REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2011 nr 282 poz. 1654

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH1)

z dnia 6 grudnia 2011 r.

w sprawie regulaminu pobytu w ośrodku dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2009 r. Nr 189, poz. 1472, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
 Ustala się regulamin pobytu w ośrodku dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
§ 2.
 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.3)

Minister Spraw Wewnętrznych: J. Cichocki

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 81, poz. 531 oraz z 2011 r. Nr 73, poz. 390, Nr 131, poz. 764, Nr 149, poz. 887 i Nr 191, poz. 1133.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie regulaminu pobytu w ośrodku dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy (Dz. U. Nr 71, poz. 616), które traci moc z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 28 lipca 2011 r. o zalegalizowaniu pobytu niektórych cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i ustawy o cudzoziemcach (Dz. U. Nr 191, poz. 1133), tj. z dniem 1 stycznia 2012 r.

Załącznik 1. [REGULAMIN POBYTU W OŚRODKU DLA CUDZOZIEMCÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O NADANIE STATUSU UCHODŹCY]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
z dnia 6 grudnia 2011 r. (poz. 1654)

REGULAMIN POBYTU W OŚRODKU DLA CUDZOZIEMCÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O NADANIE STATUSU UCHODŹCY

§ 1. 1. Cudzoziemca przyjmuje się do ośrodka dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy, zwanego dalej „ośrodkiem”, po wpisaniu jego danych osobowych do ewidencji mieszkańców ośrodka.

2. Po dokonaniu czynności, o których mowa w ust. 1, kierownik ośrodka lub osoba przez niego upoważniona wydaje cudzoziemcowi, za pokwitowaniem, identyfikator.

§ 2. 1. Cudzoziemiec przyjmowany do ośrodka otrzymuje na piśmie w zrozumiałym dla niego języku regulamin pobytu w ośrodku, informację o przysługujących mu prawach i ciążących na nim obowiązkach oraz przepisach regulujących udzielanie pomocy cudzoziemcom ubiegającym się o nadanie statusu uchodźcy.

2. Cudzoziemiec składa pisemne oświadczenie, że otrzymał informacje, o których mowa w ust. 1.

§ 3. 1. Cudzoziemiec otrzymuje do użytku: ręcznik, sztućce i naczynia stołowe oraz, za pokwitowaniem, sprzęt znajdujący się na wyposażeniu pomieszczenia mieszkalnego i komplet pościeli.

2. Opuszczając ośrodek, cudzoziemiec rozlicza się z wyposażenia pomieszczenia mieszkalnego oraz kompletu pościeli.

§ 4. 1. Cudzoziemca kwateruje się w pomieszczeniu mieszkalnym ośrodka, w miarę możliwości wraz z innymi członkami jego rodziny, i wyznacza mu się miejsce do spania.

2. Cudzoziemiec może dokonać zmiany pomieszczenia mieszkalnego lub miejsca wyznaczonego mu do spania za zgodą kierownika ośrodka.

3. W pomieszczeniu mieszkalnym ośrodka w godzinach od 2200 do 600 mogą przebywać tylko osoby w nim zakwaterowane.

4. Cudzoziemiec może być przeniesiony do innego pomieszczenia mieszkalnego, gdy wymagają tego względy organizacyjne albo jest to niezbędne do:

1) zapewnienia bezpieczeństwa cudzoziemcowi lub współmieszkańcom;

2) wyłączenia pomieszczenia z użytkowania ze względów technicznych lub sanitarnych.

§ 5. 1. Pomieszczenia mieszkalne oraz inne pomieszczenia, w których przebywają cudzoziemcy, mogą być kontrolowane, gdy przemawiają za tym względy bezpieczeństwa lub konieczność przestrzegania zasad pobytu w ośrodku albo w przypadku nagłych zdarzeń losowych.

2. Kontroli, o której mowa w ust. 1, dokonują dwie osoby wyznaczone przez kierownika ośrodka.

§ 6. 1. Wejście na teren ośrodka osób niebędących jego mieszkańcami wymaga każdorazowo zgody:

1) kierownika ośrodka – w przypadku cudzoziemców korzystających z pomocy socjalnej, udzielanej na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców – w przypadku pozostałych osób.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do:

1) przedstawiciela Urzędu Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do Spraw Uchodźców,

2) funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej oraz innych organów porządku publicznego

– którzy mogą wejść na teren ośrodka, po uprzednim zawiadomieniu kierownika ośrodka.

3. W przypadku przedstawicieli organizacji, do których zadań statutowych należą sprawy uchodźców, oraz podmiotów udzielających pomocy prawnej w sprawach o nadanie statusu uchodźcy, Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców może udzielić zgody na wejście na teren ośrodka na okres prowadzenia przez nich działań na rzecz cudzoziemców przebywających w ośrodku.

§ 7. 1. Cudzoziemiec może przyjmować odwiedziny w ośrodku w godzinach od 1000 do 1600 w miejscu wyznaczonym przez kierownika ośrodka.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, za zgodą kierownika ośrodka, godziny odwiedzin w ośrodku mogą zostać wydłużone, nie później jednak niż do godziny 2200.

3. Osoba odwiedzająca zgłasza pracownikowi ochrony ośrodka cel wizyty, okazuje dokument potwierdzający jej tożsamość oraz dokument potwierdzający posiadanie zgody na wejście na teren ośrodka, a także podaje dane osobowe cudzoziemca, którego zamierza odwiedzić.

4. Pracownik ochrony ośrodka wpisuje do zeszytu odwiedzin imię i nazwisko osoby odwiedzającej oraz numer dokumentu potwierdzającego jej tożsamość.

§ 8. 1. Całodzienne wyżywienie zbiorowe jest wydawane w stołówce.

2. Posiłki są wydawane trzy razy dziennie w godzinach: 800–1000, 1200–1400 i 1700–1900.

3. Godziny wydawania posiłków mogą być zmienione przez kierownika ośrodka, jeżeli wymagają tego względy organizacyjne lub przemawia za tym ważny interes cudzoziemców, w szczególności związany z wykonywaniem praktyk religijnych.

§ 9. Cudzoziemcowi przebywającemu w ośrodku udostępnia się pomieszczenie kuchenne do przygotowywania posiłków oraz pomieszczenie wyposażone w urządzenia chłodnicze do przechowywania artykułów żywnościowych.

§ 10. Cudzoziemiec przebywający w ośrodku jest obowiązany:

1) wykazywać szczególną troskę o bezpieczeństwo małoletnich dzieci pozostających pod jego opieką;

2) przestrzegać ciszy nocnej w godzinach od 2200 do 600;

3) powracać do ośrodka przed godziną 2300;

4) posiadać i okazywać na żądanie pracownika tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca oraz identyfikator;

5) przy każdorazowym opuszczeniu terenu ośrodka pozostawiać pracownikowi ochrony ośrodka identyfikator;

6) udostępniać pomieszczenie mieszkalne do kontroli kierownikowi ośrodka lub innym osobom przez niego wyznaczonym.

§ 11. Na terenie ośrodka cudzoziemcowi nie zezwala się na:

1) posiadanie broni lub amunicji w rozumieniu ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2004 r. Nr 52, poz. 525, z późn. zm.1)), a także materiałów wybuchowych lub innych przedmiotów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu publicznemu;

2) posiadanie lub zażywanie środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych;

3) posiadanie lub spożywanie napojów alkoholowych;

4) zakłócanie porządku publicznego;

5) przyjmowanie na nocleg osób nieuprawnionych do przebywania w ośrodku;

6) samowolne przenoszenie wyposażenia pomieszczeń mieszkalnych ośrodka;

7) używanie dodatkowych urządzeń grzewczych lub innych urządzeń, których używanie może zakłócić prawidłowe funkcjonowanie ośrodka;

8) wynoszenie posiłków ze stołówki;

9) pozostawianie małoletnich dzieci bez opieki rodziców lub opiekunów;

10) fotografowanie lub filmowanie osób znajdujących się na terenie ośrodka bez ich zgody;

11) niszczenie mienia ośrodka oraz mienia innych cudzoziemców przebywających w ośrodku;

12) prowadzenie działalności w celach zarobkowych;

13) wykorzystywanie pomieszczeń ośrodka niezgodnie z przeznaczeniem;

14) palenie wyrobów tytoniowych, z wyjątkiem wyznaczonych do tego miejsc poza terenem budynku mieszkalnego.

§ 12. W ośrodku stosuje się procedury przeciwdziałania oraz reagowania na przypadki przemocy, w tym na tle seksualnym lub ze względu na płeć.

§ 13. W ośrodku można organizować zajęcia kulturalno-oświatowe lub sportowe z udziałem instytucji, organizacji, stowarzyszeń i innych podmiotów oraz osób fizycznych.

§ 14. Ośrodek nie odpowiada za pieniądze lub inne przedmioty wartościowe przechowywane przez cudzoziemca w ośrodku.

§ 15. 1. Wnioski, skargi i prośby cudzoziemców są przyjmowane przez kierownika ośrodka oraz inne wyznaczone przez niego osoby.

2. Skargi i wnioski dotyczące kierownika ośrodka oraz w sprawach funkcjonowania i warunków pobytu w ośrodku są przekazywane do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców bez pośrednictwa kierownika ośrodka.

§ 16. Tekst regulaminu pobytu w ośrodku oraz informacje o podmiotach udzielających bezpłatnej pomocy prawnej w sprawach o nadanie statusu uchodźcy oraz o organizacjach pozarządowych lub międzynarodowych, do których zadań statutowych należą sprawy uchodźców, umieszcza się w widocznym miejscu na terenie ośrodka w języku polskim oraz w językach zrozumiałych dla przebywających w ośrodku cudzoziemców.

§ 17. Cudzoziemiec, opuszczając ośrodek, po zakończeniu okresu udzielania opieki socjalnej, zwraca identyfikator pracownikowi ochrony ośrodka.

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, z 2007 r. Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 195, poz. 1199, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 127, poz. 857 i Nr 164, poz. 1108 oraz z 2011 r. Nr 38, poz. 195, Nr 51, poz. 263 i Nr 217, poz. 1280.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-12-28
  • Data wejścia w życie: 2012-01-01
  • Data obowiązywania: 2012-01-01
  • Dokument traci ważność: 2015-11-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA