| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ1)

z dnia 31 lipca 2012 r.

w sprawie programów kursów specjalistycznych oraz kursów uzupełniających i przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych

Na podstawie art. 76 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa programy ramowe kursów specjalistycznych dla poszczególnych rodzajów służb oraz kursów uzupełniających, kryteria oceny i sposoby przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych oraz wzór zaświadczenia o złożeniu egzaminu kwalifikacyjnego z wynikiem pozytywnym.
§ 2.
1. Kurs specjalistyczny jest realizowany zgodnie z programem ramowym określonym w:

1) załączniku nr 1 do rozporządzenia – dla służby nadzoru nad ruchem drogowym i dla służby kontroli opłat drogowych;

2) załączniku nr 2 do rozporządzenia – dla służby kontroli transportu drogowego;

3) załączniku nr 3 do rozporządzenia – dla kursu specjalistycznego uzupełniającego.

2. Program ramowy kursu specjalistycznego składa się z zajęć teoretycznych oraz praktyki.

§ 3.
1. Celem kursu specjalistycznego jest przygotowanie pracownika Inspekcji Transportu Drogowego do właściwego wypełniania zadań inspektora Inspekcji Transportu Drogowego.

2. Zajęcia teoretyczne mają na celu przekazanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do wypełniania zadań inspektora Inspekcji Transportu Drogowego.

3. Podczas praktyki pracownicy Inspekcji Transportu Drogowego, którzy uczestniczą w kursie specjalistycznym, biorą udział w czynnościach inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego wykonywanych w celu realizacji zadań określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, zwanej dalej „ustawą”.

§ 4.
Kurs specjalistyczny kończy się egzaminem kwalifikacyjnym odpowiednio:

1) dla służby nadzoru nad ruchem drogowym i dla służby kontroli opłat drogowych, zwanym dalej „egzaminem kwalifikacyjnym I stopnia”, albo

2) dla służby kontroli transportu drogowego oraz dla kursu specjalistycznego uzupełniającego, zwanym dalej „egzaminem kwalifikacyjnym II stopnia”.

§ 5.
Egzamin kwalifikacyjny I stopnia oraz egzamin kwalifikacyjny II stopnia przeprowadza komisja egzaminacyjna powołana przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego, zwana dalej „komisją”, nie później niż w terminie:

1) 14 dni od dnia zakończenia kursu specjalistycznego albo

2) 6 miesięcy od dnia podjęcia przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego decyzji, o której mowa w art. 76a ust. 3 ustawy.

§ 6.
1. Egzamin kwalifikacyjny I stopnia oraz egzamin kwalifikacyjny II stopnia składa się z dwóch części:

1) egzaminu pisemnego, przeprowadzanego w formie testu, zawierającego zbiór pytań i odpowiedzi wielokrotnego wyboru, mającego na celu sprawdzenie wiedzy egzaminowanego;

2) egzaminu praktycznego, mającego na celu sprawdzenie umiejętności przeprowadzenia kontroli oraz zachowania się egzaminowanego w czasie wykonywania czynności kontrolnych.

2. Każde pytanie testowe ocenia się następująco:

1) odpowiedź prawidłowa – jeden punkt;

2) odpowiedź nieprawidłowa lub brak odpowiedzi – zero punktów.

3. Szczegółowe kryteria oceny egzaminu praktycznego określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

4. Egzamin pisemny uważa się za złożony z wynikiem pozytywnym w przypadku uzyskania przez egzaminowanego co najmniej 70% odpowiedzi prawidłowych.

5. Egzaminowany przystępuje do egzaminu praktycznego po złożeniu z wynikiem pozytywnym egzaminu pisemnego.

6. Egzamin praktyczny uważa się za złożony z wynikiem pozytywnym w przypadku uzyskania przez egzaminowanego co najmniej 70 punktów.

7. Egzamin kwalifikacyjny I stopnia oraz egzamin kwalifikacyjny II stopnia uważa się za złożony z wynikiem pozytywnym w przypadku uzyskania wyniku pozytywnego zarówno z egzaminu pisemnego, jak i z egzaminu praktycznego.

§ 7.
Egzaminowanemu przysługuje prawo do jednego egzaminu poprawkowego, odpowiednio z egzaminu pisemnego albo egzaminu praktycznego, przeprowadzanego nie później niż w terminie 30 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu. Do przeprowadzania egzaminu poprawkowego stosuje się odpowiednio przepisy § 6.
§ 8.
Wzór zaświadczenia o złożeniu z wynikiem pozytywnym egzaminu kwalifikacyjnego I stopnia i egzaminu kwalifikacyjnego II stopnia określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.
§ 9.
1. Do spraw związanych z realizacją programów kursów specjalistycznych rozpoczętych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

2. Do spraw związanych ze sposobem przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych po zakończeniu kursów specjalistycznych rozpoczętych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

3. Ukończenie przez pracownika Inspekcji Transportu Drogowego kursu specjalistycznego I stopnia realizowanego przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia jest równoznaczne z ukończeniem kursu specjalistycznego dla służby nadzoru nad ruchem drogowym i dla służby kontroli opłat drogowych w rozumieniu niniejszego rozporządzenia.

4. Ukończenie przez pracownika Inspekcji Transportu Drogowego kursu specjalistycznego II stopnia realizowanego przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia jest równoznaczne z ukończeniem kursu specjalistycznego dla służby kontroli transportu drogowego w rozumieniu niniejszego rozporządzenia.

5. Złożenie przez pracownika Inspekcji Transportu Drogowego z wynikiem pozytywnym egzaminu kwalifikacyjnego I stopnia przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia jest równoznaczne ze złożeniem z wynikiem pozytywnym egzaminu kwalifikacyjnego I stopnia w rozumieniu niniejszego rozporządzenia.

6. Złożenie przez pracownika Inspekcji Transportu Drogowego z wynikiem pozytywnym egzaminu kwalifikacyjnego II stopnia przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia jest równoznaczne ze złożeniem z wynikiem pozytywnym egzaminu kwalifikacyjnego II stopnia w rozumieniu niniejszego rozporządzenia.

§ 10.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.3)

Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej: S. Nowak

 

1) Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 248, poz. 1494).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 176, poz. 1238 i Nr 192, poz. 1381, z 2008 r. Nr 218, poz. 1391, Nr 227, poz. 1505 i Nr 234, poz. 1574, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 31, poz. 206, Nr 86, poz. 720 i Nr 98, poz. 817, z 2010 r. Nr 43, poz. 246, Nr 164, poz. 1107, Nr 225, poz. 1466, Nr 247, poz. 1652 i Nr 249, poz. 1656, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 30, poz. 151, Nr 48, poz. 247, Nr 92, poz. 530, Nr 106, poz. 622, Nr 134, poz. 780, Nr 159, poz. 945, Nr 168, poz. 1005, Nr 227, poz. 1367 i Nr 244, poz. 1454 oraz z 2012 r. poz. 661.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie organizacji przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego kursów specjalistycznych i przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych (Dz. U. Nr 134, poz. 783), które utraciło moc z dniem 1 sierpnia 2012 r. na podstawie art. 3 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o drogach publicznych (Dz. U. Nr 159, poz. 945).

Załącznik 1. [PROGRAM RAMOWY KURSU SPECJALISTYCZNEGO DLA SŁUŻBY NADZORU NAD RUCHEM DROGOWYM I SŁUŻBY KONTROLI OPŁAT DROGOWYCH]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa
 i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012 r. (poz. 901)

Załącznik nr 1

PROGRAM RAMOWY KURSU SPECJALISTYCZNEGO DLA SŁUŻBY NADZORU NAD RUCHEM DROGOWYM I SŁUŻBY KONTROLI OPŁAT DROGOWYCH

Lp.

TEMATYKA

Minimalna liczba godzin

1

Zadania, uprawnienia i organizacja Inspekcji Transportu Drogowego

2

2

Prawo administracyjne i postępowanie administracyjne

30

3

Prawo wykroczeń i postępowanie w sprawach o wykroczenia

16

4

Prawo o ruchu drogowym

24

5

Czas pracy kierowców

80

6

System elektronicznego poboru opłat

16

7

Pierwsza pomoc przedmedyczna

6

8

Posługiwanie się wybranymi środkami przymusu bezpośredniego

16

9

Metody i procedury prowadzenia przesłuchań

8

10

Przeciwdziałanie korupcji

2

Zajęcia teoretyczne – razem

200

11

Praktyka zawodowa

40

Zajęcia teoretyczne i praktyka razem

240

 

Załącznik 2. [PROGRAM RAMOWY KURSU SPECJALISTYCZNEGO DLA SŁUŻBY KONTROLI TRANSPORTU DROGOWEGO]

Załącznik nr 2

PROGRAM RAMOWY KURSU SPECJALISTYCZNEGO DLA SŁUŻBY KONTROLI TRANSPORTU DROGOWEGO

Lp.

TEMATYKA

Minimalna liczba godzin

1

Zadania, uprawnienia i organizacja Inspekcji Transportu Drogowego

2

2

Prawo administracyjne i postępowanie administracyjne

30

3

Prawo wykroczeń i postępowanie w sprawach o wykroczenia

16

4

Prawo o ruchu drogowym

24

5

Przeciwdziałanie korupcji

2

6

Pierwsza pomoc przedmedyczna

6

7

Posługiwanie się wybranymi środkami przymusu bezpośredniego

16

8

System elektronicznego poboru opłat

16

9

Czas pracy kierowców

80

10

Kontrola w przedsiębiorstwie z elementami prawa gospodarczego

16

11

Metody i procedury prowadzenia przesłuchań

8

12

Przewóz towarów niebezpiecznych ADR

80

13

Transport zwierząt

8

14

Urządzenia ciśnieniowe

8

15

Transport odpadów

8

16

Zabezpieczenia ładunków

8

17

Kontrola przewozu drogowego szybko psującej się żywności

4

18

Pojazdy nienormatywne

4

19

Zasady podejmowania i wykonywania transportu drogowego i niezarobkowego przewozu drogowego, określone w ustawie o transporcie drogowym

24

20

Kontrola przewozu drogowego

8

Zajęcia teoretyczne – razem

368

21

Praktyka zawodowa

440

Zajęcia teoretyczne i praktyka razem

808

 

Załącznik 3. [PROGRAM RAMOWY KURSU SPECJALISTYCZNEGO UZUPEŁNIAJĄCEGO]

Załącznik nr 3

PROGRAM RAMOWY KURSU SPECJALISTYCZNEGO UZUPEŁNIAJĄCEGO

Lp.

TEMATYKA

Minimalna liczba godzin

1

Kontrola w przedsiębiorstwie z elementami prawa gospodarczego

16

2

Przewóz towarów niebezpiecznych ADR

80

3

Transport zwierząt

8

4

Urządzenia ciśnieniowe

8

5

Transport odpadów

8

6

Zabezpieczenia ładunków

8

7

Kontrola przewozu drogowego szybko psującej się żywności

4

8

Pojazdy nienormatywne

4

9

Zasady podejmowania i wykonywania transportu drogowego i niezarobkowego przewozu drogowego, określone w ustawie o transporcie drogowym

24

10

Kontrola przewozu drogowego

8

Zajęcia teoretyczne – razem

168

11

Praktyka zawodowa

400

Zajęcia teoretyczne i praktyka razem

568

 

Załącznik 4. [SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENY EGZAMINU PRAKTYCZNEGO]

Załącznik nr 4

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENY EGZAMINU PRAKTYCZNEGO

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 5. [WZÓR - Zaświadczenie o złożeniu z wynikiem pozytywnym egzaminu kwalifikacyjnego I stopnia/II Stopnia]

Załącznik nr 5

WZÓR – Zaświadczenie
o złożeniu z wynikiem pozytywnym egzaminu kwalifikacyjnego I stopnia/II Stopnia

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Aureus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »