REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2012 poz. 347

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH1)

z dnia 16 lutego 2012 r.

w sprawie trybu rejestracji danych w rejestrze PESEL oraz w rejestrach mieszkańców i rejestrach zamieszkania cudzoziemców

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. Nr 217, poz. 1427, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) tryb rejestracji danych w rejestrze PESEL oraz w rejestrach mieszkańców i rejestrach zamieszkania cudzoziemców;

2) tryb przekazywania danych pomiędzy rejestrami mieszkańców a rejestrem PESEL;

3) tryb postępowania wyjaśniającego i usuwania niezgodności danych zawartych w rejestrze PESEL oraz w rejestrach mieszkańców z posiadanymi dokumentami lub stanem faktycznym;

4) sposób zapisu i gromadzenia w rejestrze PESEL oraz w rejestrach mieszkańców i rejestrach zamieszkania cudzoziemców danych o imionach i nazwiskach cudzoziemców.

§ 2.
Rejestracji danych w rejestrze PESEL oraz w rejestrach mieszkańców i rejestrach zamieszkania cudzoziemców dokonuje się wielkimi literami. Dopuszcza się rejestrację danych dotyczących numeru domu małą literą.

Rozdział 2

Tryb rejestracji danych w rejestrze PESEL oraz w rejestrach mieszkańców i rejestrach zamieszkania cudzoziemców oraz tryb przekazywania danych pomiędzy rejestrami mieszkańców a rejestrem PESEL

§ 3. [Rejestracja danych w trybie teletransmisji]

Rejestracji danych w rejestrze PESEL dokonuje się bezpośrednio, w trybie teletransmisji, chyba że przekazywanie określonych danych do rejestru PESEL następuje w trybie określonym w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności, zwanej dalej „ustawą”. Rejestr PESEL przekazuje zwrotnie potwierdzenie zarejestrowania tych danych.
§ 4.
Przekazywanie danych z rejestru PESEL do rejestrów mieszkańców następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu dwóch dni roboczych, w trybie teletransmisji.
§ 5.
1. Rejestr PESEL przekazuje dane, zarejestrowane przez organy, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy, do rejestrów mieszkańców, właściwych ze względu na aktualne miejsce zameldowania na pobyt stały i czasowy osoby, a w przypadku braku zameldowania na pobyt stały – do rejestrów mieszkańców, właściwych ze względu na ostatnie miejsce zameldowania na pobyt stały osoby.

2. W przypadku gdy osoba nie była nigdy zameldowana na pobyt stały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, rejestr PESEL przekazuje zarejestrowane dane, o których mowa w art. 8 ustawy, do rejestrów mieszkańców, właściwych ze względu na ostatnie miejsce zameldowania na pobyt czasowy osoby.

3. W przypadku gdy osoba nie była nigdy zameldowana na pobyt stały lub czasowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, rejestr PESEL nie przekazuje zarejestrowanych danych, o których mowa w art. 8 ustawy, do rejestrów mieszkańców.

4. W przypadku, o którym mowa w art. 34 ust. 3 ustawy, po zarejestrowaniu przez organ w rejestrze PESEL danych o wymeldowaniu zarejestrowane dane z rejestru PESEL są przekazywane do rejestrów mieszkańców, właściwych ze względu na poprzednie miejsce zameldowania na pobyt stały i czasowy osoby.

§ 6.
1. Rejestracji danych w rejestrach zamieszkania cudzoziemców organy gmin dokonują niezwłocznie, nie później jednak niż w następnym dniu roboczym od dnia uzyskania danych, zgodnie z formą prowadzenia rejestru zamieszkania cudzoziemców przez dany organ gminy.

2. Po otrzymaniu informacji o nadaniu lub zmianie numeru PESEL organy, o których mowa w ust. 1, uzupełniają rejestry zamieszkania cudzoziemców o nowo nadany numer PESEL, w trybie określonym w ust. 1.

§ 7.
1. W przypadku gdy cudzoziemiec, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy, wykonał obowiązek meldunkowy na terenie danej gminy, po zarejestrowaniu przez właściwy organ gminy w rejestrze PESEL danych w celu nadania numeru PESEL cudzoziemcowi, rejestr PESEL przekazuje zarejestrowane dane do rejestrów mieszkańców, właściwych ze względu na aktualne miejsce zameldowania na pobyt stały lub czasowy cudzoziemca.

2. W przypadku gdy cudzoziemiec, o którym mowa w art. 7 ust. 2 ustawy, nie wykonał obowiązku meldunkowego, a wystąpił z wnioskiem o nadanie numeru PESEL, po zarejestrowaniu przez właściwy organ w rejestrze PESEL danych w celu nadania numeru PESEL cudzoziemcowi, rejestr PESEL nie przekazuje zarejestrowanych danych do rejestrów mieszkańców.

§ 8.
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego stosuje tryb określony w § 3 do rejestracji danych niezbędnych do sporządzania i wydawania dokumentów, o których mowa w art. 35 ust. 4 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2010 r. Nr 29, poz. 154, z późn. zm.3)), zapewniając ochronę informacji niejawnych oraz realizację obowiązków administratora danych zawartych w rejestrze PESEL.

Rozdział 3

Postępowanie wyjaśniające i usuwanie niezgodności danych zawartych w rejestrze PESEL oraz w rejestrach mieszkańców

§ 9. [Wszczęcie postępowania wyjaśniającego]

W przypadku braku możliwości usunięcia niezgodności danych w rejestrze PESEL przez organ zgodnie ze swoją właściwością, organ wszczyna postępowanie wyjaśniające.
§ 10.
1. Powiadomienie, o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy, kieruje się niezwłocznie, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

2. Po usunięciu niezgodności organ przesyła potwierdzenie usunięcia niezgodności danych w rejestrze PESEL do organu, od którego otrzymał powiadomienie, o którym mowa w ust. 1, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

§ 11.
1. Usuwanie niezgodności danych w rejestrze PESEL następuje niezwłocznie po zakończeniu postępowania wyjaśniającego, w trybie określonym w § 3.

2. Usuwanie niezgodności danych w rejestrach mieszkańców następuje poprzez przekazanie zaktualizowanych danych z rejestru PESEL do właściwego rejestru mieszkańców, w trybie określonym w § 4.

§ 12.
1. Zawiadomienie o sposobie załatwienia sprawy, o którym mowa w art. 11 ust. 4 ustawy, zawiera w szczególności informację o działaniach podjętych w związku z usunięciem niezgodności i o wyniku postępowania wyjaśniającego, a w przypadku postępowania wyjaśniającego wszczętego z urzędu – także datę jego wszczęcia.

2. W przypadku postępowania wszczętego na wniosek zawiadomienie jest przekazywane wnioskodawcy niezwłocznie po zakończeniu postępowania, zgodnie z formą, jaką wnioskodawca określił we wniosku. Jeżeli wnioskodawca nie określił formy otrzymania zawiadomienia, zawiadomienie jest przekazywane zgodnie z formą, w jakiej wniosek wpłynął do organu.

Rozdział 4

Sposób zapisu i gromadzenia w rejestrze PESEL oraz w rejestrach mieszkańców i rejestrach zamieszkania cudzoziemców danych o imionach i nazwiskach cudzoziemców

§ 13. [Zapis danych o imionach i nazwiskach cudzoziemców urodzonych na terytorium RP]

1. Imię (imiona) i nazwisko cudzoziemca urodzonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej są zapisywane w rejestrze PESEL oraz w rejestrach mieszkańców i rejestrach zamieszkania cudzoziemców zgodnie z pisownią wynikającą z aktu urodzenia.

2. W przypadku innym niż opisany w ust. 1 imię (imiona) i nazwisko cudzoziemca są zapisywane w rejestrze PESEL oraz w rejestrach mieszkańców i rejestrach zamieszkania cudzoziemców w pisowni oryginalnej opartej na alfabecie łacińskim, na podstawie danych zawartych w dokumencie podróży lub innym dokumencie potwierdzającym tożsamość i obywatelstwo cudzoziemca.

§ 14.
Jeżeli w zapisie imienia (imion) albo nazwiska cudzoziemca występują różnice pomiędzy jego dokumentem podróży lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość i obywatelstwo a sporządzonymi dla niego polskimi aktami stanu cywilnego, dane te są zapisywane w rejestrze PESEL oraz w rejestrach mieszkańców i rejestrach zamieszkania cudzoziemców równorzędnie na podstawie zarówno dokumentu podróży lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo, jak i aktów stanu cywilnego.
§ 15.
Do rejestracji nazwiska cudzoziemca, który w wyniku zawarcia związku małżeńskiego przyjął nazwisko małżonka lub połączył dotychczasowe nazwisko z dotychczasowym nazwiskiem małżonka, stosuje się art. 10 ust. 6 ustawy.

Rozdział 5

Przepis końcowy

§ 16. [Wejście w życie]

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2015 r.

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 239, poz. 1593 oraz z 2011 r. Nr 133, poz. 768, Nr 204, poz. 1195 i Nr 288, poz. 1689.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 i Nr 238, poz. 1578 oraz z 2011 r. Nr 53, poz. 273, Nr 84, poz. 455, Nr 117, poz. 677 i Nr 230, poz. 1371.

[1] § 16 w brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 grudnia 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu rejestracji danych w rejestrze PESEL oraz w rejestrach mieszkańców i rejestrach zamieszkania cudzoziemców (Dz.U. poz. 1469). Zmiana weszła w życie 31 grudnia 2012 r.

§ 16 w brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu rejestracji danych w rejestrze PESEL oraz w rejestrach mieszkańców i rejestrach zamieszkania cudzoziemców (Dz.U. poz. 1943). Zmiana weszła w życie 31 grudnia 2014 r.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA