| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 1 czerwca 2010 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Na podstawie art. 4 ust. 6 ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. Nr 98, poz. 634 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 115, poz. 961 oraz z 2010 r. Nr 76, poz. 490) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. Nr 22, poz. 121, Nr 76, poz. 645 i Nr 95, poz. 793 oraz z 2010 r. Nr 4, poz. 27) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 5 w ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) stwierdzenia zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 3 pkt 9 lit. a;”;

2) w § 6 w ust. 3 po pkt 6 dodaje się pkt 6a w brzmieniu:

„6a) informacje o średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej:

a) z trzech lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody, albo

b) z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiły szkody, z pominięciem roku o najwyższej i najniższej wielkości produkcji

ustalonej na podstawie danych rachunkowych lub dokumentów potwierdzających wielkość prowadzonej produkcji rolnej w tym gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej, a w przypadku braku takich danych lub dokumentów na podstawie danych o średniej wielkości produkcji rolnej publikowanych przez jednostki doradztwa rolniczego, urzędy statystyczne lub Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Państwowy Instytut Badawczy;”;

3) w § 10:

a) w ust. 3 w pkt 3:

lit. d otrzymuje brzmienie:

„d) kosztów wznowienia produkcji po wystąpieniu szkód, o których mowa w § 2 pkt 2, jeżeli została zawarta umowa ubezpieczenia obejmująca ochroną ubezpieczeniową, w okresie 12 miesięcy, co najmniej 50 % powierzchni upraw rolnych, z wyłączeniem łąk i pastwisk, lub co najmniej 50 % liczby zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej, od co najmniej jednego z ryzyk, o których mowa w § 2 pkt 2,”,

dodaje się lit. e w brzmieniu:

„e) kosztów odtworzenia środków trwałych po wystąpieniu szkód, o których mowa w § 2 pkt 2.”,

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Oprocentowanie płacone przez kredytobiorcę, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, do kredytów bankowych udzielonych na sfinansowanie kosztów wznowienia produkcji, stanowi różnicę pomiędzy wysokością należnego bankowi oprocentowania i wysokością potowy oprocentowania płaconego przez Agencję stosowanego przy kredytach bankowych, o którym mowa w ust. 3 pkt 3 lit. d, jeżeli nie została zawarta umowa ubezpieczenia obejmująca ochroną ubezpieczeniową, w okresie 12 miesięcy, co najmniej 50 % powierzchni upraw rolnych, z wyłączeniem łąk i pastwisk, lub co najmniej 50 % liczby zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej, od co najmniej jednego z ryzyk, o których mowa w §2 pkt 2.”,

c) w ust. 4 w pkt 1 dodaje się lit. d i e w brzmieniu:

„d) osobami fizycznymi a spółkami prawa handlowego, w których wspólnikami lub akcjonariuszami są te osoby,

e) spółkami prawa handlowego, w których wspólnikami lub akcjonariuszami są ci sami wspólnicy lub akcjonariusze;”;

4) w § 12 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Pomoc, o której mowa w § 2 pkt 2, jest udzielana, jeżeli wysokość poniesionej szkody:

1) przekracza 30 % średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej ustalonej na podstawie danych i dokumentów, o których mowa w § 6 ust. 3 pkt 6a, za okres poprzedzający rok wystąpienia szkody – w przypadku szkód w uprawach rolnych i zwierzętach gospodarskich;

2) przekracza kwotę 1 050 zł – w przypadku szkód w środku trwałym.”.

§ 2.
1. Do pomocy, o której mowa w § 2 pkt 2 rozporządzenia wymienionego w § 1, przeznaczonej na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody do dnia 31 grudnia 2009 r. spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich stosuje się przepisy dotychczasowe.

2. Do pomocy, o której mowa w § 2 pkt 2 rozporządzenia wymienionego w § 1, przeznaczonej na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody od dnia 1 stycznia 2010 r. spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje sięprzepisy rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z wyjątkiem § 10 ust. 4 pkt 1 lit. d i e rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Anna Maciocha

Ekspert PFR Portal PPK

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »