| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1)

z dnia 22 marca 2012 r.

w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu sprawdzianu i egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Rozporządzenie określa warunki wynagradzania:

1) egzaminatorów biorących udział w przeprowadzaniu:

a) sprawdzianu w klasie VI szkoły podstawowej, w klasie VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia i w klasie III ogólnokształcącej szkoły baletowej, zwanego dalej „sprawdzianem”,

b) egzaminu w klasie III gimnazjum, w klasie III ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, w klasie III ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia i w klasie VI ogólnokształcącej szkoły baletowej, zwanego dalej „egzaminem gimnazjalnym”,

c) egzaminu maturalnego,

d) egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w tym dla osób, które zdają ten egzamin jako eksternistyczny,

e) egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe;

2) nauczycieli akademickich biorących udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego.

2. Rozporządzenie nie dotyczy nauczycieli będących egzaminatorami biorących udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego.

§ 2.
Podstawą ustalenia wynagrodzenia egzaminatora i nauczyciela akademickiego, o których mowa w § 1 ust. 1, jest minimalna stawka wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego posiadającego tytuł zawodowy magistra oraz przygotowanie pedagogiczne, określona na podstawie art. 30 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.3)), zwana dalej „stawką”.
§ 3.
1. Warunki wynagradzania egzaminatorów biorących udział w przeprowadzaniu sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe określa załącznik nr 1 do rozporządzenia, z zastrzeżeniem ust. 2–4 i § 4.

2. Egzaminatorowi biorącemu udział w przeprowadzaniu egzaminu gimnazjalnego, który, zaznaczone na zestawie zadań przez ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się oraz ucznia niepełnosprawnego, odpowiedzi przenosi na kartę odpowiedzi w przypadku zadań z:

1) części pierwszej – humanistycznej z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie,

2) części drugiej – matematyczno-przyrodniczej z zakresu przedmiotów przyrodniczych,

3) części trzeciej z zakresu języka obcego nowożytnego – poziom podstawowy

– przysługuje wynagrodzenie w wysokości 0,07% stawki za każdą pracę ucznia.

3. Warunki wynagradzania nauczycieli akademickich biorących udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

4. Egzaminatorowi przeprowadzającemu etap praktyczny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych i szkół policealnych kształcących w zawodach, w których kształcą zasadnicze szkoły zawodowe, przysługuje wynagrodzenie za udział w jednej zmianie egzaminu w wysokości 4,991% stawki.

5. Egzaminatorowi przeprowadzającemu część praktyczną egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w tym dla osób, które zdają ten egzamin jako eksternistyczny, przysługuje wynagrodzenie za udział w jednej zmianie egzaminu w wysokości 5,989% stawki.

§ 4.
1. Egzaminatorowi będącemu:

1) przewodniczącym zespołu egzaminatorów sprawdzających i oceniających prace uczniów zdających sprawdzian lub część egzaminu gimnazjalnego,

2) przewodniczącym zespołu egzaminatorów sprawdzających i oceniających arkusze egzaminacyjne zdających część pisemną egzaminu maturalnego z danego przedmiotu,

3) przewodniczącym zespołu egzaminatorów sprawdzających i oceniających prace egzaminacyjne zdających etap praktyczny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dla absolwentów techników, techników uzupełniających i szkół policealnych kształcących w zawodach innych niż zawody, w których kształcą zasadnicze szkoły zawodowe

– przysługuje wynagrodzenie w wysokości 13% łącznej kwoty wynagrodzeń przysługujących egzaminatorom wchodzącym w skład danego zespołu, nie mniej niż 150 złotych.

2. Egzaminatorowi będącemu przewodniczącym zespołu egzaminacyjnego przeprowadzającego etap praktyczny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych i szkół policealnych kształcących w tych samych zawodach, w których kształcą zasadnicze szkoły zawodowe, przysługuje wynagrodzenie w wysokości 120% kwoty wynagrodzenia przysługującego jednemu egzaminatorowi wchodzącemu w skład tego zespołu.

§ 5.
Dyrektor szkoły, w terminie trzech dni od dnia zakończenia części ustnej egzaminu maturalnego w szkole, przekazuje dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej pisemne potwierdzenie udziału nauczyciela akademickiego w przeprowadzeniu części ustnej egzaminu maturalnego.
§ 6.
Traci moc rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu sprawdzianu i egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego (Dz. U. Nr 94, poz. 773).
§ 7.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z wyjątkiem § 3 ust. 5, który wchodzi w życie z dniem 1 września 2012 r.

Minister Edukacji Narodowej: K. Szumilas

 

1) Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej – oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. Nr 248, poz. 1480).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650 i Nr 219, poz. 1706 oraz z 2011 r. Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206.

Załącznik 1. [WARUNKI WYNAGRADZANIA EGZAMINATORÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W PRZEPROWADZANIU SPRAWDZIANU, EGZAMINU GIMNAZJALNEGO, EGZAMINU MATURALNEGO I EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 22 marca 2012 r. (poz. 334)

Załącznik nr 1

WARUNKI WYNAGRADZANIA EGZAMINATORÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W PRZEPROWADZANIU SPRAWDZIANU, EGZAMINU GIMNAZJALNEGO, EGZAMINU MATURALNEGO I EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE

Lp.

Sprawdzian/egzamin

Kwota wynagrodzenia za jednego zdającego

1

2

3

1

sprawdzian

0,374% stawki

2

egzamin gimnazjalny – część pierwsza – humanistyczna z zakresu języka polskiego

0,300% stawki

3

egzamin gimnazjalny – część druga – matematyczno-przyrodnicza z zakresu matematyki

0,223% stawki

4

egzamin gimnazjalny – część trzecia z zakresu języka obcego nowożytnego – poziom rozszerzony

0,193% stawki

5

część pisemna egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów (z wyjątkiem języka polskiego) – poziom podstawowy

0,692% stawki

6

część pisemna egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej – poziom podstawowy i rozszerzony;

część pisemna egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego – poziom rozszerzony i poziom dla absolwentów szkół i oddziałów dwujęzycznych

0,972% stawki

7

część pisemna egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów (z wyjątkiem języka polskiego, języka obcego nowożytnego i języka mniejszości narodowej) – poziom rozszerzony i poziom dla absolwentów szkół i oddziałów dwujęzycznych

0,832% stawki

8

etap praktyczny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dla absolwentów techników, techników uzupełniających i szkół policealnych kształcących w innych zawodach niż zawody, w których kształcą zasadnicze szkoły zawodowe

0,972% stawki

 

Załącznik 2. [WARUNKI WYNAGRADZANIA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH BIORĄCYCH UDZIAŁ W PRZEPROWADZANIU CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO]

Załącznik nr 2

WARUNKI WYNAGRADZANIA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH BIORĄCYCH UDZIAŁ W PRZEPROWADZANIU CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO

Lp.

Przedmiot/poziom egzaminu

Kwota wynagrodzenia za jednego zdającego

1

2

3

1

język polski, język mniejszości narodowej, język regionalny

0,692% stawki

2

język obcy nowożytny – bez określania poziomu egzaminu

0,281% stawki

3

język obcy nowożytny – poziom podstawowy

0,281% stawki

4

język obcy nowożytny – poziom rozszerzony, poziom dla absolwentów szkół i oddziałów dwujęzycznych

0,421% stawki

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Jerzy Różyk

ekspert ds. oceny ryzyka w transporcie, prawa przewozowego i ubezpieczeń transportowych CDS Kancelaria Brokerska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »