| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO1)

z dnia 30 czerwca 2009 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu i zakresu rozliczeń

Na podstawie art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 lutego 2007 r. w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu i zakresu rozliczeń (Dz. U. Nr 44, poz. 283 oraz z 2008 r. Nr 228, poz. 1518) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 6:

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Sprawozdania, o których mowa w art. 46 ust. 1 ustawy, podlegają zatwierdzeniu przez właściwy komitet monitorujący program.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Sprawozdania okresowe i roczne, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy, instytucja zarządzająca przekazuje, przed zatwierdzeniem przez komitet monitorujący program, Instytucji Zarządzającej Podstawami Wsparcia Wspólnoty, w formie pisemnej i elektronicznej, do zaopiniowania, w terminach, o których mowa odpowiednio w ust. 4 pkt 1 i 2.”,

c) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Sprawozdania końcowe, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 3 ustawy, instytucja zarządzająca przekazuje w formie pisemnej i elektronicznej, przed zatwierdzeniem przez komitet monitorujący program, do zaopiniowania, w terminie, o którym mowa w ust. 4 pkt 3, do:

1) Instytucji Zarządzającej Podstawami Wsparcia Wspólnoty;

2) instytucji płatniczej;

3) instytucji właściwej do spraw wystawienia deklaracji zamknięcia pomocy.”,

d) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Instytucja Zarządzająca Podstawami Wsparcia Wspólnoty przekazuje swoją opinię dotyczącą sprawozdań okresowych i rocznych, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy, do właściwej instytucji zarządzającej w terminie do 20 dni od dnia otrzymania sprawozdania.”,

e) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Instytucje, o których mowa w ust. 2a, przekazują swoje opinie dotyczące sprawozdań końcowych, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 3 ustawy, do właściwej instytucji zarządzającej w terminie do 40 dni od dnia otrzymania sprawozdania.”,

f) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Sprawozdania, o których mowa w art. 46 ust. 1 ustawy, przekazuje się przed zatwierdzeniem sprawozdania przez komitet monitorujący program, z zastrzeżeniem ust. 12, w następujących terminach:

1) okresowe – do 60 dni od upływu okresu sprawozdawczego;

2) roczne – do 140 dni od upływu okresu sprawozdawczego;

3) końcowe – do 300 dni od zakończenia programu.”,

g) uchyla się ust. 4a,

h) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Sprawozdania okresowe i roczne, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy, zatwierdzone w drodze uchwały przez komitet monitorujący program, przekazuje się do instytucji, o których mowa w ust. 2a, w terminie do 35 dni od dnia upływu terminów, o których mowa odpowiednio w ust. 4 pkt 1 i 2.”,

i) po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

„5a. Sprawozdania końcowe, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 3 ustawy, zatwierdzone w drodze uchwały przez komitet monitorujący program, przekazuje się do instytucji, o których mowa w ust. 2a, w terminie do 75 dni od dnia upływu terminu, o którym mowa w ust. 4 pkt 3.”,

j) ust. 8a otrzymuje brzmienie:

„8a. Dla programów, w przypadku których instytucje zarządzające, działając na podstawie decyzji Komisji nr COM (2006)3424 z dnia 1 sierpnia 2006 r. w sprawie przyjęcia Wytycznych dotyczących zamknięcia pomocy (2000–2006) finansowanej z funduszy strukturalnych, nie przesłały do Komisji Europejskiej sprawozdania rocznego z realizacji programu za ostatni pełny rok kalendarzowy jego wdrażania, sprawozdanie końcowe z realizacji programu zawiera dodatkowo informację o przebiegu realizacji programu w tym roku.”;

2) w § 7 w ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) końcowe – do 150 dni od zakończenia programu.”;

3) w § 8 w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) końcowe – do 100 dni od zakończenia działania.”.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Rozwoju Regionalnego: E. Bieńkowska

 

1) Minister Rozwoju Regionalnego kieruje działem administracji rządowej – rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju Regionalnego (Dz. U. Nr 216, poz. 1600).

2). Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 90, poz. 759 i Nr 267, poz. 2251, z 2006 r. Nr 149, poz. 1074 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2008 r. Nr 216, poz. 1370.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Magdalena Pakosińska-Krawczyńska

Kancelaria Adw. Magdalena Pakosińska-Krawczyńska, chtsanwältin (RAK Berlin), Adwokat niemiecki

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »