REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2010 nr 223 poz. 1458

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 26 października 2010 r.

w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 96 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078 i Nr 182, poz. 1228) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Rozporządzenie określa wzór protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zakres dodatkowych informacji zawartych w protokole, a także sposób oraz formę udostępniania zainteresowanym protokołu wraz z załącznikami.

2. Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwany dalej „protokołem”, zawiera także informacje dotyczące czynności poprzedzających wszczęcie oraz wykonywanych po zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

§ 2.
1. Protokół, oprócz informacji, o których mowa w art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą”, zawiera, w zależności od zastosowanego trybu postępowania, informacje dotyczące:

1) zamawiającego;

2) przedmiotu zamówienia publicznego, zwanego dalej „zamówieniem”;

3) określenia wartości zamówienia, wartości umowy ramowej lub wartości dynamicznego systemu zakupów, wartości zamówienia udzielanego w częściach, wartości zamówień uzupełniających oraz daty i sposobu ich ustalenia;

4) powodów zastosowania przez zamawiającego innego trybu udzielenia zamówienia niż przetarg nieograniczony lub przetarg ograniczony;

5) osób wykonujących czynności związane z przygotowaniem postępowania o udzielenie zamówienia oraz osób wykonujących czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia i złożenia przez nie oświadczenia na druku ZP-1;

6) ogłoszeń i zmiany treści ogłoszeń;

7) wykonawców zaproszonych do udziału w postępowaniu, negocjacjach, składania ofert, ofert wstępnych lub ofert orientacyjnych;

8) zawiadomienia Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki oraz negocjacji bez ogłoszenia;

9) wykonawców, którzy złożyli wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, złożyli oferty, oferty wstępne lub oferty orientacyjne;

10) wykonawców dopuszczonych do udziału w dynamicznym systemie zakupów;

11) miejsca i terminu składania ofert;

12) otwarcia ofert;

13) kwoty, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia lub części zamówienia;

14) zestawienia ofert;

15) oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

16) wykonawców wykluczonych z postępowania;

17) ofert, które zostały odrzucone;

18) zastosowania aukcji elektronicznej;

19) wyboru najkorzystniejszej oferty;

20) zatwierdzenia wyniku postępowania;

21) zawiadomienia o wyborze albo unieważnieniu postępowania oraz powodów unieważnienia postępowania;

22) środków ochrony prawnej;

23) udzielenia zamówienia publicznego;

24) załączników do protokołu;

25) uwag do protokołu.

2. Protokół podpisuje osoba sporządzająca protokół oraz kierownik zamawiającego.

§ 3.
Wzór protokołu postępowania:

1) o udzielenie zamówienia w trybie:

a) przetargu nieograniczonego stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia,

b) przetargu ograniczonego stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia,

c) negocjacji z ogłoszeniem stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia,

d) dialogu konkurencyjnego stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia,

e) negocjacji bez ogłoszenia stanowi załącznik nr 5 do rozporządzenia,

f) zamówienia z wolnej ręki stanowi załącznik nr 6 do rozporządzenia,

g) zapytania o cenę stanowi załącznik nr 7 do rozporządzenia,

h) licytacji elektronicznej stanowi załącznik nr 8 do rozporządzenia;

2) w celu ustanowienia dynamicznego sytemu zakupów oraz udzielenia zamówień objętych dynamicznym systemem zakupów stanowi załącznik nr 9 do rozporządzenia.

§ 4.
Wzór druku dodatkowego ZP-1 stanowi załącznik nr 10 do rozporządzenia.
§ 5.
1. Zamawiający udostępnia protokół lub załączniki do protokołu na wniosek.

2. Udostępnienie protokołu lub załączników może nastąpić poprzez wgląd w miejscu wyznaczonym przez zamawiającego, przesłanie kopii pocztą, faksem lub drogą elektroniczną, zgodnie z wyborem wnioskodawcy wskazanym we wniosku.

3. Bez zgody zamawiającego, wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub załączników, w miejscu wyznaczonym przez zamawiającego, nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu treści złożonych ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

4. Jeżeli przesłanie kopii protokołu lub załączników zgodnie z wyborem wnioskodawcy jest z przyczyn technicznych znacząco utrudnione, w szczególności z uwagi na ilość żądanych do przesłania dokumentów, zamawiający informuje o tym wnioskodawcę i wskazuje sposób, w jaki mogą być one udostępnione.

5. Zamawiający udostępnia wnioskodawcy protokół lub załączniki niezwłocznie. W wyjątkowych przypadkach, w szczególności związanych z zapewnieniem sprawnego toku prac dotyczących badania i oceny ofert, zamawiający udostępnia oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu do wglądu lub przesyła ich kopie w terminie przez siebie wyznaczonym, nie później jednak niż w dniu przesłania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty albo o unieważnieniu postępowania.

§ 6.
Do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.
§ 7.
Traci moc rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2008 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. Nr 188, poz. 1154).
§ 8.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

Załącznik 1. [PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO]

Załączniki do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 26 października 2010 r. (poz. 1458)

Załącznik nr 1

PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2. [PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU OGRANICZONEGO]

Załącznik nr 2

PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU OGRANICZONEGO

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 3. [PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA W TRYBIE NEGOCJACJI Z OGŁOSZENIEM]

Załącznik nr 3

PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA W TRYBIE NEGOCJACJI Z OGŁOSZENIEM

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 4. [PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA W TRYBIE DIALOGU KONKURENCYJNEGO]

Załącznik nr 4

PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA W TRYBIE DIALOGU KONKURENCYJNEGO

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 5. [PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA]

Załącznik nr 5

PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 6. [PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI]

Załącznik nr 6

PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 7. [PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA W TRYBIE ZAPYTANIA O CENĘ]

Załącznik nr 7

PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA W TRYBIE ZAPYTANIA O CENĘ

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 8. [PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA W TRYBIE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ]

Załącznik nr 8

PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA W TRYBIE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 9. [PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA W CELU USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW ORAZ UDZIELENIA ZAMÓWIEŃ OBJĘTYCH DYNAMICZNYM SYSTEMEM ZAKUPÓW]

Załącznik nr 9

PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA W CELU USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW ORAZ UDZIELENIA ZAMÓWIEŃ OBJĘTYCH DYNAMICZNYM SYSTEMEM ZAKUPÓW

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 10.

Załącznik nr 10

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-11-26
  • Data wejścia w życie: 2010-12-11
  • Data obowiązywania: 2010-12-11
  • Dokument traci ważność: 2016-07-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA