REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2009 nr 220 poz. 1733

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 21 grudnia 2009 r.

w sprawie trybu sprawowania nadzoru nad działalnością straży gminnych (miejskich)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 9 ust. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. Nr 123, poz. 779, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa tryb sprawowania nadzoru nad działalnością straży gminnej (miejskiej), zwanej dalej „strażą”, przez właściwego terytorialnie wojewodę przy pomocy komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji.
§ 2.
Nadzór nad działalnością straży realizowany jest przez wykonywanie czynności określonych w art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych.
§ 3.
1. Wojewoda w porozumieniu z komendantem wojewódzkim (Stołecznym) Policji sporządza plan kontroli okresowych na rok kalendarzowy, w terminie do dnia 30 listopada poprzedniego roku.

2. Plan kontroli zawiera w szczególności:

1) nazwę i siedzibę jednostki kontrolowanej;

2) termin przeprowadzenia kontroli;

3) zakres kontroli.

3. Zmiany w planie kontroli dokonuje wojewoda w porozumieniu z komendantem wojewódzkim (Stołecznym) Policji.

§ 4.
W razie potrzeby, niezależnie od planu kontroli, o którym mowa w § 3, wojewoda w porozumieniu z komendantem wojewódzkim (Stołecznym) Policji może zarządzić kontrolę doraźną.
§ 5.
Kontrole przeprowadzają, na podstawie pisemnego upoważnienia wojewody i legitymacji służbowej, wyznaczeni przez komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) funkcjonariusze Policji.
§ 6.
1. Kontrolujący sporządza zawiadomienie o kontroli oraz jej program.

2. Zawiadomienie wraz z programem kontroli doręcza się jednostce kontrolowanej, nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem kontroli.

3. Program kontroli określa w szczególności:

1) nazwę jednostki kontrolowanej i jej siedzibę;

2) rodzaj kontroli i jej zakres;

3) okres objęty kontrolą;

4) datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli;

5) imię, nazwisko i stanowisko służbowe kontrolującego.

§ 7.
Kontrola jest przeprowadzana w siedzibie jednostki kontrolowanej, w czasie wykonywania jej zadań.
§ 8.
W ramach udzielonego upoważnienia kontrolujący ma prawo:

1) wglądu do dokumentów i innych materiałów związanych z zakresem kontroli;

2) żądania od kierownika jednostki kontrolowanej ustnych i pisemnych wyjaśnień.

§ 9.
Kierownik jednostki kontrolowanej jest zobowiązany zapewnić niezbędne warunki do sprawnego wykonywania czynności kontrolnych oraz przedstawiać, na żądanie kontrolującego, dokumenty i materiały niezbędne do przeprowadzenia kontroli.
§ 10.
1. Z przeprowadzonej kontroli kontrolujący w ciągu 14 dni sporządza protokół, który zawiera w szczególności:

1) nazwę jednostki kontrolowanej i jej siedzibę;

2) datę przeprowadzenia kontroli;

3) imię, nazwisko i stanowisko służbowe kontrolującego;

4) wyszczególnienie przeprowadzonych czynności kontrolnych;

5) okres objęty kontrolą;

6) stwierdzone uchybienia i ich przyczyny.

2. Protokół podpisują kontrolujący i kierownik jednostki kontrolowanej. Kierownik jednostki kontrolowanej podpisuje protokół w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Kierownik jednostki kontrolowanej może odmówić podpisania protokołu, składając w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania wyjaśnienie przyczyn tej odmowy, z zastrzeżeniem ust. 10.

4. Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia przed podpisaniem protokołu umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole.

5. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 4, należy zgłosić na piśmie do kontrolującego w terminie 7 dni od otrzymania protokołu. Zgłoszone zastrzeżenia kontrolujący załącza do protokołu.

6. W razie zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 4, kontrolujący jest zobowiązany dokonać ich analizy i w miarę potrzeby podjąć dodatkowe czynności kontrolne.

7. Kontrolujący przekazuje stanowisko w sprawie zastrzeżeń kierownikowi jednostki kontrolowanej.

8. W wypadku stwierdzenia zasadności zastrzeżeń kontrolujący jest obowiązany zmienić lub uzupełnić protokół.

9. Odmowa podpisania protokołu przez kierownika jednostki kontrolowanej nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez kontrolującego i sporządzenia wystąpienia pokontrolnego. O odmowie podpisania protokołu kontroli kontroler czyni wzmiankę w protokole.

10. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń termin odmowy podpisania protokołu wraz z podaniem jej przyczyny biegnie od dnia doręczenia kierownikowi jednostki kontrolowanej stanowiska kontrolującego wobec zastrzeżeń.

11. Protokół sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują kierownik jednostki kontrolowanej, kontrolujący i wojewoda.

§ 11.
1. Po zakończeniu kontroli kontrolujący sporządza projekt wystąpienia pokontrolnego zawierającego:

1) zalecenia zmierzające do usunięcia stwierdzonych uchybień;

2) termin na wykonanie wydanych zaleceń.

2. Projekt wystąpienia pokontrolnego wraz z dokumentacją zgromadzoną w toku kontroli kontrolujący przekazuje wojewodzie.

3. Wojewoda przekazuje wystąpienie pokontrolne kierownikowi jednostki kontrolowanej, a jego kopię – właściwemu wójtowi, burmistrzowi (prezydentowi miasta), jeżeli kierownikiem jednostki kontrolowanej jest komendant straży.

4. Wojewoda prowadzi ewidencję przeprowadzonych kontroli.

§ 12.
Kierownik jednostki kontrolowanej jest zobowiązany powiadomić na piśmie wojewodę, w określonym przez niego terminie, o sposobie wykonania wskazanych w wystąpieniu pokontrolnym zaleceń.
§ 13.
Wojewoda w celu zapewnienia zgodnego z prawem działania straży funkcjonujących na terenie województwa dokonuje oceny wyników kontroli przeprowadzonych w danym roku i sporządza wnioski dla tych straży.
§ 14.
W roku 2010 wojewoda w porozumieniu z komendantem wojewódzkim (Stołecznym) Policji sporządza plan kontroli okresowych na rok kalendarzowy w terminie do dnia 30 kwietnia.
§ 15.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 24 grudnia 2009 r.3)

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: J. Miller

 

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 130, poz. 1190, z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 97, poz. 803.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 sierpnia 2004 r. w sprawie zakresu i sposobu współpracy Policji ze strażami gminnymi (miejskimi) oraz zakresu sprawowania przez Komendanta Głównego Policji nadzoru nad działalnością straży (Dz. U. Nr 187, poz. 1943), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 4 ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy o strażach gminnych, ustawy o Policji oraz ustawy – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 97, poz. 803).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-12-23
  • Data wejścia w życie: 2010-01-01
  • Data obowiązywania: 2011-04-26

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA