| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH1)

z dnia 14 czerwca 2012 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym funkcjonariuszy oraz pracowników Straży Granicznej

Na podstawie art. 91a ust. 7 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2011 r. Nr 116, poz. 675, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
 W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym funkcjonariuszy oraz pracowników Straży Granicznej (Dz. U. Nr 51, poz. 297 oraz z 2009 r. Nr 221, poz. 1748) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Oświadczenie składa się w zamkniętej kopercie, na której czytelnie umieszcza się następujące dane: imię i nazwisko składającego oświadczenie, imię ojca, rok urodzenia, nazwę komórki lub jednostki organizacyjnej Straży Granicznej, w której składający oświadczenie pełni służbę lub jest zatrudniony, oraz napis „oświadczenie majątkowe”. Osoba przyjmująca oświadczenie oznacza je numerem, pod którym zostało ono zarejestrowane w odpowiednim urządzeniu ewidencyjnym.”;

2) w § 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Po dokonaniu analizy oświadczenia są przechowywane w komórkach organizacyjnych właściwych w sprawach ochrony informacji niejawnych przy zachowaniu warunków ochrony przewidzianych dla informacji niejawnych o klauzuli tajności „zastrzeżone”.”;

3) w § 7 uchyla się ust. 3;

4) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.
 Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych: J. Cichocki

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 117, poz. 677, Nr 170, poz. 1015, Nr 171, poz. 1016 i Nr 230, poz. 1371 oraz z 2012 r. poz. 627 i 664.

Załącznik 1. [WZÓR - OŚWIADCZENIE O STANIE MAJĄTKOWYM FUNKCJONARIUSZA/PRACOWNIKA STRAŻY GRANICZNEJ]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
z dnia 14 czerwca 2012 r. (poz. 775)

WZÓR – OŚWIADCZENIE O STANIE MAJĄTKOWYM FUNKCJONARIUSZA/PRACOWNIKA STRAŻY GRANICZNEJ

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

KPRF Law Office

Nowy wymiar obsługi prawnej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »