reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 9 lipca 2012 r.

w sprawie sposobu archiwizacji danych oraz zakresu danych związanych z urządzaniem zakładów wzajemnych przez sieć Internet podlegających archiwizacji2)

Na podstawie art. 15d ust. 8 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) sposób archiwizacji danych, w tym warunki dotyczące urządzeń służących do archiwizacji oraz ich oprogramowania;

2) zakres danych, które podmiot urządzający zakłady wzajemne przez sieć Internet jest obowiązany archiwizować.

§ 2.
1. Archiwizacji danych należy dokonywać w sposób zapewniający bezpieczeństwo, integralność i kompletność danych podczas wszystkich procesów dotyczących danych, w tym ich przesyłania, przechowywania i udostępniania.

2. Dane należy archiwizować w sposób zapewniający uzyskanie jednoznacznej informacji o czasie zdarzenia oraz czasie jego zapisania, z podaniem daty dziennej i czasu z dokładnością pozwalającą na określenie kolejności zdarzeń i ich rejestracji.

§ 3.
1. Urządzenie i jego oprogramowanie zapewniają:

1) bezpieczeństwo i integralność przechowywanych danych;

2) wyszukiwanie, filtrowanie i przeglądanie danych, w szczególności wyszukiwanie i filtrowanie danych w podziale na zakłady wzajemne prowadzone na różnych stronach internetowych i w ramach poszczególnych zezwoleń;

3) kopiowanie danych z urządzenia na informatyczne nośniki danych;

4) zdalny dostęp do danych i pobieranie tych danych, uporządkowanych w sposób pozwalający na ich późniejszą analizę;

5) rejestrowanie, zabezpieczanie i przechowywanie danych i informacji związanych z jego funkcjonowaniem, dotyczących:

a) historii przechowywania danych zawierających informacje o ewentualnych zmianach urządzenia lub jego oprogramowania, jeżeli zmiany takie miały miejsce,

b) historii udostępniania danych wraz z podaniem informacji o osobach, którym dane udostępniono, datach oraz podstawie prawnej udostępnienia danych,

c) prób dokonania ingerencji z zewnątrz, w tym prób dodawania, usuwania lub modyfikacji danych i informacji, wraz z podaniem daty i czasu tych zdarzeń.

2. Urządzenie powinno uniemożliwiać usunięcie danych oraz informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 5, przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ich archiwizacji.

§ 4.
Urządzenie i jego oprogramowanie powinny być zabezpieczone przed ingerencją z zewnątrz, w szczególności przez umieszczenie urządzenia w pomieszczeniu chronionym przed dostępem osób nieuprawnionych, a także zapewnienie ciągłości i prawidłowości jego działania.
§ 5.
W przypadku gdy podmiot urządzający zakłady wzajemne przez sieć Internet wykorzystuje urządzenie, o którym mowa w art. 15d ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, zwanej dalej „ustawą”, zainstalowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, urządzenie to jednocześnie może zapewniać realizację wszystkich funkcji urządzenia służącego do archiwizacji danych.
§ 6.
Podmiot urządzający zakłady wzajemne przez sieć Internet jest obowiązany archiwizować:

1) dane pozwalające na ustalenie przebiegu i wyniku zakładów wzajemnych, obejmujące:

a) katalog prowadzonych przez podmiot zakładów wzajemnych,

b) liczbę przyjętych zakładów,

c) stawki poszczególnych zakładów,

d) liczbę wygranych,

e) liczbę przegranych,

f) typowania przez uczestników zakładów wzajemnych wyników sportowego współzawodnictwa ludzi lub zwierząt, będących przedmiotem zakładów,

g) typowania przez uczestników zakładów wzajemnych zaistnienia różnych zdarzeń, będących przedmiotem zakładów,

h) wyniki sportowego współzawodnictwa ludzi lub zwierząt, będące przedmiotem zakładów,

i) zdarzenia, będące przedmiotem zakładów,

j) działania wykonane przez uczestników zakładów wzajemnych na kontach służących do rozpoczęcia i prowadzenia zakładów wzajemnych urządzanych przez sieć Internet, utworzonych na urządzeniu przetwarzającym i przechowującym informacje, o którym mowa w art. 15d ust. 1 ustawy, oraz dane dotyczące zakładów wzajemnych urządzanych przez sieć Internet, zwanych dalej „kontami”,

k) operacje dotyczące zakładów wzajemnych zrealizowane przez uczestników zakładów wzajemnych, a także wszelkie dane związane z saldem na kontach;

2) dane pozwalające na ustalenie przeprowadzonych transakcji związanych z zakładem wzajemnym, dotyczące przepływów finansowych wynikających z zawieranych zakładów przypisanych do poszczególnych uczestników zakładów wzajemnych, obejmujące:

a) wpływy z tytułu wpłaty uczestnika zakładu wzajemnego,

b) wartość stawek,

c) wartość wygranych,

d) numer rachunku bankowego, na który podmiot wpłaca wygrane uczestnika zakładu wzajemnego,

e) numer rachunku bankowego podmiotu urządzającego zakłady wzajemne, służący do rozliczeń z uczestnikiem zakładu wzajemnego;

3) dane niezbędne do identyfikacji uczestnika zakładu wzajemnego, obejmujące:

a) imię (imiona) i nazwisko,

b) adres zamieszkania, a w przypadku jego braku – adres poczty elektronicznej,

c) identyfikator pozwalający na dostęp do konta (login),

d) pseudonim – nazwę uczestnika zakładu wzajemnego,

e) datę założenia kont,

f) dane teleinformatyczne o połączeniu uczestnika zakładu wzajemnego ze stroną podmiotu urządzającego zakłady wzajemne,

g) profile graczy aktywowane w chwili założenia konta i zawierające historię zakładów zawieranych przez danego uczestnika i ich przebieg;

4) dane dotyczące zarządzania systemem informatycznym sterującym działaniem urządzenia, o którym mowa w art. 15d ust. 1 ustawy, obejmujące:

a) modyfikacje systemu oraz czynności techniczne w toku eksploatacji systemu,

b) daty kontroli przeprowadzanych z inicjatywy podmiotu urządzającego zakłady wzajemne i ich wyniki,

c) dodanie, usunięcie lub modyfikację danych lub próby dokonania tych działań, zawierające datę zdarzenia.

§ 7.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Finansów: wz. M. Grabowski

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 248, poz. 1481).

2) Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 24 lutego 2012 r. pod numerem 2012/0130/PL, zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597), które wdraża dyrektywę 98/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającą procedurę udzielania informacji w dziedzinie norm i przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (Dz. Urz. WE L 204 z 21.07.1998, str. 37, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 20, str. 337, z późn. zm.).

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622 i Nr 134, poz. 779.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Jacek Kosiński Adwokaci i Radcowie Prawni

Ekspert prawa nieruchomości, prawa budowlanego oraz projektów infrastrukturalnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama