| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)

z dnia 10 marca 2011 r.

w sprawie określenia warunków, jakie muszą spełniać instytucje i organizacje uprawnione do korzystania ze zwolnienia od należności celnych przywozowych towarów przeznaczonych dla organizacji charytatywnych lub dobroczynnych

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 622, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa warunki, jakie muszą spełniać instytucje i organizacje, o których mowa w art. 61 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) 1186/2009 z dnia 16 listopada 2009 r. ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych (Dz. Urz. UE L 324 z 10.12.2009, str. 23), uprawnione do korzystania ze zwolnienia od należności celnych przywozowych.
§ 2.
1. Instytucje i organizacje, o których mowa w art. 61 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) 1186/2009 z dnia 16 listopada 2009 r. ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych, uprawnione do korzystania ze zwolnienia od należności celnych przywozowych, muszą spełniać następujące warunki:

1) są osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia, z wyjątkiem partii politycznych, związków zawodowych i organizacji pracodawców, samorządów zawodowych i fundacji utworzonych przez partie polityczne, a ponadto:

a) nie są jednostkami sektora finansów publicznych,

b) nie działają w celu osiągnięcia zysku;

2) są osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania;

3) są jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej wspierającymi osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokajania niezbędnych potrzeb i umożliwiających im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.

2. Instytucje i organizacje, o których mowa w ust. 1, korzystają ze zwolnienia od należności celnych przywozowych, jeżeli prowadzą działalność pożytku publicznego albo, nie prowadząc takiej działalności, nie prowadzą również działalności gospodarczej.

§ 3.
Przepisy niniejszego rozporządzenia stosuje się do zgłoszeń celnych towarów, o których mowa w art. 61 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1186/2009 z dnia 16 listopada 2009 r. ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych, dokonanych od dnia 2 stycznia 2011 r. przez instytucje i organizacje, o których mowa w § 2 niniejszego rozporządzenia.
§ 4.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.3)

Minister Pracy i Polityki Społecznej: J. Fedak

 

1) Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej – zabezpieczenie społeczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społeczne (Dz. U. Nr 216, poz. 1598).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2008 r. Nr 209, poz. 1320 i Nr 215, poz. 1355, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323 oraz z 2010 r. Nr 106, poz. 673.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia warunków, jakie muszą spełniać instytucje i organizacje uprawnione do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych (Dz. U. Nr 101, poz. 1038), które na mocy art. 15 ustawy z dnia 29 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy – Prawo celne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 106, poz. 673) utraciło moc z dniem 2 stycznia 2011 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Clifford Chance, Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i wspólnicy sp.k.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »