.

 

– rubryka 7 otrzymuje brzmienie:

 

Rodzaje wynikowych informacji statystycznych i terminy ich udostępniania

7

Informacje wyszczególnione w zakresie przedmiotowym badania opracowywane są z częstotliwością miesięczną, kwartalną i roczną według przejść granicznych imiennie, ich rodzajów i usytuowania – 25 dni po miesiącu.

–„Turystyka w 2008 r." – lipiec 2009 r.,

– Kwestionariusze i publikacje organizacji międzynarodowych: OECD, Eurostat, WTO.

 

t) w poz. 1.43.01(094) Działalność badawcza i rozwojowa (B+R) rubryka 6 otrzymuje brzmienie:

 

Miejsce przekazania danych

6

portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl

portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl

GUS

GUS

GUS

 

u) w poz. 1.43.14(101) Wskaźniki społeczeństwa informacyjnego w rubrykach 4–6 wyrazy

 

„SSI-02 – sprawozdanie o wykorzystaniu technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach sektora finansowego; metoda pełna, obowiązkowe

raz w roku do 30 kwietnia 2008 r.

urząd statystyczny w województwie, na którego terenie ma siedzibę podmiot przekazujący dane"

 

zastępuje się wyrazami

 

„SSI-02 – sprawozdanie o wykorzystaniu technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach sektora finansowego; w formie elektronicznej, metoda pełna, obowiązkowe

raz w roku do 30 kwietnia 2008 r.

portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl"

 

w) w poz. 1.44.02(105) Elektroenergetyka i ciepłownictwo w rubryce 6 szesnastokrotnie użyte wyrazy

„Agencja Rynku Energii S.A."

zastępuje się wyrazami

„Agencja Rynku Energii S.A. – portal sprawozdawczy ARE www.are.waw.pl",

x) w poz. 1.44.11(111) Paliwa ciekłe i gazowe rubryka 6 otrzymuje brzmienie:

 

Miejsce przekazania danych

6

Agencja Rynku Energii S.A.

– portal sprawozdawczy ARE www.are.waw.pl

Agencja Rynku Energii S.A.

– portal sprawozdawczy ARE www.are.waw.pl

Agencja Rynku Energii S.A.

– portal sprawozdawczy ARE www.are.waw.pl

Agencja Rynku Energii S.A.

– portal sprawozdawczy ARE www.are.waw.pl

Agencja Rynku Energii S.A.

– portal sprawozdawczy ARE www.are.waw.pl

Agencja Rynku Energii S.A.

– portal sprawozdawczy ARE www.are.waw.pl

Agencja Rynku Energii S.A.

– portal sprawozdawczy ARE www.are.waw.pl

Agencja Rynku Energii S.A.

– portal sprawozdawczy ARE www.are.waw.pl

Agencja Rynku Energii S.A.

– portal sprawozdawczy ARE www.are.waw.pl

 

y) w poz. 1.45.03(115) Użytkowanie gruntów w rubryce 4 wyrazy

„R-05 – sprawozdanie o użytkowaniu gruntów, powierzchni zasiewów i zbiorach; metoda pełna, w formie papierowej, obowiązkowe:"

zastępuje się wyrazami

„R-05 – sprawozdanie o użytkowaniu gruntów, powierzchni zasiewów i zbiorach; metoda pełna, obowiązkowe:",

z) w poz. 1.45.05(116) Powierzchnia zasiewów rubryka 4 otrzymuje brzmienie:

 

Forma przekazania danych

4

R-06 – sprawozdanie o powierzchni i zbiorach roślin pastewnych i pozostałych według użytkowania; metoda pełna; obowiązkowe

 

za) w poz. 1.45.06(117) Okresowe oceny stanu upraw rubryka 4 otrzymuje brzmienie:

 

Forma przekazania danych

4

R-04 – sprawozdanie o stanie upraw rolnych według oceny wiosennej; metoda pełna, obowiązkowe

 

zb) w poz. 1.45.08(119) Produkcja ważniejszych upraw ogrodniczych rubryka 4 otrzymuje brzmienie:

 

Forma przekazania danych

4

R-08 – sprawozdanie o wynikach produkcji ogrodniczej; metoda pełna, obowiązkowe załącznik nr 1 do R-08; sprawozdanie o powierzchni upraw ogrodniczych pod osłonami:

– dane o powierzchni zajętej pod uprawy wiosenne; metoda pełna, obowiązkowe

– dane o powierzchni zajętej pod jesienną uprawę warzyw i kwiatów; metoda pełna, obowiązkowe

 

zc) w poz. 1.45.09(120) Pogłowie i produkcja bydła oraz innych gatunków zwierząt gospodarskich (bez trzody chlewnej) w rubryce 4 wyrazy

„R-09A – sprawozdanie o stanie pogłowia bydła, owiec, kóz, koni i drobiu w (czerwcu, grudniu) oraz produkcji zwierzęcej w okresie sprawozdawczym, w formie papierowej; metoda pełna, obowiązkowe

R-KSRA – badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu w (czerwcu, grudniu) oraz produkcji zwierzęcej, w formie papierowej; metoda reprezentacyjna (1 %), obowiązkowe

R-09U – sprawozdanie o wielkości ubojów zwierząt gospodarskich, w formie papierowej; metoda pełna, obowiązkowe”

 

zastępuje się wyrazami

„R-09A – sprawozdanie o stanie pogłowia bydła, owiec, kóz, koni i drobiu w (czerwcu, grudniu) oraz produkcji zwierzęcej w okresie sprawozdawczym; metoda pełna, obowiązkowe

R-KSRA – badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu w (czerwcu, grudniu) oraz produkcji zwierzęcej, w formie papierowej; metoda reprezentacyjna (1 %), obowiązkowe

R-09U – sprawozdanie o wielkości ubojów zwierząt gospodarskich; metoda pełna, obowiązkowe”

 

zd) w poz. 1.45.10(121) Pogłowie i produkcja trzody chlewnej w rubryce 4 wyrazy

„R-09B – sprawozdanie o stanie pogłowia trzody chlewnej w (kwietniu, sierpniu, grudniu) oraz produkcji żywca wieprzowego w okresie sprawozdawczym; w formie papierowej; metoda pełna, obowiązkowe”

zastępuje się wyrazami

„R-09B – sprawozdanie o stanie pogłowia trzody chlewnej w (kwietniu, sierpniu, grudniu) oraz produkcji żywca wieprzowego w okresie sprawozdawczym; metoda pełna, obowiązkowe”,

ze) w poz. 1.45.11 (122) Gospodarka rybna:

– w rubryce 2 wyraz „MGM” zastępuje się wyrazem „MRiRW”,

– czterokrotnie użyte wyrazy „Ministerstwo Gospodarki Morskiej” zastępuje się wyrazami „Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi”,

– rubryka 8 otrzymuje brzmienie:

Koszty i sposób finansowania

8

300 000 zł – budżet MRiRW

 

zf) w poz. 1.47.04(150) Wydane pozwolenia na budowę i efekty działalności budowlanej w rubrykach 4–6 wyrazy

„B-05 – sprawozdanie o wydanych pozwoleniach na budowę obiektów budowlanych; metoda pełna, obowiązkowe

do 10. dnia kalendarzowego po I, II, III i IV kwartale z danymi za okres od 1 stycznia do końca kwartału

urząd statystyczny w województwie, na którego terenie ma siedzibę podmiot przekazujący dane

B-06 – meldunek o budownictwie mieszkaniowym; metoda pełna, obowiązkowe

do 3. dnia roboczego miesiąca z danymi od początku roku do końca poprzedniego miesiąca (sprawozdawczego)

urząd statystyczny w województwie, na którego terenie ma siedzibę podmiot przekazujący dane

B-07 – sprawozdanie o budynkach mieszkalnych i mieszkaniach w budynkach niemieszkalnych oddanych do użytkowania; metoda pełna, obowiązkowe

do 20. dnia po kwartale z danymi za I, II, III i IV kwartał 2008 r.

urząd statystyczny w województwie, na którego terenie ma siedzibę podmiot przekazujący dane

B-08 – sprawozdanie o budynkach niemieszkalnych, zbiorowego zamieszkania, domach letniskowych – oddanych do użytkowania; metoda pełna, obowiązkowe

do 25 stycznia 2009 r. z danymi za rok 2008

urząd statystyczny w województwie, na którego terenie ma siedzibę podmiot przekazujący dane”

 

zastępuje się wyrazami

„B-05 – sprawozdanie o wydanych pozwoleniach na budowę obiektów budowlanych; w formie elektronicznej od danych za III kwartał, metoda pełna, obowiązkowe

do 10. dnia kalendarzowego po I, II, III i IV kwartale z danymi za okres od 1 stycznia do końca kwartału

urząd statystyczny w województwie, na którego terenie ma siedzibę podmiot przekazujący dane do września portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl od października

B-06 – meldunek o budownictwie mieszkaniowym; w formie elektronicznej od danych za maj, metoda pełna, obowiązkowe

do 3. dnia roboczego miesiąca z danymi od początku roku do końca poprzedniego miesiąca (sprawozdawczego)

urząd statystyczny w województwie, na którego terenie ma siedzibę podmiot przekazujący dane do maja portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl od czerwca

B-07 – sprawozdanie o budynkach mieszkalnych i mieszkaniach w budynkach niemieszkalnych oddanych do użytkowania; metoda pełna, obowiązkowe

do 20. dnia po kwartale z danymi za I, II, III i IV kwartał 2008 r.

urząd statystyczny w województwie, na którego terenie ma siedzibę podmiot przekazujący dane

B-08 – sprawozdanie o budynkach niemieszkalnych, zbiorowego zamieszkania, domach letniskowych – oddanych do użytkowania; w formie elektronicznej, metoda pełna, obowiązkowe

do 25 stycznia 2009 r. z danymi za rok 2008

portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl”

 

zg) w poz. 1.48.02(154) Transport drogowy rubryka 6 otrzymuje brzmienie:

Miejsce przekazania danych

6

GUS

GUS

GUS

GUS

urząd statystyczny w województwie, na którego terenie ma siedzibę podmiot przekazujący dane

Urząd Statystyczny w Olsztynie

urząd statystyczny w województwie, na którego terenie ma siedzibę podmiot przekazujący dane

portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl

portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl

portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl

GUS

 

zh) w poz. 1.48.09(158) Transport wodny śródlądowy w rubrykach 4–6 wyrazy

„wykaz armatorów, którzy posiadają tabor żeglugi śródlądowej; zestawienia danych zagregowanych

raz w roku do 14 listopada 2008 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu”

zastępuje się wyrazami

„wykaz armatorów, którzy posiadają tabor żeglugi śródlądowej; zestawienia danych zagregowanych w formie elektronicznej

raz w roku do 14 listopada 2008 r.

portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl”

 

zi) w poz. 1.49.02(164) Obrót, sprzedaż detaliczna i hurtowa oraz infrastruktura handlowa w rubrykach 5–6 wyrazy

„raz w roku do 20 lutego 2009 r. z danymi za rok 2008

urząd statystyczny w województwie, na którego terenie ma siedzibę podmiot przekazujący dane”

zastępuje się wyrazami

„raz w roku do 20 lutego 2009 r. z danymi za rok 2008

portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl”

 

zj) w poz. 1.61.05(175) Roczne badanie działalności gospodarczej przedsiębiorstw w rubryce 5 wyrazy

„raz w roku do 28 lutego 2009 r. za rok 2008”

zastępuje się wyrazami

„raz w roku do 31 marca 2009 r. za rok 2008”,

zk) poz. 1.62.11(186) Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego otrzymuje brzmienie:

Symbol, temat i rodzaj badania Prowadzący

Zakres podmiotowy i przedmiotowy
Źródła danych

1

2

1.62.11(186)

Cel badania

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego

Badanie stałe

Prezes GUS

Uzyskanie informacji o działalności i sytuacji finansowej przedsiębiorstw finansowych prowadzących działalność w zakresie pośrednictwa kredytowego (z wyłączeniem banków). Badanie w szczególności dostarcza informacji o rodzajach, liczbie oraz wartości kredytów i pożyczek udzielanych ze środków własnych lub we współpracy z bankami.

Wyniki badania wykorzystywane są:

– na potrzeby rachunków narodowych,

– na potrzeby organów rządowych i innych instytucji krajowych.

Zakres podmiotowy

Przedsiębiorstwa finansowe prowadzące działalność w zakresie pośrednictwa kredytowego działające na podstawie umów zawartych bezpośrednio z bankami na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z późn. zm.) oraz przedsiębiorstwa niebankowe udzielające pożyczek ze środków własnych.

Zakres przedmiotowy

Liczba i wartość udzielonych kredytów/pożyczek oraz sprzedaż innych produktów finansowych, udział pośrednictwa kredytowego w ogólnych przychodach ze sprzedaży, liczba podmiotów, z którymi przedsiębiorstwo współpracuje.

Źródła danych

Sprawozdanie GUS-PK.

 

Podmioty przekazujące dane statystyczne

Forma przekazania danych

Częstotliwość i termin

Miejsce przekazania danych

 

3

4

5

6

 

przedsiębiorstwa finansowe prowadzące działalność pośrednictwa kredytowego działające na podstawie umów zawartych z bankami oraz przedsiębiorstwa niebankowe udzielające pożyczek ze środków własnych

PK – sprawozdanie dotyczące działalności przedsiębiorstw finansowych prowadzących działalność pośrednictwa kredytowego oraz przedsiębiorstw udzielających pożyczek ze środków własnych; metoda pełna, obowiązkowe

raz w roku 60 dni po zakończeniu roku z danymi za 2008 r.

GUS

 

Rodzaje wynikowych informacji statystycznych i terminy ich udostępniania

7

Dane wyszczególnione w zakresie przedmiotowym grupowane według liczby zatrudnionych w przedsiębiorstwie,

Informacje bieżące – wyniki wstępne: „Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2008 roku” – maj 2009 r.

Koszty i sposób finansowania

8

20 900 zł –budżet GUS

 

zl) w poz. 1.62.12(187) Działalność faktoringowa przedsiębiorstw finansowych:

– rubryka 2 otrzymuje brzmienie:

Zakres podmiotowy i przedmiotowy

Źródła danych

2

Cel badania

Prezentacja przedsiębiorstw finansowych prowadzących działalność faktoringową, umożliwiająca szybką realizację wierzytelności, celem zwiększenia płynności finansowej przedsiębiorstw – dostawców towarów i usług. Wyniki badania wykorzystywane są:

– na potrzeby rachunków narodowych i regionalnych,

– na potrzeby organów rządowych i innych instytucji krajowych.

Zakres podmiotowy

Przedsiębiorstwa finansowe prowadzące działalność faktoringową polegającą na wykupie nieprzeterminowanych wierzytelności i połączoną z finansowaniem klientów oraz świadczeniem na ich rzecz dodatkowych usług (prowadzenie sprawozdawczości i egzekwowanie należności).

Zakres przedmiotowy.

Wartość wykupionych wierzytelności według rodzajów faktoringu, liczba klientów według osiąganych obrotów z faktorem, charakterystyka działalności faktoringowej przedsiębiorstw finansowych, liczba firm korzystających z usług przedsiębiorstw faktoringowych

Źródła danych

Sprawozdanie GUS: FKT

– rubryka 4 otrzymuje brzmienie:

Forma przekazania danych

4

FKT – sprawozdanie dotyczące działalności faktoringowej; metoda pełna, obowiązkowe

 

zm) w poz. 1.62.13(188) Działalność przedsiębiorstw leasingowych:

– rubryka 2 otrzymuje brzmienie:

Zakres podmiotowy i przedmiotowy

Źródła danych

2

Cel badania

Prezentacja przedsiębiorstw finansowych prowadzących działalność leasingową, umożliwiająca wynajem środków leasingowych, celem zwiększenia majątku przedsiębiorstw – dostawców towarów i usług. Wyniki badania wykorzystywane są:
– na potrzeby rachunków narodowych,
– na potrzeby organów rządowych i innych instytucji krajowych.

Zakres podmiotowy
Przedsiębiorstwa zajmujące się prowadzeniem działalności leasingowej, działające na podstawie art. 7091 i następnych ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).

Zakres przedmiotowy
Rodzaje umów leasingowych, średni czas trwania umów, liczba umów, rodzaje i wartość środków oddanych w leasing według województw oraz według charakterystyki leasingobiorców, liczba zatrudnionych w przedsiębiorstwach leasingowych.

Źródła danych
Sprawozdanie GUS: P-LS.

 

– rubryka 4 otrzymuje brzmienie:

Forma przekazania danych

4

P-LS – sprawozdanie dotyczące działalności leasingowej; metoda pełna, obowiązkowe

 

zn) w poz. 1.64.12(198) Wskaźniki inflacji bazowej w rubryce 7 wyrazy

„Raporty NBP o inflacji – miesiąc po zakończeniu kwartału, tj. pod koniec stycznia, kwietnia, lipca i października.”

zastępuje się wyrazami

„Raporty NBP o inflacji – trzy razy w roku, tj. na koniec lutego, czerwca i października.”,

zo) w poz. 1.64.14(199) Konwergencja cen w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej w rubryce 7 wyrazy

„Raport NBP o inflacji – miesiąc po zakończeniu kwartału, tj. pod koniec stycznia, kwietnia, lipca i października.”

zastępuje się wyrazami

„Raporty NBP o inflacji – trzy razy w roku, tj. na koniec lutego, czerwca i października.”,

zp) w poz. 1.66.01(212) Środki trwałe w gospodarce narodowej w rubrykach 4–6 wyrazy

„SG-01 – statystyka gminy. Środki trwałe; w formie elektronicznej; metoda pełna, obowiązkowe

raz w roku do dnia 16 lutego 2009 r. z danymi za rok 2008

urząd statystyczny w województwie, na którego terenie ma siedzibę podmiot przekazujący dane”

 

zastępuje się wyrazami

„SG-01 – statystyka gminy. Środki trwałe; w formie elektronicznej; metoda pełna, obowiązkowe

raz w roku do dnia 16 lutego 2009 r. z danymi za rok 2008

portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl”

 

zr) użyte w różnym przypadku wyrazy:

– „Ministerstwo Gospodarki Morskiej” zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „Ministerstwo Infrastruktury”,

– „Ministerstwo Transportu” zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „Ministerstwo Infrastruktury”.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

 

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 769, z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 100, poz. 1080, z 2003 r. Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 oraz z 2007 r. Nr 166, poz. 1172.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu

Ekspert w dziedzinie ociepleń

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »