| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 11 marca 2008 r.

w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym funkcjonariuszy oraz pracowników Straży Granicznej

Na podstawie art. 91a ust. 7 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 234, poz. 1997, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) tryb postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym funkcjonariuszy oraz pracowników Straży Granicznej, zwanych dalej „oświadczeniami”;

2) sposób analizy zgodności oświadczeń ze stanem faktycznym;

3) wzór oświadczenia;

4) tryb publikowania oświadczeń osób pełniących funkcje organów Straży Granicznej.

§ 2.
Funkcjonariusze oraz pracownicy Straży Granicznej są obowiązani złożyć oświadczenie:

1) w dniu nawiązania stosunku służbowego lub stosunku pracy;

2) corocznie;

3) w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisemnego żądania jego złożenia;

4) niezwłocznie po wystąpieniu przez funkcjonariusza Straży Granicznej z wnioskiem o rozwiązanie stosunku służbowego lub pisemnym wyrażeniu przez pracownika Straży Granicznej woli rozwiązania stosunku pracy albo po otrzymaniu pisemnego powiadomienia o rozwiązaniu stosunku służbowego lub stosunku pracy, nie później niż na 7 dni przed dniem, w którym nastąpi rozwiązanie stosunku służbowego lub stosunku pracy;

5) w dniu rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia.

§ 3.
1. Oświadczenie składają:

1) ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych:

a) Komendant Główny Straży Granicznej,

b) zastępcy Komendanta Głównego Straży Granicznej;

2) Komendantowi Głównemu Straży Granicznej:

a) komendanci oddziałów Straży Granicznej oraz ich zastępcy,

b) komendanci ośrodków szkolenia Straży Granicznej oraz ich zastępcy,

c) funkcjonariusze oraz pracownicy zatrudnieni w Komendzie Głównej Straży Granicznej,

d) funkcjonariusze oraz pracownicy oddelegowani do pełnienia służby lub wykonywania pracy poza Strażą Graniczną,

e) funkcjonariusze oraz pracownicy oddelegowani do pełnienia służby lub wykonywania pracy poza granicami państwa;

3) komendantom oddziałów Straży Granicznej, Komendantowi Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie i Komendantowi Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie – funkcjonariusze pełniący służbę oraz pracownicy zatrudnieni w podległych im komórkach organizacyjnych;

4) Komendantowi Łużyckiego Oddziału Straży Granicznej w Lubaniu – funkcjonariusze pełniący służbę oraz pracownicy zatrudnieni w Ośrodku Tresury Psów Służbowych Straży Granicznej w Lubaniu.

2. W przypadkach innych niż określone w ust. 1 pkt 2–4 funkcjonariusze składają oświadczenia przełożonemu właściwemu według ostatniego miejsca pełnienia służby.

3. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do pracowników Straży Granicznej.

4. Funkcjonariusze oraz pracownicy Straży Granicznej tymczasowo aresztowani składają oświadczenia za pośrednictwem właściwej kancelarii zakładu karnego lub aresztu śledczego, na drukach przekazanych przez jednostkę organizacyjną Straży Granicznej lub komórkę organizacyjną Komendy Głównej Straży Granicznej, w której ostatnio pełnili służbę lub byli zatrudnieni.

§ 4.
1. Oświadczenie przekazuje się lub składa w kancelarii tajnej jednostki organizacyjnej Straży Granicznej, w której składający oświadczenie pełni służbę lub jest zatrudniony.

2. Funkcjonariusze oraz pracownicy Ośrodka Tresury Psów Służbowych Straży Granicznej w Lubaniu składają oświadczenia w kancelarii tajnej Łużyckiego Oddziału Straży Granicznej.

3. Oświadczenie składa się w zamkniętej kopercie, na której czytelnie umieszcza się następujące dane: imię i nazwisko składającego oświadczenie, imię ojca, rok urodzenia, nazwę komórki lub jednostki organizacyjnej Straży Granicznej, w której składający oświadczenie pełni służbę lub jest zatrudniony, oraz napis „oświadczenie majątkowe”. Osoba przyjmująca oświadczenie oznacza je numerem, pod którym zostało ono zarejestrowane w dzienniku ewidencji wykonanych dokumentów, oraz zamieszcza oznaczenie klauzuli tajności.

4. Kancelaria tajna lub osoba upoważniona do wykonywania czynności kancelaryjnych niezwłocznie przekazuje oświadczenie znajdujące się w zamkniętej kopercie osobie upoważnionej do przeprowadzania analizy oświadczeń.

§ 5.
1. Analiza oświadczenia obejmuje porównanie treści oświadczenia z treścią złożonych uprzednio oświadczeń oraz, w uzasadnionych przypadkach, z treścią informacji zawartych w teczkach akt osobowych.

2. Osoba dokonująca analizy oświadczenia potwierdza pisemnie jej przeprowadzenie na ostatniej stronie oświadczenia lub na oddzielnej karcie, którą załącza się do oświadczenia.

3. Po dokonaniu analizy oświadczenia są przechowywane w komórkach organizacyjnych właściwych w sprawach ochrony informacji niejawnych.

§ 6.
Wzór oświadczenia określa załącznik do rozporządzenia.
§ 7.
1. Organy właściwe w sprawach przyjmowania oświadczeń od osób pełniących funkcje organów Straży Granicznej publikują oświadczenia w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie 7 dni od dnia ich złożenia.

2. Oświadczenia publikuje się przez skopiowanie druku oświadczenia w sposób uniemożliwiający odczytanie danych, o których mowa w art. 91 a ust. 6 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej.

3. Na oświadczeniu przekazanym do publikacji znosi się klauzulę tajności.

§ 8.
Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie oświadczeń o stanie majątkowym funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej, ich małżonków i osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym (Dz. U. z 2002 r. Nr 2, poz. 24).
§ 9.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: G. Schetyna

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 170, poz. 1218 oraz z 2007 r. Nr 57, poz. 390 i Nr 82, poz. 558.

Załącznik 1.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 11 marca 2008 r. (poz. 297)

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Karolina Służewska – Woźnicka

adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »