| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)

z dnia 6 lutego 2013 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej w sprawie określenia zakresu danych zawartych w dokumencie płatniczym przekazywanym przez zarządzającego do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz. 1378) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie określenia zakresu danych zawartych w dokumencie płatniczym przekazywanym przez zarządzającego do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. Nr 123, poz. 1299), z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 lutego 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie określenia zakresu danych zawartych w dokumencie płatniczym przekazywanym przez zarządzającego do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. poz. 132).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 lutego 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia zakresu danych zawartych w dokumencie płatniczym przekazywanym przez zarządzającego do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. poz. 132), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.”.

Minister Pracy i Polityki Społecznej: W. Kosiniak-Kamysz

 

 

1) Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej – zabezpieczenie społeczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 248, poz. 1485).

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie określenia zakresu danych zawartych w dokumencie płatniczym przekazywanym przez zarządzającego do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 6 lutego 2013 r. (poz. 261)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ
1)

z dnia 28 maja 2004 r.

w sprawie określenia zakresu danych zawartych w dokumencie płatniczym przekazywanym przez zarządzającego do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Na podstawie art. 45 ust. 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (Dz. U. Nr 116, poz. 1207, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowy zakres danych podawanych przez zarządzającego na dokumencie płatniczym w przypadku przekazywania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 30% sumy składek podstawowych wpłaconych do pracowniczego programu emerytalnego oraz sposób i tryb przeliczania kwoty przekazanych składek na podstawę wymiaru świadczenia, jeżeli emerytura uczestnika lub osoby uprawnionej ma być obliczona od podstawy wymiaru.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) zarządzającym – należy przez to rozumieć zarządzającego określonego w art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych, zwanej dalej „ustawą”, lub likwidatora tego zarządzającego;

2) oddziale Zakładu – należy przez to rozumieć terenową jednostkę organizacyjną Zakładu Ubezpieczeń Społecznych właściwą ze względu na miejsce zamieszkania uczestnika;

3) uczestniku – należy przez to rozumieć osobę fizyczną określoną w art. 2 pkt 11 ustawy;

4) kwocie składki – należy przez to rozumieć 30% sumy składek podstawowych wpłaconych do pracowniczego programu emerytalnego.

§ 3. 1. Zarządzający przekazujący do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych kwotę składki podaje na dokumencie płatniczym „Polecenie przelewu/wpłata gotówkowa” następujące dane:

1) w polu „nazwa odbiorcy” – nazwę oddziału Zakładu;

2) w polu „nr rachunku odbiorcy” – numer rachunku bankowego wskazany przez oddział Zakładu;

3) w polu „kwota” – kwotę składki;

4) w polu „nr rachunku zleceniodawcy” – numer rachunku bankowego zarządzającego;

5) w polu „nazwa zleceniodawcy” – nazwę, numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz adres zarządzającego;

6) w polu „tytułem”:

a)3) imię i nazwisko, numer PESEL uczestnika, a jeżeli uczestnikowi nie nadano tego numeru, podaje się serię i numer dowodu osobistego lub paszportu,

b) identyfikator płatności – PPE.

2. Potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentu płatniczego, o którym mowa w ust. 1, zarządzający przekazuje uczestnikowi listem poleconym.

§ 4. 1. Kwotę składki przelicza się przez podzielenie jej przez 19,52%. Uzyskaną kwotę zaokrągla się w górę do pełnych groszy.

2. Kwotę składki podlegającą przeliczeniu ustala się na podstawie dokumentu płatniczego, o którym mowa w § 3 ust. 1, dołączonego przez uczestnika do wniosku o emeryturę, której wysokość zgodnie z odrębnymi przepisami obliczana jest od podstawy wymiaru.

3. Kwotę uzyskaną w wyniku przeliczenia, o którym mowa w ust. 1, uwzględnia się przy ustalaniu podstawy wymiaru emerytury przez doliczenie tej kwoty do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne za miesiąc, w którym kwota składki przekazana została do oddziału Zakładu.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2004 r.

 

 

1) Obecnie działem administracji rządowej – zabezpieczenie społeczne kieruje Minister Pracy i Polityki Społecznej, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 248, poz. 1485).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 143, poz. 1202, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, z 2008 r. Nr 220, poz. 1432, z 2010 r. Nr 18, poz. 98 oraz z 2011 r. Nr 75, poz. 398 i Nr 171, poz. 1016.

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 lutego 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia zakresu danych zawartych w dokumencie płatniczym przekazywanym przez zarządzającego do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. poz. 132), które weszło w życie z dniem 7 lutego 2012 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

dr Adrianna Lewandowska, MBA

Założycielka i prezes Instytutu Biznesu Rodzinnego, doradca rodzin biznesowych, właścicielka firmy doradczej Lewandowska & Partnerzy.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »