REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2011 nr 297 poz. 1760

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 27 grudnia 2011 r.

w sprawie ustroju i organizacji Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego oraz trybu i sposobu udzielania informacji z Krajowego Rejestru Sądowego i wydawania kopii dokumentów z katalogu, a także struktury udostępnianych informacji o podmiotach wpisanych do Rejestru oraz cech wydruków umożliwiających ich weryfikację z danymi w Rejestrze

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1.

 1. Centralna Informacja Krajowego Rejestru Sądowego, zwana dalej „Centralną Informacją”, jest komórką organizacyjną Ministerstwa Sprawiedliwości.

2. Centralna Informacja składa się z centrali Centralnej Informacji oraz oddziałów.

§ 2.
 Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) rejestrze – rozumie się przez to jeden z rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego;

2) podmiocie wpisanym do rejestru – rozumie się przez to podmioty wymienione w art. 36, art. 49 ust. 1 oraz art. 55 i 56 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, zwanej dalej „ustawą”;

3) numerze KRS – rozumie się przez to numer, pod którym podmiot jest wpisany do rejestru przedsiębiorców oraz rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej;

4) organizacji pożytku publicznego – rozumie się przez to podmiot, który po spełnieniu wymagań, o których mowa w art. 20 lub 21 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.2)), uzyskał status organizacji pożytku publicznego na zasadach i w trybie określonych w ustawie;

5) katalogu – rozumie się przez to elektroniczny katalog dokumentów spółek, o którym mowa w art. 8a ustawy.

§ 3.
 1. Centralna Informacja wydaje odpisy, wyciągi i zaświadczenia oraz udziela informacji z rejestru po złożeniu wniosku w postaci papierowej, elektronicznej, a także udostępnia drogą elektroniczną, za pośrednictwem ogólnodostępnych sieci teleinformatycznych, aktualne informacje o podmiotach wpisanych do rejestru wraz z możliwością ich wydruku.

2. Centralna Informacja udostępnia kopie dokumentów z katalogu po wskazaniu dokumentu za pośrednictwem ogólnodostępnej sieci teleinformatycznej.

3. Urzędowe formularze wniosków są udostępniane w siedzibach oddziałów Centralnej Informacji, a także na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.

Rozdział 2

Tryb i sposób udzielania informacji, wydawania odpisów, wyciągów i zaświadczeń z rejestru przedsiębiorców oraz rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej

§ 4.

 Centralna Informacja wydaje na wniosek odpisy, wyciągi, zaświadczenia i pozostałe informacje z Krajowego Rejestru Sądowego na podstawie danych wyszukanych w rejestrze, dokładnie odpowiadających danym zawartym we wniosku.
§ 5.
 Odpis z rejestru może być pełny lub aktualny.
§ 6.
 1. Odpis pełny zawiera treść wszystkich wpisów w rejestrze pod danym numerem KRS, dokonanych od chwili pierwszego wpisu, z wyjątkiem wpisów niepodlegających ujawnieniu.

2. Odpis aktualny zawiera aktualną treść wpisów w rejestrze pod danym numerem KRS.

§ 7.
 Wyciąg z rejestru zawiera aktualną treść wpisów dotyczącą podmiotu wpisanego do rejestru pod określonym numerem KRS, obejmującą wskazane przez wnioskodawcę działy rejestru.
§ 8.
 Centralna Informacja wydaje następujące zaświadczenia:

1) zaświadczenie, że dany podmiot jest wpisany do rejestru pod określonym numerem;

2) zaświadczenie, że dany podmiot nie jest wpisany do rejestru;

3) zaświadczenie o wykreśleniu danego podmiotu z rejestru;

4) zaświadczenie o posiadaniu przez podmiot statusu organizacji pożytku publicznego.

§ 9.
 1. Centralna Informacja zgodnie z art. 4 ust. 4aa ustawy udostępnia informacje, których treść odpowiada odpisowi aktualnemu, w celu samodzielnego pobrania ich wydruku komputerowego.

2. Pobrany samodzielnie wydruk komputerowy aktualnych informacji o podmiocie umożliwia jego weryfikację z danymi zawartymi w rejestrze, jeżeli posiada następujące cechy:

1) adres strony internetowej, na której zamieszczone są aktualne informacje o podmiotach wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego;

2) formę graficzną zgodną z załącznikami nr 12 i 13 do rozporządzenia;

3) identyfikator wydruku.

3. Wskazana w załącznikach nr 12 i 13 do rozporządzenia treść działów, rubryk informacji odpowiadającej odpisowi jest jedynie przykładowa i zależy od rodzaju danych wpisywanych w przypadku konkretnego podmiotu.

§ 10.
 1. Wniosek o wydanie odpisu, wyciągu lub zaświadczenia z rejestru składa się na formularzach, o których mowa w załącznikach nr 1–6 do rozporządzenia.

2. We wniosku o wydanie odpisu, wyciągu lub zaświadczenia, o którym mowa w § 8 pkt 1, 3 lub 4, należy określić rodzaj żądanego odpisu, wyciągu lub zaświadczenia i podać numer KRS, pod którym podmiot jest wpisany do rejestru.

3. We wniosku o wydanie zaświadczenia, że dany podmiot nie jest wpisany do rejestru, należy podać jedną z następujących danych identyfikacyjnych:

1) numer REGON;

2) numer NIP, w przypadku podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców;

3) określenie pełnej nazwy lub firmy oraz siedziby.

4. W przypadku zamieszczenia we wniosku więcej niż jednej z danych identyfikacyjnych wyszukanie w rejestrze następuje tylko na podstawie jednej z nich, według kolejności danych wynikającej z numeracji w ust. 3.

5. W przypadku podania we wniosku jako danych identyfikacyjnych nazwy lub firmy przy wyszukiwaniu pozycji w rejestrze uwzględnia się reguły stosowane w przypadku wystąpienia równoważności imion, nazwisk i nazw lub firm, określone w załączniku nr 11 do rozporządzenia.

6. W przypadku wniosku o wydanie z rejestru odpisu lub wyciągu dotyczącego podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców i do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej na odpisie lub wyciągu z każdego rejestru zamieszcza się informację o wpisaniu tego podmiotu także w drugim rejestrze.

7. W przypadku wniosku o wydanie z rejestru odpisu lub wyciągu dotyczącego podmiotu wpisanego do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej na odpisie lub wyciągu zamieszcza się informację, że podmiot nie jest wpisany do rejestru przedsiębiorców.

§ 11.
 1. W zaświadczeniach, o których mowa w § 8 pkt 1 i 3, zamieszcza się:

1) numer KRS;

2) numer REGON;

3) numer NIP;

4) nazwę lub firmę;

5) siedzibę;

6) oznaczenie formy prawnej podmiotu.

2. W zaświadczeniu, o którym mowa w § 8 pkt 3, zamieszcza się także informację, czy postanowienie o wykreśleniu jest prawomocne, oraz datę wykreślenia.

3. W zaświadczeniu, o którym mowa w § 8 pkt 2, zamieszcza się tylko te dane, które zostały podane we wniosku o wydanie tego zaświadczenia.

4. W zaświadczeniu, o którym mowa w § 8 pkt 4, zamieszcza się:

1) numer KRS;

2) numer REGON;

3) numer NIP;

4) nazwę lub firmę;

5) siedzibę;

6) informację o rodzajach działalności odpłatnej i nieodpłatnej;

7) wzmiankę o złożonych sprawozdaniach.

§ 12.
 1. Jeżeli nie jest możliwe wydanie odpisu lub wyciągu ze względu na to, że podmiot wskazany we wniosku nie jest wpisany do rejestru, wydaje się pisemną informację wskazującą okoliczności uniemożliwiające wydanie odpisu lub wyciągu.

2. Jeżeli na podstawie danych wpisanych do rejestru nie jest możliwe wydanie zaświadczeń, o których mowa w § 8, zgodnie ze złożonym wnioskiem, wydaje się pisemną informację wskazującą okoliczności uniemożliwiające wydanie żądanego zaświadczenia.

§ 13.
 1. Centralna Informacja udziela pisemnych informacji o numerze KRS, pod którym jest wpisany dany podmiot.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, wydaje się na wniosek. Wniosek składa się na formularzu, o którym mowa w załączniku nr 7 do rozporządzenia. We wniosku o podanie numeru KRS należy podać jedną z następujących danych:

1) numer REGON;

2) numer NIP;

3) nazwę lub firmę, a w razie potrzeby także oznaczenie formy prawnej podmiotu, informację o siedzibie ograniczoną do wskazania województwa, powiatu lub gminy; informacje o siedzibie mogą być podane łącznie.

3. W przypadku zamieszczenia we wniosku więcej niż jednej z danych identyfikacyjnych wyszukanie w rejestrze następuje tylko na podstawie jednej z nich, według kolejności danych wynikającej z numeracji w ust. 2.

4. W przypadku podania we wniosku jako danych identyfikacyjnych nazwy lub firmy przy wyszukiwaniu pozycji w rejestrze uwzględnia się reguły stosowane w przypadku wystąpienia podobieństw imion, nazwisk i nazw lub firm, określone w załączniku nr 11 do rozporządzenia.

5. Informacja uzyskana w wyniku złożenia wniosku o podanie numeru KRS zawiera następujące dane:

1) numer KRS;

2) nazwę lub firmę;

3) oznaczenie formy prawnej podmiotu;

4) siedzibę;

5) numer REGON;

6) numer NIP.

6. Pisemna informacja zawiera wskazanie liczby wszystkich wyszukanych pozycji oraz dane odpowiadające nie więcej niż 20 wyszukanym pozycjom według kolejności ich wyszukania.

7. Jeżeli na podstawie danych podanych we wniosku nie został wyszukany w rejestrze żaden podmiot spełniający podane kryteria, wydaje się pisemną informację o braku numeru KRS podmiotu o wskazanych we wniosku danych identyfikacyjnych.

§ 14.
 1. Na wniosek organu wymiaru sprawiedliwości, organu ścigania, organu egzekucyjnego Skarbu Państwa oraz innego organu upoważnionego na mocy przepisów szczególnych, Centralna Informacja udziela pisemnych informacji odnośnie do statusu osoby fizycznej lub osoby prawnej w podmiotach wpisanych do rejestru przedsiębiorców i rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w poszczególnych działach rejestru.

2. We wniosku należy wskazać w przypadku:

a) osoby fizycznej – imię i nazwisko oraz numer PESEL,

b) osoby prawnej – nazwę lub firmę, a w razie potrzeby także oznaczenie formy prawnej podmiotu i numer KRS.

Rozdział 3

Tryb i sposób udostępniania kopii dokumentów z elektronicznego katalogu dokumentów spółek

§ 15. 

1. Centralna Informacja udostępnia listę dokumentów, o których mowa w art. 4 ust. 4a ustawy, na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.

2. Niezbędnymi elementami struktury listy dokumentów udostępnianej na podstawie art. 4 ust. 4a ustawy są numer KRS, firma podmiotu oraz określenie dokumentu.

§ 16.
 1. Centrala Centralnej Informacji wydaje, w formie elektronicznej, kopie dokumentów wymienionych w art. 8a i art. 47a ustawy.

2. Wniosek o wydanie kopii dokumentu składa się w formie elektronicznej do centrali Centralnej Informacji, na formularzu udostępnionym na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.

3. We wniosku o wydanie dokumentu, o którym informacje zostały zamieszczone na liście dokumentów zawartych w katalogu, należy podać numer KRS, pod którym podmiot jest wpisany do rejestru, firmę podmiotu oraz wskazać dokument z listy.

4. We wniosku o wydanie kopii dokumentu, o którym informacje nie zostały zamieszczone na liście dokumentów zawartych w katalogu, oprócz podania numeru KRS i firmy podmiotu należy określić dokument przez podanie jego konkretnych danych w postaci nazwy dokumentu i daty sporządzenia lub w wypadku sprawozdań finansowych i dokumentów sprawozdawczych – okresu, którego dotyczą.

5. Wydanie kopii dokumentu następuje po uiszczeniu opłaty.

§ 17.
 Kopia dokumentu opatrzona jest bezpiecznym podpisem elektronicznym uprawnionego pracownika sądu rejestrowego, w którego aktach rejestrowych przechowywany jest dany dokument. Podpis ten stanowi zapewnienie zgodności treści dokumentu z treścią jego kopii.

Rozdział 4

Tryb i sposób udzielania informacji, wydawania zaświadczeń i odpisów z rejestru dłużników niewypłacalnych

§ 18.

 1. Centralna Informacja wydaje na wniosek z rejestru dłużników niewypłacalnych:

1) odpisy, które mogą być:

a) pełne, zawierające treść wszystkich wpisów dokonanych w danej pozycji,

b) aktualne, zawierające aktualną treść wpisów dokonanych w danej pozycji;

2) zaświadczenia, że dany podmiot jest wpisany jako dłużnik do rejestru dłużników niewypłacalnych z podaniem pozycji wpisu;

3) zaświadczenia, że dany podmiot nie jest wpisany jako dłużnik do rejestru dłużników niewypłacalnych.

2. Wnioski o wydanie odpisów i zaświadczeń z rejestru dłużników niewypłacalnych składa się na urzędowych formularzach, o których mowa w załącznikach nr 8–10 do rozporządzenia.

§ 19.
 1. We wniosku o wydanie odpisu należy określić rodzaj żądanego odpisu i podać numer pozycji w rejestrze dłużników niewypłacalnych.

2. We wniosku o wydanie zaświadczenia, że dany podmiot jest wpisany jako dłużnik do rejestru dłużników niewypłacalnych, należy podać:

1) w przypadku osób fizycznych:

a) numer PESEL,

b) imię (imiona) i nazwisko (nazwiska) dłużnika;

2) w przypadku pozostałych podmiotów:

a) numer REGON,

b) nazwę lub firmę,

c) numer KRS, jeżeli podmioty są wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego.

3. Przy realizacji wniosków, o których mowa w ust. 2, uwzględnia się reguły stosowane w przypadku wystąpienia równoważności imion, nazwisk i nazw lub firm, określone w załączniku nr 11 do rozporządzenia.

4. Na zaświadczeniach, że dany podmiot jest wpisany jako dłużnik do rejestru dłużników niewypłacalnych, zamieszcza się numer (numery) pozycji w rejestrze dłużników niewypłacalnych oraz dane dłużnika.

5. We wniosku o wydanie zaświadczenia, że dany podmiot nie jest wpisany jako dłużnik do rejestru dłużników niewypłacalnych, należy podać jedną z następujących danych identyfikacyjnych:

1) w przypadku dłużników – osób fizycznych:

a) numer PESEL,

b) imię (imiona) i nazwisko (nazwiska);

2) w przypadku pozostałych dłużników:

a) numer REGON,

b) nazwę lub firmę,

c) numer KRS, jeżeli podmioty są wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego.

6. W przypadku podania we wniosku o wydanie zaświadczenia, że dany podmiot nie jest wpisany jako dłużnik do rejestru dłużników niewypłacalnych, więcej niż jednej danej identyfikacyjnej wyszukanie w rejestrze dłużników niewypłacalnych następuje na podstawie tylko jednej z nich, według kolejności wynikającej z numeracji ust. 5.

7. Przy realizacji wniosków, o których mowa w ust. 5, uwzględnia się reguły stosowane w przypadku wystąpienia podobieństwa imion, nazwisk i nazw lub firm, określone w załączniku nr 11 do rozporządzenia.

8. W zaświadczeniach, że dany podmiot nie jest wpisany jako dłużnik do rejestru dłużników niewypłacalnych, zamieszcza się dane, na podstawie których wyszukiwano dłużnika.

9. Jeżeli nie jest możliwe wydanie zaświadczenia, o którym mowa w ust. 8, wydaje się pisemną informację wskazującą okoliczności uniemożliwiające wydanie tego zaświadczenia, w której zamieszcza się numer (numery) pozycji rejestru, pod którymi wpisany jest dłużnik, oraz dane, na podstawie których wyszukiwano.

§ 20.
 1. W zakresie wydawania informacji z rejestru dłużników niewypłacalnych przepisy § 4, § 12 ust. 1 oraz § 13 ust. 6 stosuje się odpowiednio.

2. Centralna Informacja udostępnia zgodnie z art. 4 ust. 4a ustawy informacje, których treść odpowiada odpisowi aktualnemu.

3. Pobrany samodzielnie wydruk komputerowy aktualnych informacji z rejestru dłużników niewypłacalnych umożliwia jego weryfikację z danymi zawartymi w rejestrze, jeżeli posiada następujące cechy:

1) adres strony internetowej, na której zamieszczone są aktualne informacje o podmiotach wpisanych w Rejestrze;

2) formę graficzną zgodną z załącznikiem nr 14 do rozporządzenia;

3) identyfikator wydruku.

4. Wskazana w załączniku nr 14 do rozporządzenia treść rubryk przykładowej informacji odpowiadającej odpisowi jest jedynie przykładowa, a w udzielanej informacji zależy od rodzaju danych wpisywanych w przypadku konkretnego podmiotu.

Rozdział 5

Zgłaszanie wniosków do Centralnej Informacji

§ 21.

 1. Wnioski o wydanie odpisu, wyciągu, zaświadczenia lub o udzielenie innych informacji składa się w centrali Centralnej Informacji lub jej oddziale.

2. Wnioski w formie elektronicznej składa się w centrali Centralnej Informacji, która w tej samej formie wydaje dokument wymieniony w ust. 1, kopię dokumentu określonego w art. 8a i art. 47a ustawy lub udziela informacji o innym sposobie załatwienia wniosku na adres internetowy, z którego wniosek wysłano zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 6 pkt 3 ustawy.

3. Podmioty, o których mowa w art. 5 ustawy, składają wnioski w centrali Centralnej Informacji, z wyjątkiem organów wymiaru sprawiedliwości, które mogą złożyć wniosek we właściwym dla nich miejscowo oddziale Centralnej Informacji. Wnioski powinny spełniać warunki określone w § 10 ust. 1–3.

4. Oddziały Centralnej Informacji udzielają informacji oraz wydają zaświadczenia, wyciągi i odpisy z Krajowego Rejestru Sądowego tylko na wniosek złożony bezpośrednio w oddziale.

5. Centrala Centralnej Informacji udziela informacji na takich samych zasadach jak oddziały, a ponadto udziela informacji korespondencyjnie i przesyła zainteresowanym urzędowe formularze wniosków o wydanie odpisu, wyciągu lub zaświadczenia z rejestru oraz o udzielenie informacji z rejestru, z wyjątkiem spraw określonych w rozdziale 3.

§ 22.
 1. Do wniosku składanego w centrali Centralnej Informacji należy dołączyć oryginalny dowód wniesienia opłaty na rachunek bieżący dochodów Ministerstwa Sprawiedliwości. Do wniosku składanego w oddziale Centralnej Informacji należy dołączyć oryginalny dowód wniesienia opłaty na rachunek bieżący dochodów sądu, przy którym funkcjonuje oddział, do którego złożono wniosek, albo do kasy tego sądu. Dowód opłaty, po potwierdzeniu na nim faktu udzielenia określonej informacji, zwraca się osobie składającej wniosek.

2. Do wniosków składanych w centrali Centralnej Informacji korespondencyjnie należy dołączyć oryginalny dowód wpłaty na rachunek bieżący dochodów Ministerstwa Sprawiedliwości lub jego kopię. Oryginalny dowód wpłaty lub jego kopia, po potwierdzeniu na nich faktu udzielenia informacji, nie podlegają zwrotowi wnioskodawcy.

3. W przypadku gdy oryginalny dowód wpłaty na rachunek bieżący dochodów Ministerstwa Sprawiedliwości albo właściwego sądu nie jest wydawany przez bank bezpośrednio przy wpłacie, z uwagi na polecenie bankowi dokonania wpłaty za pośrednictwem ogólnodostępnych sieci informatycznych w ramach usługi zdalnego dostępu do banku, wnioskodawca może, w miejsce oryginalnego dowodu, złożyć wydruk potwierdzający wniesienie opłaty.

4. Potwierdzenie wniesienia opłaty, o którym mowa w ust. 3, powinno pochodzić z wydruku otrzymanego w ramach zdalnego dostępu do banku i zawierać treść wskazującą na wykonanie operacji bankowej.

5. Na wydruku, o którym mowa w ust. 3, wnioskodawca składa opatrzone własnoręcznym podpisem oświadczenie zawierające:

1) wyjaśnienie przyczyn niedołączenia oryginału informacji o dokonaniu operacji bankowej;

2) zapewnienie, że posługuje się wydrukiem wyłącznie w celu uzyskania dokumentu, którego dotyczy wniosek, a wpłacona kwota nie została wcześniej zaliczona na poczet opłacenia innych wniosków.

6. Wydruk, o którym mowa w ust. 3, po potwierdzeniu na nim faktu udzielenia informacji z Centralnej Informacji nie podlega zwrotowi wnioskodawcy.

§ 23.
 Wniosek wypełniony niezgodnie z przepisami prawa, nieopłacony, wniosek, od którego uiszczono opłatę w wysokości niższej od należnej, lub złożony z naruszeniem § 22 ust. 1–3 pozostawia się bez nadania biegu, informując o tym wnioskodawcę.
§ 24.
 1. Wnioski wpisuje się do ewidencji wniosków prowadzonej w Centralnej Informacji oraz jej oddziałach.

2. W ewidencji wniosków wpisuje się w szczególności datę wpływu wniosku, rodzaj wniosku oraz sposób i datę jego załatwienia.

§ 25.
 1. Każdy odpis, wyciąg, zaświadczenie oraz pozostałe pisemne informacje powinny być podpisane przez upoważnionego pracownika i opatrzone pieczęcią urzędową oraz powinny zawierać, poza właściwą treścią, także oznaczenie miejsca i datę wydania dokumentu oraz datę i czas stanu rejestru, według którego zostały wydane; poszczególne strony powinny być ponumerowane ze wskazaniem całkowitej liczby stron.

2. Jeżeli dokument wymieniony w ust. 1 jest przesyłany drogą elektroniczną, powinien zostać opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym uprawnionego pracownika centrali Centralnej Informacji.

3. Przepisy ust. 1 i 2 nie mają zastosowania do udzielania informacji, o których mowa w § 9.

Rozdział 6

Przepis końcowy

§ 26. 

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.3)

Minister Sprawiedliwości: wz. S. Chmielewski

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 141, poz. 888, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 42, poz. 341, Nr 53, poz. 434 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 146 i Nr 96, poz. 620 oraz z 2011 r. Nr 92, poz. 531, Nr 112, poz. 654, Nr 142, poz. 828, Nr 144, poz. 851 i Nr 232, poz. 1378.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1211, Nr 208, poz. 1241, Nr 209, poz. 1244 i Nr 232, poz. 1378.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie ustroju i organizacji Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowych zasad udzielania informacji z Rejestru i udostępniania kopii dokumentów z katalogu (Dz. U. Nr 247, poz. 1811, z 2007 r. Nr 228, poz. 1682, z 2009 r. Nr 219, poz. 1714 oraz z 2011 r. Nr 86, poz. 475), które traci moc z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 13 maja 2011 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. Nr 144, poz. 851), tj. z dniem 1 stycznia 2012 r.

Załącznik 1. [CI KRS-COD]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 27 grudnia 2011 r. (poz. 1760)

Załącznik nr 1

CI KRS-COD

infoRgrafika

Załącznik 2. [CI KRS-CWY]

Załącznik nr 2

CI KRS-CWY

infoRgrafika

Załącznik 3. [CI KRS-CZT]

Załącznik nr 3

CI KRS-CZT

infoRgrafika

Załącznik 4. [CI KRS-CZW]

Załącznik nr 4

CI KRS-CZW

infoRgrafika

Załącznik 5. [CI KRS-CZ-OPP]

Załącznik nr 5

CI KRS-CZ-OPP

infoRgrafika

Załącznik 6. [CI KRS-CZN]

Załącznik nr 6

CI KRS-CZN

infoRgrafika

Załącznik 7. [CI KRS-CNR]

Załącznik nr 7

CI KRS-CNR

infoRgrafika

Załącznik 8. [CI KRS-CDO]

Załącznik nr 8

CI KRS-CDO

infoRgrafika

Załącznik 9. [CI KRS-CDT]

Załącznik nr 9

CI KRS-CDT

infoRgrafika

Załącznik 10. [CI KRS-CDN]

Załącznik nr 10

CI KRS-CDN

infoRgrafika

Załącznik 11.

Załącznik nr 11

A) REGUŁY STOSOWANE W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA RÓWNOWAŻNOŚCI I PODOBIEŃSTW FIRM (NAZW), NAZWISK I IMION

1) Zasady równoważności:

a) za równoważne uznaje się podane we wniosku: firmę (nazwę), nazwisko i imiona z danymi wpisanymi do rejestru, jeżeli:

– oba człony nazwiska i co najmniej jedno imię są identyczne,

– podana we wniosku firma (nazwa) jest identyczna z firmą (nazwą) wpisaną w rejestrze, po pominięciu znaków określonych w dodatku C niniejszego załącznika oraz po pominięciu dodatkowych oznaczeń firmy (nazwy) – „w likwidacji” i „w upadłości”;

b) przy ustalaniu równoważności nie rozróżnia się pisowni literami dużymi i małymi;

c) za równoważne uważa się następujące skróty określenia formy prawnej podmiotu:

i) do formy prawnej „spółka jawna” – „SP.J.”,

ii) do formy prawnej „spółka partnerska” – „SP.P.”,

iii) do formy prawnej „spółka komandytowa” – „S. K.”,

iv) do formy prawnej „spółka komandytowo-akcyjna” – „S. K. A.”,

v) do formy prawnej „spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” – „SP. Z O.O.”

vi) do formy prawnej „spółka akcyjna” – „S.A.”

2) Zasady podobieństwa:

a) za podobne do imienia i nazwiska osoby wpisanej do rejestru uważa się podane we wniosku imię i nazwisko, jeżeli identyczny jest co najmniej jeden człon nazwiska i podobne jest co najmniej jedno imię,

b) za podobne uważa się imiona znajdujące się w tej samej grupie imion zawartej w wykazie podobieństw imion w dodatku D niniejszego załącznika,

c) firmę (nazwę) podaną we wniosku uważa się za podobną do firmy (nazwy) wpisanej w rejestrze, jeżeli jest równoważna z jej fragmentem.

B) Wykaz dopuszczalnych znaków

~

'

!

@

#

$

%

&

*

(

)

_

-

+

=

 

 

[

]

|

\

:

;

'

,

.

?

/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Ą

 

Ć

 

Ę

*

...

§

 

 

 

Ł

 

Ń

Ó

 

 

 

Ś

 

 

 

 

 

Ź

Ż

Á

Â

Ă

Ä

Ç

Č

Ď

Đ

Ë

É

E

Í

Î

Ĺ

Ľ

Ň

Ô

Ö

Ő

x

Ŕ

Ř

Ş

Š

Ţ

Ť

Ů

Ű

Ú

Ü

Ý

β

Ž

 

÷

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C) Wykaz pomijanych znaków

Pomijane są następujące znaki:

~

'

!

@

#

$

%

&

*

(

)

_

-

+

=

 

 

[

]

|

\

:

;

'

,

.

?

/

*

...

§

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oraz wszelkie inne znaki niebędące literami alfabetu polskiego ani cyframi dziesiętnymi.

D) Wykaz podobieństw imion

1. Grupa Adela: Adela, Adelajda, Adelina

2. Grupa Ada: Ada, Adriana, Adrianna

3. Grupa Agnieszka: Agnieszka, Jagna

4. Grupa Aleksander: Aleksander, Aleksy

5. Grupa Ala: Ala, Alina, Alicja

6. Grupa Amelia: Amelia, Amalia

7. Grupa Andrzej: Andrzej, Jędrzej

8. Grupa Anna: Anna, Aniela, Anita, Aniceta, Aneta, Angela, Angelika, Angelina, Hanna

9. Grupa Apollo: Apollo, Apolinary, Apoloniusz

10. Grupa August: August, Augustyn

11. Grupa Bartek: Bartek, Bartłomiej, Bartosz

12. Grupa Bogdan: Bohdan, Bogdan, Bogumił, Bogusz, Bogusław

13. Grupa Bogna: Bogna, Bogdana, Bogumiła, Bogusława, Bohdana

14. Grupa Beata: Beata, Beatrycze

15. Grupa Bernard: Bernard, Bernardyn

16. Grupa Bruno: Bruno, Brunon

17. Grupa Benon: Benon, Beniamin

18. Grupa Berna: Berna, Bernardyna, Bernadetta, Bernadeta, Bernarda

19. Grupa Błażej: Błażej, Bazyli

20. Grupa Bożena: Bożena, Bożenna, Bożysława

21. Grupa Cecylia: Cecylia, Celina, Celestyna, Czesława

22. Grupa Cecyl: Cecyl, Cecylian, Cecyliusz, Celestyn, Czesław

23. Grupa Cyryl: Cyryl, Cyriak, Cyrus

24. Grupa Chrystian: Chrystian, Krystian

25. Grupa Dagmara: Dagmara, Dagna

26. Grupa Dina: Dina, Diana, Ondina, Ondyna

27. Grupa Dorota: Dorota, Doris

28. Grupa Dezydery: Dezydery, Dezyderiusz

29. Grupa Dymitr: Dymitr, Dymitriusz

30. Grupa Dobiegniew: Dobiegniew, Dobiesław

31. Grupa Dobrawa: Dobrawa, Dobrochna, Dobromiła, Dobrosława

32. Grupa Dobrogost: Dobrogost, Dobromierz, Dobromił, Dobromir, Dobrosław

33. Grupa Edyta: Edyta, Edwarda, Judyta

34. Grupa Ela: Elżbieta, Eliza, Eleonora, Elwira, Liza, Luiza, Lukrecja

35. Grupa Eugenia: Eugenia, Genowefa

36. Grupa Emilia: Emilia, Emiliana, Emma

37. Grupa Ewa: Ewa, Ewelina, Ewita

38. Grupa Feliks: Feliks, Felicjan

39. Grupa Florian: Florian, Florencjusz, Florenty

40. Grupa Flora: Flora, Florentyna, Floryna

41. Grupa Gerard: Gerard, Gerald

42. Grupa Godzimierz: Godzimierz, Godzimir, Godzisław, Gorzysław, Gosław, Gościmił, Gościsław, Gościrad

43. Grupa Gotard: Gotard, Gotfryd

44. Grupa Gracja: Gracja, Gracjana

45. Grupa Gwido: Gwido, Gwidon

46. Grupa Hala: Hala, Halina, Halszka, Halka

47. Grupa Herkules: Herkules, Herkulan

48. Grupa Hilaria: Hilaria, Hildegarda, Hilda

49. Grupa Honorata: Honorata, Honoryna

50. Grupa Horacy: Horacy, Horacjusz

51. Grupa Hugo: Hugo, Hugon

52. Grupa Ida: Ida, Idalia

53. Grupa Iga: Iga, Ignacja, Jadwiga, Jagoda

54. Grupa Inga: Inga, Ingeborga, Ingrida, Ingryda

55. Grupa Irma: Irma, Irmina

56. Grupa Iwa: Iwa, Iwona, Iwetta

57. Grupa Iza: Iza, Izabela, Izabella, Bela, Bella, Izolda, Isaura, Izaura, Ismena

58. Grupa Jacek: Jacek, Jacenty, Jacław

59. Grupa Jan: Jan, Janusz, Janisław, January

60. Grupa Jarek: Jarek, Jarosław, Jarema, Jarmił, Jarogniew, Jaromir

61. Grupa Jurek: Jerzy, Jeremi, Jeremiasz

62. Grupa Józef: Józef, Józefat

63. Grupa Józefa: Józefa, Józefina

64. Grupa Julek: Julian, Juliusz

65. Grupa Julka: Julia, Julianna, Julietta, Julita

66. Grupa Justyn: Justyn, Justynian

67. Grupa Kama: Kama, Kamila, Kamilia, Kamelia

68. Grupa Kaja: Kaja, Katarzyna

69. Grupa Karena: Karena, Karina

70. Grupa Klaudiusz: Klaudiusz, Klaudian

71. Grupa Kacper: Kacper, Kasper

72. Grupa Klara: Klara, Klarysa

73. Grupa Klaudia: Klaudia, Klaudyna,

74. Grupa Klimek: Klemens, Klement, Klementyn, Kleofas

75. Grupa Klementyna: Klementyna, Klemencja

76. Grupa Konrad: Konrad, Kondrat, Konradyn

77. Grupa Konstanty: Konstanty, Konstantyn, Konstancjusz

78. Grupa Kornel: Kornel, Korneli, Korneliusz

79. Grupa Krzysztof: Krzysztof, Krystian, Krystyn

80. Grupa Krystyna: Krystyna, Krystiana

81. Grupa Ksenia: Ksenia, Ksaweryna, Ksawera

82. Grupa Laura: Laura, Laurentyna, Laurencja

83. Grupa Laurenty: Laurenty, Laurencjusz

84. Grupa Leszek: Leszek, Lech, Lechosław, Lesław

85. Grupa Lena: Lena, Leokadia, Leonarda, Leonida, Leonia, Leontyna, Leona, Helena, Marlena

86. Grupa Leon: Leon, Leopold, Leonard, Lenart, Leonid, Leopard, Lew

87. Grupa Lidia: Lidia, Ligia, Liwia

88. Grupa Lila: Lila, Lilia, Lilianna

89. Grupa Lubomir: Lubomir, Lubomierz, Lubor, Lubosław

90. Grupa Luba: Luba, Lubomira

91. Grupa Lucja: Lucja, Lucjola, Lucylla, Łucja, Lucyna

92. Grupa Lucjan: Lucjan, Lucjusz

93. Grupa Ludmiła: Ludmiła, Ludomiła, Ludomira, Ludwika, Ludwina, Ludegarda, Ludgarda

94. Grupa Ludgarad: Ludgarad, Ludgard, Ludomił, Ludimir, Ludomir, Ludosław, Ludwik, Lutogniew, Lutomir, Lutosław

95. Grupa Maciej: Maciej, Mateusz

96. Grupa Magda: Magda, Magdalena, Madlena

97. Grupa Maksym: Maksym, Maksymilian, Maksymin

98. Grupa Marcin: Marcin, Marcel, Marceli, Marcjal, Marcjan, Martyn, Martynian

99. Grupa Marcela: Marcela, Marcelina, Celina

100. Grupa Maria: Maria, Maja, Malina, Marianna, Marietta, Marika, Marina, Mariola, Marita, Marlena, Maryna, Maryla, Maryjka, Marzena, Marzenna, Marzanna

101. Grupa Mieszko: Mieszko, Mieczysław

102. Grupa Miłosz: Miłosz, Miłosław

103. Grupa Mira: Mira, Mirabella, Miranda, Mirella, Mirosława

104. Grupa Miron: Miron, Mirosław, Miromir

105. Grupa Mścisław: Mścisław, Mścibor, Myślibor, Mściwoj

106. Grupa Nadia: Nadia, Nadzieja

107. Grupa Natalia: Natalia, Natasza

108. Grupa Nora: Nora, Eleonora

109. Grupa Oktawian: Oktawian, Oktawiusz

110. Grupa Oleg: Oleg, Olech, Aleksander

111. Grupa Olga: Olga, Aleksandra

112. Grupa Patryk: Patryk, Patrycy, Patrycjusz

113. Grupa Paula: Paula, Paulina

114. Grupa Prot: Prot, Protazy

115. Grupa Radek: Radek, Radomił, Radomir, Radomysł, Radosław, Radowid, Radzimierz, Radzimir, Radzisław

116. Grupa Rena: Rena, Regina, Renata

117. Grupa Roman: Roman, Romuald

118. Grupa Roma: Roma, Romana

119. Grupa Saba: Saba, Sabina

120. Grupa Sandra: Sandra, Aleksandra

121. Grupa Sewer: Sewer, Seweryn, Sewerian

122. Grupa Sławoj: Sławoj, Sławomir, Sławosz, Sobiesław

123. Grupa Sława: Sława, Sławomira, Sobiesława, Wiesława

124. Grupa Świetopełk: Świetopełk, Świętopełk, Świetosław

125. Grupa Teofil: Teofil, Teodor, Teobald, Teodozjusz

126. Grupa Teofila: Teofila, Teodora, Teodozja

127. Grupa Tomasz: Tomasz, Tomił, Tomir, Tomisław

128. Grupa Tymoteusz: Tymoteusz, Tymon

129. Grupa Walery: Walery, Walerian, Waleriusz, Walenty, Walentyn

130. Grupa Walentyna: Walentyna, Waleria

131. Grupa Wera: Wera, Weronika

132. Grupa Wiesław: Wiesław, Wisław, Wieńczysław, Wiaczesław, Wińczysław

133. Grupa Wiesława: Wiesława, Wisława

134. Grupa Wilma: Wilma, Wilhelmina

135. Grupa Wiola: Wiola, Wioleta, Wioletta, Viola, Violeta, Violetta

136. Grupa Wit: Wit, Witalis, Witalian, Witold, Wiktor, Witomir, Witosław

137. Grupa Władysław: Władysław, Władymir, Włodzimierz, Włodzisław, Włodzimir

138. Grupa Zbigniew: Zbigniew, Zbisław, Zbysław

139. Grupa Zenon: Zenon, Zenobiusz

140. Grupa Ziemowit: Ziemowit, Ziemisław

141. Grupa Zygmunt: Zygmunt, Zygfryd

142. Grupa Żywia: Żywia, Żywisława

Załącznik 12.

Załącznik nr 12

infoRgrafika

Załącznik 13.

Załącznik nr 13

infoRgrafika

Załącznik 14.

Załącznik nr 14

infoRgrafika

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA