| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 3 lutego 2012 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie działania organów orzekających w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz organów właściwych do wypełniania funkcji oskarżyciela

Na podstawie art. 71 i art. 192 ust. 6 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
 W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2005 r. w sprawie działania organów orzekających w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz organów właściwych do wypełniania funkcji oskarżyciela (Dz. U. Nr 136, poz. 1143) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) oskarżycielu – należy przez to rozumieć rzecznika dyscypliny jako oskarżyciela przed komisją orzekającą oraz Głównego Rzecznika jako oskarżyciela przed Główną Komisją Orzekającą;”;

2) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Członka składu orzekającego zawiadamia się o rozprawie lub posiedzeniu przez doręczenie zarządzenia o wyznaczeniu terminu rozprawy i składu orzekającego lub wokandy niezwłocznie po ich sporządzeniu, jednak co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia lub rozprawy. W razie zmiany składu orzekającego można o rozprawie lub posiedzeniu zawiadomić, za pomocą faksu lub poczty elektronicznej, w terminie krótszym niż 7 dni.”;

3) w § 9:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Przewodniczący komisji orzekającej zarządza przekazanie zawiadomienia o miejscu i terminie rozprawy stronom oraz obrońcy obwinionego, o ile został ustanowiony.”,

b) w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) wskazanie naruszenia dyscypliny finansów publicznych objętego zarzutem oraz przepisu ustawy określającego to naruszenie;”,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Zawiadomienie przekazywane obwinionemu i jego obrońcy zawiera także informację o:

1) miejscu i terminie, w którym akta sprawy udostępnia się stronom;

2) przesłankach wyłączenia jawności rozprawy lub jej części, wymienionych w art. 119 ust. 2 ustawy;

3) obowiązku wynikającym z art. 183 ustawy.”;

4) w § 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wokanda zawiera imiona i nazwiska członków składu orzekającego, ze wskazaniem przewodniczącego składu orzekającego, protokolanta, a także określenie miejsca i terminu posiedzenia lub rozprawy oraz imię, nazwisko obwinionego, stanowisko zajmowane w czasie zarzucanego naruszenia, nazwę i siedzibę jednostki, której dotyczy naruszenie dyscypliny finansów publicznych, a także wskazanie przepisu ustawy określającego to naruszenie.”;

5) w § 28 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Prawomocność postanowienia lub orzeczenia stwierdza przewodniczący komisji orzekającej, dokonując stosownej adnotacji na wydanym rozstrzygnięciu.”;

6) w § 32:

a) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) kompletowanie akt w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, udostępnianie ich osobom uprawnionym oraz dokumentowanie ich obiegu;”,

b) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) przygotowywanie projektów postanowień, zarządzeń, wniosków, decyzji i innych dokumentów, zleconych przez przewodniczącego komisji orzekającej lub przewodniczącego składu orzekającego;”,

c) po pkt 9 dodaje się pkt 9a w brzmieniu:

„9a) prowadzenie dokumentacji dotyczącej nakładania kar pieniężnych na osoby wezwane w charakterze świadka, które nie stawiły się na wezwanie komisji orzekającej;”,

d) pkt 12 otrzymuje brzmienie:

„12) opracowywanie projektu sprawozdania dotyczącego sposobu rozpoznania wniosków o ukaranie, wniesionych w roku poprzednim;”;

7) w § 33:

a) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) opracowywanie projektu sprawozdania z działalności Głównej Komisji Orzekającej oraz projektu zbiorczego sprawozdania z działalności komisji orzekających w roku poprzednim;”,

b) w pkt 7 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 8–11 w brzmieniu:

„8) dokonywanie wyboru orzeczeń Głównej Komisji Orzekającej i komisji orzekających w celu upowszechnienia ich przez Przewodniczącego Głównej Komisji Orzekającej;

9) przygotowywanie informacji umożliwiających wykonywanie nadzoru Przewodniczącego Głównej Komisji Orzekającej nad działalnością administracyjną komisji orzekających;

10) prowadzenie dokumentacji dotyczącej nakładania kar pieniężnych na osoby wezwane w charakterze świadka, które nie stawiły się na wezwanie Głównej Komisji Orzekającej;

11) prowadzenie dokumentacji dotyczącej składanych zawiadomień o stwierdzonych uchybieniach w czynnościach instytucji państwowej, samorządowej lub społecznej, o których mowa w art. 85a ustawy.”;

8) § 34 i 35 otrzymują brzmienie:

„§ 34. Do zadań obsługi rzecznika dyscypliny należy:

1) przyjmowanie, wysyłanie i przechowywanie korespondencji rzecznika dyscypliny;

2) przyjmowanie i prowadzenie ewidencji zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych;

3) dokumentowanie czynności i postępowań prowadzonych przez rzecznika dyscypliny;

4) kompletowanie akt w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych prowadzonych przez rzecznika dyscypliny, udostępnianie ich osobom uprawnionym oraz dokumentowanie ich obiegu;

5) przechowywanie i prowadzenie ewidencji postanowień wydawanych przez rzecznika dyscypliny;

6) przygotowywanie na zlecenie rzecznika dyscypliny projektów zawiadomień, wezwań, wniosków i innych pism;

7) przyjmowanie wezwań, zarządzeń, zawiadomień, postanowień i orzeczeń w celu niezwłocznego przekazania rzecznikowi dyscypliny;

8) przechowywanie i archiwizowanie akt w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych prowadzonych przez rzecznika dyscypliny, zakończonych rozstrzygnięciem;

9) opracowywanie projektu sprawozdania z działalności rzecznika dyscypliny w roku poprzednim;

10) opracowywanie informacji na zlecenie Głównego Rzecznika w związku ze sprawowanym przez niego nadzorem nad działalnością rzeczników dyscypliny;

11) przyjmowanie oraz prowadzenie ewidencji informacji o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych, o których mowa w art. 95 ust. 1 ustawy;

12) prowadzenie dokumentacji dotyczącej nakładania kar pieniężnych na osoby wezwane w charakterze świadka, które nie stawiły się na wezwanie rzecznika dyscypliny;

13) dokumentowanie przekazywanych przez rzeczników dyscypliny informacji o potrzebie przeprowadzenia kontroli prawidłowości gospodarowania mieniem lub środkami publicznymi, o których mowa w art. 59a ustawy;

14) wykonywanie innych zadań zleconych przez rzecznika dyscypliny, w tym w szczególności udzielanie pomocy prawnej w sprawie przez niego prowadzonej.

§ 35. Do zadań obsługi Głównego Rzecznika należy:

1) przyjmowanie, wysyłanie i przechowywanie korespondencji Głównego Rzecznika;

2) przygotowywanie projektu decyzji Głównego Rzecznika o powołaniu lub odwołaniu rzecznika dyscypliny lub jego zastępcy;

3) prowadzenie dokumentacji dotyczącej powoływania i odwoływania rzeczników dyscypliny oraz ich zastępców;

4) przyjmowanie i prowadzenie ewidencji środków zaskarżenia przekazywanych do rozpoznania Głównemu Rzecznikowi;

5) przyjmowanie i prowadzenie ewidencji informacji o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych, o których mowa w art. 95 ust. 4 ustawy, przekazywanych przez rzeczników dyscypliny;

6) przyjmowanie i prowadzenie ewidencji postanowień, o których mowa w art. 187 ust. 2 ustawy, oraz postanowień o zawieszeniu postępowania, przekazywanych przez rzeczników dyscypliny;

7) przygotowanie projektów postanowień i zarządzeń zleconych przez Głównego Rzecznika;

8) przygotowanie projektów poleceń podjęcia przez rzecznika dyscypliny czynności sprawdzających, o których mowa w art. 95 ust. 6 ustawy, zleconych przez Głównego Rzecznika;

9) przygotowanie analiz postanowień, o których mowa w art. 187 ust. 2 ustawy, zleconych przez Głównego Rzecznika;

10) przyjmowanie informacji od rzeczników dyscypliny i ich zastępców o niezakończeniu postępowania wyjaśniającego w terminie, o którym mowa w art. 104 ust. 1 ustawy, ze wskazaniem przyczyn niezakończenia czynności sprawdzających i postępowania wyjaśniającego oraz przewidywanego terminu ich zakończenia;

11) opracowywanie projektów poleceń i wytycznych dla rzeczników dyscypliny, o których mowa w art. 195a ust. 5 ustawy, zleconych przez Głównego Rzecznika;

12) przygotowywanie informacji umożliwiających wykonywanie nadzoru Głównego Rzecznika nad działalnością rzeczników dyscypliny;

13) opracowywanie informacji dla Głównego Rzecznika dotyczących okresowej oceny wywiązywania się z obowiązków przez rzeczników dyscypliny;

14) przyjmowanie zawiadomień, zarządzeń, postanowień i orzeczeń w celu niezwłocznego przekazania Głównemu Rzecznikowi;

15) opracowywanie na zlecenie Głównego Rzecznika projektów skarg do sądów administracyjnych oraz prowadzenie dokumentacji dotyczącej tych skarg;

16) przygotowywanie materiałów dla Głównego Rzecznika w celu analizy wniosków o zatarcie ukarania za naruszenie dyscypliny finansów publicznych przed terminem zatarcia z mocy prawa;

17) opracowywanie projektu sprawozdania z działalności Głównego Rzecznika oraz zbiorczego sprawozdania z działalności rzeczników dyscypliny w roku poprzednim;

18) przyjmowanie i prowadzenie ewidencji skarg do sądu administracyjnego wniesionych przez Głównego Rzecznika;

19) prowadzenie dokumentacji dotyczącej składanych zawiadomień o stwierdzonych w toku czynności prowadzonych przez Głównego Rzecznika uchybieniach w czynnościach instytucji państwowej, samorządowej lub społecznej, o których mowa w art. 85a ustawy;

20) dokumentowanie przekazywanych przez Głównego Rzecznika informacji o potrzebie przeprowadzenia kontroli prawidłowości gospodarowania mieniem lub środkami publicznymi, o których mowa w art. 59a ustawy, oraz informacji przekazywanych przez podmioty uprawnione do kontroli;

21) wykonywanie innych zadań zleconych przez Głównego Rzecznika, w tym w szczególności udzielanie pomocy prawnej w sprawie przez niego prowadzonej.”;

9) w § 37 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Program szkolenia dodatkowego obejmuje zagadnienia uwzględniające właściwość, specyfikę oraz potrzeby komisji orzekających i rzeczników dyscypliny uczestniczących w tym szkoleniu.”;

10) załączniki nr 1 i 2 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.
 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 11 lutego 2012 r.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 79, poz. 551, z 2009 r. Nr 19, poz. 101, Nr 157, poz. 1241 i Nr 223, poz. 1778, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 240, poz. 1429.

Załącznik 1. [WZÓR - Sprawozdanie o sposobie rozpoznania wniosków o ukaranie wniesionych do komisji orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych]

Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 3 lutego 2012 r. (poz. 157)

Załącznik nr 1

WZÓR Sprawozdanie o sposobie rozpoznania wniosków o ukaranie wniesionych do komisji orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA

Sprawozdanie sporządza się na podstawie materiałów źródłowych zawartych w aktach poszczególnych spraw o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Wiersze od 1 do 17 dotyczą informacji o liczbie osób obwinionych (niezależnie od tego, ile zarzutów postawiono obwinionemu, ile przypisano lub umorzono albo od ilu uniewinniono).

Wiersze od 18 do 24 dotyczą informacji o liczbie zarzutów, w sprawie których zapadło rozstrzygnięcie o umorzeniu postępowania (niezależnie od tego, ilu obwinionym zarzuty te zostały postawione).

Wiersze od 25 do 52 dotyczą informacji o liczbie czynów, których popełnienie przypisano obwinionym (niezależnie od tego, ilu obwinionym zostały przypisane).

Wiersze od 53 do 57 dotyczą kwoty pieniężnej określonej w złotych.

CZĘŚĆ I

W wierszu 1 podaje się liczbę obwinionych objętych wnioskami o ukaranie, w których sprawy nie zostały rozstrzygnięte (niezależnie od etapu postępowania) na koniec roku poprzedzającego rok sprawozdawczy.

W wierszu 2 podaje się liczbę obwinionych objętych wnioskami o ukaranie wniesionymi do komisji orzekającej w roku sprawozdawczym, w sprawie których przewodniczący wydał zarządzenie o doręczeniu kopii wniosku obwinionemu. W wierszu tym nie wykazuje się danych odnoszących się do wniosków zwróconych do uzupełnienia podmiotowi występującemu z wnioskiem o ukaranie.

W wierszu 3 podaje się liczbę obwinionych objętych wnioskami o ukaranie, w sprawie których przewodniczący komisji orzekającej składającej sprawozdanie wydał zarządzenie o doręczeniu kopii wniosku obwinionemu, a które zostały w toku postępowania przekazane do innej komisji orzekającej.

W wierszu 4 podaje się liczbę obwinionych objętych wnioskami o ukaranie otrzymanymi z innej komisji orzekającej, w sprawie których przewodniczący tej komisji wydał zarządzenie o doręczeniu kopii wniosku obwinionemu, a które w toku postępowania zostały przekazane do komisji składającej sprawozdanie (również przekazane przez Przewodniczącego Głównej Komisji Orzekającej).

W wierszu 5 podaje się liczbę obwinionych, których sprawy zostały przekazane do ponownego rozpoznania przez Główną Komisję Orzekającą, w wyniku rozpoznania odwołania, wniosku o wznowienie postępowania albo stwierdzenia nieważności prawomocnego postanowienia lub orzeczenia.

W wierszu 6 podaje się liczbę obwinionych objętych wnioskami o ukaranie, w których sprawy nie zostały zakończone rozstrzygnięciem komisji orzekającej przed końcem roku sprawozdawczego (niezależnie od etapu postępowania).

CZĘŚĆ II

W wierszu 7 podaje się liczbę obwinionych objętych wnioskami o ukaranie, w których sprawy zostały zakończone rozstrzygnięciem komisji orzekającej w roku sprawozdawczym. Należy również uwzględnić tych obwinionych, których sprawy zostały przekazane przez Główną Komisję Orzekającą bądź postępowanie zostało odwieszone i rozpoznane w roku sprawozdawczym.

W wierszu 8 podaje się liczbę obwinionych, wobec których zapadło rozstrzygnięcie o umorzeniu postępowania. Do rozstrzygnięć o umorzeniu postępowania zalicza się tylko takie rozstrzygnięcie, którym komisja orzekająca umorzyła postępowanie w sprawie wszystkich naruszeń dyscypliny finansów publicznych (czynów) zarzucanych obwinionemu, niezależnie od przesłanek umorzenia.

W wierszu 9 podaje się liczbę obwinionych, wobec których wydano orzeczenia w kwestii odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, niezależnie od treści orzeczenia (uniewinnienie albo przypisanie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych).

W wierszu 10 podaje się liczbę obwinionych, wobec których zapadło orzeczenie o uniewinnieniu. Do orzeczeń o uniewinnieniu zalicza się tylko takie orzeczenie, którym komisja orzekająca uniewinniła obwinionego od wszystkich zarzucanych mu naruszeń dyscypliny finansów publicznych (czynów) bądź uniewinniła od jednego zarzutu, a w przypadku pozostałych zarzutów, o ile były postawione obwinionemu, postanowiła o ich umorzeniu.

W wierszu 11 podaje się liczbę obwinionych uznanych za odpowiedzialnych za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Do orzeczeń o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych zalicza się takie orzeczenie, którym komisja orzekająca przypisała obwinionemu odpowiedzialność za co najmniej jedno naruszenie dyscypliny finansów publicznych (czyn) zarzucane obwinionemu, niezależnie od rozstrzygnięć w sprawie pozostałych zarzutów, o ile były one postawione obwinionemu.

W wierszu 12 podaje się liczbę obwinionych, którym przypisano odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, ale odstąpiono od wymierzenia kary.

W wierszu 13 podaje się liczbę obwinionych, którym przypisano odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych i wymierzono karę.

W wierszach 14, 15, 16 i 17 podaje się liczbę obwinionych, spośród wykazanych w wierszu 13, którym wymierzono kary poszczególnych rodzajów.

CZĘŚĆ III

W wierszu 18 podaje się liczbę zarzutów postawionych obwinionym, w których postępowania przed komisją orzekającą zostały umorzone. Suma liczb wykazanych w wierszach od 18 do 24 może być równa lub większa od liczby podanej w wierszu 8.

W wierszu 19 podaje się liczbę zarzutów postawionych obwinionym, w których postępowania przed komisją orzekającą zostały umorzone ze względu na przedawnienie orzekania.

W wierszu 20 podaje się liczbę zarzutów postawionych obwinionym, w których postępowania przed komisją orzekającą zostały umorzone ze względu na niepopełnienie zarzuconego czynu.

W wierszu 21 podaje się liczbę zarzutów postawionych obwinionym, w których postępowania przed komisją orzekającą zostały umorzone ze względu na brak w zarzucanym czynie znamion naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

W wierszu 22 podaje się liczbę zarzutów postawionych obwinionym, w których postępowania przed komisją orzekającą zostały umorzone ze względu na działanie lub zaniechanie naruszające dyscyplinę finansów publicznych podjęte wyłącznie w celu ograniczenia skutków zdarzenia losowego.

W wierszu 23 podaje się liczbę zarzutów postawionych obwinionym, w których postępowania przed komisją orzekającą zostały umorzone ze względu na znikomy stopień szkodliwości naruszenia dyscypliny dla finansów publicznych.

W wierszu 24 podaje się liczbę zarzutów postawionych obwinionym, w których postępowania przed komisją orzekającą zostały umorzone ze względu na inne okoliczności niż wymienione w wierszach od 19 do 23.

CZĘŚĆ IV

W wierszach od 25 do 52 podaje się liczbę czynów przypisanych obwinionym wg naruszeń dyscypliny finansów publicznych wskazanych w art. od 5 do 18c ustawy. Suma liczb wykazanych w wierszach od 25 do 52 może być równa liczbie podanej w wierszu 11 lub większa od niej.

CZĘŚĆ V

W wierszu 53 podaje się informację o łącznej wysokości wymierzonych kar pieniężnych wszystkimi orzeczeniami komisji orzekającej wydanymi w roku sprawozdawczym, z uwzględnieniem również orzeczeń nieprawomocnych.

W wierszu 54 podaje się informację o średniej wysokości wymierzonej kary pieniężnej.

W wierszu 55 podaje się informację o łącznej wysokości wyegzekwowanych kar pieniężnych.

W wierszu 56 podaje się informację o łącznej wysokości orzeczonych w roku sprawozdawczym kosztów postępowania należnych Skarbowi Państwa, z uwzględnieniem również orzeczeń nieprawomocnych.

W wierszu 57 podaje się informację o łącznej wysokości wyegzekwowanych kosztów postępowania należnych Skarbowi Państwa.

Uwaga: dane z wierszy 

1 + 2 + 4 + 5 – 3 – 6 = 7

 

8 + 9 = 7

 

10 + 11 = 9

 

12 + 13 = 11

 

14 + 15 + 16 + 17 = 13

 

19 + 20 + 21 + 22 + 23 + 24 = 18

 

Załącznik 2. [WZÓR - Sprawozdanie z działalności rzecznika dyscypliny finansów publicznych]

Załącznik nr 2

WZÓR – Sprawozdanie z działalności rzecznika dyscypliny finansów publicznych

infoRgrafika

infoRgrafika

OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA

Sprawozdanie sporządza się na podstawie materiałów źródłowych zawartych w aktach poszczególnych spraw o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Nie wykazuje się zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych, które zostały przekazane innemu rzecznikowi dyscypliny, oraz zawiadomień zwróconych zawiadamiającemu do uzupełnienia na podstawie art. 94 ust. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Jako jedno zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych przyjmuje się zawiadomienie dotyczące jednej jednostki organizacyjnej, niezależnie od liczby zarzutów i osób objętych tym zawiadomieniem. W wyniku rozpoznania zawiadomienia rzecznik dyscypliny może, w zakresie poszczególnych zarzutów, wydać postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania albo o wszczęciu postępowania wyjaśniającego oraz postanowienie o umorzeniu postępowania wyjaśniającego lub wystąpić do komisji orzekającej z wnioskiem o ukaranie.

W wierszu 1 wykazuje się liczbę zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych, które wpłynęły do rzecznika dyscypliny w okresie poprzedzającym rok sprawozdawczy i nie zostały rozpoznane.

Jako zawiadomienie nierozpoznane przyjmuje się takie zawiadomienie, w sprawie którego rzecznik dyscypliny nie wydał postanowienia o wszczęciu postępowania wyjaśniającego albo o odmowie wszczęcia postępowania wyjaśniającego.

W wierszu 2 wykazuje się liczbę postanowień o wszczęciu postępowania wyjaśniającego niezakończonego w okresie poprzedzającym rok sprawozdawczy. Jako zakończenie postępowania wyjaśniającego przyjmuje się postępowanie zakończone wydaniem postanowienia o jego umorzeniu lub wystąpieniem z wnioskiem o ukaranie, w sprawie którego przewodniczący komisji orzekającej skierował wniosek do rozpoznania na posiedzenie albo rozprawę.

W wierszu 3 wykazuje się liczbę osób objętych postanowieniami o wszczęciu postępowania wyjaśniającego wykazanymi w wierszu 2.

W wierszu 4 wykazuje się liczbę zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych otrzymanych przez rzecznika dyscypliny w roku sprawozdawczym.

W wierszu 5 wykazuje się liczbę postanowień rzecznika dyscypliny o odmowie wszczęcia postępowania wyjaśniającego. Postanowienie może dotyczyć więcej niż jednego naruszenia dyscypliny finansów publicznych wskazanego w zawiadomieniu.

W wierszu 6 wykazuje się liczbę wszystkich naruszeń dyscypliny finansów publicznych, objętych postanowieniami wykazanymi w wierszu 5, w podziale na przyczyny odmowy wszczęcia postępowania.

Liczba wykazana w wierszu 6 może być równa lub wyższa od liczby wykazanej w wierszu 5.

W wierszu 7 wykazuje się liczbę postanowień o wszczęciu postępowania wyjaśniającego wydanych przez rzecznika dyscypliny w roku sprawozdawczym.

W wierszu 8 wykazuje się liczbę osób objętych postanowieniami o wszczęciu postępowania wyjaśniającego wykazanymi w wierszu 7.

W wierszu 9 wykazuje się liczbę postanowień o umorzeniu postępowania wyjaśniającego wydanych przez rzecznika dyscypliny w roku sprawozdawczym.

W wierszu 10 wykazuje się liczbę osób objętych postanowieniami o umorzeniu postępowania wyjaśniającego wykazanymi w wierszu 9.

W wierszu 11 wykazuje się liczbę wniosków o ukaranie, z którymi rzecznik dyscypliny wystąpił do komisji orzekającej w roku sprawozdawczym.

W wierszu 12 wykazuje się liczbę obwinionych objętych wnioskami o ukaranie wykazanymi w wierszu 11.

W wierszu 13 wykazuje się liczbę prowadzonych postępowań wyjaśniających, tj. liczbę postanowień o wszczęciu postępowań wyjaśniających, które nie zostały zakończone na koniec roku sprawozdawczego. W liczbie tej uwzględnia się także postanowienia o wszczęciu postępowań wyjaśniających umorzonych przez rzecznika dyscypliny, w przypadku gdy na postanowienie o umorzeniu złożono zażalenie, które bądź nie zostało rozpatrzone na koniec roku, bądź w wyniku jego rozpatrzenia postanowienie o umorzeniu postępowania wyjaśniającego zostało przez Głównego Rzecznika uchylone, a ponowne rozstrzygnięcie rzecznika dyscypliny nie zostało wydane na koniec roku sprawozdawczego. W liczbie ogólnej postępowań wyjaśniających niezakończonych na koniec roku sprawozdawczego uwzględnia się także postępowania wszczęte postanowieniami wydanymi w latach poprzednich, które nie zostały zakończone na koniec roku sprawozdawczego.

W wierszu 14 wykazuje się liczbę zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych pozostających w rozpoznaniu u rzecznika dyscypliny na koniec roku sprawozdawczego, w związku z którymi prowadzone są czynności sprawdzające.

W wierszu 15 wykazuje się liczbę obwinionych w sprawach, w których rzecznik dyscypliny pełnił funkcję oskarżyciela, wobec których zapadło rozstrzygnięcie komisji orzekającej w roku sprawozdawczym.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Latkowski

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »