| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 22 czerwca 2012 r.

w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw rozwoju wydobywania węglowodorów

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Ustanawia się Pełnomocnika Rządu do spraw rozwoju wydobywania węglowodorów, zwanego dalej „Pełnomocnikiem”.

2. Pełnomocnikiem jest podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska.

§ 2.
1. Do zadań Pełnomocnika należy:

1) przygotowywanie koncepcji ekonomicznych, prawnych i strategicznych, z wyłączeniem kwestii związanych z podatkami, oraz inicjowanie, koordynowanie i monitorowanie działań w celu modernizacji systemu instytucji i regulacji dla poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania węglowodorów, w szczególności ze złóż niekonwencjonalnych;

2) koordynacja prowadzenia polityki informacyjnej w zakresie poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania węglowodorów.

2. Zadania określone w ust. 1 Pełnomocnik realizuje w szczególności przez:

1) przygotowanie harmonogramu prac w zakresie, o którym mowa w ust. 1, z uwzględnieniem zadań krótko-, średnio- i długoterminowych i określeniem instytucji odpowiedzialnych za implementację poszczególnych zadań, oraz koordynowanie wykonania tych zadań;

2) inicjowanie, prowadzenie i koordynowanie prac związanych z przygotowaniem projektów aktów prawnych i projektów innych dokumentów rządowych, w tym dokumentów o charakterze strategicznym, dotyczących poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania węglowodorów;

3) inicjowanie i prowadzenie prac nad zmianami instytucjonalnymi w kontekście regulacji dotyczących poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania węglowodorów;

4) inicjowanie i koordynowanie działań organów administracji rządowej dotyczących obszaru poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania węglowodorów oraz ustanowienie i koordynowanie mechanizmu współpracy i sprawnego przepływu informacji między administracją rządową i samorządową w tym zakresie;

5) przygotowanie, prowadzenie i koordynowanie prowadzonych przez organy administracji rządowej działań informacyjnych i edukacyjnych, dotyczących poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania węglowodorów;

6) prowadzenie i koordynowanie prowadzonej przez organy administracji rządowej współpracy z instytucjami międzynarodowymi, regionalnymi i lokalnymi, a także z organizacjami i instytucjami reprezentującymi zainteresowane grupy społeczne i przedsiębiorców – w obszarze poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania węglowodorów;

7) koordynowanie współpracy z ośrodkami naukowo-badawczymi w celu wspierania poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania węglowodorów, poprzez wykorzystanie osiągnięć nauki i techniki oraz transfer technologii, know-how i ułatwienia w dostępie do wykonywania zawodu;

8) koordynowanie działań organów administracji rządowej w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodowego w obszarze dotyczącym węglowodorów.

§ 3.
Organy administracji rządowej oraz jednostki im podległe i przez nie nadzorowane są obowiązane do współdziałania i udzielania pomocy Pełnomocnikowi, w szczególności przez udostępnianie mu informacji niezbędnych do realizacji jego zadań.
§ 4.
Pełnomocnik w zakresie realizacji swoich zadań współpracuje w szczególności z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, ministrem właściwym do spraw gospodarki, ministrem właściwym do spraw Skarbu Państwa, ministrem właściwym do spraw zagranicznych oraz Szefem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
§ 5.
Pełnomocnik może, za zgodą Prezesa Rady Ministrów i w uzgodnieniu z Ministrem Środowiska, przedstawiać Radzie Ministrów do rozpatrzenia projekty aktów prawnych oraz projekty innych dokumentów rządowych wynikających z zakresu jego działania.
§ 6.
Projekty aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych mających znaczenie dla rozwoju poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania węglowodorów, przygotowywane przez organy administracji rządowej, podlegają zaopiniowaniu przez Pełnomocnika.
§ 7.
Pełnomocnik przedstawia Radzie Ministrów, w uzgodnieniu z Ministrem Środowiska:

1) analizy, oceny i wnioski związane z zakresem jego działania;

2) kwartalne sprawozdania ze swojej działalności do 15 dnia miesiąca następującego po danym kwartale.

§ 8.
Pełnomocnik informuje Prezesa Rady Ministrów i Ministra Środowiska o zagrożeniach w realizacji powierzonych mu zadań.
§ 9.
1. Pełnomocnik w celu realizacji powierzonych mu zadań powoła międzyresortową grupę roboczą.

2. W przypadku utworzenia przez Prezesa Rady Ministrów, na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów, organu pomocniczego Rady Ministrów lub Prezesa Rady Ministrów do spraw rozwoju wydobywania węglowodorów, grupa, o której mowa w ust. 1, ulega rozwiązaniu.

3. Pełnomocnik w zakresie powierzonych mu zadań może zlecać przeprowadzanie badań i ekspertyz oraz powoływać zespoły eksperckie i doradcze.

§ 10.
Obsługę merytoryczną, organizacyjno-prawną, techniczną i kancelaryjno-biurową zapewnia Pełnomocnikowi Ministerstwo Środowiska.
§ 11.
Wydatki związane z działalnością Pełnomocnika są pokrywane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest Minister Środowiska.
§ 12.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Odszkodowania Campter

Campter Odszkodowania uzyskuje odszkodowania dla osób poszkodowanych w wypadkach oraz na skutek zdarzeń losowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »