| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH1)

z dnia 25 kwietnia 2012 r.

w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego

Na podstawie art. 130 ust. 4 i art. 140 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Rozporządzenie określa:

1) sposób punktowania i liczbę punktów odpowiadających naruszeniu przepisów ruchu drogowego;

2) warunki i sposób prowadzenia ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego, zwanej dalej „ewidencją”;

3) tryb występowania z wnioskiem o kontrolne sprawdzenie kwalifikacji;

4) warunki i tryb występowania z wnioskiem o cofnięcie uprawnień do kierowania pojazdami silnikowymi;

5) jednostki upoważnione do prowadzenia szkolenia, którego odbycie spowoduje zmniejszenie liczby punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego, program tego szkolenia oraz liczbę punktów odejmowanych z tytułu jego odbycia;

6) podmioty uprawnione do uzyskiwania informacji zawartych w ewidencji.

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym;

2) pozwoleniu – rozumie się przez to pozwolenie do kierowania tramwajem;

3) komendancie wojewódzkim Policji – rozumie się przez to również Komendanta Stołecznego Policji.

§ 2.
1. Do ewidencji wpisuje się kierowcę, który kierując pojazdem silnikowym lub motorowerem, dopuścił się naruszenia przepisów ruchu drogowego, zwanego dalej „naruszeniem”.

2. Wpisowi do ewidencji nie podlega kierowca niebędący obywatelem polskim i nieposiadający karty pobytu, chyba że dopuścił się naruszenia, za które może być orzeczony środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów.

3. Do ewidencji wpisuje się naruszenia wraz z odpowiadającą im liczbą punktów, zgodnie z wykazem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

4. Jeżeli kierowca jednym czynem naruszył więcej niż jeden przepis ruchu drogowego, w ewidencji uwidacznia się wszystkie naruszenia, przypisując każdemu odpowiednią liczbę punktów, z zastrzeżeniem ust. 5–9.

5. Jeżeli kierowca jednym czynem naruszył dwa lub więcej:

1) znaków określonych w załączniku nr 1 kodem od C 05 do C 11, w ewidencji wpisuje się to naruszenie, którego kod ma mniejszy znacznik liczbowy;

2) przepisów określonych w załączniku nr 1 kodem od G 01 do G 04, w ewidencji wpisuje się to naruszenie, któremu przypisano największą liczbę punktów, a jeżeli jest ona równa – naruszenie, którego kod ma mniejszy znacznik liczbowy.

6. Przepis ust. 5 pkt 2 stosuje się odpowiednio w odniesieniu do naruszeń określonych w załączniku nr 1 kodem od E 01 do E 05, jeżeli zachowanie sprawcy stanowiło jeden czyn.

7. Jeżeli w związku z wyprzedzaniem tego samego pojazdu albo kolumny rowerów, wózków rowerowych lub kolumny pieszych kierowca dopuścił się naruszeń określonych w załączniku nr 1 kodami B 02, C 11 lub F 01 do F 09, do ewidencji wpisuje się to naruszenie, któremu przypisano największą liczbę punktów. Jeżeli dwu lub więcej naruszeniom przypisano taką samą liczbę punktów, wpisuje się to naruszenie, które ma mniejszy znacznik literowy i liczbowy.

8. W razie dopuszczenia się przez kierowcę przestępstwa drogowego, określonego w załączniku nr 1 kodem A 01, naruszeniu, które stanowiło znamię przestępstwa, punktów nie przypisuje się.

9. Punkty za spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, określone w załączniku nr 1 kodami A 02 lub A 06, przypisuje się wówczas, gdy przyczyną zagrożenia było naruszenie niewyszczególnione w tym załączniku albo gdy przewidziana dla niego liczba punktów jest nie większa niż 6. Jeżeli przyczyną zagrożenia było naruszenie, za które przewidziana liczba punktów wynosi więcej niż 6, przypisuje się punkty wyłącznie za to naruszenie.

§ 3.
1. Ewidencję prowadzi komendant wojewódzki Policji właściwy ze względu na miejsce zamieszkania ewidencjonowanych.

2. W odniesieniu do kierowców będących obywatelami polskimi niemających miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz kierowców, o których mowa w § 2 ust. 2, ewidencję prowadzi Komendant Główny Policji.

§ 4.
1. Wpisu ostatecznego do ewidencji dokonuje się, jeżeli naruszenie zostało stwierdzone prawomocnym: wyrokiem sądu, postanowieniem sądu o warunkowym umorzeniu postępowania, mandatem karnym albo orzeczeniem organu orzekającego w sprawie o naruszenie w postępowaniu dyscyplinarnym.

2. Przed wydaniem rozstrzygnięcia, o którym mowa w ust. 1, do ewidencji wprowadza się, niezwłocznie po ujawnieniu naruszenia, wpis tymczasowy. Wpis tymczasowy zawiera informację o liczbie punktów, które zostaną ostatecznie przypisane w przypadku potwierdzenia naruszenia tym rozstrzygnięciem.

3. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio wobec osoby podlegającej ewidencji, która w chwili dopuszczenia się naruszenia nie ukończyła 17 lat, jeżeli czyn podlega postępowaniu przed sądem rodzinnym.

4. Wpis tymczasowy staje się wpisem ostatecznym po stwierdzeniu naruszenia rozstrzygnięciem, o którym mowa w ust. 1.

5. Organ wydający prawomocne rozstrzygnięcie, o którym mowa w ust. 1, z wyłączeniem mandatu karnego, niezwłocznie przekazuje informację do jednostki organizacyjnej Policji, która skierowała sprawę do rozpatrzenia przez ten organ. Informację sporządza się na formularzu, którego wzór jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia. Sąd może przekazać informację w formie odpisu wyroku.

6. Jeżeli sprawę do rozpatrzenia skierował podmiot inny niż Policja, informację lub odpis wyroku, o których mowa w ust. 5, przekazuje się niezwłocznie do komendanta powiatowego lub miejskiego albo komendanta rejonowego Policji, właściwego ze względu na miejsce popełnienia naruszenia.

7. Policjant, który zastosował postępowanie mandatowe lub prowadzi postępowanie w sprawie o naruszenie, niezwłocznie rejestruje nałożenie mandatu lub prowadzenie tych czynności na formularzu, którego wzór jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

8. Wpisu do ewidencji dokonuje policjant lub pracownik jednostki Policji właściwej ze względu na miejsce popełnienia naruszenia, a jeżeli nie można ustalić tego miejsca – właściwej ze względu na miejsce ujawnienia naruszenia.

9. Przepisu ust. 8 nie stosuje się, jeżeli przekazano sprawę do innej jednostki organizacyjnej Policji, w której, po przeprowadzeniu czynności wyjaśniających, na sprawcę naruszenia nałożono prawomocny mandat karny. W takim przypadku wpisu do ewidencji dokonuje policjant lub pracownik tej jednostki.

10. Podmioty inne niż Policja niezwłocznie przekazują informację o nałożeniu mandatu karnego lub prowadzeniu postępowania w sprawie o naruszenie do komendanta powiatowego lub miejskiego albo komendanta rejonowego Policji, właściwego ze względu na miejsce popełnienia naruszenia. Przepis ust. 7 stosuje się odpowiednio.

11. Przepisów ust. 7 i 10 nie stosuje się do naruszeń, o których mowa w art. 129g ust. 1 ustawy, o ile informacje o nich są przekazywane przez Inspekcję Transportu Drogowego Komendantowi Głównemu Policji w sposób określony w ust. 13.

12. Jeżeli w sprawie o naruszenie podmiot inny niż Policja nałożył mandat karny zaoczny, informację o tym naruszeniu przekazuje się niezwłocznie po stwierdzeniu prawomocności tego rozstrzygnięcia.

13. Informacje, o których mowa w ust. 5, 6 i 10, mogą być przekazane na informatycznym nośniku danych lub w drodze teletransmisji, w miarę możliwości technicznych.

§ 5.
1. Organ prowadzący ewidencję usuwa z ewidencji wpis tymczasowy, o którym mowa w § 4 ust. 2, jeżeli w postępowaniu w sprawie o naruszenie prowadzonym przez właściwy organ:

1) zastosowano art. 41 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 275, z późn. zm.3));

2) osoba, której dotyczy wpis, została uniewinniona od zarzutu popełnienia naruszenia prawomocnym orzeczeniem;

3) stwierdzono, że:

a) czynu nie popełniono albo brak jest danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie jego popełnienia,

b) czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego,

c) nastąpiło przedawnienie karalności,

d) osoba, której dotyczył wpis, zmarła.

2. Organ prowadzący ewidencję usuwa z ewidencji wpis ostateczny, jeżeli nastąpiło zatarcie ukarania (skazania) lub osoba wpisana do ewidencji zmarła.

3. Organ wydający postanowienie o odmowie wszczęcia lub umorzeniu postępowania powiadamia o tym fakcie jednostkę organizacyjną Policji, o której mowa w § 4 ust. 8.

§ 6.
1. Organ prowadzący ewidencję usuwa z ewidencji punkty przypisane na podstawie wpisu ostatecznego:

1) jeżeli wydano decyzję o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym, z wyjątkiem decyzji, o której mowa w art. 140 ust. 1 pkt 1, 1a lub 4 lit. b lub c ustawy;

2) w razie otrzymania informacji o pozytywnym wyniku kontrolnego sprawdzenia kwalifikacji, o którym mowa w art. 114 ust. 1:

a) pkt 1 lit. a ustawy, jeżeli sprawdzenie to obejmowało umiejętności praktyczne i wiedzę teoretyczną,

b) pkt 1 lit. b albo pkt 2 ustawy;

3) jeżeli od dnia popełnienia naruszenia upłynął rok, chyba że przed upływem tego okresu kierowca dopuścił się naruszeń, za które suma punktów ostatecznych i podlegających wpisowi tymczasowemu przekroczyłaby 24 punkty, a w przypadku kierowców, o których mowa w art. 140 ust. 1 pkt 3 ustawy – 20 punktów;

4) w razie odbycia szkolenia, o którym mowa w art. 130 ust. 3 ustawy, z zastrzeżeniem § 8 ust. 4–6.

2. Starosta niezwłocznie informuje komendanta wojewódzkiego Policji, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kierowcy wpisanego do ewidencji o okolicznościach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, na formularzach, których wzory są określone odpowiednio w załącznikach nr 4 i 5 do rozporządzenia, oraz o przywróceniu uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym, cofniętego na podstawie art. 140 ust. 1 pkt 2 i 4 lit. a ustawy, na formularzu, którego wzór jest określony w załączniku nr 6 do rozporządzenia.

§ 7.
1. Komendant wojewódzki Policji właściwy ze względu na miejsce zamieszkania kierowcy wpisanego do ewidencji występuje do organu właściwego w sprawach wydawania prawa jazdy z wnioskiem o:

1) cofnięcie uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym w stosunku do kierowcy, który w ciągu roku od dnia wydania po raz pierwszy prawa jazdy przekroczył liczbę 20 punktów za naruszenia;

2) kontrolne sprawdzenie kwalifikacji kierowcy w zakresie wszystkich posiadanych przez niego kategorii praw jazdy w razie przekroczenia przez niego 24 punktów otrzymanych za naruszenia.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, sporządza się wyłącznie na podstawie wpisów ostatecznych, na formularzu, którego wzór jest określony w załączniku nr 7 do rozporządzenia.

3. Z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie występuje się w stosunku do osoby:

1) która nie ma uprawnienia do kierowania pojazdami;

2) wobec której orzeczono zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym na okres przekraczający jeden rok;

3) niebędącej obywatelem polskim i nieposiadającej karty pobytu;

4) posiadającej prawo jazdy, o którym mowa w art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy, w okresie 6 miesięcy od daty rozpoczęcia stałego lub czasowego pobytu.

4. W przypadku kierowców będących obywatelami polskimi niemających miejsca stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wniosek, o którym mowa w ust. 1, kieruje komendant wojewódzki Policji według właściwości wynikającej z przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.4)).

5. W przypadku uzyskania przez kierowcę, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, nowego prawa jazdy, starosta niezwłocznie przekazuje pisemną informację o zaistnieniu tego faktu właściwemu komendantowi wojewódzkiemu Policji.

§ 8.
1. Szkolenie, o którym mowa w art. 130 ust. 3 ustawy, organizuje dyrektor wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego według programu, który jest określony w załączniku nr 8 do rozporządzenia.

2. Dyrektor wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego potwierdza odbycie szkolenia, o którym mowa w ust. 1, wydając uczestniczącemu w nim kierowcy zaświadczenie. Kopię zaświadczenia o odbyciu szkolenia przez kierowcę dyrektor wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego niezwłocznie przesyła komendantowi wojewódzkiemu Policji właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania kierowcy.

3. Wzór zaświadczenia, o którym mowa w ust. 2, jest określony w załączniku nr 9 do rozporządzenia.

4. Kierowcy wpisanemu do ewidencji po przedstawieniu przez niego zaświadczenia o odbyciu szkolenia lub otrzymaniu tego zaświadczenia od dyrektora wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego, właściwy dla miejsca zamieszkania ewidencjonowanego komendant wojewódzki Policji zmniejsza o 6 liczbę posiadanych punktów, odejmując je według kolejności wpisów, począwszy od wpisu odpowiadającego naruszeniu popełnionemu z datą najwcześniejszą, z zastrzeżeniem ust. 5 i 6.

5. Liczba punktów odjętych z tytułu odbytego szkolenia nie może być większa od liczby punktów otrzymanych za naruszenie przepisów ruchu drogowego przed jego odbyciem.

6. Odbycie szkolenia nie powoduje zmniejszenia liczby punktów otrzymanych za naruszenia przepisów ruchu drogowego wobec osoby, która przed jego rozpoczęciem dopuściła się naruszeń, za które suma punktów ostatecznych i podlegających wpisowi tymczasowemu przekroczyła lub przekroczyłaby 24.

7. Kierowca może uczestniczyć w szkoleniu nie częściej niż raz na 6 miesięcy.

§ 9.
Osoba zainteresowana ma prawo uzyskać od Policji ustną informację lub zaświadczenie o wpisach w ewidencji, ostatecznych i tymczasowych, dotyczących punktów odpowiadających dokonanym przez siebie naruszeniom. Informacji udziela się lub zaświadczenie wydaje się w każdej jednostce organizacyjnej Policji posiadającej odpowiednie możliwości techniczne.
§ 10.
1. Informacja o wpisach w ewidencji udzielana jest przez Policję:

1) sądom;

2) prokuratorom;

3) marszałkom województwa – w stosunku do osób ubiegających się lub posiadających uprawnienia egzaminatora;

4) starostom – w stosunku do osób ubiegających się o uprawnienia instruktora nauki jazdy lub je posiadających;

5) strażom gminnym (miejskim) – w przypadkach uzasadnionych wykonywaniem czynności sprawdzających w sprawach o naruszenie przepisów o bezpieczeństwie i porządku w ruchu drogowym;

6) Żandarmerii Wojskowej;

7) Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;

8) Agencji Wywiadu;

9) Służbie Wywiadu Wojskowego;

10) Straży Granicznej;

11) Inspekcji Transportu Drogowego;

12) Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu;

13) innym podmiotom, którym nadano uprawnienia oskarżyciela publicznego w sprawach o naruszenia przepisów o bezpieczeństwie i porządku w ruchu drogowym.

2. Podmiotom, o których mowa w ust. 1, informacji udziela się wyłącznie na podstawie wpisów ostatecznych.

3. Informacji, o której mowa w ust. 1, udziela właściwy miejscowo organ Policji.

§ 11.
Wzór zaświadczenia, o którym mowa w § 9, oraz wzór informacji, o której mowa w § 10 ust. 1, jest określony w załączniku nr 10 do rozporządzenia.
§ 12.
Naruszeniom popełnionym przed dniem wejścia w życie rozporządzenia przypisuje się punkty w liczbie przewidzianej w dniu ich popełnienia.
§ 13.
1. Wzory formularzy wydane na podstawie dotychczasowych przepisów mogą być używane do czasu wyczerpania ich nakładu, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2012 r., z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Warunkiem dalszego używania formularzy, których wzory określono w załącznikach nr 2–6, 8 i 9 do rozporządzenia, o którym mowa w § 14, jest dokonanie w ich treści niezbędnej korekty:

1) w załączniku nr 2 nie wypełnia się pola „Nazwisko rodowe matki”;

2) w załączniku nr 3:

a) w części pierwszej „Sprawca” nie wypełnia się pola „nazwisko rodowe matki”,

b) w części trzeciej „Dokument osoby” dla oznaczenia karty pobytu, niezależnie od tytułu pobytowego, używa się liczby „3”,

c) w części czwartej „Dokument uprawniający do kierowania pojazdem” nie wypełnia się pola „nr blankietu”;

3) w załącznikach nr 4–6, 8 i 9 – dostosowuje się podstawę prawną.

§ 14.
Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego (Dz. U. Nr 236, poz. 1998, z 2003 r. Nr 35, poz. 311, z 2009 r. Nr 117, poz. 987 oraz z 2010 r. Nr 259, poz. 1773).
§ 15.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych: J. Cichocki

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 109, poz. 925, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1486 i Nr 180, poz. 1494 i 1497, z 2006 r. Nr 17, poz. 141, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 190, poz. 1400, Nr 191, poz. 1410 i Nr 235, poz. 1701, z 2007 r. Nr 52, poz. 343, Nr 57, poz. 381, Nr 99, poz. 661, Nr 123, poz. 845 i Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 37, poz. 214, Nr 100, poz. 649, Nr 163, poz. 1015, Nr 209, poz. 1320, Nr 220, poz. 1411 i 1426, Nr 223, poz. 1461 i 1462 i Nr 234, poz. 1573 i 1574, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 663, Nr 91, poz. 739, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 802 i 803, Nr 98, poz. 817 i Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 43, poz. 246, Nr 122, poz. 827, Nr 151, poz. 1013, Nr 152, poz. 1018, Nr 182, poz. 1228, Nr 219, poz. 1443, Nr 225, poz. 1466 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 30, poz. 151, Nr 92, poz. 530, Nr 102, poz. 585, Nr 106, poz. 622, Nr 171, poz. 1016, Nr 204, poz. 1195, Nr 205, poz. 1210, Nr 208, poz. 1240 i 1241, Nr 222, poz. 1321, Nr 227, poz. 1367, Nr 244, poz. 1454 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 113 i 472.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 106, poz. 672, Nr 152, poz. 1017 i 1018, Nr 217, poz. 1427 i Nr 225, poz. 1466 oraz z 2011 r. Nr 126, poz. 715, Nr 217, poz. 1280, Nr 224, poz. 1340, Nr 230, poz. 1370 i Nr 240, poz. 1431.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524, z 2008 r. Nr 229, poz. 1539, z 2009 r. Nr 195, poz. 1501 i Nr 216, poz. 1676, z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 167, poz. 1131, Nr 182, poz. 1228 i Nr 254, poz. 1700 oraz z 2011 r. Nr 6, poz. 18, Nr 34, poz. 173, Nr 106, poz. 622 i Nr 186, poz. 1100. 

Załącznik 1. [WYKAZ NARUSZEŃ PRZEPISÓW RUCHU DROGOWEGO I LICZBA PUNKTÓW ODPOWIADAJĄCA TYM NARUSZENIOM]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
z dnia 25 kwietnia 2012 r. (poz. 488)

Załącznik nr 1

WYKAZ NARUSZEŃ PRZEPISÓW RUCHU DROGOWEGO I LICZBA PUNKTÓW ODPOWIADAJĄCA TYM NARUSZENIOM

Naruszenia przepisów ruchu drogowego podlegające ewidencji przedstawia poniższa tabela. Poszczególnym naruszeniom przypisuje się liczbę punktów określoną w tabeli, z zastrzeżeniem przepisów § 2 rozporządzenia.

Kod

Rodzaj czynu

Kwalifikacja prawna czynu

Liczba punktów

1

2

3

4

5

A

Czyny o charakterze szczególnym

01

Popełnienie przestępstwa drogowego

art. 173, 174, 177 § 1 lub 2, art. 355 § 1 lub 2 k.k.

 

10

02

Spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego – kolizja drogowa

art. 86 § 1 lub 2 k.w.

 

6

03

Kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie po użyciu alkoholu lub środka podobnie działającego do alkoholu

art. 87 § 1 k.w.

art. 45 ust. 1 pkt 1 p.r.d.

10

04

Nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku

art. 93 § 1 k.w.

art. 44 ust. 2 pkt 1 p.r.d.

10

05

Kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego

art. 178a § 1 lub 4 k.k.

art. 45 ust. 1 pkt 1 p.r.d.

10

06

Spowodowanie innego niż kolizja drogowa zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego

art. 86 § 1 lub 2 k.w.

 

6

B

Nieprawidłowe zachowanie się kierujących wobec pieszych

01

Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszym

art. 97, 90 albo 86 § 1 lub 2 k.w.

art. 26 ust. 3 pkt 2 p.r.d.

10

02

Wyprzedzanie na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nimi

art. 97, 90 albo 86 § 1 lub 2 k.w.

art. 26 ust. 3 pkt 1 p.r.d.

10

03

Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych

art. 90 albo 86 § 1 lub 2 k.w.

art. 26 ust. 1 p.r.d.

10

04

Nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża pojazd

art. 90 albo 86 § 1 lub 2 k.w.

art. 26 ust. 2 p.r.d.

10

05

Niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej w celu umożliwienia jej przejścia

art. 90 albo 86 § 1 lub 2 k.w.

art. 26 ust. 7 p.r.d.

10

06

Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu podczas cofania

art. 90 albo 86 § 1 lub 2 k.w.

art. 23 ust. 1 pkt 3 p.r.d.

6

07

Naruszenie zakazu rozdzielania kolumn pieszych

art. 90 albo 97 k.w.

art. 25 ust. 4 pkt 2 p.r.d.

5

 

 1

2

3

4

5

C

Niestosowanie się do znaków i sygnałów drogowych

01

Niezastosowanie się, w celu uniknięcia kontroli, do sygnału osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego, nakazującego zatrzymanie pojazdu

art. 92 § 2 k.w.

§ 109 ust. 1 i 3 lub § 111 ust. 2 lub 3 z.s.d.

8

 

Niezastosowanie się do:

02

– sygnałów świetlnych

art. 90 lub 92 § 1 k.w.

§ 95–98, § 102 ust. 2, § 104 lub § 106 z.s.d.

6

03

– sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym

§ 108 ust. 2–5 z.s.d.

6

04

– sygnałów i poleceń dawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego

§ 109 z.s.d. lub art. 129 ust. 2 pkt 1 lub 7 p.r.d.

6

 

Niestosowanie się do znaków:

05

– B-2 „zakaz wjazdu”

art. 90 lub 92 § 1 k.w.

§ 17 ust. 1 z.s.d.

5

06

– B-1 „zakaz ruchu w obu kierunkach”

§ 16 z.s.d.

5

07

– B-21 „zakaz skręcania w lewo” lub B-22 „zakaz skręcania w prawo”

§ 22 ust. 1 z.s.d.

5

08

– C-1 do C-12 „nakaz jazdy ...”

§ 35 lub 36 z.s.d.

5

09

– F-10, F-11, F-15 do F-19, kierunki na pasach ruchu określające dozwolony kierunek jazdy z poszczególnych pasów ruchu lub sposób ich wykorzystania

§ 72 ust. 1 lub 2 albo § 75 z.s.d.

5

10

– P-8a do P-8c „strzałka kierunkowa”

§ 87 z.s.d.

5

11

– P-4 „linia podwójna ciągła”

§ 86 ust. 5 z.s.d.

5

12

– B-31 „pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka”

§ 25 z.s.d.

4

13

– B-3 do B-7 „zakaz wjazdu ...”

§ 18 ust. 1–8 z.s.d.

3

14

– B-13 do B-19 „zakaz wjazdu ...”

§ 19 lub § 20 z.s.d.

2

15

Niestosowanie się do pozostałych, niewyszczególnionych w niniejszym katalogu znaków i sygnałów drogowych

art. 90, 92 § 1 k.w.

 

1

16

Niezatrzymanie pojazdu w związku ze znakiem B-20 „stop”

art. 92 § 1 k.w.

§ 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 lub ust. 4 z.s.d.

2

 

Niestosowanie się do znaków:

17

D-18 „parking” lub D-18b „parking zadaszony”, z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29, albo D-18a „parking – miejsce zastrzeżone”, z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29

art. 90 lub 92 § 1 k.w.

§ 52 ust. 6 w zw. z § 2 ust. 4 albo § 52 ust. 4 w zw. z § 2 ust. 4 z.s.d.

5

18

P-18 „stanowisko postojowe” i P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej” albo P-20 „koperta” i P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej”, umieszczonego samodzielnie bez znaku pionowego D-18, D-18a lub D-18b

art. 90 lub 92 § 1 k.w.

§ 90 ust. 2 i § 92 albo § 90 ust. 4 i § 92 z.s.d.

5

 

 1

2

3

4

5

D

Nieprzestrzeganie przepisów obowiązujących na skrzyżowaniach lub w innych miejscach przecinania się kierunków ruchu lub toru jazdy pojazdów

 

Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu:

01

– na skrzyżowaniu w sytuacji równorzędnej

art. 90 k.w.

art. 25 ust. 1 p.r.d.

6

02

– na skrzyżowaniu oznaczonym znakami określającymi pierwszeństwo przejazdu

§ 5 ust. 5–7 albo § 21 ust. 1 pkt 2 z.s.d.

6

03

– pojazdom szynowym

art. 25 ust. 2 lub art. 16 ust. 6 p.r.d.

6

04

– rowerzystom

art. 27 ust. 1–3 p.r.d.

6

05

– podczas zmiany pasa ruchu

art. 22 ust. 4 p.r.d.

5

06

– w razie przecinania się poza skrzyżowaniem kierunków ruchu lub torów jazdy pojazdów poruszających się po tej samej drodze

art. 25 ust. 3 p.r.d.

5

07

– podczas włączania się do ruchu

art. 17 ust. 2 p.r.d.

5

08

– podczas cofania

art. 23 ust. 1 pkt 3 p.r.d.

4

09

Nieułatwienie przejazdu pojazdowi uprzywilejowanemu

art. 90 k.w.

art. 9 p.r.d.

5

10

Naruszenie zakazu zawracania

art. 97 albo 92 § 1 k.w.

art. 22 ust. 6 p.r.d. albo § 22 ust. 5 z.s.d.

5

11

Utrudnianie lub tamowanie ruchu poprzez niesygnalizowanie lub błędne sygnalizowanie manewru

art. 90 lub art. 97 k.w.

art. 22 ust. 5 p.r.d.

2

E

Nieprzestrzeganie przepisów dotyczących dopuszczalnej prędkości

 

Przekroczenie dopuszczalnej prędkości:

01

– powyżej 50 km/h

art. 92a k.w.

art. 20, art. 31 ust. 1 pkt 1, art. 63 ust. 2 pkt 4 i ust. 3 pkt 2 lit. d p.r.d. albo § 27, § 31 ust. 1 lub § 81 ust. 1 i 2 z.s.d.

10

02

– od 41 do 50 km/h

8

03

– od 31 do 40 km/h

 

6

albo

albo

04

– od 21 do 30 km/h

art. 97 k.w.

art. 21 ust. 4 p.r.d.

4

05

– od 11 do 20 km/h

2

07

Jazda z prędkością utrudniającą ruch innym kierującym

art. 90 k.w.

art. 19 ust. 2 pkt 1 p.r.d.

2

F

Naruszenie przepisów dotyczących wyprzedzania

01

Nieupewnienie się co do możliwości wyprzedzania

art. 90 k.w.

art. 24 ust. 1 p.r.d.

5

02

Wyprzedzanie z niewłaściwej strony

art. 97 k.w.

art. 24 ust. 3–5 p.r.d.

3

 

 1

2

3

4

5

 

Naruszenie zakazu wyprzedzania:

03

– na przejazdach rowerowych i bezpośrednio przed nimi

art. 97 k.w.

art. 27 ust. 4 p.r.d.

10

04

– przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia

art. 24 ust. 7 pkt 1 p.r.d.

5

05

– na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi

art. 24 ust. 7 pkt 2 p.r.d.

5

06

– na skrzyżowaniach

art. 24 ust. 7 pkt 3 p.r.d.

5

07

– na przejazdach kolejowych i bezpośrednio przed nimi

art. 28 ust. 3 pkt 3 p.r.d.

5

08

– na przejazdach tramwajowych i bezpośrednio przed nimi

art. 28 ust. 6 w zw. z art. 28 ust. 3 pkt 3 p.r.d.

5

09

Niestosowanie się do znaku B-25 lub B-26 „zakaz wyprzedzania”

art. 92 § 1 k.w.

§ 23 ust. 1–3 z.s.d.

5

10

Zwiększanie prędkości przez kierującego pojazdem wyprzedzanym

art. 90 lub art. 97 k.w.

art. 24 ust. 6 p.r.d.

3

11

Wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym

art. 97 k.w.

art. 24 ust. 11 p.r.d.

3

G

Naruszenie przepisów dotyczących używania świateł zewnętrznych

 

Niestosowanie się podczas jazdy do obowiązku używania wymaganych przepisami świateł:

01

– od zmierzchu do świtu

art. 88 k.w.

art. 51 ust. 1 lub ust. 6 p.r.d.

4

02

– w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza

art. 30 ust. 1 pkt 1 lit. a lub pkt 2 lit. a p.r.d.

2

03

– w okresie od świtu do zmierzchu

art. 51 ust. 1 p.r.d.

2

04

– w tunelu, niezależnie od pory doby

art. 51 ust. 1 lub ust. 6 p.r.d.

4

 

Naruszenie warunków dopuszczalności używania świateł przeciwmgłowych:

06

– przednich

art. 97 k.w.

art. 51 ust. 5 p.r.d.

2

07

– tylnych

art. 30 ust. 3 p.r.d.

2

08

Pozostawienie pojazdu bez wymaganego przepisami oświetlenia

art. 88 k.w.

art. 52 ust. 1 p.r.d.

3

09

Korzystanie ze świateł drogowych w sposób niezgodny z przepisami

art. 90 lub 97 k.w.

art. 51 ust. 3 p.r.d.

3

H

Naruszenie innych przepisów o bezpieczeństwie lub porządku w ruchu drogowym

 

Naruszenie zakazu cofania:

01

– na drodze ekspresowej lub autostradzie

art. 90 lub 97 k.w.

art. 23 ust. 2 p.r.d.

5

02

– w tunelu, na moście lub wiadukcie

art. 23 ust. 2 p.r.d.

2

03

Omijanie pojazdu z niewłaściwej strony

art. 97 k.w.

art. 23 ust. 1 pkt 2 p.r.d.

2

 

 1

2

3

4

5

04

Naruszenie przepisów określających warunki oraz zakazy zatrzymywania lub postoju

art. 97 lub 90 k.w.

art. 46, 47, 49 lub 50 p.r.d.

1

05

Kierowanie pojazdem pomimo braku dopuszczenia pojazdu do ruchu

art. 94 § 2 k.w.

art. 71 p.r.d.

1

06

Nieuprawnione umieszczanie w pojeździe lub na nim urządzeń stanowiących obowiązkowe wyposażenie pojazdu uprzywilejowanego, wysyłających sygnały świetlne w postaci niebieskich lub czerwonych świateł błyskowych albo sygnał dźwiękowy o zmiennym tonie

art. 96a k.w.

art. 66 ust. 4 pkt 3 p.r.d.

3

07

Wyposażenie pojazdu w urządzenie informujące o działaniu sprzętu kontrolno-pomiarowego używanego przez organy kontroli ruchu drogowego lub działanie to zakłócające albo przewożenie w pojeździe takiego urządzenia w stanie wskazującym na gotowość jego użycia

art. 97 k.w.

art. 66 ust. 4 pkt 4 p.r.d.

3

08

Naruszenie obowiązku „jazdy prawostronnej”

art. 90 lub 97 k.w.

art. 16 ust 1–4 p.r.d.

2

09

Naruszenie obowiązku korzystania z pasów bezpieczeństwa przez kierującego pojazdem

art. 97 k.w.

art. 39 ust. 1 p.r.d.

2

12

Naruszenie obowiązku używania hełmu ochronnego odpowiadającego odpowiednim warunkom technicznym przez kierującego motocyklem lub motorowerem

art. 97 k.w.

art. 40 p.r.d.

2

13

Naruszenie zakazu korzystania podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku

art. 97 k.w

art. 45 ust. 2 pkt 1 p.r.d.

5

 

Naruszenie zakazu:

14

– objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone

art. 97 k.w.

art. 28 ust. 3 pkt 1 p.r.d.

4

15

– wjeżdżania na przejazd, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy

art. 28 ust. 3 pkt 2 p.r.d.

4

 

Naruszenie przez kierującego zakazu:

16

– wjeżdżania na skrzyżowanie, jeśli na skrzyżowaniu lub za nim nie ma miejsca do kontynuowania jazdy

art. 90 lub art. 97 k.w.

art. 25 ust. 4 pkt 1 p.r.d.

2

17

Zakrywanie świateł oraz urządzeń sygnalizacyjnych, tablic rejestracyjnych lub innych wymaganych tablic albo znaków, które powinny być widoczne

art. 97 k.w.

art. 60 ust. 1 pkt 2 p.r.d.

3

18

Ozdabianie tablic rejestracyjnych oraz umieszczanie z przodu lub z tylu pojazdu znaków, napisów lub przedmiotów ograniczających czytelność tych tablic

art. 97 k.w.

art. 60 ust. 1 pkt 3 p.r.d.

1

 

 1

2

3

4

5

19

Wjeżdżanie między jadące w kolumnie rowery lub wózki rowerowe albo pojazdy uprzywilejowane oraz pojazdy jednostek podporządkowanych Ministrowi Obrony Narodowej

art. 90 lub art. 97 k.w.

art. 32 ust. 6 p.r.d.

2

20

Ciągnięcie za pojazdem osoby na nartach, sankach, wrotkach lub innym podobnym urządzeniu

art. 97 k.w.

art. 60 ust. 2 pkt 4 p.r.d.

5

J

Przewóz osób

01

Przewożenie dziecka w pojeździe w sposób niezgodny z przepisami

art. 97 k.w.

art. 39 ust. 3, art. 45 ust. 2 pkt 4 lub 5 p.r.d.

6

02

Przewożenie pasażerów niezgodnie z przepisami o korzystaniu z pasów bezpieczeństwa lub używaniu hełmów ochronnych

art. 97 k.w.

art. 45 ust. 2 pkt 3 w zw. z art. 39 lub 40 p.r.d.

4

 

Naruszenie przepisów dotyczących przewozu dzieci lub młodzieży przez:

03

– kierującego pojazdem przewożącym dzieci lub młodzież oraz autobusem szkolnym

art. 97 k.w.

art. 57 ust. 1 lub ust. 3 lub art. 57a ust. 1 lub ust. 3 p.r.d.

2

04

– kierującego innym pojazdem

art. 90 k.w.

art. 57 ust. 2 lub art. 57a ust. 2 p.r.d.

1

 

Naruszenie przepisów dotyczących przewozu osób niepełnosprawnych przez:

05

– kierującego pojazdem przewożącym osoby niepełnosprawne

art. 97 k.w.

art. 58 ust. 1 p.r.d.

2

06

– kierującego innym pojazdem

art. 90 k.w.

art. 58 ust. 2 p.r.d.

1

 

Przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu bądź w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo wynikających z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji, jeżeli liczba osób przewożonych w niewłaściwy sposób wynosi:

art. 97 k.w.

art. 63 ust. 1 p.r.d.

 

07

– 1 osobę

1

08

– 2 osoby

2

09

– 3 osoby

3

10

– 4 osoby

4

11

– 5 osób

5

12

– 6 osób

6

13

– 7 osób

7

14

– 8 osób

8

15

– 9 osób

9

16

– 10 osób lub więcej

10

 

 1

2

3

4

5

 

Naruszenie warunków przewozu konwojentów, drużyn roboczych lub osób wykonujących czynności ładunkowe, w przyczepie ciągniętej przez ciągnik rolniczy, jeżeli:

art. 97 k.w.

art. 63 ust. 3 pkt 2:

 

17

– liczba osób przekracza 5

lit. a p.r.d.

3

18

– osoby znajdują się pomiędzy ładunkiem a przednią ścianą przyczepy

lit. c p.r.d.

3

19

Naruszenie warunków przewozu osób w przyczepie, z wyłączeniem naruszenia określonego kodem E 01–E 05, C 07–C 16, C 17 i C 18

art. 97 k.w.

art. 63 ust. 3 pkt 1, pkt 2 lit. b, pkt 3 lub pkt 4 p.r.d.

2

20

Naruszenie warunków dopuszczalności przewozu osób samochodem ciężarowym poza kabiną kierowcy, z wyłączeniem naruszenia określonego kodem E 01–E 05

art. 97 k.w.

art. 63 ust. 2 pkt 1–3 p.r.d.

2

K

Naruszenia, którym przypisano zerową wartość punktową

 

Kierowanie pojazdem:

01

– pomimo orzeczonego przez sąd zakazu prowadzenia pojazdu

art. 244 k.k.

 

0

02

– nie mając do tego wymaganych uprawnień

art. 94 § 1 k.w.

art. 87 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 88 lub art. 95 p.r.d.

0

03

– nie mając przy sobie wymaganych dokumentów

art. 95 k.w.

art. 38 p.r.d.

0

04

Jazda wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych

art. 90 lub art. 97 k.w.

art. 26 ust. 3 pkt 3 p.r.d.

0

05

Naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu w takim miejscu i na taki czas, aby umożliwić pieszym swobodny dostęp do pojazdów komunikacji publicznej lub na chodnik – w przypadku braku wysepki dla pasażerów na przystanku

art. 90 lub art. 97 k.w.

art. 26 ust. 6 p.r.d.

0

06

Przejeżdżanie przez przejazd kolejowy pojazdu lub zespołu pojazdów o długości przekraczającej 10 m i niemogących rozwinąć prędkości powyżej 6 km/h bez uprzedniego upewnienia się, że w czasie potrzebnym na przejazd nie nadjedzie pociąg, lub bez uzgodnienia czasu przejazdu z dróżnikiem kolejowym

art. 97 k.w.

art. 28 ust. 5 p.r.d.

0

07

Naruszenie zakazu holowania

art. 90 lub 97 k.w.

art. 31 ust. 2 p.r.d.

0

 

Naruszenie przepisów dotyczących jazdy w zorganizowanych kolumnach, w tym:

08

– przekroczenie dopuszczalnej liczby pojazdów

art. 90 lub art. 97 k.w.

art. 32 ust. 1 p.r.d.

0

09

– niezachowanie wymaganej odległości między kolumnami lub pojazdami w kolumnie

art. 90 lub art. 97 k.w.

art. 32 ust. 2 p.r.d.

0

10

Wjeżdżanie na pas między jezdniami

art. 90 lub art. 97 k.w.

art. 45 ust. 1 pkt 5 p.r.d.

0

11

Używanie „szperacza” podczas jazdy

art. 90 lub 97 k.w.

art. 52 ust. 3 p.r.d.

0

 

1

2

3

4

5

12

Bezpodstawne korzystanie z ułatwień w ruchu drogowym przez kierującego pojazdem uprzywilejowanym

art. 90 lub art. 97 k.w.

art. 53 ust. 2 p.r.d.

0

13

Niestosowanie się, przez kierującego pojazdem uprzywilejowanym, do sygnałów dawanych przez osobę kierującą ruchem

art. 90 lub art. 97 k.w.

art. 53 ust. 3 p.r.d.

0

14

Naruszenie przepisów o obowiązku wysyłania przez pojazdy żółtych sygnałów błyskowych

art. 97 k.w.

art. 54 ust. 1 lub ust. 3 p.r.d.

0

15

Bezpodstawne używanie żółtych sygnałów błyskowych

art. 90 lub art. 97 k.w.

art. 54 ust. 4 p.r.d.

0

16

Używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim

art. 97 k.w.

art. 60 ust. 1 pkt 1 p.r.d.

0

17

Umieszczenie na pojeździe znaku określającego inne państwo niż to, w którym pojazd został zarejestrowany

art. 97 k.w.

art. 60 ust. 1 pkt 4 p.r.d.

0

18

Oddalenie się kierującego od pojazdu, gdy silnik jest w ruchu

art. 97 k.w.

art. 60 ust. 2 pkt 1 p.r.d.

0

19

Używanie pojazdu w sposób powodujący uciążliwości związane z nadmierną emisją spalin do środowiska lub nadmiernym hałasem

art. 97 k.w.

art. 60 ust. 2 pkt 2 p.r.d.

0

20

Pozostawienie pracującego silnika podczas postoju na obszarze zabudowanym

art. 97 k.w.

art. 60 ust. 2 pkt 3 p.r.d.

0

21

Używanie opon z umieszczonymi w nich na trwale elementami przeciwślizgowymi

art. 97 k.w.

art. 60 ust. 2 pkt 5 p.r.d.

0

22

Używanie łańcuchów przeciwślizgowych na oponach na drodze niepokrytej śniegiem

art. 97 k.w.

art. 60 ust. 3 p.r.d.

0

 

Umieszczenie na pojeździe ładunku w sposób:

23

– powodujący przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej lub dopuszczalnej ładowności pojazdu

art. 97 k.w.

art. 61 ust. 1 p.r.d.

0

24

– naruszający stateczność pojazdu

art. 61 ust. 2 pkt 2 p.r.d.

0

25

– utrudniający kierowanie pojazdem

art. 61 ust. 2 pkt 3 p.r.d.

0

26

– ograniczający widoczność drogi lub zasłaniający światła, urządzenia sygnalizacyjne, tablice rejestracyjne lub inne tablice albo znaki, w które pojazd jest wyposażony

art. 61 ust. 2 pkt 4 p.r.d.

0

27

Niezabezpieczenie ładunku umieszczonego na pojeździe przed zmianą położenia lub wywoływaniem nadmiernego hałasu

art. 97 k.w.

art. 61 ust. 3 p.r.d.

0

28

Przewożenie ładunku o odrażającym wyglądzie lub wydzielającego odrażającą woń – bez odpowiedniego zabezpieczenia

art. 97 k.w.

art. 61 ust. 3 p.r.d.

0

 

 1

2

3

4

5

29

Niezabezpieczenie urządzeń służących do mocowania ładunku przed rozluźnieniem się, swobodnym zwisaniem lub spadnięciem podczas jazdy

art. 97 k.w.

art. 61 ust. 4 p.r.d.

0

30

Naruszenie przepisów o przewozie ładunków sypkich

art. 97 k.w.

art. 61 ust. 5 p.r.d.

0

31

Przewożenie ładunku nieoznaczonego lub oznaczonego w niewłaściwy sposób

art. 97 k.w.

art. 61 ust. 8 w zw. z art. 61 ust. 9 p.r.d.

0

 

Przejazd bez zezwolenia:

32

– pojazdu z ładunkiem powodującym przekroczenie określonych gabarytów

art. 97 k.w.

art. 61 ust. 11: w zw. z art. 61 ust. 2 pkt 1, ust. 6, ust. 8 lub ust. 10 p.r.d.

0

33

– zespołu pojazdów o większej niż dopuszczalna liczbie pojazdów bądź długości

art. 97 k.w.

art. 62 ust. 4, 4a, 4b p.r.d.

0

34

Ciągnięcie przyczepy o rzeczywistej masie całkowitej większej niż dopuszczalna w odniesieniu do określonego rodzaju pojazdu ciągnącego

art. 97 k.w.

art. 62 ust. 1 p.r.d.

0

35

Palenie tytoniu lub spożywanie pokarmów w czasie jazdy przez kierującego przewożącego osobę pojazdem silnikowym

art. 97 k.w.

art. 63 ust. 5 p.r.d.

0

Z

Naruszenia, którym nie przypisano wartości punktowej

01

Inne naruszenie przepisów ruchu drogowego

 

 

 

Użyte w tabeli skróty oznaczają:

k.k. – ustawę z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 i Nr 128, poz. 840, z 1999 r. Nr 64, poz. 729 i Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 48, poz. 548, Nr 93, poz. 1027 i Nr 116, poz. 1216, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071, z 2003 r. Nr 111, poz. 1061, Nr 121, poz. 1142, Nr 179, poz. 1750, Nr 199, poz. 1935 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 69, poz. 626, Nr 93, poz. 889 i Nr 243, poz. 2426, z 2005 r. Nr 86, poz. 732, Nr 90, poz. 757, Nr 132, poz. 1109, Nr 163, poz. 1363, Nr 178, poz. 1479 i Nr 180, poz. 1493, z 2006 r. Nr 190, poz. 1409, Nr 218, poz. 1592 i Nr 226, poz. 1648, z 2007 r. Nr 89, poz. 589, Nr 123, poz. 850, Nr 124, poz. 859 i Nr 192, poz. 1378, z 2008 r. Nr 90, poz. 560, Nr 122, poz. 782, Nr 171, poz. 1056, Nr 173, poz. 1080 i Nr 214, poz. 1344, z 2009 r. Nr 62, poz. 504, Nr 63, poz. 533, Nr 166, poz. 1317, Nr 168, poz. 1323, Nr 190, poz. 1474, Nr 201, poz. 1540 i Nr 206, poz. 1589, z 2010 r. Nr 7, poz. 46, Nr 40, poz. 227 i 229, Nr 98, poz. 625 i 626, Nr 125, poz. 842, Nr 127, poz. 857, Nr 152, poz. 1018 i 1021, Nr 182, poz. 1228, Nr 225, poz. 1474 i Nr 240, poz. 1602 oraz z 2011 r. Nr 17, poz. 78, Nr 24, poz. 130, Nr 39, poz. 202, Nr 48, poz. 245, Nr 72, poz. 381, Nr 94, poz. 549, Nr 117, poz. 678, Nr 133, poz. 767, Nr 160, poz. 964, Nr 191, poz. 1135, Nr 217, poz. 1280, Nr 233, poz. 1381 i Nr 240, poz. 1431),

k.w. – ustawę z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 275, Nr 106, poz. 672, Nr 152, poz. 1017 i 1018, Nr 217, poz. 1427 i Nr 225, poz. 1466 oraz z 2011 r. Nr 126, poz. 715, Nr 217, poz. 1280, Nr 224, poz. 1340, Nr 230, poz. 1370 i Nr 240, poz. 1431),

p.r.d. – ustawę z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, Nr 109, poz. 925, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1486 i Nr 180, poz. 1494 i 1497, z 2006 r. Nr 17, poz. 141, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 190, poz. 1400, Nr 191, poz. 1410 i Nr 235, poz. 1701, z 2007 r. Nr 52, poz. 343, Nr 57, poz. 381, Nr 99, poz. 661, Nr 123, poz. 845 i Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 37, poz. 214, Nr 100, poz. 649, Nr 163, poz. 1015, Nr 209, poz. 1320, Nr 220, poz. 1411 i 1426, Nr 223, poz. 1461 i 1462 i Nr 234, poz. 1573 i 1574, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 663, Nr 91, poz. 739, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 802 i 803, Nr 98, poz. 817 i Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 43, poz. 246, Nr 122, poz. 827, Nr 151, poz. 1013, Nr 152, poz. 1018, Nr 182, poz. 1228, Nr 219, poz. 1443, Nr 225, poz. 1466 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 30, poz. 151, Nr 92, poz. 530, Nr 102, poz. 585, Nr 106, poz. 622, Nr 171, poz. 1016, Nr 204, poz. 1195, Nr 205, poz. 1210, Nr 208, poz. 1240 i 1241, Nr 222, poz. 1321, Nr 227, poz. 1367, Nr 244, poz. 1454 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 113 i 472),

z.s.d. – rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393, z 2008 r. Nr 179, poz. 1104, z 2010 r. Nr 65, poz. 412 oraz z 2011 r. Nr 89, poz. 509 i Nr 124, poz. 705).

Załącznik 2. [WZÓR KARTY INFORMACYJNEJ]

Załącznik nr 2

WZÓR KARTY INFORMACYJNEJ

infoRgrafika

Załącznik 3. [WZÓR KARTY REJESTRACYJNEJ]

Załącznik nr 3

WZÓR KARTY REJESTRACYJNEJ

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 4. [WZÓR ZAWIADOMIENIA O WYDANIU DECYZJI O COFNIĘCIU UPRAWNIENIA DO KIEROWANIA POJAZDAMI]

Załącznik nr 4

WZÓR ZAWIADOMIENIA O WYDANIU DECYZJI O COFNIĘCIU UPRAWNIENIA DO KIEROWANIA POJAZDAMI

infoRgrafika

format A-5

Załącznik 5. [WZÓR ZAWIADOMIENIA O PODDANIU KONTROLNEMU SPRAWDZENIU KWALIFIKACJI]

Załącznik nr 5

WZÓR ZAWIADOMIENIA O PODDANIU KONTROLNEMU SPRAWDZENIU KWALIFIKACJI

infoRgrafika

format A-5

Załącznik 6. [WZÓR ZAWIADOMIENIA O WYDANIU DECYZJI O PRZYWRÓCENIU UPRAWNIENIA DO KIEROWANIA POJAZDAMI]

Załącznik nr 6

WZÓR ZAWIADOMIENIA O WYDANIU DECYZJI O PRZYWRÓCENIU UPRAWNIENIA DO KIEROWANIA POJAZDAMI

infoRgrafika

format A-5

Załącznik 7. [WZÓR WNIOSKU O KONTROLNE SPRAWDZENIE KWALIFIKACJI LUB COFNIĘCIE UPRAWNIEŃ DO KIEROWANIA POJAZDAMI]

Załącznik nr 7

WZÓR WNIOSKU O KONTROLNE SPRAWDZENIE KWALIFIKACJI LUB COFNIĘCIE UPRAWNIEŃ DO KIEROWANIA POJAZDAMI

infoRgrafika

format A-5

Załącznik 8. [PROGRAM SZKOLENIA KIEROWCÓW NARUSZAJĄCYCH PRZEPISY RUCHU DROGOWEGO]

Załącznik nr 8

PROGRAM SZKOLENIA KIEROWCÓW NARUSZAJĄCYCH PRZEPISY RUCHU DROGOWEGO

1. Celem szkolenia jest uświadomienie skutków naruszania przepisów ruchu drogowego, zwłaszcza przepisów kształtujących zasady bezpiecznego zachowania się w tym ruchu.

2. Szczegółowy program szkolenia przedstawia poniższa tabela.

Lp.

Temat

Czas

[min]

Metoda

Środki dydaktyczne

Prowadzący szkolenie

1

Przyczyny wypadków drogowych na tle poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce

2x45

pogadanka

film

policjant ruchu drogowego

2

Prawne i społeczne skutki wypadków drogowych

45

pogadanka

film

policjant ruchu drogowego

3

Psychologiczne aspekty zachowania się kierującego pojazdem w ruchu drogowym

3x45

pogadanka

film

psycholog

 

Załącznik 9. [WZÓR ZAŚWIADCZENIA O ODBYCIU SZKOLENIA UPOWAŻNIAJĄCEGO DO ZMNIEJSZENIA LICZBY PUNKTÓW]

Załącznik nr 9

WZÓR ZAŚWIADCZENIA O ODBYCIU SZKOLENIA UPOWAŻNIAJĄCEGO DO ZMNIEJSZENIA LICZBY PUNKTÓW

infoRgrafika

format A-5

Załącznik 10. [WZÓR ZAŚWIADCZENIA/INFORMACJI O WPISACH W EWIDENCJI KIEROWCÓW NARUSZAJĄCYCH PRZEPISY RUCHU DROGOWEGO]

Załącznik nr 10

WZÓR ZAŚWIADCZENIA/INFORMACJI O WPISACH W EWIDENCJI KIEROWCÓW NARUSZAJĄCYCH PRZEPISY RUCHU DROGOWEGO

infoRgrafika

format A-5

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria klasyfikacyjna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »