| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 23 marca 2011 r.

w sprawie wprowadzenia programu wykrywania występowania zakażeń wirusem choroby niebieskiego języka na 2011 r.

Na podstawie art. 57 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 60, poz. 372 i Nr 78, poz. 513) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Wprowadza się program wykrywania występowania zakażeń wirusem choroby niebieskiego języka na 2011 r., który jest określony w załączniku do rozporządzenia.

2. Program, o którym mowa w ust. 1, stanowi program monitorowania choroby niebieskiego języka i program nadzoru nad tą chorobą w rozumieniu art. 4 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1266/2007 z dnia 26 października 2007 r. w sprawie przepisów wykonawczych dotyczących dyrektywy Rady 2000/75/WE w odniesieniu do kontroli, monitorowania, nadzoru i ograniczeń przemieszczeń niektórych zwierząt należących do gatunków podatnych na zarażenie chorobą niebieskiego języka (Dz. Urz. UE L 283 z 27.10.2007, str. 37, z późn. zm.).

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

Załącznik 1. [PROGRAM WYKRYWANIA WYSTĘPOWANIA ZAKAŻEŃ WIRUSEM CHOROBY NIEBIESKIEGO JĘZYKA NA 2011 R.]

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów
 z dnia 23 marca 2011 r. (poz. 429)

PROGRAM WYKRYWANIA WYSTĘPOWANIA ZAKAŻEŃ WIRUSEM CHOROBY NIEBIESKIEGO JĘZYKA NA 2011 R.

1. Identyfikacja Programu

Państwo członkowskie: Rzeczpospolita Polska

Choroba: choroba niebieskiego języka (Bluetongue)

2. Dane historyczne dotyczące rozwoju epidemiologicznego choroby niebieskiego języka

Z uwagi na brak stwierdzanych ognisk choroby niebieskiego języka na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz dotychczasowe ujemne wyniki uzyskane w programie wykrywania występowania zakażeń wirusem choroby niebieskiego języka w 2009 r. oraz na podstawie prowadzonego biernego nadzoru klinicznego w kierunku choroby niebieskiego języka u zwierząt pochodzących z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzanych zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1266/2007 z dnia 26 października 2007 r. w sprawie przepisów wykonawczych dotyczących dyrektywy Rady 2000/75/WE w odniesieniu do kontroli, monitorowania, nadzoru i ograniczeń przemieszczeń niektórych zwierząt należących do gatunków podatnych na zarażenie chorobą niebieskiego języka (Dz. Urz. UE L 283 z 27.10.2007, str. 37, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1266/2007”, należy uznać, że choroba ta nie występuje endemicznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jednocześnie z uwagi na właściwości wirusa, zachodzące zmiany klimatyczne oraz występowanie choroby w państwach graniczących z Rzeczpospolitą Polską nie należy wykluczać takiego zagrożenia w najbliższej przyszłości.

Tabela I przedstawia wyniki badań laboratoryjnych bydła, natomiast tabela II wyniki badań laboratoryjnych owiec, przeprowadzonych w 2009 r.

Tabela I. Wyniki badań laboratoryjnych bydła przeprowadzonych w 2009 r.

Liczba zwierząt podlegających badaniom laboratoryjnym w ramach programu

Wynik testu

ELISA

RT-PCR

(+)

(-)

(+)

(-)

15 594

10

15 584

0

15

 

Tabela II. Wyniki badań laboratoryjnych owiec, przeprowadzonych w 2009 r.

Liczba zwierząt podlegających badaniom laboratoryjnym w ramach programu

Wynik testu

ELISA

RT-PCR

(+)

(-)

(+)

(-)

13 151

58

13 093

0

119

 

Od dnia wejścia w życie rozporządzenia Komisji nr 1266/2007, tj. od dnia 2 listopada 2007 r., na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zostały wprowadzone z państw członkowskich Unii Europejskiej liczne sztuki bydła, u których wykryto przeciwciała dla wirusa choroby niebieskiego języka oraz materiał genetyczny wirusa tej choroby. Wszystkie sztuki bydła, u których potwierdzono w badaniach laboratoryjnych (wirusologicznych) metodą RT-PCR obecność materiału genetycznego wirusa, zostały zabite.

W związku z występowaniem w państwach sąsiednich, w pobliżu zachodniej i południowej granicy Rzeczypospolitej Polskiej, choroby wywołanej przez serotyp BTV-8 oraz ze względu na wprowadzanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bydła, u którego uzyskano dodatni wynik badania laboratoryjnego (serologicznego oraz wirusologicznego) w kierunku choroby niebieskiego języka, należy przyjąć, że choroba ta może pojawić się w każdej chwili na tych obszarach kraju, na których zostało wprowadzone bydło przywiezione w ramach handlu wewnątrzwspólnotowego.

W dniu 16 maja 2008 r. Rzeczpospolita Polska wprowadziła, zgodnie z art. 9a rozporządzenia nr 1266/2007, warunki przejściowe dla zwierząt objętych zwolnieniem przewidzianym w art. 8 ust. 1 tego rozporządzenia. Komisja Europejska stoi na stanowisku, że warunki przejściowe powinny być stosowane jedynie w przypadku uzasadnionego ryzyka przeniesienia choroby. Stąd też, zgodnie z tymi warunkami przejściowymi, bydło wprowadzane z państw członkowskich Unii Europejskiej, w których choroba występuje powszechnie, musi być przed wysyłką na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zaszczepione lub poddane dwóm badaniom laboratoryjnym (serologicznym) w celu wykrycia przeciwciał, w których to badaniach uzyskano wynik dodatni.

W dniu 15 kwietnia 2009 r. na obszarze stref zamkniętych znajdowały się niektóre powiaty położone w województwach: dolnośląskim, lubuskim, opolskim i zachodniopomorskim. Wyznaczenie stref zamkniętych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wynika z wystąpienia ognisk choroby niebieskiego języka na terytorium Republiki Federalnej Niemiec i Republiki Czeskiej.

Od dnia 1 czerwca 2010 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zostały zniesione strefy zamknięte. W związku z tym od dnia 1 czerwca 2010 r. terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest strefą wolną od choroby niebieskiego języka i przemieszczanie zwierząt podatnych na chorobę niebieskiego języka nie podlega ograniczeniom.

3. Opis programu

3.1. Cel programu

Obowiązek realizacji programu wynika z art. 4 rozporządzenia nr 1266/2007. Jest on prowadzony na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Program obejmuje badania laboratoryjne (serologiczne i wirusologiczne), prowadzone zgodnie z ust. 1.1.2.2 załącznika I do rozporządzenia nr 1266/2007.

Program badań ma na celu:

1) stwierdzenie wystąpienia określonego serotypu wirusa (BTV-8) lub wykrycie wprowadzenia innych serotypów;

2) wykrycie dowodów transmisji wirusa przez losowe badania laboratoryjne (serologiczne) prowadzone na terytorium całego kraju.

Badania laboratoryjne (serologiczne) zostały zaplanowane w taki sposób, aby umożliwić wykrycie serokonwersji z 95% prawdopodobieństwem, przy założeniu, że odsetek seroreagentów w populacji gatunków podatnych na zakażenie na obszarze danego powiatu wynosi 20% w skali rocznej.

Badane będą bydło i owce w wieku powyżej 3 miesięcy. Za bydło uważa się zwierzęta z gatunków: bydło domowe (Bos taurus) i bawoły (Bubalus bubalus). Dzikie zwierzęta żyjące na wolności oraz zwierzęta w ogrodach zoologicznych nie będą badane.

Powiatowy lekarz weterynarii na podstawie analizy ryzyka, ze szczególnym uwzględnieniem warunków środowiskowych sprzyjających występowaniu muchówek z rodzaju Culicoides (tereny podmokłe, bliskość zbiorników wodnych), określa, w jakich stadach będą pobierane próbki do badań laboratoryjnych.

Przyjmuje się, że na potrzeby programu geograficzną jednostką odniesienia jest powiat jako jednostka administracyjna.

Badania laboratoryjne (serologiczne) będą przeprowadzone trzykrotnie, w odstępach 2 miesięcy, w okresie największej aktywności wektora choroby – muchówek z rodzaju Culicoides – od dnia 1 maja do dnia 15 września 2011 r. Pierwsze próbkobranie odbędzie się w maju, drugie w lipcu, a trzecie – w pierwszej połowie września. Pobrane próbki będą badane techniką immunoenzymatyczną ELISA.

W przypadku uzyskania dodatniego wyniku w badaniu laboratoryjnym (serologicznym) od zwierząt, u których wykryto przeciwciała przeciwko wirusowi, zostaną ponownie pobrane próbki krwi do badań laboratoryjnych (wirusologicznych – test PCR) w celu wykrycia materiału genetycznego wirusa choroby niebieskiego języka.

Przy realizacji programu będą uwzględniane wyniki badań laboratoryjnych bydła utrzymywanego w stadach, do których wprowadzono zwierzęta w ramach handlu wewnątrzwspólnotowego, wykonane w ramach zadania „Ocena występowania choroby niebieskiego języka na terenie kraju” realizowanego przez Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, wchodzącego w skład programu wieloletniego „Ochrona zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego”.

3.2. Przewidywane korzyści wynikające z wprowadzenia programu

Dzięki wprowadzeniu programu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będzie można uzyskać i przeanalizować informacje dotyczące sytuacji epidemiologicznej na terytorium kraju.

Jeżeli zostaną stwierdzone przypadki wystąpienia choroby na terytorium kraju, badania prowadzone w ramach programu pozwolą na ich wczesne wykrycie, co umożliwi niezwłoczne zastosowanie środków administracyjnych w celu likwidacji ognisk choroby. Pozwoli to na ograniczenie strat wynikających ze zmniejszenia produkcji zwierzęcej oraz strat związanych z wykonaniem nakazów i zakazów administracyjnych nałożonych przy zwalczaniu choroby niebieskiego języka (np. nakaz zabicia zwierząt, ograniczenia w przemieszczaniu zwierząt), ponoszonych przez hodowców i producentów bydła i owiec lub podmioty zajmujące się obrotem zwierzętami.

3.3. Przewidywana liczba próbek do badań

Zgodnie z informacjami przesłanymi przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa liczba stad, w których są utrzymywane bydło i owce, oraz pogłowie zwierząt, na dzień 1 stycznia 2010 r. (raport z dnia 21 stycznia 2010 r.) przedstawia się ogółem następująco:

Liczba stad bydła: 679 507

Liczba zwierząt: 6 162 981

Przewidywana liczba próbek do badań laboratoryjnych (trzykrotne badanie)

5 234 x 3 = 15 702

Liczba stad owiec: 7 830

Liczba zwierząt: 242 364

Przewidywana liczba próbek do badań laboratoryjnych (trzykrotne badanie)

4 556 x 3 = 13 668

Liczba próbek, które należy pobrać do badań laboratoryjnych (serologicznych) podczas każdego z trzech próbkobrań, została obliczona według programu kalkulacyjnego WIN EPISCOPE 2.0: improved epidemiological software for veterinary medicine. Veterinary Record (2001) i wynosi, łącznie dla bydła i owiec, 9 790 próbek.

Szczegółowe dane dotyczące liczby pobieranych próbek w poszczególnych powiatach: w stadach bydła zawiera tabela 1, a w stadach owiec tabela 2.

Tabela 1. Liczba próbek do pobrania w każdym z trzech próbkobrań w stadach bydła

Województwo

Powiat

Liczba bydła

Liczba siedzib stad

Wymagana liczba próbek w powiecie

Wymagana liczba próbek w województwie

1

2

3

4

5

6

dolnośląskie

bolesławiecki

2 071

511

14

402

dolnośląskie

dzierżoniowski

3 299

321

14

dolnośląskie

głogowski

3 708

115

14

dolnośląskie

górowski

9 222

486

14

dolnośląskie

jaworski

4 265

516

14

dolnośląskie

jeleniogórski

4 064

380

14

dolnośląskie

kamiennogórski

4 870

514

14

dolnośląskie

kłodzki

8 955

1 535

14

dolnośląskie

legnicki

5 576

534

14

dolnośląskie

lubański

3 353

456

14

dolnośląskie

lubiński

1 519

237

14

dolnośląskie

lwówecki

5 528

641

14

dolnośląskie

m. Jelenia Góra

422

39

14

dolnośląskie

m. Legnica

14

5

10

dolnośląskie

m. Wrocław

419

43

14

dolnośląskie

milicki

5 650

508

14

dolnośląskie

oleśnicki

7 864

737

14

dolnośląskie

oławski

1 093

185

14

dolnośląskie

polkowicki

2 725

344

14

dolnośląskie

strzeliński

4 176

466

14

dolnośląskie

średzki

3 138

281

14

dolnośląskie

świdnicki

6 091

518

14

dolnośląskie

trzebnicki

7 540

684

14

dolnośląskie

wałbrzyski

5 070

392

14

dolnośląskie

wołowski

3 589

308

14

dolnośląskie

wrocławski

2 877

520

14

dolnośląskie

ząbkowicki

6 905

645

14

dolnośląskie

zgorzelecki

1 552

288

14

dolnośląskie

złotoryjski

3 832

437

14

 

1

2

3

4

5

6

kujawsko-pomorskie

aleksandrowski

17 951

1 295

14

318

kujawsko-pomorskie

brodnicki

37 238

2 354

14

kujawsko-pomorskie

bydgoski

15 480

967

14

kujawsko-pomorskie

chełmiński

12 956

1 036

14

kujawsko-pomorskie

golubsko-dobrzyński

24 070

1 613

14

kujawsko-pomorskie

grudziądzki

17 001

1 284

14

kujawsko-pomorskie

inowrocławski

33 222

1 739

14

kujawsko-pomorskie

lipnowski

34 063

3 031

14

kujawsko-pomorskie

m. Bydgoszcz

59

10

13

kujawsko-pomorskie

m. Grudziądz

144

15

13

kujawsko-pomorskie

m. Toruń

136

16

13

kujawsko-pomorskie

m. Włocławek

64

22

13

kujawsko-pomorskie

mogileński

17 242

951

14

kujawsko-pomorskie

nakielski

31 173

1 338

14

kujawsko-pomorskie

radziejowski

38 047

2 251

14

kujawsko-pomorskie

rypiński

33 193

2 250

14

kujawsko-pomorskie

sępoleński

17 911

1 048

14

kujawsko-pomorskie

świecki

20 272

1 669

14

kujawsko-pomorskie

toruński

29 022

1 773

14

kujawsko-pomorskie

tucholski

16 472

1 232

14

kujawsko-pomorskie

wąbrzeski

16 868

1 191

14

kujawsko-pomorskie

włocławski

36 938

3 673

14

kujawsko-pomorskie

żniński

26 623

1 303

14

lubelskie

bialski

49 118

6 422

14

332

lubelskie

biłgorajski

17 961

5 799

14

lubelskie

chełmski

21 838

4 333

14

lubelskie

hrubieszowski

25 442

3 933

14

lubelskie

janowski

13 538

4 120

14

lubelskie

krasnostawski

17 878

3 743

14

lubelskie

kraśnicki

12 907

3 914

14

lubelskie

lubartowski

25 170

5 297

14

lubelskie

lubelski

34 948

6 630

14

 

 1

2

3

4

5

6

lubelskie

łęczyński

9 182

1 831

14

 

lubelskie

łukowski

57 350

6 865

14

lubelskie

m. Biała Podlaska

157

38

13

lubelskie

m. Chełm

29

14

11

lubelskie

m. Lublin

467

94

14

lubelskie

m. Zamość

59

19

13

lubelskie

opolski

3 653

1 767

14

lubelskie

parczewski

14 794

1 723

14

lubelskie

puławski

10 395

2 470

14

lubelskie

radzyński

27 942

3 396

14

lubelskie

rycki

18 330

2 793

14

lubelskie

świdnicki

6 375

1 337

14

lubelskie

tomaszowski

17 723

3 873

14

lubelskie

włodawski

17 047

1 819

14

lubelskie

zamojski

31 791

7 271

14

lubuskie

gorzowski

10 364

677

14

192

lubuskie

krośnieński

4 546

311

14

lubuskie

m. Gorzów Wielkopolski

305

30

14

lubuskie

m. Zielona Góra

18

1

10

lubuskie

międzyrzecki

5 209

340

14

lubuskie

nowosolski

2 555

266

14

lubuskie

słubicki

3 507

131

14

lubuskie

strzelecko-drezdenecki

7 720

558

14

lubuskie

sulęciński

9 046

480

14

lubuskie

świebodziński

4 241

180

14

lubuskie

wschowski

10 728

386

14

lubuskie

zielonogórski

9 953

476

14

lubuskie

żagański

3 419

556

14

lubuskie

żarski

7 933

505

14

łódzkie

bełchatowski

13 194

2 386

14

335

łódzkie

brzeziński

6 195

902

14

łódzkie

kutnowski

40 083

2 699

14

 

 1

2

3

4

5

6

łódzkie

łaski

15 590

1 908

14

 

łódzkie

łęczycki

40 635

3 595

14

łódzkie

łowicki

71 819

5 093

14

łódzkie

łódzki wschodni

7 576

1 160

14

łódzkie

m. Łódź

1 495

263

14

łódzkie

m. Piotrków Trybunalski

598

79

14

łódzkie

m. Skierniewice

103

30

13

łódzkie

opoczyński

23 344

5 508

14

łódzkie

pabianicki

11 061

1 259

14

łódzkie

pajęczański

12 355

2 520

14

łódzkie

piotrkowski

28 975

5 053

14

łódzkie

poddębicki

36 578

3 643

14

łódzkie

radomszczański

22 697

4 281

14

łódzkie

rawski

7 832

2 084

14

łódzkie

sieradzki

57 414

5 715

14

łódzkie

skierniewicki

18 504

2 881

14

łódzkie

tomaszowski

24 837

3 746

14

łódzkie

wieluński

15 348

2 543

14

łódzkie

wieruszowski

8 829

1 289

14

łódzkie

zduńskowolski

6 281

1 072

14

łódzkie

zgierski

28 371

2 508

14

małopolskie

bocheński

9 779

3 468

14

308

małopolskie

brzeski

9 256

2 866

14

małopolskie

chrzanowski

536

239

14

małopolskie

dąbrowski

9 599

2 927

14

małopolskie

gorlicki

17 246

5 121

14

małopolskie

krakowski

12 734

4 315

14

małopolskie

limanowski

23 738

8 211

14

małopolskie

m. Kraków

909

183

14

małopolskie

m. Nowy Sącz

561

246

14

małopolskie

m. Tarnów

288

46

14

małopolskie

miechowski

17 785

3 191

14

 

1

2

3

4

5

6

małopolskie

myślenicki

7 981

4 069

14

 

małopolskie

nowosądecki

30 791

10 527

14

małopolskie

nowotarski

38 336

9 345

14

małopolskie

olkuski

7 297

2 059

14

małopolskie

oświęcimski

2 987

823

14

małopolskie

proszowicki

6 146

1 992

14

małopolskie

suski

5 017

2 715

14

małopolskie

tarnowski

21 436

8 266

14

małopolskie

tatrzański

7 489

2 663

14

małopolskie

wadowicki

7 453

2 146

14

małopolskie

wielicki

5 245

1 596

14

mazowieckie

białobrzeski

11 099

2 329

14

584

mazowieckie

ciechanowski

44 440

3 062

14

mazowieckie

garwoliński

35 457

5 437

14

mazowieckie

gostyniński

16 425

1 852

14

mazowieckie

grodziski

4 715

800

14

mazowieckie

grójecki

6 854

1 784

14

mazowieckie

kozienicki

11 764

2 670

14

mazowieckie

legionowski

1 890

358

14

mazowieckie

lipski

13 011

3 125

14

mazowieckie

łosicki

23 151

2 501

14

mazowieckie

m. Ostrołęka

185

45

14

mazowieckie

m. Płock

387

64

14

mazowieckie

m. Radom

564

197

14

mazowieckie

m. Siedlce

30

9

11

mazowieckie

m.st. Warszawa

147

42

13

mazowieckie

makowski

54 475

3 805

14

mazowieckie

miński

32 986

4 637

14

mazowieckie

mławski

68 328

3 941

14

mazowieckie

nowodworski

7 366

1 202

14

mazowieckie

ostrołęcki

133 945

9 167

14

mazowieckie

ostrowski

74 223

5 088

14

 

 1

2

3

4

5

6

mazowieckie

otwocki

5 257

1 343

14

 

mazowieckie

piaseczyński

3 674

597

14

mazowieckie

płocki

62 297

5 926

14

mazowieckie

płoński

49 328

4 322

14

mazowieckie

pruszkowski

1 009

125

14

mazowieckie

przasnyski

71 702

4 147

14

mazowieckie

przysuski

14 273

3 460

14

mazowieckie

pułtuski

34 454

3 142

14

mazowieckie

radomski

32 556

6 960

14

mazowieckie

siedlecki

65 574

5 988

14

mazowieckie

sierpecki

47 695

2 974

14

mazowieckie

sochaczewski

14 110

2 098

14

mazowieckie

sokołowski

56 187

4 020

14

mazowieckie

szydłowiecki

4 557

1 422

14

mazowieckie

warszawski zachodni

3 793

403

14

mazowieckie

węgrowski

44 702

4 802

14

mazowieckie

wołomiński

17 463

3 499

14

mazowieckie

wyszkowski

23 518

3 433

14

mazowieckie

zwoleński

15 713

2 617

14

mazowieckie

żuromiński

50 870

3 366

14

mazowieckie

żyrardowski

5 184

1 219

14

opolskie

brzeski

4 912

406

14

168

opolskie

głubczycki

17 474

409

14

opolskie

kędzierzyńsko-kozielski

11 715

682

14

opolskie

kluczborski

11 938

742

14

opolskie

krapkowicki

6 890

435

14

opolskie

m. Opole

1 174

84

14

opolskie

namysłowski

4 962

579

14

opolskie

nyski

10 829

977

14

opolskie

oleski

17 170

1 679

14

opolskie

opolski

12 500

1 111

14

opolskie

prudnicki

15 142

932

14

 

 1

2

3

4

5

6

opolskie

strzelecki

15 076

849

14

 

podkarpackie

bieszczadzki

3 755

659

14

347

podkarpackie

brzozowski

5 375

2 692

14

podkarpackie

dębicki

10 298

4 464

14

podkarpackie

jarosławski

8 040

3 652

14

podkarpackie

jasielski

7 398

3 215

14

podkarpackie

kolbuszowski

7 550

3 256

14

podkarpackie

krośnieński

6 733

2 499

14

podkarpackie

leski

1 780

596

14

podkarpackie

leżajski

5 497

2 096

14

podkarpackie

lubaczowski

8 247

2 586

14

podkarpackie

łańcucki

3 969

2 237

14

podkarpackie

m. Krosno

76

44

13

podkarpackie

m. Przemyśl

62

32

13

podkarpackie

m. Rzeszów

113

73

13

podkarpackie

m. Tarnobrzeg

328

171

14

podkarpackie

mielecki

8 960

3 164

14

podkarpackie

niżański

4 451

2 147

14

podkarpackie

przemyski

6 308

2 793

14

podkarpackie

przeworski

8 705

3 135

14

podkarpackie

ropczycko-sędziszowski

8 309

3 774

14

podkarpackie

rzeszowski

11 694

5 874

14

podkarpackie

sanocki

10 566

2 323

14

podkarpackie

stalowowolski

2 447

1 216

14

podkarpackie

strzyżowski

4 537

2 633

14

podkarpackie

tarnobrzeski

3 677

1 674

14

podlaskie

augustowski

61 297

3 372

14

238

podlaskie

białostocki

75 019

5 322

14

podlaskie

bielski

58 711

4 095

14

podlaskie

grajewski

63 029

2 731

14

podlaskie

hajnowski

14 770

1 954

14

podlaskie

kolneński

75 883

3 596

14

 

1

2

3

4

5

6

podlaskie

łomżyński

92 293

5 000

14

 

podlaskie

m. Białystok

220

30

14

podlaskie

m. Łomża

352

55

14

podlaskie

m. Suwałki

379

58

14

podlaskie

moniecki

59 134

3 470

14

podlaskie

sejneński

32 433

1 905

14

podlaskie

siemiatycki

48 762

3 458

14

podlaskie

sokólski

69 886

5 614

14

podlaskie

suwalski

63 230

3 880

14

podlaskie

wysokomazowiecki

129 477

5 531

14

podlaskie

zambrowski

55 323

2 520

14

pomorskie

bytowski

15 003

1 626

14

263

pomorskie

chojnicki

24 100

1 556

14

pomorskie

człuchowski

3 728

435

14

pomorskie

gdański

6 817

587

14

pomorskie

kartuski

23 173

3 332

14

pomorskie

kościerski

20 891

1 850

14

pomorskie

kwidzyński

10 976

932

14

pomorskie

lęborski

7 350

446

14

pomorskie

m. Gdańsk

489

86

14

pomorskie

m. Gdynia

318

47

14

pomorskie

m. Słupsk

30

4

11

pomorskie

malborski

8 264

312

14

pomorskie

nowodworski

8 876

472

14

pomorskie

pucki

8 709

585

14

pomorskie

słupski

11 792

862

14

pomorskie

starogardzki

14 806

1 568

14

pomorskie

sztumski

15 830

723

14

pomorskie

tczewski

10 205

732

14

pomorskie

wejherowski

13 587

1 810

14

śląskie

będziński

3 178

730

14

475

śląskie

bielski

5 288

882

14

 

1

2

3

4

5

6

śląskie

bieruńsko-lędziński

1 942

215

14

 

śląskie

cieszyński

11 765

2 222

14

śląskie

częstochowski

17 382

3 063

14

śląskie

gliwicki

6 712

677

14

śląskie

kłobucki

7 827

1 650

14

śląskie

lubliniecki

9 948

1 026

14

śląskie

m. Bielsko-Biała

320

106

14

śląskie

m. Bytom

45

6

12

śląskie

m. Chorzów

13

3

9

śląskie

m. Częstochowa

372

123

14

śląskie

m. Dąbrowa Górnicza

323

106

14

śląskie

m. Gliwice

600

89

14

śląskie

m. Jastrzębie-Zdrój

642

183

14

śląskie

m. Jaworzno

63

17

13

śląskie

m. Katowice

133

21

13

śląskie

m. Mysłowice

350

43

14

śląskie

m. Piekary Śląskie

31

7

12

śląskie

m. Ruda Śląska

74

22

13

śląskie

m. Rybnik

292

92

14

śląskie

m. Siemianowice Śląskie

32

5

12

śląskie

m. Sosnowiec

33

3

12

śląskie

m. Świętochłowice

2

1

2

śląskie

m. Tychy

944

90

14

śląskie

m. Zabrze

109

14

13

śląskie

m. Żory

410

95

14

śląskie

mikołowski

3 206

299

14

śląskie

myszkowski

6 900

1 451

14

śląskie

pszczyński

6 050

725

14

śląskie

raciborski

14 090

660

14

śląskie

rybnicki

939

213

14

śląskie

tarnogórski

3 969

406

14

śląskie

wodzisławski

1 775

322

14

 

1

2

3

4

5

6

śląskie

zawierciański

27 649

2 820

14

 

śląskie

żywiecki

4 653

2 208

14

świętokrzyskie

buski

22 731

5 749

14

196

świętokrzyskie

jędrzejowski

31 219

5 516

14

świętokrzyskie

kazimierski

12 210

2 785

14

świętokrzyskie

kielecki

42 133

11 253

14

świętokrzyskie

konecki

13 114

2 820

14

świętokrzyskie

m. Kielce

411

154

14

świętokrzyskie

opatowski

26 865

4 059

14

świętokrzyskie

ostrowiecki

11 012

2 239

14

świętokrzyskie

pińczowski

13 609

3 197

14

świętokrzyskie

sandomierski

5 590

1 961

14

świętokrzyskie

skarżyski

1 097

461

14

świętokrzyskie

starachowicki

7 959

2 893

14

świętokrzyskie

staszowski

12 730

4 401

14

świętokrzyskie

włoszczowski

19 776

3 245

14

warmińsko-mazurskie

bartoszycki

21 636

1 412

14

294

warmińsko-mazurskie

braniewski

16 643

1 089

14

warmińsko-mazurskie

działdowski

25 048

1 397

14

warmińsko-mazurskie

elbląski

33 376

1 929

14

warmińsko-mazurskie

ełcki

29 360

1 358

14

warmińsko-mazurskie

giżycki

21 819

1 137

14

warmińsko-mazurskie

gołdapski

14 718

847

14

warmińsko-mazurskie

iławski

28 417

1 800

14

warmińsko-mazurskie

kętrzyński

20 011

925

14

warmińsko-mazurskie

lidzbarski

23 047

1 201

14

warmińsko-mazurskie

m. Elbląg

259

29

14

warmińsko-mazurskie

m. Olsztyn

575

15

14

warmińsko-mazurskie

mrągowski

28 048

984

14

warmińsko-mazurskie

nidzicki

15 693

881

14

warmińsko-mazurskie

nowomiejski

16 021

1 224

14

warmińsko-mazurskie

olecki

20 988

934

14

 

1

2

3

4

5

6

warmińsko-mazurskie

olsztyński

34 745

2 034

14

 

warmińsko-mazurskie

ostródzki

25 126

1 509

14

warmińsko-mazurskie

piski

31 610

1 239

14

warmińsko-mazurskie

szczycieński

37 666

2 143

14

warmińsko-mazurskie

węgorzewski

11 876

787

14

wielkopolskie

chodzieski

9 816

448

14

490

wielkopolskie

czarnkowsko-trzcianecki

26 697

1 655

14

wielkopolskie

gnieźnieński

31 469

1 591

14

wielkopolskie

gostyński

62 020

2 066

14

wielkopolskie

grodziski

23 875

1 288

14

wielkopolskie

jarociński

23 247

1 280

14

wielkopolskie

kaliski

36 164

4 258

14

wielkopolskie

kępiński

14 079

1 357

14

wielkopolskie

kolski

50 116

4 159

14

wielkopolskie

koniński

50 931

4 870

14

wielkopolskie

kościański

42 848

1 567

14

wielkopolskie

krotoszyński

53 697

2 152

14

wielkopolskie

leszczyński

29 747

1 338

14

wielkopolskie

m. Kalisz

394

86

14

wielkopolskie

m. Konin

476

52

14

wielkopolskie

m. Leszno

376

11

14

wielkopolskie

m. Poznań

850

44

14

wielkopolskie

międzychodzki

7 072

475

14

wielkopolskie

nowotomyski

14 165

899

14

wielkopolskie

obornicki

12 524

585

14

wielkopolskie

ostrowski

37 159

2 874

14

wielkopolskie

ostrzeszowski

23 500

2 352

14

wielkopolskie

pilski

33 114

1 400

14

wielkopolskie

pleszewski

18 732

1 467

14

wielkopolskie

poznański

26 389

1 256

14

wielkopolskie

rawicki

40 141

1 815

14

wielkopolskie

słupecki

20 495

1 803

14

 

1

2

3

4

5

6

wielkopolskie

szamotulski

18 198

905

14

 

wielkopolskie

średzki

16 439

677

14

wielkopolskie

śremski

19 430

837

14

wielkopolskie

turecki

32 141

3 565

14

wielkopolskie

wągrowiecki

21 215

1 073

14

wielkopolskie

wolsztyński

20 378

1 312

14

wielkopolskie

wrzesiński

19 531

1 038

14

wielkopolskie

złotowski

15 884

866

14

zachodniopomorskie

białogardzki

3 778

264

14

292

zachodniopomorskie

choszczeński

5 847

338

14

zachodniopomorskie

drawski

3 841

422

14

zachodniopomorskie

goleniowski

7 009

551

14

zachodniopomorskie

gryficki

7 727

479

14

zachodniopomorskie

gryfiński

5 074

336

14

zachodniopomorskie

kamieński

7 737

267

14

zachodniopomorskie

kołobrzeski

4 526

448

14

zachodniopomorskie

koszaliński

9 235

673

14

zachodniopomorskie

łobeski

2 539

221

14

zachodniopomorskie

m. Koszalin

260

9

14

zachodniopomorskie

m. Szczecin

113

15

13

zachodniopomorskie

m. Świnoujście

132

7

13

zachodniopomorskie

myśliborski

3 228

331

14

zachodniopomorskie

policki

1 825

81

14

zachodniopomorskie

pyrzycki

4 046

321

14

zachodniopomorskie

sławieński

7 359

677

14

zachodniopomorskie

stargardzki

14 178

567

14

zachodniopomorskie

szczecinecki

7 082

508

14

zachodniopomorskie

świdwiński

7 108

433

14

zachodniopomorskie

wałecki

1 179

176

14

Razem

 

6 162 981

679 507

5 234

5 234

 

Tabela 2. Liczba próbek do pobrania w każdym z trzech próbkobrań w stadach owiec

Województwo

Powiat

Liczba owiec

Liczba siedzib stad

Wymagana liczba próbek w powiecie

Wymagana liczba próbek w województwie

1

2

3

4

5

6

dolnośląskie

bolesławiecki

153

22

14

366

dolnośląskie

dzierżoniowski

230

21

14

dolnośląskie

głogowski

161

10

14

dolnośląskie

górowski

21

5

11

dolnośląskie

jaworski

734

18

14

dolnośląskie

jeleniogórski

714

21

14

dolnośląskie

kamiennogórski

905

24

14

dolnośląskie

kłodzki

1 358

72

14

dolnośląskie

legnicki

100

20

13

dolnośląskie

lubański

34

7

12

dolnośląskie

lubiński

306

20

14

dolnośląskie

lwówecki

639

29

14

dolnośląskie

m. Jelenia Góra

6

1

6

dolnośląskie

m. Wrocław

726

13

14

dolnośląskie

milicki

63

8

13

dolnośląskie

oleśnicki

314

20

14

dolnośląskie

oławski

36

3

12

dolnośląskie

polkowicki

278

14

14

dolnośląskie

strzeliński

10

3

9

dolnośląskie

średzki

360

8

14

dolnośląskie

świdnicki

1 403

21

14

dolnośląskie

trzebnicki

74

7

13

dolnośląskie

wałbrzyski

254

23

14

dolnośląskie

wołowski

465

21

14

dolnośląskie

wrocławski

30

6

11

dolnośląskie

ząbkowicki

906

13

14

dolnośląskie

zgorzelecki

261

23

14

dolnośląskie

złotoryjski

745

21

14

 

1

2

3

4

5

6

kujawsko-pomorskie

aleksandrowski

688

10

14

255

kujawsko-pomorskie

brodnicki

528

12

14

kujawsko-pomorskie

bydgoski

1 086

24

14

kujawsko-pomorskie

chełmiński

712

11

14

kujawsko-pomorskie

golubsko-dobrzyński

888

9

14

kujawsko-pomorskie

grudziądzki

54

8

13

kujawsko-pomorskie

inowrocławski

2 670

14

14

kujawsko-pomorskie

lipnowski

1 027

10

14

kujawsko-pomorskie

m. Bydgoszcz

9

2

9

kujawsko-pomorskie

mogileński

360

7

14

kujawsko-pomorskie

nakielski

6 073

68

14

kujawsko-pomorskie

radziejowski

616

11

14

kujawsko-pomorskie

sępoleński

349

11

14

kujawsko-pomorskie

świecki

596

17

14

kujawsko-pomorskie

toruński

373

14

14

kujawsko-pomorskie

tucholski

13

2

9

kujawsko-pomorskie

wąbrzeski

513

5

14

kujawsko-pomorskie

włocławski

763

17

14

kujawsko-pomorskie

żniński

1 356

18

14

lubelskie

bialski

4 398

135

14

311

lubelskie

biłgorajski

528

16

14

lubelskie

chełmski

1 153

36

14

lubelskie

hrubieszowski

127

13

13

lubelskie

janowski

53

1

13

lubelskie

krasnostawski

644

25

14

lubelskie

kraśnicki

262

13

14

lubelskie

lubartowski

265

17

14

lubelskie

lubelski

226

17

14

lubelskie

łęczyński

228

14

14

lubelskie

łukowski

238

14

14

lubelskie

m. Biała Podlaska

18

1

10

lubelskie

m. Chełm

122

1

13

 

1

2

3

4

5

6

lubelskie

m. Lublin

26

1

11

 

lubelskie

opolski

146

6

13

lubelskie

parczewski

692

20

14

lubelskie

puławski

620

26

14

lubelskie

radzyński

2 655

55

14

lubelskie

rycki

307

11

14

lubelskie

świdnicki

293

6

14

lubelskie

tomaszowski

180

13

14

lubelskie

włodawski

2 593

74

14

lubelskie

zamojski

637

18

14

lubuskie

gorzowski

147

13

13

163

lubuskie

krośnieński

343

19

14

lubuskie

międzyrzecki

729

11

14

lubuskie

nowosolski

152

15

14

lubuskie

słubicki

337

13

14

lubuskie

strzelecko-drezdenecki

78

8

13

lubuskie

sulęciński

84

10

13

lubuskie

świebodziński

646

7

14

lubuskie

wschowski

110

6

13

lubuskie

zielonogórski

232

17

14

lubuskie

żagański

72

13

13

lubuskie

żarski

1 293

20

14

łódzkie

bełchatowski

664

53

14

319

łódzkie

brzeziński

309

14

14

łódzkie

kutnowski

147

5

13

łódzkie

łaski

1 703

35

14

łódzkie

łęczycki

88

4

13

łódzkie

łowicki

140

3

13

łódzkie

łódzki wschodni

576

20

14

łódzkie

m. Łódź

144

4

13

łódzkie

m. Piotrków Trybunalski

36

3

12

łódzkie

m. Skierniewice

3

1

3

 

1

2

3

4

5

6

łódzkie

opoczyński

1 154

62

14

 

łódzkie

pabianicki

222

10

14

łódzkie

pajęczański

975

46

14

łódzkie

piotrkowski

786

54

14

łódzkie

poddębicki

711

12

14

łódzkie

radomszczański

1 722

52

14

łódzkie

rawski

534

16

14

łódzkie

sieradzki

919

36

14

łódzkie

skierniewicki

1 649

16

14

łódzkie

tomaszowski

1 243

36

14

łódzkie

wieluński

1 190

47

14

łódzkie

wieruszowski

247

7

14

łódzkie

zduńskowolski

203

10

14

łódzkie

zgierski

209

9

14

małopolskie

bocheński

169

32

14

270

małopolskie

brzeski

214

43

14

małopolskie

chrzanowski

8

2

8

małopolskie

dąbrowski

27

6

11

małopolskie

gorlicki

1 562

63

14

małopolskie

krakowski

583

31

14

małopolskie

limanowski

3 944

179

14

małopolskie

m. Kraków

191

4

14

małopolskie

m. Nowy Sącz

6

1

6

małopolskie

m. Tarnów

2

1

2

małopolskie

miechowski

149

6

13

małopolskie

myślenicki

449

40

14

małopolskie

nowosądecki

3 971

136

14

małopolskie

nowotarski

24 535

665

14

małopolskie

olkuski

160

13

14

małopolskie

oświęcimski

28

5

11

małopolskie

proszowicki

11

2

9

małopolskie

suski

202

19

14

 

1

2

3

4

5

6

małopolskie

tarnowski

420

67

14

 

małopolskie

tatrzański

20 699

695

14

małopolskie

wadowicki

182

29

14

małopolskie

wielicki

312

18

14

mazowieckie

białobrzeski

54

6

13

489

mazowieckie

ciechanowski

297

5

14

mazowieckie

garwoliński

908

30

14

mazowieckie

gostyniński

114

8

13

mazowieckie

grodziski

25

2

11

mazowieckie

grójecki

551

13

14

mazowieckie

kozienicki

148

8

13

mazowieckie

legionowski

59

2

13

mazowieckie

lipski

80

9

13

mazowieckie

łosicki

522

28

14

mazowieckie

m. Płock

1

1

1

mazowieckie

m.st. Warszawa

1 816

4

14

mazowieckie

makowski

254

3

14

mazowieckie

miński

530

11

14

mazowieckie

mławski

12

3

9

mazowieckie

nowodworski

62

6

13

mazowieckie

ostrołęcki

68

4

13

mazowieckie

ostrowski

33

7

12

mazowieckie

otwocki

73

5

13

mazowieckie

piaseczyński

447

6

14

mazowieckie

płocki

902

16

14

mazowieckie

płoński

295

8

14

mazowieckie

pruszkowski

13

1

9

mazowieckie

przasnyski

137

9

13

mazowieckie

przysuski

451

19

14

mazowieckie

pułtuski

76

4

13

mazowieckie

radomski

302

13

14

mazowieckie

siedlecki

819

24

14

 

1

2

3

4

5

6

mazowieckie

sierpecki

9

1

9

 

mazowieckie

sochaczewski

127

5

13

mazowieckie

sokołowski

162

19

14

mazowieckie

szydłowiecki

24

6

11

mazowieckie

warszawski zachodni

42

2

12

mazowieckie

węgrowski

312

14

14

mazowieckie

wołomiński

39

2

12

mazowieckie

wyszkowski

82

6

13

mazowieckie

zwoleński

40

6

12

mazowieckie

żuromiński

120

3

13

mazowieckie

żyrardowski

55

5

12

opolskie

brzeski

41

9

12

155

opolskie

głubczycki

68

1

13

opolskie

kędzierzyńsko-kozielski

71

15

13

opolskie

kluczborski

337

20

14

opolskie

krapkowicki

15

4

9

opolskie

m. Opole

407

5

14

opolskie

namysłowski

84

10

13

opolskie

nyski

753

22

14

opolskie

oleski

394

18

14

opolskie

opolski

200

11

14

opolskie

prudnicki

42

6

12

opolskie

strzelecki

85

18

13

podkarpackie

bieszczadzki

1 556

49

14

279

podkarpackie

brzozowski

328

23

14

podkarpackie

dębicki

32

12

12

podkarpackie

jarosławski

359

21

14

podkarpackie

jasielski

1 278

62

14

podkarpackie

kolbuszowski

61

10

13

podkarpackie

krośnieński

764

32

14

podkarpackie

leski

2 145

67

14

podkarpackie

leżajski

81

11

13

 

1

2

3

4

5

6

podkarpackie

lubaczowski

1 826

87

14

 

podkarpackie

łańcucki

159

18

14

podkarpackie

m. Krosno

1

1

1

podkarpackie

m. Przemyśl

19

1

10

podkarpackie

mielecki

40

10

12

podkarpackie

niżański

88

8

13

podkarpackie

przemyski

1 485

25

14

podkarpackie

przeworski

336

20

14