REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2011 nr 294 poz. 1735

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 23 grudnia 2011 r.

w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
 Rozporządzenie określa szczegółowe zasady prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia, w tym:

1) sposób tworzenia planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia i rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia oraz ich wzory;

2) rodzaje sprawozdań okresowych dotyczących wykonania planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia, sposób ich tworzenia oraz terminy przekazywania.

§ 2.
 1. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) Fundusz – Narodowy Fundusz Zdrowia;

2) ustawa – ustawę z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

3) ustawa o refundacji – ustawę z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122, poz. 696).

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) roku obrotowym – rozumie się przez to rok kalendarzowy;

2) sprawozdaniu okresowym – rozumie się przez to sprawozdanie miesięczne, kwartalne, półroczne i roczne;

3) zmianie planu finansowego – rozumie się przez to zmiany, o których mowa w art. 124 ust. 2 i 3 ustawy, przesunięcia, o których mowa w art. 124 ust. 4 i 5 ustawy, uruchomienie rezerwy ogólnej, o którym mowa w art. 124 ust. 6 ustawy, oraz uruchomienie rezerw, o którym mowa w art. 124 ust. 7 ustawy;

4) obowiązującym planie – rozumie się przez to plan finansowy Funduszu po uwzględnieniu wszystkich dokonanych zmian;

5) sprawozdaniu zbiorczym – rozumie się przez to sprawozdanie okresowe sporządzane łącznie dla centrali i oddziałów wojewódzkich Funduszu.

§ 3.
 1. Podstawę prowadzenia gospodarki finansowej Funduszu stanowi roczny plan finansowy Funduszu, którego wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2. Do rocznego planu finansowego Funduszu dołącza się uzasadnienie, zawierające w szczególności informację o założeniach przyjętych przy konstruowaniu planu finansowego oraz kryteriach podziału środków na pozycje planu kosztów w oddziałach wojewódzkich Funduszu i centrali Funduszu.

§ 4.
 1. W przypadku zmiany planu finansowego Funduszu, o której mowa w art. 124 ust. 2–4, 6 i 7 ustawy, Prezes Funduszu przekazuje ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych oraz ministrowi właściwemu do spraw zdrowia projekt zmiany zawierający obowiązujący plan, plan po projektowanej zmianie oraz różnicę pomiędzy nimi.

2. W przypadku zmiany planu finansowego Funduszu, o której mowa w art. 124 ust. 5 ustawy, Prezes Funduszu niezwłocznie przedstawia ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych oraz ministrowi właściwemu do spraw zdrowia informację o dokonanym przesunięciu wraz z uzasadnieniem. W informacji przedstawia się plan przed zmianą, obowiązujący plan oraz różnicę pomiędzy nimi.

§ 5.
 1. Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego Funduszu, o którym mowa w art. 130 ust. 1 ustawy, sporządza się za rok obrotowy, według wzoru określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

2. Do sprawozdania, o którym mowa w ust. 1, dołącza się omówienie wykonania planu finansowego łącznie dla całego Funduszu oraz w podziale na centralę Funduszu i poszczególne oddziały wojewódzkie Funduszu, które zawiera w szczególności informację o powstaniu rozbieżności pomiędzy obowiązującym planem a jego faktycznym wykonaniem oraz ich przyczynach.

§ 6.
 1. Ustala się następujące rodzaje sprawozdań okresowych Funduszu, o których mowa w art. 131 ust. 1 ustawy:

1) sprawozdanie miesięczne z wykonania planu finansowego;

2) sprawozdanie miesięczne z realizacji przychodów z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne;

3) sprawozdanie miesięczne o stanie niektórych aktywów i pasywów;

4) sprawozdanie kwartalne o stanie zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów;

5) sprawozdanie kwartalne z przeprowadzonych kontroli realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej i refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz o windykacji należności;

6) sprawozdanie kwartalne o postępowaniach sądowych przeciwko Funduszowi;

7) sprawozdanie kwartalne z działalności inwestycyjnej;

8) sprawozdanie półroczne o zatrudnieniu i wynagrodzeniach;

9) sprawozdanie miesięczne o przychodach i kosztach wynikających z realizacji zadań, o których mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2a, 3 i 3b ustawy;

10) wstępne sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego.

2. Do sprawozdań, o których mowa w ust. 1, dołącza się omówienie danych zawartych w sprawozdaniach.

3. Do sprawozdania, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, stosuje się odpowiednio § 5 ust. 2.

4. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, powinno zawierać w szczególności informację o rozdysponowaniu przychodów z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne w podziale na centralę Funduszu i oddziały wojewódzkie Funduszu.

5. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, powinno zawierać w szczególności informacje o:

1) krótkoterminowych aktywach finansowych, środkach pieniężnych i innych aktywach pieniężnych;

2) rozliczeniach międzyokresowych;

3) stanie rezerw Funduszu;

4) wartości świadczeń ponadumownych;

5) stanie zobowiązań i należności Funduszu z uwzględnieniem odpowiednio tytułów zobowiązań wymagalnych oraz tytułów należności wymagalnych.

§ 7.
 Sprawozdania okresowe sporządza się odpowiednio za każdy kolejny miesiąc, kwartał, półrocze i rok.
§ 8.
 1. Roczny plan finansowy Funduszu, sprawozdania roczne i okresowe sporządza się i przekazuje w formie pisemnej i elektronicznej.

2. Dane przekazywane w formie elektronicznej powinny być zgodne z danymi przekazywanymi w formie pisemnej.

§ 9.
 1. Sprawozdania sporządza Prezes Funduszu na podstawie sprawozdań jednostkowych centrali Funduszu oraz sprawozdań jednostkowych dyrektorów oddziałów wojewódzkich Funduszu.

2. Prezes Funduszu oraz dyrektorzy oddziałów wojewódzkich Funduszu są obowiązani sporządzać sprawozdania rzetelnie i prawidłowo pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym.

3. Kwoty wykazane w sprawozdaniach powinny być zgodne z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej.

4. Prezes Funduszu sprawdza sprawozdania jednostkowe pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym.

5. Ujawnione w trybie ust. 4 nieprawidłowości w sprawozdaniach jednostkowych powinny być usunięte przez dyrektorów oddziałów wojewódzkich Funduszu przed włączeniem zawartych w nich danych do sprawozdań łącznych Funduszu.

§ 10.
 Sprawozdania sporządza się w sposób czytelny i trwały. W sprawozdaniach zbiorczych Funduszu, w wersjach sporządzonych w formie pisemnej, w miejscu oznaczonym w załącznikach, osoba, która sporządziła dokument, oraz osoba zatwierdzająca składają własnoręczne podpisy. Pod podpisem osoby zatwierdzającej umieszcza się pieczątkę z jej imieniem i nazwiskiem.
§ 11.
 1. W sprawozdaniach miesięcznych dane wykazuje się za miesiąc oraz narastająco od początku roku obrotowego do końca miesiąca, którego sprawozdanie dotyczy.

2. W sprawozdaniu, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 1, dane dotyczące planu finansowego wykazuje się w wysokości 1/12 rocznego planu finansowego Funduszu, a w ujęciu narastającym w wysokości n/12 rocznego planu finansowego Funduszu, gdzie n oznacza liczbę miesięcy od początku roku do końca miesiąca sprawozdawczego.

3. W sprawozdaniu, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 4 i 6, dane wykazuje się według stanu na ostatni dzień kwartału, którego sprawozdanie dotyczy.

4. W sprawozdaniach, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 5 i 7, dane wykazuje się za kwartał oraz narastająco od początku roku obrotowego do końca kwartału, którego sprawozdanie dotyczy.

5. W sprawozdaniu, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 8, dane wykazuje się według stanu na ostatni dzień półrocza, którego sprawozdanie dotyczy.

§ 12.
 Sprawozdania okresowe Prezes Funduszu przekazuje ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych oraz ministrowi właściwemu do spraw zdrowia w terminie 35 dni od zakończenia miesiąca, 45 dni od zakończenia kwartału albo półrocza oraz 105 dni od zakończenia roku, którego dotyczy sprawozdanie.
§ 13.
 Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Funduszu na rok 2011 sporządza się według dotychczasowego wzoru.
§ 14.
 Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia (Dz. U. Nr 104, poz. 875, z późn. zm.3)).
§ 15.
 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

Minister Finansów: wz. L. Kotecki

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 248, poz. 1481).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, Nr 225, poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 26, poz. 157, Nr 38, poz. 299, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 800, Nr 98, poz. 817, Nr 111, poz. 918, Nr 118, poz. 989, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278 i Nr 178, poz. 1374, z 2010 r. Nr 50, poz. 301, Nr 107, poz. 679, Nr 125, poz. 842, Nr 127, poz. 857, Nr 165, poz. 1116, Nr 182, poz. 1228, Nr 205, poz. 1363, Nr 225, poz. 1465, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1723 i 1725 oraz z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 73, poz. 390, Nr 81, poz. 440, Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 113, poz. 657, Nr 122, poz. 696, Nr 138, poz. 808, Nr 149, poz. 887, Nr 171, poz. 1016, Nr 205, poz. 1203 i Nr 232, poz. 1378.

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 151, poz. 1264, z 2006 r. Nr 192, poz. 1418, z 2007 r. Nr 97, poz. 643 i Nr 212, poz. 1564 oraz z 2009 r. Nr 36, poz. 279.

Załącznik 1. [WZÓR - Roczny plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 23 grudnia 2011 r. (poz. 1735)

Załącznik nr 1

WZÓR – Roczny plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR - Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia]

Załącznik nr 2

WZÓR – Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA