reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH1)

z dnia 27 kwietnia 2012 r.

w sprawie dofinansowania weteranom poszkodowanym-funkcjonariuszom Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej do zaopatrzenia w wyroby medyczne

Na podstawie art. 47 ust. 2d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa warunki i tryb ubiegania się o dofinansowanie kosztów wyrobów medycznych kwotą wykraczającą poza wysokość limitu ich finansowania ze środków publicznych, określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122, poz. 696 oraz z 2012 r. poz. 95), ze środków budżetu państwa, z części pozostającej w dyspozycji ministra właściwego do spraw wewnętrznych.
§ 2.
Dofinansowanie następuje na wniosek weterana poszkodowanego-funkcjonariusza Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej, zwanego dalej „weteranem poszkodowanym-funkcjonariuszem”, złożony do komórki organizacyjnej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych, realizującej zadania z zakresu działalności leczniczej przez podmioty lecznicze utworzone przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.
§ 3.
Weteran poszkodowany-funkcjonariusz składa wniosek w terminie 7 dni od dnia otrzymania zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne, o którym mowa w art. 47 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zwanego dalej „zleceniem”.
§ 4.
1. Wniosek weterana poszkodowanego-funkcjonariusza o dofinansowanie do zaopatrzenia w wyroby medyczne kwotą wykraczającą poza wysokość limitu, o którym mowa w § 1, powinien zawierać:

1) imię i nazwisko;

2) adres zamieszkania i numer telefonu;

3) adres korespondencyjny;

4) numer legitymacji weterana poszkodowanego-funkcjonariusza;

5) numer PESEL;

6) określenie wyrobu medycznego będącego przedmiotem zaopatrzenia;

7) wysokość kwoty wnioskowanego dofinansowania;

8) wysokość kwoty refundacji wyrobu medycznego dokonywanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia;

9) wskazanie podmiotu realizującego zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne;

10) cenę wyrobu medycznego potwierdzoną na piśmie lub na wniosku przez podmiot realizujący zlecenie.

2. Do wniosku dołącza się:

1) kopię orzeczenia lub kopię wypisu z treści orzeczenia właściwej komisji lekarskiej o związku uszczerbku na zdrowiu z wypadkiem pozostającym w związku z działaniami poza granicami państwa lub chorobą nabytą podczas wykonywania zadań lub obowiązków służbowych poza granicami państwa albo kopię orzeczenia lekarza orzecznika lub komisji lekarskiej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ustalającego uszczerbek na zdrowiu w związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową wydane dla celów świadczeń z ubezpieczenia społecznego;

2) kopię zlecenia, o którym mowa w § 3.

§ 5.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych: J. Cichocki

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, Nr 225, poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 26, poz. 157, Nr 38, poz. 299, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 800, Nr 98, poz. 817, Nr 111, poz. 918, Nr 118, poz. 989, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278 i Nr 178, poz. 1374, z 2010 r. Nr 50, poz. 301, Nr 107, poz. 679, Nr 125, poz. 842, Nr 127, poz. 857, Nr 165, poz. 1116, Nr 182, poz. 1228, Nr 205, poz. 1363, Nr 225, poz. 1465, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1723 i 1725, z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 73, poz. 390, Nr 81, poz. 440, Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 113, poz. 657, Nr 122, poz. 696, Nr 138, poz. 808, Nr 149, poz. 887, Nr 171, poz. 1016, Nr 205, poz. 1203 i Nr 232, poz. 1378 oraz z 2012 r. poz. 123.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

GKR Legal

Przejrzyste Zasady, Adekwatne Doradztwo

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama