| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 4 czerwca 2010 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Na podstawie art. 4 ust. 6 ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. Nr 98, poz. 634 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 115, poz. 961 oraz z 2010 r. Nr 76, poz. 490) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. Nr 22, poz. 121, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

„5) realizację innych zadań wynikających z polityki państwa w zakresie rolnictwa i rozwoju wsi.”;

2) po § 14 dodaje się § 14a w brzmieniu:

„§ 14a. 1. W 2010 r. Agencja udziela pomocy finansowej na realizację innych zadań wynikających z polityki państwa w zakresie rolnictwa i rozwoju wsi, o której mowa w § 2 pkt 5, rolnikowi, który:

1) złożył wniosek o przyznanie płatności uzupełniającej do powierzchni upraw chmielu za 2008 r. lub za 2009 r., innej niż płatność uzupełniająca do powierzchni uprawy chmielu niezwiązana z produkcją;

2) spełnia warunki do przyznania płatności uzupełniającej do powierzchni upraw chmielu za 2008 r. lub za 2009 r., innej niż płatność uzupełniająca do powierzchni uprawy chmielu niezwiązana z produkcją, określone w przepisach o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.

2. Pomoc, o której mowa w ust. 1, ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie i jest udzielana zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (WE) nr 1535/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy de minimis w sektorze produkcji rolnej (Dz. Urz. UE L 337 z 21.12.2007, str. 35) oraz przepisami o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

3. Stawka pomocy, o której mowa w ust. 1, wynosi 14 000 zł na 1 ha powierzchni uprawy chmielu.

4. Wysokość pomocy, o której mowa w ust. 1, ustala się jako iloczyn powierzchni kwalifikującej się do objęcia płatnością uzupełniającą do powierzchni upraw chmielu za 2008 r. lub za 2009 r., innej niż płatność uzupełniająca do powierzchni uprawy chmielu niezwiązana z produkcją, przyjmując rok, w którym powierzchnia ta była wyższa, oraz stawki pomocy na 1 ha tej powierzchni określonej w ust. 3.

5. Pomoc, o której mowa w ust. 1, jest przyznawana, w drodze decyzji administracyjnej kierownika biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę rolnika, na wniosek tego rolnika, złożony w terminie do dnia 31 lipca 2010 r., na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję.

6. Wniosek, o którym mowa w ust. 5, zawiera:

1) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy;

2) numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;

3) numer identyfikacji podatkowej (NIP) lub numer ewidencyjny powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (PESEL) wnioskodawcy.

7. Do wniosku, o którym mowa w ust. 5, dołącza się oświadczenia i zaświadczenia dotyczące pomocy de minimis w rolnictwie określone w art. 37 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z 2008 r. Nr 93, poz. 585 oraz z 2010 r. Nr 18, poz. 99).”.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

 

 

1) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 76, poz. 645 i Nr 95, poz. 793 oraz z 2010 r. Nr 4, poz. 27 i Nr 107, poz. 681.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Clever Investment

Księgowość Bliska Tobie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »