| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH1)

z dnia 12 lipca 2012 r.

w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej

Na podstawie art. 10 ust. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe zasady i tryb przyznawania nagrody rocznej osobom, o których mowa w art. 2 pkt 1, 2, 4 i 10 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, zwanej dalej „ustawą”, zatrudnionym w podmiotach prawnych utworzonych, podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych;

2) wzór wniosku o przyznanie nagrody rocznej.

§ 2.
Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) uprawniony – osobę, o której mowa w art. 2 pkt 1, 2, 4 i 10 ustawy;

2) podmiot prawny – jednostkę organizacyjną wymienioną w art. 1 pkt 2, 9, 12 i 16 ustawy;

3) rok obrotowy – rok obrotowy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.3)) poprzedzający rok, w którym przyznaje się nagrodę roczną;

4) minister – ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

§ 3.
Organem właściwym do przyznania nagrody rocznej uprawnionemu, o którym mowa w art. 2 pkt 1 i 10 ustawy, jest minister.
§ 4.
1. Nagroda roczna może być przyznana uprawnionemu, jeżeli podmiot prawny:

1) osiągnął dodatni wynik finansowy lub zmniejszył stratę netto;

2) efektywnie realizował zadania i cele statutowe;

3) terminowo zrealizował zobowiązania o charakterze publicznoprawnym;

4) uzyskał zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy, w przypadku gdy sprawozdanie podlega zatwierdzeniu, lub złożył prawidłowo sporządzone sprawozdanie finansowe za rok obrotowy.

2. Nagroda roczna może być przyznana jedynie uprawnionemu, który pełnił swoją funkcję (zajmował stanowisko) przez cały rok obrotowy i w tym okresie nie naruszył swoich obowiązków pracowniczych, nie rozwiązano z nim umowy o pracę z jego winy lub nie rozwiązano umowy o zarządzanie albo nie odwołano go z funkcji lub ze stanowiska z przyczyn stanowiących podstawę do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.

3. W przypadku zmiany formy organizacyjno-prawnej podmiotu prawnego, związanej z łączeniem lub podziałem, wypłata nagrody może nastąpić, jeżeli uprawniony pełnił swoją funkcję (zajmował stanowisko) zarówno przed, jak i po zmianie formy organizacyjno-prawnej podmiotu.

4. Przepisu ust. 1 pkt 1 nie stosuje się w przypadku przyznawania nagrody rocznej uprawnionemu zatrudnionemu w podmiocie prawnym będącym państwową jednostką budżetową.

§ 5.
1. Nagroda roczna jest przyznawana uprawnionemu, o którym mowa w art. 2 pkt 1 i 10 ustawy, na wniosek o przyznanie nagrody rocznej, którego wzór określa załącznik do rozporządzenia.

2. Do wniosku należy dołączyć w szczególności:

1) sprawozdanie finansowe podmiotu prawnego za rok obrotowy, za który jest przyznawana nagroda;

2) dokument zatwierdzający sprawozdanie finansowe podmiotu prawnego, jeżeli sprawozdanie podlegało zatwierdzeniu;

3) oświadczenie o terminowym regulowaniu przez podmiot zobowiązań o charakterze publicznoprawnym.

3. Nie wymaga wniosku przyznanie nagrody rocznej kierownikowi (dyrektorowi) samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, w którym na podstawie odrębnych przepisów nie powołuje się rady społecznej.

§ 6.
Wniosek o przyznanie nagrody rocznej dla uprawnionych, o których mowa w art. 2 pkt 1 i 10 ustawy, składa do ministra odpowiednio dla:

1) kierowników podmiotów prawnych, o których mowa w art. 1 pkt 2 ustawy – statutowy organ nadzorczy, z zastrzeżeniem pkt 5,

2) kierowników podmiotów prawnych, o których mowa w art. 1 pkt 9 ustawy – rada naukowa za pośrednictwem dyrektora właściwej komórki organizacyjnej w urzędzie obsługującym ministra, do której zakresu działania należy nadzór w imieniu ministra nad tymi podmiotami,

3) kierowników podmiotów prawnych, o których mowa w art. 1 pkt 12 ustawy – sekretarz stanu lub podsekretarz stanu w urzędzie obsługującym ministra, nadzorujący te podmioty z upoważnienia ministra,

4) kierowników (dyrektorów) podmiotów prawnych, o których mowa w art. 1 pkt 16 ustawy – rada społeczna podmiotu za pośrednictwem dyrektora właściwej komórki organizacyjnej w urzędzie obsługującym ministra, do której zakresu działania należy nadzór w imieniu ministra nad tymi podmiotami,

5) Dyrektora Centralnego Ośrodka Informatyki – podsekretarz stanu w urzędzie obsługującym ministra, nadzorujący ten podmiot prawny z upoważnienia ministra

– w terminie 3 miesięcy od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego podmiotu prawnego za dany rok obrotowy, w przypadku gdy sprawozdanie podlega zatwierdzeniu, lub po złożeniu przez podmiot prawidłowo sporządzonego sprawozdania finansowego za rok obrotowy.

§ 7.
Wnioski dotyczące nagrody rocznej za rok 2011, nierozpatrzone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, podlegają rozpatrzeniu na podstawie przepisów niniejszego rozporządzenia.
§ 8.
Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 września 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej (Dz. U. Nr 114, poz. 1226, z późn. zm.4)).
§ 9.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych: J. Cichocki

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 85, poz. 924 i Nr 154, poz. 1799, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 60, poz. 535 i Nr 180, poz. 1759, z 2004 r. Nr 116, poz. 1207, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 143, Nr 96, poz. 620 i Nr 238, poz. 1578 oraz z 2011 r. Nr 291, poz. 1707.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 165, poz. 1316, z 2010 r. Nr 47, poz. 278 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 585, Nr 199, poz. 1175 i Nr 232, poz. 1378.

4) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 241, poz. 1769, z 2008 r. Nr 236, poz. 1641 oraz z 2009 r. Nr 56, poz. 464.

Załącznik 1. [WZÓR - Wniosek o przyznanie nagrody rocznej]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
z dnia 12 lipca 2012 r. (poz. 842)

WZÓR – Wniosek o przyznanie nagrody rocznej

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Kirill Bigai

Współzałożyciel i dyrektor generalny platformy Preply dla poszukiwania korepetytorów online

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »