REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2011 nr 294 poz. 1737

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ1)

z dnia 27 grudnia 2011 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 76 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach]

W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2007 r. Nr 137, poz. 968, z 2009 r. Nr 121, poz. 1003 oraz z 2011 r. Nr 36, poz. 182) w załączniku nr 1 wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) w ust. 1:

– w pkt 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„przyjmuje wniosek o rejestrację pojazdu z dołączonymi dokumentami, o których mowa w art. 72 ustawy, uwzględniając warunki określone w rozporządzeniu o rejestracji pojazdów i sprawdzając zgodność zawartych w nich danych dotyczących:”,

– pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) dokonuje niezwłocznie czasowej rejestracji pojazdu z urzędu zgodnie z § 2 ust. 1 i 2, uwzględniając możliwość dokonania warunkowo czasowej rejestracji pojazdu z urzędu, zgodnie z art. 74 ust. 2a i 2b ustawy;”,

– po pkt 8 dodaje się pkt 8a i 8b w brzmieniu:

„8a) przyjmuje dokumenty, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 6, 6a i 8 ustawy, w przypadku złożenia przez właściciela pojazdu oświadczenia, o którym mowa w art. 74 ust. 2b ustawy, i dokonania przez organ warunkowo czasowej rejestracji pojazdu z urzędu;

8b) wzywa pisemnie właściciela pojazdu niezwłocznie po upływie terminu, o którym mowa w art. 74 ust. 3 ustawy, do zwrotu:

a) pozwolenia czasowego i tablic rejestracyjnych w przypadku czasowej rejestracji pojazdu z urzędu, a w przypadku dokonania warunkowo czasowej rejestracji pojazdu z urzędu, również do uzupełnienia dokumentów, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 6, 6a i 8 ustawy,

b) pozwolenia czasowego i tymczasowych tablic rejestracyjnych w przypadkach czasowej rejestracji pojazdu, o której mowa w art. 74 ust. 2 pkt 2 lit. b i c ustawy;”,

b) po ust. 1d dodaje się ust. 1e w brzmieniu:

„1e. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 8b, organ rejestrujący informuje właściciela pojazdu, że:

a) niespełnienie, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania, wymagań, o których mowa w ust. 8b lit. a, powoduje zawiadomienie przez organ rejestrujący niezwłocznie właściwego organu podatkowego lub celnego,

b) nie wymaga się zwrotu tablic rejestracyjnych w przypadku czasowej rejestracji pojazdu z urzędu, jeżeli właściciel pojazdu zwróci pozwolenie czasowe i uzupełni wskazane dokumenty oraz odbierze wystawiony dowód rejestracyjny, kartę pojazdu i decyzję o rejestracji pojazdu.”;

2) w § 2 w ust. 1 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a) w przypadku złożenia przez właściciela pojazdu oświadczenia, o którym mowa w art. 74 ust. 2b ustawy, zamieszcza na tym oświadczeniu adnotację o treści: „Dokonano warunkowo czasowej rejestracji pojazdu z urzędu, Nr rej. ..., data ... .”;”;

3) w § 6 po pkt 8 dodaje się pkt 8a i 8b w brzmieniu:

„8a) zwraca unieważniony dowód rejestracyjny, na wniosek właściciela pojazdu, który występuje do innego organu rejestrującego o powtórną rejestrację pojazdu, o którym mowa w art. 79 ust. 4 pkt 1, 4 i 5 ustawy;

8b) wykonuje przed zwrotem kopię unieważnionego dowodu rejestracyjnego, o którym mowa w pkt 8 i 8a, i dokonuje na niej adnotacji o treści: „Dokonano zwrotu unieważnionego dowodu rejestracyjnego, data ... .”;”;

4) w § 11 w ust. 2 w pkt 30:

a) lit. w otrzymuje brzmienie:

„w) „VAT – ...” – wpisując właściwy pkt od 1 do 4 – dotyczy pojazdów spełniających wymagania określone odpowiednio w art. 86a ust. 2 pkt 1–4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054),”,

b) po lit. z dodaje się lit. za–zc w brzmieniu:

„za) „PIT – ...” – wpisując właściwą lit. od a do d – dotyczy pojazdów spełniających wymagania określone odpowiednio w art. 5a pkt 19a lit. a–d ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. zm.3)),

zb) „CIT – ...” – wpisując właściwą lit. od a do d – dotyczy pojazdów spełniających wymagania określone odpowiednio w art. 4a pkt 9a lit. a–d ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, z późn. zm.4)),

zc) „Zarejestrowano warunkowo” – wpisując w pozwoleniu czasowym, jeżeli organ rejestrujący dokonuje warunkowo czasowej rejestracji pojazdu z urzędu na podstawie art. 74 ust. 2a i 2b ustawy.”.

§ 2. [Przepis przejściowy]

Do dnia 31 grudnia 2012 r. adnotacje: „VAT – ...”, „PIT – ...” oraz „CIT – ...” w dowodzie rejestracyjnym są dokonywane poprzez wpisanie w rubryce „ADNOTACJE URZĘDOWE” skrótu:

1) „VAT – ...” oraz odpowiedniego pkt od 1 do 4, dla pojazdów spełniających wymagania określone w art. 3 ust. 2 pkt 1–4 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 247, poz. 1652 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 585);

2) „PIT – ...”, „CIT – ...” oraz odpowiedniego pkt od 1 do 4, dla pojazdów spełniających wymagania określone w art. 7 ust. 1 pkt 1–4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 102, poz. 585).

§ 3. [Stosowanie przepisów dotychczasowych]

Do postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 4. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r., z wyjątkiem § 1 pkt 4:

1) lit. a,

2) lit. b – w zakresie § 11 ust. 2 pkt 30 lit. za i zb rozporządzenia, o którym mowa w § 1

– które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej: S. Nowak

 

1) Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 248, poz. 1494).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 109, poz. 925, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1486 i Nr 180, poz. 1494 i 1497, z 2006 r. Nr 17, poz. 141, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 190, poz. 1400, Nr 191, poz. 1410 i Nr 235, poz. 1701, z 2007 r. Nr 52, poz. 343, Nr 57, poz. 381, Nr 99, poz. 661, Nr 123, poz. 845 i Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 37, poz. 214, Nr 100, poz. 649, Nr 163, poz. 1015, Nr 209, poz. 1320, Nr 220, poz. 1411 i 1426, Nr 223, poz. 1461 i 1462 i Nr 234, poz. 1573 i 1574, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 663, Nr 91, poz. 739, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 802 i 803, Nr 98, poz. 817 i Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 43, poz. 246, Nr 122, poz. 827, Nr 151, poz. 1013, Nr 152, poz. 1018, Nr 182, poz. 1228, Nr 219, poz. 1443, Nr 225, poz. 1466 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 30, poz. 151, Nr 92, poz. 530, Nr 102, poz. 585, Nr 106, poz. 622, Nr 171, poz. 1016, Nr 204, poz. 1195, Nr 205, poz. 1210, Nr 208, poz. 1240 i 1241, Nr 222, poz. 1321, Nr 227, poz. 1367, Nr 244, poz. 1454 i Nr 291, poz. 1707.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 57, poz. 352, Nr 75, poz. 473, Nr 105, poz. 655, Nr 149, poz. 996, Nr 182, poz. 1228, Nr 219, poz. 1442, Nr 226, poz. 1475 i 1478 i Nr 257, poz. 1725 i 1726 oraz z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 75, poz. 398, Nr 84, poz. 455, Nr 102, poz. 585, Nr 106, poz. 622, Nr 120, poz. 690, Nr 131, poz. 764, Nr 149, poz. 887, Nr 168, poz. 1006, Nr 178, poz. 1059, Nr 197, poz. 1170, Nr 205, poz. 1202 i 1203 i Nr 234, poz. 1391.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 102, poz. 585, Nr 106, poz. 622, Nr 134, poz. 781, Nr 178, poz. 1059, Nr 205, poz. 1202 i Nr 234, poz. 1389 i 1391.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-12-30
  • Data wejścia w życie: 2012-01-01
  • Data obowiązywania: 2012-01-01
  • Dokument traci ważność: 2022-09-04

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA