| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 8 kwietnia 2011 r.

w sprawie sposobu prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych

Na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 oraz z 2010 r. Nr 114, poz. 760) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa sposób prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych, zwanego dalej „Wykazem”, w tym:

1) wzór Wykazu;

2) sposób dokonywania i usuwania wpisów w Wykazie;

3) niezbędne informacje o decyzjach, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i 3 i ust. 2 oraz w art. 31 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, zwanej dalej „ustawą”.

§ 2.
1. Wykaz jest prowadzony z zastosowaniem technik elektronicznego przetwarzania danych w formie zbioru kart wyrobów budowlanych, składającego się z dwóch części, zawierających odpowiednio informacje ogólne i szczegółowe.

2. Wzór Wykazu określa załącznik do rozporządzenia.

§ 3.
1. Wykaz jest udostępniany na stronach internetowych Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.

2. Wykaz umożliwia niezwłoczne odczytanie i wydrukowanie całości albo części zapisanych danych.

§ 4.
1. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego dokonuje niezwłocznie wpisu w Wykazie zakwestionowanego wyrobu budowlanego objętego ostateczną decyzją, o której mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i 3 i ust. 2 oraz w art. 31 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy, na podstawie pisemnej informacji sporządzonej przez organ, który taką decyzję wydał.

2. Jeżeli decyzję, o której mowa w ust. 1, wydał wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego, organ ten przekazuje niezwłocznie Głównemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego informację, o której mowa w ust. 1, wraz z kopią decyzji, której ta informacja dotyczy.

3. Informację, o której mowa w ust. 1 i 2, właściwy organ sporządza w formie karty wyrobu budowlanego (część I i II-A), niezwłocznie po tym, jak decyzja stała się ostateczna.

§ 5.
1. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego dokonuje niezwłocznie usunięcia wpisu w Wykazie na podstawie pisemnej informacji zawierającej dane dotyczące zakwestionowanego wyrobu budowlanego, w przypadku wystąpienia okoliczności i upływu terminu, o których mowa w art. 15 ust. 3 pkt 1 ustawy.

2. Jeżeli wystąpienie okoliczności, o których mowa w art. 15 ust. 3 pkt 1 ustawy, zostało stwierdzone przez wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego, organ ten przekazuje niezwłocznie Głównemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego informację, o której mowa w ust. 1, wraz z wnioskiem o usunięcie wpisu w Wykazie. W przypadku wydania ostatecznej decyzji stwierdzającej wystąpienie okoliczności, o których mowa w art. 15 ust. 3 pkt 1 ustawy, wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego dołącza do informacji kopię tej decyzji.

3. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego może dokonać usunięcia wpisu w Wykazie na podstawie pisemnej informacji zawierającej dane dotyczące wystąpienia okoliczności i upływu terminu, o których mowa w art. 15 ust. 3 pkt 2 ustawy.

4. Jeżeli wystąpienie okoliczności, o których mowa w art. 15 ust. 3 pkt 2 ustawy, zostało stwierdzone przez wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego, organ ten przekazuje niezwłocznie Głównemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego informację, o której mowa w ust. 3, wraz z wnioskiem o usunięcie wpisu w Wykazie.

5. Informacje, o których mowa w ust. 1 i 3, właściwy organ sporządza w formie karty wyrobu budowlanego (część I i II-B).

6. Usunięcie wpisu w Wykazie polega na trwałym zatarciu danych zawartych w usuniętym wpisie.

§ 6.
1. Karty wyrobów budowlanych, wnioski oraz kopie decyzji, o których mowa w § 4 i 5, przekazuje się w formie pisemnej, przy czym karty wyrobów budowlanych przekazuje się również w formie elektronicznej.

2. Przekazywanie drogą elektroniczną następuje za pomocą teleinformatycznego systemu nadzoru rynku wyrobów budowlanych.

3. W przypadku braku możliwości przekazania karty wyrobu budowlanego za pomocą teleinformatycznego systemu nadzoru rynku wyrobów budowlanych kartę przekazuje się za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej zabezpieczonych przed dostępem osób nieuprawnionych.

§ 7.
W Wykazie umieszcza się następujące informacje:

1) numer karty wyrobu budowlanego;

2) nazwę wyrobu budowlanego;

3) numer mandatu udzielonego przez Komisję Europejską na opracowanie europejskiej normy zharmonizowanej lub wytycznych do europejskich aprobat technicznych, właściwego dla wyrobu budowlanego, albo pozycję w wykazie wyrobów budowlanych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 7 ustawy;

4) numer i datę wpisu;

5) oznaczenie (kod) decyzji, o której mowa w § 4 ust. 1;

6) nazwę organu wydającego decyzję;

7) datę wydania i numer decyzji;

8) datę, z jaką decyzja będąca podstawą wpisu w Wykazie stała się ostateczna;

9) określenie partii wyrobu budowlanego pozwalające na jej identyfikację;

10) kod według klasyfikacji stosowanej przez taryfę celną, o ile ma to zastosowanie;

11) opis wyrobu budowlanego pozwalający na jego identyfikację;

12) kraj wytworzenia wyrobu budowlanego;

13) dane producenta wyrobu budowlanego, o ile ma to zastosowanie;

14) dane upoważnionego przedstawiciela producenta wyrobu budowlanego, o ile ma to zastosowanie;

15) dane importera wyrobu budowlanego, o ile ma to zastosowanie;

16) dane sprzedawcy wyrobu budowlanego, o ile ma to zastosowanie;

17) rodzaj i zakres niezgodności wyrobu budowlanego;

18) zagrożenia, jakie może spowodować wyrób budowlany;

19) informację o nakazie odkupienia wyrobu budowlanego;

20) informację o nakazie zniszczenia wyrobu budowlanego;

21) informację o wystąpieniu okoliczności, o których mowa w art. 15 ust. 3 pkt 1 ustawy;

22) informację o zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej przez producenta, importera lub sprzedawcę;

23) datę usunięcia wpisu, o ile ma to zastosowanie;

24) inne informacje, jeżeli jest to niezbędne do identyfikacji wyrobu budowlanego.

§ 8.
1. Wykaz prowadzony zgodnie z wzorem określonym na podstawie dotychczasowych przepisów jest publicznie dostępny na stronach internetowych Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego do czasu usunięcia z niego wszystkich wpisów.

2. Do wpisów w Wykazie dokonanych na podstawie dotychczasowych przepisów, objętych kontrolą lub postępowaniem administracyjnym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 maja 2010 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności (Dz. U. Nr 114, poz. 760), stosuje się odpowiednio przepisy niniejszego rozporządzenia.

§ 9.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.2)

Minister Infrastruktury: C. Grabarczyk

 

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie sposobu prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych (Dz. U. Nr 180, poz. 1861), które na podstawie art. 4 ustawy z dnia 21 maja 2010 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności (Dz. U. Nr 114, poz. 760) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Załącznik 1. [WZÓR WYKAZU]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 8 kwietnia 2011 r. (poz. 486)

WZÓR WYKAZU

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

AKSJOM Doradztwo Aktuarialne

Specjalizujemy się zarówno w wycenie rezerw na świadczenie pracownicze (zgodnie z MSR 19 i KSR 6) jak i w usługach konsultingowych na rzecz instytucji finansowych (usługi aktuarialne, Wypłacalność II, zarządzanie ryzykiem, rachunkowość zakładów ubezpieczeń).

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »