| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 21 marca 2012 r.

w sprawie warunków, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, którym można powierzyć przeprowadzanie kontroli związanych z przyznawaniem pomocy finansowej organizacjom producentów, wzoru upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych oraz sposobu sporządzenia i wzoru protokołu z kontroli

Na podstawie art. 56 ust. 7 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o organizacji rynku rybnego (Dz. U. z 2011 r. Nr 34, poz. 168) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) warunki organizacyjne, kadrowe i techniczne, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, którym można powierzyć przeprowadzanie kontroli, o których mowa w art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o organizacji rynku rybnego, zwanej dalej „ustawą”;

2) wzór upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych w ramach kontroli, o których mowa w art. 56 ust. 1 ustawy;

3) sposób sporządzenia i wzór protokołu z kontroli.

§ 2.
Przeprowadzanie kontroli, o których mowa w art. 56 ust. 1 ustawy, może być powierzone jednostce organizacyjnej, która:

1) nie jest organizacyjnie powiązana z podmiotem kontrolowanym;

2) zatrudnia osoby:

a) w liczbie zapewniającej samodzielne wykonywanie powierzonych kontroli,

b) posiadające wykształcenie wyższe w zakresie prawa, ekonomii, rolnictwa lub rybactwa,

c) posiadające co najmniej roczne doświadczenie w zakresie przeprowadzania kontroli;

3) dysponuje pomieszczeniami i systemem teleinformatycznym zapewniającym przetwarzanie danych zgodnie z systemem teleinformatycznym posiadanym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

§ 3.
Wzór upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych w ramach kontroli, o których mowa w art. 56 ust. 1 ustawy, jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§ 4.
1. Protokół z kontroli sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje podmiot kontrolowany.

2. Wzór protokołu z kontroli jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 5.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki

 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rybołówstwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 248, poz. 1486).

Załącznik 1. [WZÓR - UPOWAŻNIENIE DO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI KONTROLNYCH]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 21 marca 2012 r. (poz. 343)

Załącznik nr 1

WZÓR – UPOWAŻNIENIE DO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

infoRgrafika

Informacja:

Na podstawie art. 56 ust. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o organizacji rynku rybnego osoba upoważniona do wykonywania czynności kontrolnych jest uprawniona do:

1) wejścia do siedziby organizacji producentów lub podmiotu, o którym mowa w art. 52 ww. ustawy, lub innego miejsca, w którym jest wykonywana działalność podlegająca kontroli;

2) kontroli dokumentów związanych z zakresem kontroli, sporządzania z nich odpisów, wyciągów lub kserokopii;

3) żądania pisemnych lub ustnych wyjaśnień związanych z zakresem kontroli;

4) wykonywania innych czynności niezbędnych do przeprowadzenia kontroli.

Załącznik 2. [WZÓR - PROTOKÓŁ]

Załącznik nr 2

WZÓR – PROTOKÓŁ

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Andrzej Łukaszewicz

Ekspert z zakresu zamówień publicznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »