| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ1)

z dnia 2 marca 2012 r.

w sprawie kandydatów na przewodniczącego, zastępców i egzaminatorów Centralnej Morskiej Komisji Egzaminacyjnej

Na podstawie art. 77 ust. 10 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. Nr 228, poz. 1368) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) kryteria, którym powinni odpowiadać kandydaci na przewodniczącego, zastępców przewodniczącego oraz egzaminatorów Centralnej Morskiej Komisji Egzaminacyjnej;

2) sposób sporządzania i aktualizacji listy egzaminatorów.

§ 2.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) ustawie – oznacza to ustawę z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim;

2) CMKE – oznacza to Centralną Morską Komisję Egzaminacyjną, o której mowa w art. 77 ust. 1 ustawy;

3) konwencji STCW – oznacza to Międzynarodową konwencję o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania im świadectw oraz pełnienia wacht, 1978, sporządzonej w Londynie dnia 7 lipca 1978 r. (Dz. U. z 1984 r. Nr 39, poz. 201 i 202 oraz z 1999 r. Nr 30, poz. 286).

§ 3.
Kandydatem na przewodniczącego CMKE może być osoba, która posiada:

1) wykształcenie wyższe – co najmniej studia drugiego stopnia, w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.2));

2) wiedzę w zakresie objętym konwencją STCW oraz znajomość przepisów w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji zawodowych marynarzy;

3) dyplom na poziomie zarządzania, o którym mowa w konwencji STCW;

4) co najmniej 6-letnią praktykę morską, w tym co najmniej 3 lata pracy na stanowisku na poziomie zarządzania, o którym mowa w konwencji STCW;

5) co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym.

§ 4.
Kandydatem na zastępcę przewodniczącego CMKE może być osoba, która spełnia kryteria wymienione w § 3 pkt 1–4, oraz posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie w pracy dydaktycznej w morskich jednostkach edukacyjnych, o których mowa w art. 74 ustawy.
§ 5.
Kandydatem na egzaminatora może być osoba, która posiada:

1) wykształcenie wyższe;

2) wiedzę w zakresie objętym konwencją STCW z przedmiotu objętego egzaminem;

3) co najmniej 5-letnie doświadczenie:

a) w pracy na statkach morskich – na stanowisku na poziomie zarządzania, o którym mowa w konwencji STCW, odpowiadającym zakresowi zagadnień, z którego przeprowadzany jest egzamin na określony poziom kompetencji, lub

b) w pracy dydaktycznej – w morskich jednostkach edukacyjnych, o których mowa w art. 74 ustawy, w prowadzeniu szkoleń z przedmiotów objętych egzaminem, lub

c) na jachtach morskich – na stanowisku odpowiadającym zakresowi zagadnień, z którego przeprowadzany jest egzamin, i posiada patent kapitana jachtowego lub motorowodnego.

§ 6.
1. Kandydat na egzaminatora składa, do przewodniczącego CMKE, wniosek o wpisanie na listę egzaminatorów oraz kopie dokumentów poświadczających spełnienie wymagań, o których mowa w § 5.

2. Przewodniczący CMKE weryfikuje dokumenty, o których mowa w ust. 1, i przekazuje ministrowi właściwemu do spraw gospodarki morskiej listę kandydatów na egzaminatorów spełniających wymagania, o których mowa w § 5.

§ 7.
Wpis na listę egzaminatorów dokonywany jest na okres 3 lat.
§ 8.
1. Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej aktualizuje listę egzaminatorów w przypadku zatwierdzenia kandydata na egzaminatora z listy kandydatów, o której mowa w § 6 ust. 2, oraz w przypadkach określonych w ust. 2 i 3.

2. Po upływie okresu, o którym mowa w § 7, minister właściwy do spraw gospodarki morskiej ponownie wpisuje egzaminatora, na jego wniosek, na listę egzaminatorów, po zasięgnięciu opinii przewodniczącego CMKE.

3. Wykreślenie z listy egzaminatorów następuje w przypadku śmierci, naruszenia przepisów regulujących działanie CMKE lub na wniosek egzaminatora.

§ 9.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej: S. Nowak

 

1) Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej kieruje działem administracji rządowej – gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 248, poz. 1494).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 46, poz. 328, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 144, poz. 1043 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 80, poz. 542, Nr 120, poz. 818, Nr 176, poz. 1238 i 1240 i Nr 180, poz. 1280, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, z 2009 r. Nr 68, poz. 584, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278 i Nr 202, poz. 1553, z 2010 r. Nr 57, poz. 359, Nr 75, poz. 471, Nr 96, poz. 620 i Nr 127, poz. 857 oraz z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 84, poz. 455, Nr 112, poz. 654, Nr 174, poz. 1039 i Nr 185, poz. 1092.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Pikus

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »