reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 13 września 2012 r.

w sprawie sposobu obliczania wskaźników średniego narażenia oraz sposobu oceny dotrzymania pułapu stężenia ekspozycji2)

Na podstawie art. 86a ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa sposób:

1) obliczania wartości wskaźnika średniego narażenia dla miasta o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji;

2) obliczania wartości krajowego wskaźnika średniego narażenia;

3) oceny dotrzymania pułapu stężenia ekspozycji.

§ 2.
1. Wskaźnik średniego narażenia dla miasta o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji, o których mowa w tabelach nr 1 i 2 załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza (Dz. U. poz. 914), zwanych dalej „miastem i aglomeracją”, oraz krajowy wskaźnik średniego narażenia oblicza się na podstawie pomiarów stężeń pyłu PM2,5 na obszarach tła miejskiego, na podstawie danych z jednego stanowiska pomiarowego, z wyjątkiem aglomeracji warszawskiej i górnośląskiej, dla których wyznacza się po dwa stanowiska pomiarowe.

2. Sposób obliczania wartości wskaźnika średniego narażenia dla miasta i aglomeracji określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

3. Sposób obliczania wartości krajowego wskaźnika średniego narażenia określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 3.
1. Oceny dotrzymania pułapu stężenia ekspozycji dokonuje się dla kraju, miasta i aglomeracji.

2. Oceny, o których mowa w ust. 1, wykonywane są corocznie.

§ 4.
1. Do oceny dotrzymania pułapu stężenia ekspozycji na poziomie kraju stosuje się trzyletnią średnią kroczącą krajowego wskaźnika średniego narażenia, obliczaną z trzech lat poprzedzających rok wykonania oceny.

2. Oceny dotrzymania pułapu stężenia ekspozycji na poziomie kraju dokonuje się poprzez porównanie wartości trzyletniej średniej kroczącej, o której mowa w ust. 1, z pułapem stężenia ekspozycji.

3. Do oceny dotrzymania pułapu stężenia ekspozycji w mieście i aglomeracji stosuje się trzyletnią średnią kroczącą wskaźnika średniego narażenia właściwego dla danego miasta i aglomeracji, obliczaną z trzech lat poprzedzających rok wykonania oceny.

4. Oceny dotrzymania pułapu stężenia ekspozycji w mieście i aglomeracji dokonuje się osobno dla każdego miasta i aglomeracji, poprzez porównanie wartości trzyletniej średniej kroczącej, o której mowa w ust. 3, z pułapem stężenia ekspozycji.

§ 5.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Środowiska: M. Korolec

 

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 248, poz. 1493 i Nr 284, poz. 1671).

2) Niniejsze rozporządzenie dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy (Dz. Urz. UE L 152 z 11.06.2008, str. 1).

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 111, poz. 708, Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz. 1056, Nr 199, poz. 1227, Nr 223, poz. 1464 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 20, poz. 106, Nr 79, poz. 666, Nr 130, poz. 1070 i Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 21, poz. 104, Nr 28, poz. 145, Nr 40, poz. 227, Nr 76, poz. 489, Nr 119, poz. 804, Nr 152, poz. 1018 i 1019, Nr 182, poz. 1228, Nr 229, poz. 1498 i Nr 249, poz. 1657, z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 63, poz. 322, Nr 94, poz. 551, Nr 99, poz. 569, Nr 122, poz. 695, Nr 152, poz. 897, Nr 178, poz. 1060 i Nr 224, poz. 1341 oraz z 2012 r. poz. 460 i 951.

Załącznik 1. [SPOSÓB OBLICZANIA WARTOŚCI WSKAŹNIKA ŚREDNIEGO NARAŻENIA DLA MIASTA I AGLOMERACJI]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 13 września 2012 r. (poz. 1029)

Załącznik nr 1

SPOSÓB OBLICZANIA WARTOŚCI WSKAŹNIKA ŚREDNIEGO NARAŻENIA DLA MIASTA I AGLOMERACJI

1. Dla roku 2012 oraz lat następnych wskaźnik średniego narażenia dla miasta i aglomeracji oblicza się jako trzyletnią średnią kroczącą ze średnich rocznych stężeń pyłu PM2,5 z lat R, R–1, R–2 wg wzoru:

infoRgrafika

 

gdzie:

 

WMR

– wskaźnik średniego narażenia dla miasta i aglomeracji dla roku R;

SaiR–2, SaiR–1, SaiR

– średnie roczne stężenie pyłu PM2,5 (wartość średnia arytmetyczna) na i-tym stanowisku pomiarowym odpowiednio w roku R–2, R–1 i R;

nR–2, nR–1, nR

– liczba stanowisk pomiarowych, z których wyniki pomiarów uwzględniono w obliczeniu wskaźnika średniego narażenia dla miasta lub aglomeracji odpowiednio w roku R–2, R–1, R;

R

– rok, dla którego obliczany jest wskaźnik średniego narażenia dla miasta i aglomeracji.

 

2. Dla roku 2011 wskaźnik średniego narażenia dla miasta i aglomeracji oblicza się jako dwuletnią średnią ze średnich rocznych stężeń pyłu PM2,5 z lat 2010 i 2011 wg wzoru:

infoRgrafika

 

gdzie:

 

WM2011

– wskaźnik średniego narażenia dla miasta i aglomeracji dla roku 2011;

Sai2010, Sai2011

– średnie roczne stężenie pyłu PM2,5 (wartość średnia arytmetyczna) na i-tym stanowisku pomiarowym odpowiednio w roku 2010 i 2011;

n2010, n2011

– liczba stanowisk pomiarowych, z których wyniki pomiarów uwzględniono w obliczeniu wskaźnika średniego narażenia dla miasta lub aglomeracji odpowiednio w roku 2010 i 2011.

 

3. Dla roku 2010 wskaźnik średniego narażenia dla miasta i aglomeracji oblicza się jako średnią roczną ze stężeń pyłu PM2,5 z roku 2010 wg wzoru:

infoRgrafika

 

gdzie:

 

WM2010

– wskaźnik średniego narażenia dla miasta i aglomeracji dla roku 2010;

Sai2010

– średnie roczne stężenie pyłu PM2,5 (wartość średnia arytmetyczna) na i-tym stanowisku pomiarowym w roku 2010;

n2010

– liczba stanowisk pomiarowych, z których wyniki pomiarów uwzględniono w obliczeniu wskaźnika średniego narażenia dla miasta lub aglomeracji w roku 2010.

 

4. Wartość wskaźnika średniego narażenia dla miasta i aglomeracji oblicza się ze zweryfikowanych rocznych serii pomiarowych pyłu PM2,5.

Załącznik 2. [SPOSÓB OBLICZANIA WARTOŚCI KRAJOWEGO WSKAŹNIKA ŚREDNIEGO NARAŻENIA]

Załącznik nr 2

SPOSÓB OBLICZANIA WARTOŚCI KRAJOWEGO WSKAŹNIKA ŚREDNIEGO NARAŻENIA

1. Dla roku 2012 oraz lat następnych krajowy wskaźnik średniego narażenia oblicza się jako średnią arytmetyczną ze średnich rocznych stężeń pyłu PM2,5 w roku R–2, R–1 i w roku R dla stanowisk pomiarowych tła miejskiego dla miasta i aglomeracji. Wartość krajowego wskaźnika średniego narażenia dla roku 2012 oraz lat następnych oblicza się wg wzoru:

infoRgrafika

 

gdzie:

 

WKR

– krajowy wskaźnik średniego narażenia dla roku R;

SaiR–2, SaiR–1, SaiR

– średnie roczne stężenie pyłu PM2,5 na i-tym stanowisku pomiarowym odpowiednio w roku R–2, R–1 i R;

pR–2, pR–1, pR

– liczba stanowisk pomiarowych, z których wyniki pomiarów uwzględniono w obliczeniu krajowego wskaźnika średniego narażenia odpowiednio w roku R–2, R–1 i R;

R

– rok, dla którego obliczany jest krajowy wskaźnik średniego narażenia.

 

2. Dla roku 2011 krajowy wskaźnik średniego narażenia oblicza się jako średnią arytmetyczną ze średnich rocznych stężeń pyłu PM2,5 w roku 2010 i w roku 2011 dla stanowisk pomiarowych tła miejskiego dla miasta i aglomeracji. Wartość krajowego wskaźnika średniego narażenia dla roku 2011 oblicza się wg wzoru:

infoRgrafika

 

gdzie:

 

WK2011

– krajowy wskaźnik średniego narażenia dla roku 2011;

Sai2010, Sai2011

– średnie roczne stężenie pyłu PM2,5 na i-tym stanowisku pomiarowym odpowiednio w roku 2010 i 2011;

p2010, p2011

– liczba stanowisk pomiarowych, z których wyniki pomiarów uwzględniono w obliczeniu krajowego wskaźnika średniego narażenia odpowiednio w roku 2010 i 2011.

 

3. Dla roku 2010 krajowy wskaźnik średniego narażenia oblicza się jako średnią arytmetyczną ze średnich rocznych stężeń pyłu PM2,5 w roku 2010 dla stanowisk pomiarowych tła miejskiego dla miasta i aglomeracji. Wartość krajowego wskaźnika średniego narażenia dla roku 2010 oblicza się wg wzoru:

infoRgrafika

 

gdzie:

 

WK2010

– krajowy wskaźnik średniego narażenia dla roku 2010;

Sai2010

– średnie roczne stężenie pyłu PM2,5 na i-tym stanowisku pomiarowym w 2010 roku;

p2010

– liczba stanowisk pomiarowych, z których wyniki pomiarów uwzględniono w obliczeniu krajowego wskaźnika średniego narażenia dla roku 2010.

 

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Grzegorz Tanecki

Posiada ponad 10 lat doświadczenia w zarządzaniu ochroną danych osobowych i bezpieczeństwem informacji.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama