Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2011 nr 158 poz. 939

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 15 lipca 2011 r.

w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 43 § 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa szczegółowe wymagania w zakresie ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych, zwanych dalej „lokalami wyborczymi”, w czasie przerwy w głosowaniu, w tym również zasady udzielania przez Policję pomocy wójtom (burmistrzom, prezydentom miast) w celu prawidłowej ochrony tych lokali.
§ 2.
W celu zapewnienia ochrony lokali wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast) nie później niż na 14 dni przed terminem wyborów:

1) wyznaczają swoich przedstawicieli odpowiedzialnych za ochronę zamkniętego lokalu wyborczego w czasie przerwy w głosowaniu, w liczbie odpowiadającej potrzebom ochrony lokalu wyborczego, uzależnionej w szczególności od rozmiarów budynku, rodzaju i stanu technicznego istniejących zabezpieczeń, na podstawie pisemnego upoważnienia, podając ich imiona, nazwiska oraz adresy zamieszkania;

2) przekazują przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej oraz osobie kierującej jednostką organizacyjną, w której usytuowany jest lokal wyborczy, dane osobowe swoich przedstawicieli, zawierające ich imiona, nazwiska oraz adresy zamieszkania;

3) zapewniają osobom, o których mowa w pkt 1, środki łączności umożliwiające utrzymywanie kontaktu z właściwą miejscowo jednostką Policji;

4) uzgadniają z osobą kierującą jednostką organizacyjną, w której usytuowany jest lokal wyborczy, możliwość korzystania ze środków łączności znajdujących się w tej jednostce;

5) przekazują właściwemu terytorialnie komendantowi powiatowemu (miejskiemu i rejonowemu) Policji listę przedstawicieli wyznaczonych do ochrony poszczególnych lokali wyborczych, zawierającą ich imiona, nazwiska oraz adresy zamieszkania, a także wykaz wykorzystywanych przez nich numerów telefonów lub innych środków łączności;

6) zapewniają, w miarę możliwości, umiejscowienie siedziby lokalu wyborczego w obiektach wyposażonych w środki zabezpieczenia technicznego, takie jak: ogrodzenia, kraty w oknach, wzmocnione drzwi i co najmniej jeden zamek o skomplikowanym mechanizmie.

§ 3.
Przedstawiciele, o których mowa w § 2 pkt 1, wykonują swoje obowiązki poprzez zewnętrzny stały dozór lokalu wyborczego oraz sprawdzanie stanu zabezpieczeń do czasu ponownego otwarcia lokalu wyborczego.
§ 4.
Przewodniczący obwodowej komisji wyborczej, po zakończeniu głosowania w pierwszym dniu głosowania, zamyka lokal wyborczy i opieczętowuje wejście do tego lokalu w obecności przedstawicieli, o których mowa w § 2 pkt 1.
§ 5.
Właściwi terytorialnie komendanci powiatowi (miejscy i rejonowi) Policji nie później niż na 7 dni przed terminem wyborów:

1) zapoznają wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) z organizacją i zasadami pełnienia przez policjantów służby patrolowej na terenie przyległym do lokali wyborczych oraz z występującymi zagrożeniami mogącymi mieć wpływ na zabezpieczenie lokali;

2) uzgadniają z wójtami (burmistrzami, prezydentami miast) procedurę wzywania do pomocy Policji przez przedstawicieli, o których mowa w § 2 pkt 1;

3) przeprowadzają instruktaż dla przedstawicieli, o których mowa w § 2 pkt 1, w zakresie dotyczącym ochrony lokali wyborczych podczas przerwy w głosowaniu.

§ 6.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2011 r.3)

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: J. Miller

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881 i Nr 149, poz. 889.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony lokali obwodowych komisji w wyborach do Parlamentu Europejskiego w czasie przerwy w głosowaniu (Dz. U. Nr 100, poz. 644), które na podstawie art. 15 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113, Nr 102, poz. 588, Nr 147, poz. 881 i Nr 149, poz. 889) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-07-29
  • Data wejścia w życie: 2011-08-01
  • Data obowiązywania: 2011-08-01
  • Dokument traci ważność: 2018-01-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw